Kwikzilver

Wanneer men het kwik beziet als werkzaam element in de mens, dan raakt men direct aan het gebied van de oude alchemisten. 

De alchemist zei: "In kwik leeft de verborgen vlam." 

Kwik, het vloeibare metaal van Mercurius, gedraagt zich zoals Hermes in de mythologie: hij brengt de pelgrim over de Styx. 

Doch slechts de toebereide pelgrim, de dode naar deze natuur,  hij, die bereid is het ene land voor het andere Land in te wisselen. 

Kwik is pas werkzaam in de individuele mens wanneer deze bereid is tot het Endura, de ego-overgave aan de ziel, en daarvan getuigenis geeft, zo niet, dan wordt het kwik in de mens een gif, een ongrijpbaar gift dat de weg wijst naar de dood, het sterven in de Styx. 

Kwik wordt in de techniek en de geneeskunde gebruikt bij het meten van de temperatuur, van de lucht, bij het aflezen van de hittegraad, warmte en bij het vervaardigen van kwiklampen, zoals o.a. de hoogtezon, het licht. 

Lucht, licht en warmte zijn direct in verband te brengen met  kwik. 

Daar waar het proces van lucht-licht-warmte opgemeten moet worden is het vloeibare metaal met de innerlijke vlam, nood-zakelijk, want dit kent de eigenschappen van de vaste materie, alsmede die van de vloeibare en de etherische materie. 

Mercurius, het kwik, staat in verbinding met de keel en het Levende Woord. (astrologisch regeert Mercurius het strottenhoofd) 

Dit levende Woord brengt licht en warmte en maakt gebruik van de lucht, de spiritus, de etherische trilling. 

Een levend Woord brengt verlichting, inzicht en neemt de luisteraar op in de warmte, de balsem van een trillingsveld,  terwijl het hem tevens met de spiritus, de geestelijke lucht verbindt. 

Een woord dat geboren wordt uit het giftige kwikelement is vergiftigend, hart en denken van de luisteraar verziekend. 

Dit kan iedereen ervaren. 

Niets is zo funest als een door het giftige kwik gedragen woord. 

De meeste mensen kunnen geen bevrijdend, Levend Woord uitdragen, omdat zij niet toebereid zijn voor de overgang van de Styx, voor het endura, en zij sleuren anderen in de diepten van  die Styx, zonder hen op de oever van het Nieuwe Land te kunnen helpen. 

Deze kwik-eigenschap zien we in onschuldige vorm bij onze kinderen in het stadium waarin zij het tegengestelde doen van wat wij vragen. 

U kent dat wel: "Je moet hem iets verbieden, dan doet hij juist hetgeen je wilt."  Het is de "nee" periode. 

De weigering om een opdracht uit te voeren, voortgekomen uit  het kwik- of Hermes-element, dat slechts gehoor geeft aan een opdracht wanneer de tijd daarvoor rijp geworden is. 

Zelfs in de volwassene treffen we deze kwik-eigenschap nog wel eens aan en dan zeggen we: "Het is net een balorig kind, hij doet het niet als je het vraagt, maar hij moet zelf met het idee aan-komen en dan is het goed!" 

In werkelijkheid zou men kunnen zeggen dat iedere volwassene eigenlijk onvolwassen is gebleven, hij toeft nog in de kinderperioden, terwijl hij de volwassene spéélt. 

Met dit verschil dat hij de kinderreinheid reeds lang heeft  verloren. 

Op het moment van de volwassenheid zou de mens een harmonische metaal-zevenheid moeten bezitten om daarmede het verlossende element tot zich te kunnen trekken. 

Doch het gaat in vrijwel ieder mensenleven fout. 

De volwassene trekt zelden de goddelijke geest tot zich, maar vrijwel altijd de tot demon geworden zevengeest. 

Vanaf zijn volwassenheid begint de mens het giftige spel der zevenvoudige disharmonie, waarbij diverse metalen in vernietigende zuren, giftige vuren en ziekteverwekkende oorzaken veranderen. 

Een mens die geen tegenspraak duldt, die men niet "tegen de haren mag instrijken", wordt giftig wanneer men tegen deze voorwaarde zondigt. 

Hij opent zijn mond en braakt gif uit! 

Zichzelf en anderen verziekende. 

Het element van Mercurius bevordert de hoofdzonde van de jaloezie, onverschillig de situatie. 

Niets is zo giftig als de jaloezie en niets maakt de tong zo  venijnig, ongrijpbare woorden rondstrooiend, snel als het kwik, maar waarin de verborgen vlam van de jaloezie verscholen ligt. 

Slechts de hoge goddelijke Opdrachtgever die Hermes zijn opdracht verstrekt, die de keel zijn spiritus schenkt en de mens in heel zijn wezen bezielt, is bij machte Hermes te adelen tot de volwaardige "bode der goden". 

In het leven van de door het kwik vergiftigde mensen zien wij  dan ook dikwijls hoe zij van de vaste materie naar de spirituele materie snellen, geen bezonkenheid kennen. 

Zo zijn zij Één en al giftig kwik, de gave van het woord ontkrachtende, zo zijn zij bezield door de geest en worden gedragen door de spiritus, lichtende woorden sprekende. 

Zoals men een kwikdruppel door aanraking uiteen kan doen spatten in vele druppels, zo spat deze kwik-mens uiteen zodra hij aangepakt, getroffen wordt. 

Daarom kan men deze mens "niet tegen de haren instrijken" zonder van een explosie getuige te zijn. 

Bezien in de voorgaande overwegingen krijgen de woorden van Christus: "Laat de kinderen tot mij komen", een veel diepere betekenis. 

Iedere volwassene moet zijn kindschap der reine elementen bewaren en deze zevenvoudige eenheid overdragen aan zijn ziel, die op haar beurt zorg draagt voor de verbintenis met de geest. 

Zo eenvoudig kan het zijn. 

De moeilijkheid is dat geen enkele volwassene meer in staat schijnt te zijn dit kindschap Gods te heroveren. 

Het "kindschap Gods" bestaat uit een zevenvoudige toebereide eenheid, zoals dat in het groeiproces der mensen is te herkennen. 

Zo boven zo beneden. 

Hetgeen in de geestelijke wereld geschieden moet, voltrekt zich eveneens in de natuurlijke wereld. 

Niemand is goed, ook niet Één, zo staat er geschreven. 

Men kan eveneens zeggen: niemand is volwassen, ook niet Één! 

Maar het ware kindschap ontbreekt eveneens. 

Daarom is de mens niets, noch reine natuur, noch goddelijkheid. 

Uit onwetendheid en nieuwsgierigheid speelt hij aan de oever van de Styx, soms belandt hij daar uit overmoed en zelfoverschatting, zoals de spitum lauficummakers in de bruiloftszaal (Het scheikundig huwelijk van C.R.C.). 

In die situatie declareert hij zichzelf altijd door middel van de giftige uitwerking van zijn metalen of zijn verbroken zevenheid. 

Niettemin blijft hij een bewoner van het land van de Styx, omdat hij van tijd tot tijd een "open hart" bezit, waardoor het spirituele voedsel hem toegevoerd kan worden. 

Maar Hermes aanvaardt hem niet als passagier zolang de harmonie der zeven metalen niet zijn duurzaam bezit is geworden. 

Niemand ontkomt aan de consequentie van een juist levens-gedrag, gedragen door de veredelde eigenschappen van de zeven metalen. 

Slechts hij, die deze zeven geadelde eigenschappen bezit wordt over de Styx gebracht en vanaf dat moment opent zijn mond zich in woorden die Spiritus, Licht en Balsem brengen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene