Hoofdstuk 22

".....en ik herinner mij de woorden van de Heer:

Maak de aarde gezond, die de engelen te gronde gericht hebben, en verkondig haar, dat het Leven weer zal herleven. Niet alle mensen zullen echter ondergaan terwille van het geheim, door welke de bewakers verderf hebben bereid en hetwelk zij hun nakomelingen mededeelden.

De gehele aarde is verdorven door de werken van de leer van Azazel; op hem rust de gehele schuld.

Tot Gabriël echter sprak de Heer: Ga heen tot de veelvraten, de verdorvenen, de kinderen van de ontucht en vernietig hen, die het zaad vormen van de bewakers, uit het midden der mensen. Breng hen daaruit te voorschijn en zet hen tegen elkander op; laten zij zich te gronde richten door moord, want een lang leven is niet hun deel.

Vernietig alle zielen, die zich aan de dwaasheid overgeven, en alle zonen der bewakers, die de mensenkinderen hebben onderdrukt.

Vernietig iedereen, die gewelddadig doet van het aangezicht der aarde.

En al het kwade werk zal te gronde gaan. 

Maar de planten der rechtschapenheid en gerechtigheid zullen openbaar worden en hun werk zal tot zegen strekken. 

Gerechtigheid en rechtschapenheid zullen met vreugde geplant worden tot in eeuwige tijden."
Dit is een stuk uit het Boek van de Geheimenissen van Henoch, dat menig filosofisch mens niet zo gaarne leest, want er staat iets in dat hij zich kan aantrekken: "..... terwille van het geheim door welke de bewakers verderf hebben bereid....." 

Alles gaat terug naar de "legende" van de Lichtzonen en menig esoterisch dan wel filosofisch mens gaat er prat op dat hij een nazaat van deze "wachters" zou zijn, daar hij het Licht des Hemels in zich draagt. 

Wel, dan moet hij ook de consequenties trekken en accepteren dat "de mensenkinderen en de aarde kwaad ondervonden hebben ter wille van het hemelse geheim, dat niet voor hun oren bestemd was." 

Er is dus een verraad gepleegd dat, gezien de tekst, de toorn van de God der Liefde heeft opgeroepen. 

Nu zijn er heel wat mensen die zich in de plaats van deze God stellen en hel en verdoemenis uitroepen over allen, die hen niet aanstaan, maar er zijn even zovele mensen die menen, dat de aarde-mensen zijn verdoemd en dat de "Lichtzonen" de uitverkorenen zijn. 

Aarde-mensen kennen echter het intelligente kwaad niet, het Gode provoceren, het verraad aan het Licht en het, terwille van eigen-belang, zielen wonden.

Indien men filosofisch op de hoogte is van het geheime verraad van de Lichtzonen uit die legendarische tijden, past men er wel voor op zich op de borst te slaan, uitroepende dat men "spiritueler, intelligenter en beter" is dan alle anderen. 

De oerwetten van natuur en geest schrijven voor dat kracht- of lichtvelden niet worden vernietigd, maar veranderen en dat de herinneringen in die velden nooit kunnen worden uitgewist, doch hoogstens veranderd. 

Elk schepsel en elke schepping bezitten zulk een lichtveld. 

Maar het sterkste of hoogste, d.w.z. het lichtveld met de snelste trilling heeft de leiding over alle. 

Vanzelfsprekend heeft een "Lichtzoon", begaafd met hemelse essenties, een "hoger" lichtveld dan aarde-mensen, maar dat wil wel zeggen dat deze Lichtzoon verantwoordelijk is voor de situatie op aarde en tevens het niveau bepaalt van de menigten of mensheid. 

Het hoogste kan het laagste bereiken, maar het laagste kan het hoogste nooit enig kwaad berokkenen, indien dit hoogste zijn standing bewaart. 

Dat is een wet waaraan heel de schepping gehoor geeft en die de filosofische mens tot nadenken zal stemmen. 

Als die "hoge" levensvelden dus satanisch, d.w.z. intelligent kwaad worden, doordat zij licht omzetten in duisternis, waardoor die duisternis wordt als een vernietigend vuur, is het begrijpelijk dat de Almachtige zijn oordeel over hen uitspreekt. 

"Azazel leerde de mensen zwaarden maken, messen, schilden, pantsers, spiegels en armbanden en sieraden en leerde hen zich te schminken en de wenkbrauwen mooi te maken en zich te sieren met kostbare edelstenen uit verschillende kleuren, en de wereld is anders geworden." 

Op Azazel rust dus de gehele schuld.

Goed lezende kan men ontdekken dat het hier gaat om twee principiële feiten, die de mensheid veranderden: geweld en vernietiging en uiterlijke verfraaiing en ijdelheid. 

De oerzonden die staan voor Mars en Venus. 

Twee tegengestelde krachten, die niettemin een compromis met elkander sluiten, als men de Griekse mythen kent van Aphrodite en Ares. 

Door ijdelheid en wellust of bekoring wordt het geweld geanimeerd en door geweld wordt de wellust opgewekt. 

Twee oerdriften, die de neergang van het gehele aardrijk, inclusief haar schepselen in het leven riep. 

Toen konden "het lam en de leeuw niet meer samen weidden". 

Zo kunnen enkele regels een zeer diepe zin hebben en achter-gronden onthullen, die ingrijpen in het menselijke gedrag, in zijn denkwereld en de oorzaak van eventuele onverklaarbare feiten bekendmaakt. 

Intelligentie is een gave van de ziel, dus van de Lichtzoon.

Men kan intelligent kwaad, maar ook intelligent goed doen.

Deze twee handelingen staan dus onder dan wel boven het gewone goed en kwaad, die eenvoudig gevolgen zijn van twee blinde krachten: positief en negatief. 

Het intelligente kwaad brengt geestelijke vernietiging, een alles absorberende, licht omzettende kracht, zoals de "zwarte gaten" aan het firmament laten zien en het intelligente goede brengt de herbelevendiging en volkomen herstel van de edele Lichtzoon of ziel, zoals de quasars, die zichzelf doorlopend ontsteken en op weg zijn naar een onbekende verte, of wel fundamenten worden voor een nieuw heelal, tonen. 

Henoch noemt ook de zonde van de jaloezie, die behoort tot dat vernietigende, lichtloze vuur. 

Jaloezie is de oerzonde van Mercurius. Een bewogenheid, die altijd op een bewuste vernietiging uit is en zeer intelligent te werk gaat. 

Wanneer men jaloezie herkent bij dieren b.v. kan men zeggen dat zulk een houding het gevolg is van hun contact met mensen, of een voortzetting van het kwaad dat de Lichtzonen over de gehele schepping brachten. 

Binnen de natuurlijke harmonie, waar de tegengestelden samen werken en elkander, op hun eigen tijd, aflossen, is jaloezie onbekend. 

Jaloezie is de bezetenheid van Mercurius, die zichzelf een boodschapper der goden waant, hoewel hij het goddelijke Licht niet meer kan doorgeven. Hij behoort nu tot het rijk van de concurrerende handel en de dieven. Dat is een veeg teken! 

Allen, die demonische magie plegen, volgens Henoch, wanen zichzelf machtigen, goden, concurrenten van de Oppergod en zij beogen niets anders dan het aardrijk te herscheppen in een concurrent van de hemel of het Rijk Gods. 

Wie in deze strevende drift terechtkomt speelt met zijn erfenis der Goden, zijn ziel. 

Deze gevallen Lichtzonen, die geen enkel berouw tonen of geen boete wensen te doen, verzamelen zielen om hen af te houden van de Ene God, en als een imitatie van Zijn eeuwige Roep aan Zijn gevallen Hemelzonen roepen zij de twijfelende zielen tot zich, opdat zij sterk en machtig zullen worden, zoals zij weten dat de Almachtige oppermachtig is. 

Hun leven is een lichtloze imitatie van het grote goddelijke Verlossingsplan.

Daarom vormen zij een gevaar voor hun medezielen, voor al degenen, die een atoom Licht in zich bezitten. 

De wereld is vol van hen.

En lijkt steeds voller te worden, nu de tijden zich naar een climax bewegen. De concurrenten nemen steeds scherper hun plaats in tegenover elkander. 

En zo worden aarde en mensheid ontzield. Zij, die met de "vijfde Hemel" zijn verbonden, de leiders van de Lichtzonen, weten wat zij deden en doen. 

Het is niet voor niets een getal van het gulden midden, dan wel een getal van wedergeboorte of satanisme. 

Draait men de vijfpuntige ster, het symbool van wedergeboorte of Christus' geboorte, met zijn punt naar beneden dan wordt het het teken van Satanaël, de provocateur, de vernietiger of omzetter van licht in duisternis, als men niet op zijn hoede is. 

Naast Azazel was er ook Gadrel, die de mensenkinderen leerde hoe men zich aan de dood kon overgeven, zonder werkelijk te sterven. Hier kan men denken aan bepaalde vormen van yoga en het uittreden, een schijndood die de "donkere poort van geboorte en wedergeboorte" vermijden wil. 

Zo werd de wereld anders en het geweeklaag van de mensen-kinderen steeg tot aan de poorten des hemels. 

Mogen zij. die het Licht in zich omdragen, hun verantwoordelijkheid herkennen!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene