De Smaragd

Een van de zeldzaamste stenen is de smaragd, indien hij zijn smaragdgroene kleur bezit en niet is verontreinigd of gebarsten. 

Hij is gevoelig zodat hij snel groeven krijgt, indien hij onder druk komt te staan, waardoor hij in de handel een slechte naam heeft gekregen. 

Er zijn talloze imitaties op de markt, die slechts door kenners kunnen worden herkend. Een zuivere heldergroene smaragd, doorzichtig en onbesmet is waardevoller dan een diamant. Toch vraagt men bij de juwelier eerder naar een diamant dan naar een smaragd, omdat slechts de fijnproever en liefhebber de schoonheid van de smaragd naar waarde kan schatten, terwijl vrijwel iedereen de eclatante schittering van de diamant opvalt. 

Hij is niet zo hard als de diamant en de robijn, hardheid 8, en zijn soortelijk gewicht ligt lager dan dat van de meeste edelstenen. 

Zijn kristalziel is hexagonaal, d.w.z. zeszijdige prisma's. 

De getallen 6 en 8 zijn een belangrijk gegeven van de smaragd, daar deze veel van zijn innerlijk vertellen. 

Als hij zuiver groen is, is hij als de wedergeborene, een schepping die zijn lagere zelf heeft gezuiverd en nu te voorschijn treedt als een hernieuwd wezen (8) *). 

Groen is de kleur van de middelaar; de natuur is overwegend groen, omdat zij de kosmische trillingen doorgeeft aan al de levende wezens. Groen was de kleur waarin de Egyptenaren de Horusfiguur uitbeeldden, hun Chrestos, de zoon van het godenpaar Isis en Osiris. 

De smaragd heeft de keuze (6) **) voltrokken en glinstert daarom in een specifiek smaragdgroen, een betiteling die men zelfs buiten de mineralogie gebruikt, zo de smaragd ten voorbeeld stellende. 

Indien hij onzuiver, licht- of gelig groen is, worstelt hij nog met zijn innerlijke adeldom en is dus niet zo kostbaar en zo sterk stralend als zijn volmaakt groene broeder. 

De smaragd is altijd een veel begeerde steen geweest voor mensen, die zich bewogen op spiritueel of religieus terrein, omdat hij inwerkt op het etherische lichaam en gevoeliger maakt voor etherische indrukken. Met een schone smaragd in de hand kan men helderziend worden of gaan voorspellen, zo meenden de ouden. 

Als kind van Jupiter, of Vader Ether, bezit de smaragd inderdaad een bovenaardse gevoeligheid, die tot uiting komt in het snelle barsten bij spanningen en druk. Sensitieve mensen moeten hem echter niet dragen, omdat hij hen overgevoelig maakt en zij hun weerstandsvermogen tegenover het leven zullen verliezen. 

De smaragd heeft spirituele adeldom en doet hierin niet onder voor de diamant, maar hij behoort tot de aardse scheppingen, hij heeft zijn "geestelijke" adeldom verkregen door bittere ervaringen, die hem zodanig aantasten dat men zelden een loupezuivere smaragd vindt. 

Vrijwel alle dragen zij hun groeilidtekens of verontreinigingen. 

Leuk om te weten is, dat juist deze groeiherinneringen hen van alle imitaties onderscheiden, die er onbewogen uitzien, niet door de shock van een eeuwenlange elementenconfrontatie getekend. 

Door de alchemisten werd de smaragd eveneens als voorbeeld voor hun kunst gesteld. Hij is de edelsteen die het dichtste bij de diamant staat, d.w.z. zijn trillingen zouden doordringen tot het gebied tussen het aardse en het onaardse levensveld, een waarlijke middelaar tussen de hemelse diamant en de aarde en zijn schepsels. 

Niet voor niets wordt in de juwelenhandel de diamant dikwijls omgeven door smaragdjes, of omgekeerd. De harde straling van de diamant wordt verzacht door de gevoeligheid van de smaragd. Geen steen past beter bij de diamant, omdat de smaragd hem toegankelijker maakt voor aardse trillingen. 

Waarom aarzelen mensen zo dikwijls om een smaragd te kopen en valt hun keuze eerder op de diamant? 

Speelt hier het getal 8 zijn bekende rol, waardoor de bescheidenheid van de smaragd zijn innerlijke grootsheid niet verraadt? Of is men bang voor zijn gevoeligheid en meent men een materieel verlies te lijden, indien hij zou gaan barsten? 

Het is begrijpelijk dat de therapeutische overleveringen vertellen dat de smaragd goed is voor de ogen, want zijn groene kleur werkt verzachtend, zoals de groene natuur ontspannend op de ogen inwerkt. Ook het bericht dat hij epilepsie zou genezen is niet zo verwonderlijk, daar de smaragd op de hersenen en vooral op de rechterhersenhelft, werkt. Door deze gave werd hij dikwijls in de wieg van pasgeboren koningskinderen gelegd, opdat zij de zo gevreesde ziekte niet zouden krijgen. 

Inderdaad is de edelsteen een geschenk voor "koningskinderen", voor hen, die dicht bij de geestelijke trillingen staan, die innerlijke adeldom bezitten en daardoor de smaragd door hun gedrag niet voortdurend beledigen. 

Een Arabische arts vertelde dat de smaragd een hypnotische invloed heeft, waardoor zelfs de slang zijn ogen sluit wanneer hij naar de edelsteen kijkt. 

Hypergevoelig is de tedere smaragd, want zelfs de adem kan hem verwarmen. Zijn kristallijnen ziel raakt snel "gewond", zodat driftige naturen, die zo vurig van aard zijn dat zij om elk wissewasje exploderen, hem beter niet kunnen dragen. 

De smaragdennatuur is droog en koud, geen vochtigheid geleidt het vuur, zodat elke vonk haar doet barsten. Hij helpt tegen bloedingen, indien men hem op de blote huid draagt. 

Een andere vermeldenswaardige bijzonderheid is dat de smaragd het gehoor ontwikkelt: hij leert de mens luisteren. Hij maakt dus ontvankelijk en fijngevoelig. Daar het gehoor niet alleen in het oor, maar tevens in de huid zetelt, werkt de smaragd op de huid. 

Hij versterkt het herinneringsvermogen (dat tevens in de ziel woont) en geeft inzicht in de toekomst. 

De gaven van de smaragd zijn: vriendschap, rechtschapenheid, trouw, openheid en harmonie. Eigenschappen die de evenwichtige, harmonisch natuurlijke en hoogstaande mens sieren. 

Even zeldzaam als de mens die deze adeldom bezit, zo zeldzaam is de gave, zuiver groene smaragd. 

Hij is een therapeutische steen bij uitstek, die het etherische lichaam zuivert van latente kwalen, die zich later in het stoffelijke lichaam kunnen openbaren. 

Hij staat sterk onder instraling van de ster Spica in het sterrenbeeld van de Maagd. Een maagdelijke reinheid en ingetogenheid sieren hem. Mensen die te snel hun mond voorbijpraten kunnen goed een smaragd dragen, want hij bevordert de zelfbeheersing (Maagd) en het rustige doorzettingsvermogen. Hij ketst de slechte bedoelingen af, die medemensen op zijn drager afzenden, en barst hij, dan betekent dit dat er spanning in de lucht zat en dat hij zich voor zijn drager heeft geofferd. 

Zijn licht ontvangt hij van de Zon, zijn gaven van Mercurius via de ster Spica en zijn gratie, schoonheid en gevoeligheid heeft hij van Jupiter. 

De smaragd is een veel bezongen steen, hij concurreert in kleur met de groene wouden en de malse groene weiden en herinnert aan de vruchtbare dalen, waar het goed rusten is, en waar men ook de stem van de natuur kan beluisteren, die de mens zo dikwijls boodschappen overdraagt, die zijn verwondering wekken. 

De smaragd maakt waakzaam, attendeert op de meest fijne trillingen, voorkomt slaperigheid en werkt sterk op de menselijke natuur in, die hij zodanig zuivert dat de betrokkene kuis wordt en afschuw krijgt van overspeligheid en ontucht. 

Zou zijn drager zich onwaardig gedragen, zo zich vergrijpende aan de innerlijke Adamas, dan barst de smaragd, niet in staat zulk een "zonde" te verwerken. Zo bewijst hij zijn "maagdelijkheid". 

Therapeutisch werkt hij nog tegen dysenterie en alles wat "overloopt": de mond, de darmen, het bloed, de gevoeligheid. 

Hij maakt discreet. 

De smaragd was altijd zeer gezocht door mediums, helderzienden en occultisten, vanwege zijn gave om hun "blik" nog te versterken. Niet alleen versterkt hij het uiterlijke oog, maar hij werkt evenzeer in op het innerlijke oog, indien zijn drager bereid is zich te houden aan de eisen van de edelsteen: bescheidenheid, trouw, oprechtheid, vriendschap, zuiverheid. Dan werkt de smaragd samen met de menselijke natuur en wordt voor zijn bezitter een levenskameraad met bijzondere gaven. 


*) Symboliek van de 8. zie; Ursprung und Weisheit der Zahlen. Mia Leene. Uitg. Ercee. 

**) Tarotkaart 6; Beslissing of Keuze.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene