IX - het rituaal van het achtvoudige pad

Zij, die het Pad van Verwerkelijking of het achtvoudige Pad betreden, zijn mensen met een daadverlangen.

Deze mensen worden van binnenuit door een zekere vuurkracht gedreven en zij worden veelal de magische typen genoemd. 

Zij zijn degenen, die de leringen in de praktijk willen omzetten en geen tijd meer willen verspillen aan schone bespiegelingen. 

Het kan voorkomen dat dezulken, door een intens verlangen gedwongen, overhaast tot de praktijk der leringen overgaan, zonder de essentie van de achtvoudigheid te verstaan. 

Dan ontstaat er een occulte magie, een geforceerde realisatie en beschadigt de mens zichzelf. 

Op het Pad van Verwerkelijking vinden men dikwijls zulke mensen, kandidaten, die door een innerlijke Hunkering gedrongen, te vroegtijdig naar de verwerkelijking grijpen. 

Daarom noemt men dit Achtvoudige Pad: gevaarlijk. 

Men loopt hier langs de afgrond van het misvatten, van de verkeerde magie, van de "alles of niets" praktijk. 

Een ieder die dit Pad betreedt wordt voortdurend getoetst. 

Hij zal niet meer zo gemakkelijk kunnen loochenen en huichelen als op het zevenvoudige pad en hij zal niet meer weg kunnen doezelen in de filosofie, die geen daden eist. 

Maar deze kandidaat wordt gestraft voor elke onwaarheid en elke huichelarij. 

Men moet deze "straf" niet zien als een kastijding, maar als het voltrekken van de rechtvaardige Wet van het Verwerkelijkings-Pad. 

Dit Pad vraagt de inzet van het ware Zijn van de pelgrim, van zijn werkelijke Wezen, en elke valse inzet met inbegrip van het ik, wordt gestraft door een pijnlijke reactie, waardoor de kandidaat wordt gecorrigeerd. 

Daarom is dit Pad voor de sterken en de moedigen, maar ook voor de zielbewusten, want op geen enkele andere Weg zijn de resultaten zo vreugdevol en zo verheven! 

Wanneer de mens van het Verwerkelijkings-Pad zich op het  Licht der Lichten richt, de hoogste Bron van Wijsheid, die hij kent, dan benut hij een rituaal, hetzij innerlijk, hetzij door het hardop gesproken woord. 

Ritualen hebben door de eeuwen heen aanleiding gegeven tot het schrijven van vele boeken en tot het spreken van ontelbare woorden. 

De magische wereldreligies baseren zich uitsluitend op de kracht van een rituaal. 

De religies, die geen rituaal meer gebruiken zijn gedoemd onder te gaan in de uiterlijkheid en de krachteloosheid. 

Slechts het rituaal bepaalt de macht van een religie. 

Zonder rituaal verwordt de religie tot verenigingswerk. 

Om de mens van het achtvoudige Pad bij een rituaal te bepalen, is het noodzakelijk dat dit rituaal zich verheft boven elke ritus, van welke religie ook. 

De kandidaat van dit Pad is religieus, en daarom trekt hem een rituele godsdienst aan, maar hij heeft meer dan genoeg van elke mystieke, emotionele of schijnheilige vertoning. 

Wil men hem dus optrekken tot in het Geestveld der Bevrijding, dan moet de ritus de trilling van het Hoge Levensveld bezitten. 

Zo niet, dan wendt de kandidaat zich honend af en kent zijn cynisme geen grenzen meer, want hij vindt in het rituaal de  trilling niet waarnaar hij zoekt en die hem aantrekt en vooral, hem uit zichzelf bevrijdt! 

Deze mens wil bevrijd worden - nu - op dit Pad, in dit leven, op hetzelfde ogenblik, al is het maar voor een moment, en hij wil, zoals dat heet: God zien! 

Niets is moeilijker dan te arbeiden met deze mens, niets is gewaagder dan deze mens te plaatsen voor een rituaal, want hij is tot aan de grens van zijn tolerantievermogen gekomen, hij heeft alles aanvaard wat hij verantwoorden kon tegenover zijn Innerlijk Tribunaal, totdat hij de grens van het toelaatbare overschreden vond, waardoor hij innerlijk het "halt" uitriep om daarna wantrouwend en aarzelend, hoewel verlangend, opnieuw te beginnen aan een volgende fase. 

Deze kandidaat heeft een scherp herkenningsvermogen, daar hij het Licht als innerlijke ervaring kent, en zijn eigen reacties daarop heeft doorleefd. 

Hij is een kenner, een wetende, één die weet wat hij zoekt en elke spirituele ontmoeting aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt. 

De toetssteen voor deze mens is het rituaal, hoe vreemd dat misschien moge klinken! 

Voor hem is een rituaal een verbintenis met een Opperwezen, waardoor een vibratieveld gespreid wordt, waarin de ziel of de kandidaat opgenomen wordt tot heiliging of reiniging.

Uit deze opname volgt dan noodzakelijker wijze de Verwerkelijking van het spirituele doel. 

Vandaar dat in deze fase van de Verwerkelijking de rituele diensten sterk en vooral verheven moeten zijn, wil de kandidaat resultaat boeken op zijn weg. 

En deze kandidaat wéét dat! 

Zijn innerlijke zintuigen zijn scherp afgesteld op de rituele diensten, waarin hij zijn heil weet! 

Velen menen dat het Rozekruiserspad slechts bestaat uit studie  en slechts gevormd wordt door uren van intensieve bestudering van de filosofie der Rozekruizers. 

Niets is minder waar! 

Zij, die zo denken zijn niet de waarachtige Rozekruisers en de werkelijke Rozekruisers-alchemisten. 

Het Ware Pad begint met God. 

Zij, die dit niet willen aanvaarden zullen nog lange jaren moeten zoeken voor zij - door harde ervaring - tot deze erkenning zullen komen. 

God is de kern van het Geestelijke Vibratieveld, dat de ziel tot zich wil trekken. 

God is het Licht der Lichten. 

God is de Motor van het Universum, 

God is de Vader, de Zoon en Geest. 

God is in allen en alles! 

Men noemt Hem God omdat zijn Naam onuitsprekelijk is. 

Zijn Naam willen de mensen van het achtvoudige Pad uitdrukken in de trillingen van de ritus. 

Zij zoeken Hem te benaderen door een vibratie, door een trillingsgetal dat boven het natuurgebonden trillingsveld ligt. 

Men moet ervaren dat het Rituaal de grenzen van het aardse levensveld verbreekt, men moet boven zichzelf uitstijgen en alle belemmeringen moeten wegzinken in het nederige ademveld waarin men gekluisterd ligt aan de zorgen van alledag. 

Indien een rituaal innerlijke rust schenkt of een onaardse  vreugde, die de mens niet grijpen kan met zijn verstand, of in  hem groeit een innerlijke Stilte, waarin hij zich bevrijd gevoelt  van benauwenissen, kortom, wanneer hij bewust weet dat hij  zich in de Reine Levensstaat der Ziel bevindt - al is het voor een ogenblik - dan bezit het rituaal kracht om de pelgrim de Verwerkelijking in te leiden. 

Want zulk een moment van verhevenheid is verwerkelijking. 

Verwerkelijking is geen strijd, geen felle aanval met het zwaard in de handen en geen worsteling om de zielekracht te behouden. 

Verwerkelijking wil zeggen: het zielelicht in zichzelf te verwerkelijken, opdat de strijder-in-u de arbeid verrichten kan. 

Zo men het Pad van Verwerkelijking wil volbrengen, dan zullen de korte ogenblikken van Verhevenheid, verlengd moeten worden en uitgroeien tot een blijvende levenssituatie. Deze verhevenheid moet voor de pelgrim de Ene Werkelijkheid zijn gedurende elke dag en elk uur van zijn leven. 

Het gehele leven van een spiritueel mens moet één rituaal zijn.

Vaste uren voor het rituaal zijn hulpmethoden om de mens uit  zijn sleur te trekken, maar de mens van het Verwerkelijkings Pad maakt van zijn Weg één lang, doorleefd rituaal, één verheven trilling, waarin de Stilte regeert, waarin de Ziel spreekt, waarin het levensveld der Bevrijding verwerkelijkt of gespreid wordt. 

In vorige fasen hoorde men wel eens zeggen: 

"ik ben niet religieus,

ik verafschuw de bijbel,

ik heb genoeg van riten en kerkmethoden!" 

Op dit Pad kent men die uitspraken niet, want de gnostieke-student heeft zijn fout ingezien en is teruggekeerd tot God. 

Is teruggekeerd tot het Licht der Lichten als zijnde zijn enige uitgangspunt, als zijnde het enige Begin waarin tevens het Goede Einde verborgen ligt. 

Hij is niet a-religieus meer, aangezien religie oorspronkelijk wil zeggen: de binding met God. 

Hij schuwt de herstelde zielebinding met God niet meer, maar erkent het Licht als zijn Meester, en weet nu dat alle wereldreligie slechts een afschaduwing is van de Ware Godsdienst. 

Dit achtvoudige Pad, "het Pad der Volmaking", zoals de Universele Leer het noemt, behelst dan ook "de terugkeer tot God", zoals men dit orthodox kan zeggen. 

Voor deze Terugkeer heeft de kandidaat moed nodig en hij verwerkelijkt deze terugkeer pas wanneer hij het rituaal van dit Pad kent, en vooral Herkent. 

Want deze Rituele verbintenis voert hem tot God, voert hem tot het Licht. 

Herkent hij dit Licht, deze God, dan aanvaardt hij het rituaal, herkent hij dit Licht niet, dan wendt hij zich vastbesloten af. 

De trillingen die het rituaal oproept en die de kandidaten herkennen en vooral beantwoorden, zijn in staat in anderen het Licht vrij te maken. 

Dit Licht, deze trillingskracht wordt vanuit het hart door het  bloed gevoerd en bewerkt een genezingsproces, soms op geheel andere wijze dan de mens zelf vermoedt. 

Het geneest hem, d.w.z. het bevrijdt hem van negatieve en aardgerichte instellingen, opdat hij een beter doorvoerkanaal voor het Licht zal worden. 

Het past hem aan, aan de vibratie van het Hogere Levensveld, en daaruit komen reacties in de zieke mens, in de kandidaat voort. 

Deze reacties ervaart hij dikwijls als genezing, soms als verbreking. 

Maar altijd leiden ze hem op de juiste weg. 

Vandaar dat de kandidaat op dit Pad bemerkt dat er met hem en aan hem wordt gearbeid. 

Niet de leringen bearbeiden hem, maar het rituaal arbeidt Ïn hem, dat is het verschil met elke volgende fase. 

Zij, die God of het Licht der Lichten niet willen aanvaarden als de Hoogste Macht, als de enige leidraad op deze weg en op aarde,  zij zullen dit Pad niet kennen gaan, omdat er nog niet met hen gearbeid kan worden, want zij zijn nog niet gereed voor de Verwerkelijking. 

Zij staan nog in het:

"ik wil niet zus of ik wil niet zo, 

ik wil geen ritus en ik houd niet van een bijbelwoord en 

ik kan geen religieuze teksten verdragen enz." 

Zij spelen nog met de gedachte van de Weg-Terug maar zij zoeken troost in het: "Morgen kan ik ook nog beslissen!"

Wel, en wij spreken nu allen aan, die ernst willen maken met het Pad van Zielebevrijding.  

De trillingen die bij dit achtvoudige Pad behoren, raken zulk een mens aan en dwingen hem de Poort door hoewel hij in de  vrijheid staat. 

Zodra de mens - door een innerlijk drang gedreven - zich verbindt met het rituaal van dit Pad, komt er een reactie in hem. 

Hij verandert, hij wordt veranderd en soms gaat dit zelfs buiten hemzelf om! De Verwerkelijking raakt hem aan. 

Het Pad der Verwerkelijking schrijft zijn leringen Ïn hem. 

Totdat die leringen zo scherp in hart, bloed en ziel opgetekend staan, dat de trillingen van dit Pad uit hemzelf omhoogrijzen, terwijl hij werkt in de wereld, terwijl hij zijn dagtaak volbrengt, terwijl hij slaapt en terwijl hij waakt, wanneer hij bidt en wanneer hij lijdt. 

Hij zal als 't ware één worden met de verheven trillingen des Lichts - hij wordt dan Licht - zoals de Ouder getuigden en zoals de Wijzen onderwezen. 

Dit is nu de Verwekelijking, dit is de Omzetting en dit is de Transfiguratie, waar op het zevenvoudige Pad zo veelvuldig over werd gesproken. 

De pelgrim zal steeds sterker, steeds intensiever met deze trillingen des Lichts geconfronteerd worden, maar hij zal ook al voortgaande op dit Pad - steeds verhevener trillingen zoeken en kunnen ondergaan. 

Hij gaat verder, hij komt hoger, hij bestijgt de berg waarop alle vorm sterft. 

Steeds opnieuw zal hij een stuk van het bergpad achter zich laten, totdat het punt bereikt wordt waarop de aardse trillingen verstommen, waarop alle tegenstellingen ineenvloeien, waarop de demonen knielen voor het Licht, waarin alle stoffelijke vorm is opgelost. 

Dat geschiedt door trilling, door het opgeheven worden, door het vervuld worden met de trillingen des Lichts. 

Dit is ook het doel van een spirituele genezing. 

Het gaat hier niet alleen om het genezen van zieken, maar het gaat ook om het helen en heiligen van de zogenaamde gezonde mensen. 

Wie is gezond? Toch niet één? 

De mensen zijn allen ziek, ziek door Lichtontbering, ziek doordat zij het Licht of God verlaten hebben en niet terug wilden keren, uit zijn ziekelijk verstand werd een andere god geboren, een schijngod, een dogmatische god, een oudtestamentische god, een filosofische God. Een god, die al zijn ik-gerichte verlangens beantwoordde en al zijn nukken tolereerde. 

Een god, die de mens tegemoet kwam in zijn verzuchtingen van: "ik prefereer dit en ik wil dat....." Een god, die zijn bedje  spreidde, maar hem nooit de innerlijke verwerkelijking injoeg. 

Dat risico nam deze god-van-het-ik niet. 

Met deze god, met al zijn gestalten en al zijn vleierijen heeft de pelgrim van het achtvoudige Pad gebroken. 

Hij roept het Licht der Lichten aan en weet dat hij daarmede het risico van de verwerkelijking riskeert. 

Hij verbreekt, bewust, de cadans van het aardse ritme, op de wijze die alle oude Rozekruisers, Gnostici en Alchemisten voor hem deden. 

Hij keert eenvoudig in zichzelf in en zoekt de Eerste trilling, de eerste Klank, het Eerste Woord, de …én, zoals wij zeiden. 

Daarom kan men niemand tot dit Pad forceren: men herkent de vibratie des Lichts of men herkent deze niet. 

Men wil deze innerlijk bezitten of men verafschuwt deze. 

Men wil terugkeren tot deze trilling of men wil dat niet. 

Er is geen ruimte voor discussie, men discussieert niet over het Licht der Lichten en men neemt zijn Kracht niet gevangen en versnippert en ontkracht Haar. 

Men herkent die Kracht of men doet dit niet. 

Dit besluit ligt altijd bij de mens of de ziel. 

Het Licht roept zijn Zonen die van zijn Ras zijn en zij die de  Stem niet verstaan kunnen zich afwenden, in vrijheid. 

Er is geen enkele religieuze leider, die de ziel kan dwingen het Licht te herkennen. 

Probeert hij dat wel, door wetten en methoden, dan bewijst hij  zijn spirituele onmacht en zijn armoede. 

Dan bewijst hij een kwantiteit aan volgelingen te zoeken en niet uitsluitend te getuigen van het Licht uit innerlijke noodzaak en mensenliefde. 

Daarom blijft de mens van het achtvoudige Pad altijd vrij, doch  de trillingen des Lichts binden hem, omdat zij weerklank vinden  in zijn ziel, weerklank vinden in dat oeratoom des harten, dat opnieuw vibreren gaat met de trillingen des Lichts. 

Dit is de binding op basis van de Goddelijke Wil, op basis van  de ziele-zintuigen. 

Deze binding kan noch verbroken worden door mensenhanden, noch gesmeed worden door menselijk willen. 

Deze binding, om terug te komen op de Eenheid van den Beginne, deze zieleverbintenis schept de Eenheid die alle verstand te boven gaat en waarin de demonen Gods lof gaan zingen. 

Zo gij dan de spirituele Verwerkelijking bereiken wilt, pelgrim naar de Hoogten, zoek de ziel, die Ïn u is en luister naar haar verlangen. 

Beantwoord dat verlangen en ban alle schaamte, alle waan en alle overwegingen van het beschadigde verstand uit, en keer terug tot uw Eerste Liefde, die God of Licht genoemd wordt. 

Bouw op dit fundament van den Beginne de Tempel Gods, waarin uw ziel een woning vindt. 

Baad haar in de Geur der Rozen die de Tempelruimte vult. 

Opdat uw ziel verwerkelijke wat geschreven staat: 

"Het Koninkrijk Gods is ín u-lieden!" 

Arbeid aan dit Koninkrijk en het Pad van Verlossing wordt een vreugdevolle realiteit voor u. 

Het Licht der Lichten zij uw Begin en uw Einde.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene