XI

Wanneer men de Poort van Saturnus moet doorgaan dan  betekent dat: de belemmering van de ring van Saturnus, d.w.z. de harde materie overwinnen. 

Binnen deze ring van Saturnus, binnen deze materiële ommuring, wordt de mens gevangen gehouden en daardoor worden de  sterke stralingen uit het Hogere Levensgebied tegengehouden. 

De ring van Saturnus betekent voor de mensheid ook hetzelfde  als het lood van Saturnus, dat de mens beschermt tegen de radioactieve stralingen, die onder de invloedssfeer van de mysterie-planeten staan. 

Het lood betekent voor de mens die zich blootstelt aan radioactieve stralingen, een zegen, een redding. 

Voor de massamens is de saturnale ring een bescherming tegen  de voor hem funeste inwerkingen van de hoge trillingen uit het Zielegebied. 

Datgene wat de moderne wetenschap in praktijk brengt met de radioactieve stralingen, is niets anders dan het omgekeerde van het transfiguratieproces. 

De mens wordt in contact gebracht met stralingswerkzaamheden, die hij beslist nog niet verdragen kan en om hem daartegen te beschermen roept men het lood, Saturnus te hulp. 

Gelijk de saturnale ring de mensheid spiritueel beschermt tegen  de al te felle stralingen uit het eerste, hogere trillingsgebied, de sfeer der mysterieplaneten. 

Zonder Saturnus zou de men verbrand worden. 

Deze planeet betekent een reddende zeef die hem voor verbranding behoedt. 

In onze moderne wetenschappen wordt er met stralingskrachten gespeeld, waarvan men de risico's niet kent. De bedoeling is, dat de mensheid tot dit hogere stralingsgebied opklimt, echter, door de Poort van Saturnus, dus de eigenschappen van Saturnus overwinnende, en hem niet te hulp roepende in een door de mens zelf geschapen noodsituatie. 

Daarom is het ook begrijpelijk, dat zij, die deze Weg willen gaan, en dus de bescherming van het lood of de Saturnale ring willen verwerpen, zich bloot gaan stellen aan sterke stralingswetten. 

Dat is het gevaar van deze Weg. 

Men gaat breken met alle wetten van deze natuur, die ingesteld zijn op de loden ompantsering. 

De kandidaat wil de stralingen ontvangen, zonder dat dit nadelige gevolgen op hem zelf zal hebben. 

Begrijpt u welke eisen zulk een levenshouding aan hem stelt? 

Dat het hier gaat om levensbelangen, zowel psychisch als  fysisch. 

Wie de Poort van Saturnus wil doorgaan, gaat een röntgenkamer binnen zonder het loden pantser. 

Zodra echter het besluit tot deze Weg door de pelgrim wordt genomen, wordt de loden bescherming vervangen door iets  geheel anders. 

De Liefdewet, de Universele Stralingskracht laat deze pelgrim de zo hoge straling slechts bij tussenpozen ondergaan, opdat hij niet verbranden zal en zichzelf blootstelt aan zinloze gevaren.  

Dat zou immers liefdeloos zijn?

Daarom is deze achtvoudige Weg, waarbij Saturnus overwonnen moet worden beslist geen gevaarlijke weg voor hen, die in de Overgave aan het Licht staan!

Zodra deze overgave een feit is, valt de noodzaak van de saturnale ring weg, dan roept de mens niet meer in doodsnood om de veiligheid van het loden pantser, maar hij vertrouwt op het Licht der Lichten en forceert niets, grijpt niet voorbarig, zoals alle occultisten, naar bezittingen die hij niet beheersen kan. 

De oude Chinese leringen verdeelden de hemel in 8 sferen. 

De achtste sfeer zou doorschreden moeten worden tijdens de Aquarius-era, waardoor de mensheid leren moet de Poort der Arbeid binnen te treden, terwijl hij zich verbergt in de stilte der Ziel. 

Men bemerkt dat deze oude leer volledig overeenstemt met hetgeen wij de lezer voorleggen. 

Evenals met hetgeen Jan van Rijckenborgh zegt in zijn boek "Dei Gloria Intacta", over de Saturnus-inwijding. 

De immuniteit van de materie moet doorbroken worden, de mens moet door de materie heenbreken met behulp van een onaardse kracht. 

Dit is ook de bedoeling van de ontwikkelingsgang der volkeren.

Elk volk krijgt op zijn tijd de verleiding, de bescherming en de schijnbare veiligheid van de materie te overwinnen. 

Het bezit van veel comfort brengt mede het direct geconfronteerd worden met de verleidingen van Saturnus, als heerser der onverzettelijke materie. 

De Westerse volkeren staan op het ogenblik op de top van hun materiële bereiken, hetgeen wil zeggen, dat zij tot voor de Saturnusmacht geplaatst zijn en nu de laatste stoot moeten geven. 

Dit is steeds het ogenblik waarop een cultuur ineenstort of zich bevrijdt van zijn materiële gevangenis. 

In het verleden zijn vele culturen, op het toppunt van hun ontwikkeling staande, door een of andere ramp volkomen van de aardbol verdwenen. 

De ladder van de innerlijke evolutie wordt dan wederom, na de zevende fase, onder de mensheid vandaan geslagen. 

Er wordt in deze tijd van hoogconjunctuur wederom geappelleerd aan een groepje mensen dat verder wil gaan, verder dan de top  van het gebonden materieel saturnaal spirituele bereiken. 

Het verschijnen van de mysterieplaneten wijst heen naar een oproep tot de mensheid om het rijk van deze mysterieplaneten te leren kennen. Hetgeen slechts mogelijk zal zijn op basis van de Bergrede-levenshouding, waarin de 8 Zaligsprekingen verwerkelijkt moeten worden.

Zo niet, dan zal de mensheid de gewone weg gaan van alle  natuur-des-doods en onderworpen worden aan de kosmische wetten die van tijd tot tijd de totale dood van elke schepping voorschrijven. 

Binnen ons zonnestelsel regeert de wet van leven en dood, de wet van de tegenstellingen. 

Daaraan is ook het planetenstelsel onder hevig. 

Slechts de doorbraak tot in een ander levensgebied bewaart de mens voor de hardheid van deze wet. 

Na een bepaald tijdsverloop wordt hij, door de herhaling van de wet, steeds weer voor de keuze gesteld: doorbraak of ondergang. 

Voor de meeste mensen is deze keuze altijd de ondergang geweest, maar de enkeling heeft de noodzaak van de doorgang door de saturnale ring verstaan.  

De mens moet eens doorschouwen hoe het Transfiguratieproces of de Omzetting een onontkoombaar gevolg is van deze kosmische wetten. 

De overtuiging van de verlossende mogelijkheid door deze Omzetting is te bewijzen aan de hand van de stralingswetten binnen  de kosmos.

De Waarheid omtrent de doorbraak door de saturnale Ring, als enige oplossing voor de ziel, ligt onomstotelijk vast en daarmede ligt het Geheim van de Gnostiek, de alchemische Omzettings-procedure, verborgen in het Universum. 

"Men vindt alles terug in het Al", zo zeiden de Ouden. 

Inderdaad, zo men maar ogen bezit om het Al te doorzien.  

Zo men maar gekomen is tot het einde van de innerlijke voorbereidingstijd en de saturnale Ring als een benauwenis ervaart.  

Door de levensomstandigheden worden de mensen - gezien de maatschappelijke ontwikkeling - verzoend met het bestaan van de saturnale ring. 

Zij worden procesmatig de verleidingen van Saturnus, de meest vasthoudende demon van alle voorgaande kosmische goden, binnengevoerd. 

Zij kunnen inslapen binnen de vaste omarming van deze wurger en zij kunnen het bewustzijn verliezen. 

Dat is het kenmerk van de hedendaagse mensheid: een innerlijk bewustzijnsverlies binnen de ring van Saturnus.  

Het is het laatste, maar sterkste wapen van de valse goden om  hun prooi immuun te maken voor de Verlossingsstralingen. 

Zoals gezegd: de reflex van deze situatie herkent men in de moderne wetenschap. 

Alles wat de mensheid uitdenkt zijn grenswetenschappen, grensbeelden, grensuitvluchten. 

Deze toestand vindt men in alle menselijke organisaties en  wereldreligieuze groeperingen terug.  

De Aquarius-tijd verleent haar mensheid de gave om de materie  te kunnen doorbreken. 

Alle kosmische middelen werken eraan mede om deze mens innerlijk te verlichten, innerlijk sterk te maken, innerlijk onafhankelijk te maken van het lood. 

Het Bergrede-leven vernietigt in de mens alle verlangen naar de materie en doet in hem het bewustzijn van een andere Bescherming ontwaken. 

Hij gaat de werkelijkheid ontdekken van een etherisch, lichtend harnas, samengesteld uit trillingen van een hoger gehalte, dan die van de bekende kosmos. 

De interesse van de jonge mens voor het vormen van gemeenschappen komt voort uit de Aquarius-instraling, die aan de ene kant de omklemming van de saturnale ring benadrukt, en aan de andere kant de trilling van de mysterieplaneten, die opwekt tot  een grensoverschrijding, naderbij roept. 

Al deze jongerencommunes zijn een horizontale poging om de verstikking van Saturnus af te wenden. 

Zij vluchten in een tegenactie, een verzet, een nutteloos verzet op basis van een intuïtief onderkennen. 

Zij zijn de tegenstanders van alle materie en willen de ring van Saturnus negeren, doodzwijgen. 

Maar dat kan niet! 

Hetgeen ook door de praktijk bewezen wordt: vrijwel al zulke communes zijn weer uiteengespat op de drie grote struikelblokken binnen de natuur-des-doods: karakterverschil, dus persoonlijkheidsbotsing, sexuele verwikkelingen, dus lagere begeerten, en tenslotte de financiële problemen, dus de hardheid van de materie. 

Deze belemmeringen zullen ieder horizontaal gericht mens ten gronde richten. 

Slechts de ziel-gerichte mens kan zich in deze aanvallen staande houden en doorzetten. 

Indien een groep niet in staat is de Kracht des Lichts binnen zijn gemeenschap te bewaren, zijn zij reddeloos verloren. 

En de weg gaan van alle natuur-des-doods. 

Dat is nu eenmaal wet.  

Men kan de macht van Saturnus niet negeren, noch doodzwijgen, men moet hem overwinnen. 

Dat is de opgave voor deze Aquarius-tijd. 

Bewust of onbewust tracht ieder mens echter aan deze opgave te ontsnappen. 

En dat gaat niet! 

Eens zal hij deze opgave moeten vervullen, eens zal hij door de Poort moeten gaan, eens zal hij het Bergrede-leven moeten uitdragen in de tijd. Met dit praktizeren van het Bergrede-leven vervallen tegelijkertijd de beletselen van de natuur-des-doods, zoals de jongeren communes die kennen. 

Het is eenvoudig een kwestie van grensoverschrijding op een spiritueel, procesmatige manier. De kandidaat moet zich leren instellen op de hogere stralingen, hij moet daaraan gaan wennen, zijn wezen daarvoor laten toe-bereiden. 

Gebeurt dit op de juiste wijze, dan treedt de verandering in en  gaat hij beschikken over een voertuigelijkheid die de grens overschrijding en de intensievere stralingswerkzaamheid volvoeren  en verdragen kan. Hij krijgt dan deel aan een Ander Levensveld.

Dit gaat men aan hem zien en ondergaat men, want hij draagt dan die stralingen in zijn wezen met zich mede. 

Slechts degenen, die een loden pantser dragen, zullen zijn intensievere straling niet herkennen.  

Denkt eens even over deze beeldspraak na.  

Het verlangen van een groot deel der mensheid is gericht op de doorbraak van de saturnale ring, men weet slechts niet hoe zij  deze bewerkstelligen moet. 

Men weet eveneens niet wat deze doorbraak inhoudt. 

De spiritueel georiënteerde mens kan het echter weten. 

Glijdt deze mens weg in de misleiding van Saturnus, dan mist hij de verlossingsmogelijkheid in zijn leven. 

Grijpt hij de kans tot doorbraak, dan wordt hij - van stonde aan - verder geholpen. 

Hier geldt de christelijke wet: zij, die één mijl met Christus gaan neemt hij voor twee mijlen aan. 

Iemand, die het Bergrede-leven voorstaat, behoort de uitspraken van Christus te geloven en te aanvaarden! 

Zoudt men dit doen, wel, dan zou men niet zo nodeloos afgeleid worden door de beroeringen binnen deze natuur-des-doods, dan zou men zijn energie niet vermorsen aan onbelangrijke strijdpunten, maar men zou zijn energie bundelen om het Bergrede-leven zo rein mogelijk uit te dragen. 

Binnen de omheinende bescherming van de acht leringen van dit Bergrede-leven, kan de kandidaat een levenspraktijk realiseren  die correspondeert met het Leven der Ziel dat in het Rijk der  Mysterieplaneten begint. 

Zo maakt hij van zichzelf een middelaar, een bemiddelend veld, waarbinnen de Universele Stralingen verwerkt worden. 

Dit zal zijn opdracht zijn in het Rijk dat nÁ de Poort van Saturnus komt. 

In de doorbraak, in de Poort staande, zet hij zich dus om, opdat  het Komende Land hem zal herkennen en opnemen.

Daarom behoort een Gemeenschap van het Achtvoudige Pad een middelende Zielegemeenschap te zijn, waarbinnen het Bergrede-leven centraal staat. De pelgrim weet wat dit tevens zeggen wil: het Licht moet aanwezig zijn. 

Christus moet als middelaar worden uitgedragen. 

Prometheus moet aan de rots worden geketend. 

Men weet dat dit eveneens betekent: Opperste Vreugde en tragisch lijden. 

Zolang de Opperste Vreugde door de aanrakingen des Lichts in ons midden bewaard blijft, wordt de tragiek van het lijden opgeheven. 

Bouw daarmede aan de Lichtschacht, aan de Lichtmantel, waarbinnen de pelgrims veilig door de saturnale aanvallen heenbreken. 

Uw dagen worden van uur tot uur vervuld met het Licht der Lichten, dat het Bergrede-geheimenis in u ontsluieren zal!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene