4a - psychische geneeswijzen

Nu de paranormale geneeswijzen meer en meer op de voorgrond treden, lijkt het belangrijk zich te verdiepen in hun medische mogelijkheden. 

Onder paranormaal verstaan we dan die methoden die berusten op wetenschappelijk onverklaarbare resultaten. 

In werkelijkheid is paranormaal eigenlijk zuiver biologisch, met dit verschil dat de klassieke wetenschap NOG niet weet om welke energieën het hier handelt. 

Dat elke schepping een bio-energisch lichaam bezit weet nu vrijwel iedereen; dat door middel van dit lichaam met onbekende energieën genezingen, en veranderingen in het stoffelijke organisme plaatskunnen vinden, kan gecontroleerd worden. 

Door meetapparatuur heeft men kunnen concluderen, dat men hier te doen heeft met een energie, die gelijk is aan of nog sterker is dan die van het licht en dus uit radio- of gamma-trillingen bestaat. 

Alle esoterici weten dat de mens als stoffelijk en bio-energisch wezen als het ware ronddrijft in een immense zee van energische trillingen, onze kosmos, waaruit hij zijn onzichtbare energische lichaam oplaadt. (od = phoetus - thymus) 

Hieruit is te verklaren waarom de vastenkuren, mits onder goede controle, zulke uitnemende en merkwaardige resultaten hebben. 

Hoewel een vastenkuur niets te maken heeft met psychische geneesmethoden, staat het wel vast dat wanneer het lichaam zich van materieel voedsel onthoudt het allereerst gaat parasiteren op de restanten in het organisme, de slakken enz. en dat het lichaam zich daarna oplaadt uit een kosmische energiebron, die het gehele organisme zijn vitaliteit terugschenkt. 

Het voorbeeld van de beruchte Therese Neumann (1898 - 1962) is hierbij voor de wetenschap van enorm belang geweest. 

Bij over-stress-aandoeningen kan een intelligent vasten, waarbij men slechts honing (bloedsuikergehalte) en water genuttigd worden, zeer harmoniserend werken. 

Over-stress is een verstoring, een geforceerde opvoering van de bio-energie-trilling, waardoor het organisme zich opgejaagd gevoeld; en zoals bij een machinerie verschijnen er dan mankementen in de apparatuur. 

Al het levende wordt bestuurd, gevitaliseerd, geregeld door de bio-energische velden er omheen en deze worden weer overheerst door de grote kosmische energieën. 

Zoals we al eens gezegd hebben: alles wat geschiedt is allereerst aanwezig in de etherisch of onzichtbare energische velden. 

Op deze realiteit berusten ALLE vormen van psyscho-geneeswijzen. 


PSYCHOGENESE - GELOOF 

Een van de eerste vormen van psychogenezing die vrijwel algemeen wordt erkend is de psychogenese, d.w.z. de geloofsgenezing. 

Iedereen gelooft ergens in; het geloof maakt iemand ontvankelijk voor zijn object, de patiënt moet in de arts geloven; de gebedsgenezer zegt dat zijn patiënt hem moet vertrouwen of sympathiek tegenover hem moet staan. 

Er zijn ontelbare geneesmethoden via de psychoses, alle gebedstherapieën, de concentraties, de overdracht van energie tussen genezer en patiënt berusten op een binding via het geloof of de sympathie. 

Het is hier een aantoonbare vorm van bio-energische afstelling op elkanders bio-stralingsvelden. Het gelijke geneest het gelijke. 

Iemand, die genezen wil worden en antipathisch, sceptisch of laatdunkend tegenover de methode van de genezer staat, is moeilijker te bereiken; daartoe moeten er dan allerlei hulpmiddelen worden aangewend, zoals geleidende voorwerpen, die de stralingen op elkander zouden kunnen afstellen, gelijkstellen. 

Een werkelijk ziek mens, vooral een wanhopig mens, is echter bij voorbaat ontvankelijk ofwel bereikbaar, omdat zijn bio-energie geen vitaliteit meer bezit zich te verzetten, zijn denken te activeren tot verzet. 

In dit verband is het goed eens te denken aan allerlei gedachten van bitterheid, wraak, cynisme enz., die bio-energie vrijmaken, een positieve energie die afstoot. 

Hier komen we op de yin- en de yangstroom van de Chinezen, die inderdaad hier en daar bevestigd wordt: er is een ingaande en uitgaande stroom, de ene is negatief en de andere is positief. 

Positieve stromen weren af, negatieve stromen nemen op. 

Geloof, sympathie, vertrouwen, vriendelijkheid, welwillendheid zijn alle negatieve bio-energieën die de mens op dat moment ontvankelijk doen zijn. 

Denk aan de wisselwerking van mensen onderling! 

De toestand van de bio-energie is het fundament van de menselijke handel en wandel; van zijn levenshouding tegenover de verschijnselen; zijn gedrag tegenover zijn medemensen en, in ziektetoestanden, zijn gevoeligheid of ongevoeligheid voor de geneesmethoden. (psychische).

Er zijn ontelbare benamingen voor de geloofsgenezing. Sommigen noemen het de genezing door God, anderen door het geloof, weer anderen door een kosmische kracht; en weer anderen door het zich openstellen voor de goddelijke energie of het licht. 

In wezen gebeurt er echter hetzelfde. 

De benaming omschrijft slechts het eerste contact tussen de methode en de patiënt. 

Door deze geloofsmethoden zijn ongelooflijke resultaten bereikt. Er zijn echter evenveel misdadige resultaten onder die benaming tot stand gekomen. 

Vergeet nooit dat een ontvankelijke instelling de mens overlevert aan de genezer of geneesmethoden. Voor alles moeten bij de psychische geneeswijzen de genezer of genezers innerlijk van 'good standing' zijn. De patiënt is afhankelijk en afhankelijkheid maakt hem kwetsbaar. 

ALLE ziekten zijn op psychische wijze te genezen, het resultaat is uitsluitend het gevolg van de intensiteit van de wisselwerking tussen genezer(s) of hun methoden en de patiënt. 

En hier is het ook zo dat iemand die gevast heeft duidelijker ontvankelijk is voor het opladen via de bio-energie dan iemand die vol met voedsel zit. 

In dit verband kunnen we denken aan sommige genezers, ook acupuncturisten die vasten alvorens zij hun werk gaan uitoefenen. (men is dan gevoeliger voor de patiënt, en daardoor een betere diagnose). Vasten is een zeer oude methode, zoals u weet. 

Het moet echter een behoefte zijn van de mens, nooit een "must". 

Men moet bewust weten wat men doet. Omdat bij een "must" de gedachten het innerlijke reinigingsproces tegenwerken. Dus de kosmische oplading storen.  

Het is niet zo dat deze of die geloofsovertuiging iemand geneest, neen, HET geloof, de instelling van de mens ten opzichte van..... werkt genezend. 


HYPNOSE  (Mesmer 1734 - 1815) 

Er gaan ook wonderbaarlijke en suggestieve verhalen over de hypnotische geneeswijzen. 

Men zou van allerlei ongezonde gewoonten afgebracht kunnen worden door hypnose of het bestrijken, dan wel via de blik, bestralen van een bepaald lichaamsdeel. 

Ook dit heeft met ons aurische lichaam of met onze bio-energie te maken. 

Laten we voorop stellen dat er natuurlijk talrijke verhaaltjes in omloop zijn over deze genezingen. Men moet zich eigenlijk altijd eerst zeer goed oriënteren, voordat men tot een psychische geneeswijze overgaat. 

Helaas doen zwaar zieken dit niet, met soms tragische gevolgen. 

De foetus in het moederlichaam bevindt zich in een hypnotische toestand; is de moeder een hypnotiseur? 

Een hypnotiseur concentreert (of trekt samen) zijn bio-energie in zijn blik. 

Blikken kunnen iets of iemand opladen en/of ontladen, zoals u weet; hetgeen u kunt nalezen in o.a. "Psi achter het ijzeren Gordijn." (water ontlaadt, negatief - vuur laadt op. positief) 

De bio-energie verlaat ons voornamelijk via de ogen (de stralingen van het hoofd), via de handen en vingertoppen en via de zonnevlecht. 


Daarnaast zijn er o.a. de acupunctuur punten (o.a. de voeten), die echter wisselpunten vormen; de voeten, die voornamelijk de aardse energie opnemen. (positief - afwerend en negatief - ontvankelijk) 

Er zijn "drie ogen of punten in het gelaat", die ontvankelijk zijn voor deze energie: de stoffelijke ogen nemen op, altijd wanneer we onbewust kijken en stralen uit wanneer we geconcentreerd op iets gericht zijn; het oog tussen de wenkbrauwen is een wisselpunt, dat de staat van ons aurische lichaam weergeeft en dat, door sterke hypnotiseurs, genezer, mensen met een sterk kosmisch-energisch bio-lichaam direct beïnvloed kan worden. (kunnen zich goed negatief instellen) 

Door zich te concentreren op dit punt bij de genezer (hypnotiseur), terwijl hij zich op dat van de patiënt concentreert, worden beide op elkander afgesteld. (ook bij foto's - psychometrie) 

Op eenvoudiger, meestal onschuldiger wijze gebeurt het wanneer men de patiënt naar een bewegend voorwerp laat kijken. 

De sensibele, ontvankelijke mens behoeft slechts zijn ogen te sluiten en zijn voorhoofd aan de hypnotiseur vrij te geven, om zo etherisch-energisch één met hem te worden. 

Ontspanning is een negatieve ontvankelijke instelling. 

Hij kan dan heel gemakkelijk zichzelf bio-energisch laten overglijden in de patiënt. Met zijn gedachten en wensen en dus hier zijn helende, zeer positief uitgesproken of gedachte helende wensen. 

Ook hier is de patiënt in een afhankelijkheidspositie. 

Bij al deze methoden geldt: schakel de eigen wil uit!  Of wil hetgeen de genezer wil!  (Denk aan de uitspraak: "ik geef mijn wil over aan de uwe!") Hetgeen op hetzelfde neerkomt. 


ACUPUNCTUUR 

Bij de acupunctuur is de achtergrond, het afstellen van het bio-etherische lichaam op de kosmische bio-energie, die overal aanwezig is. 

De naald werkt uitsluitend geleidend. (menhir - geleider) 

Degene die de naald vasthoudt geeft echter zijn eigen bio-energie mede af; vandaar dat, zoals vroeger het geval was, de acupuncturist voor een behandeling 24 uur moest vasten. 

Het resultaat van de acupunctuur is, naast de technische vaardigheid en de zeer goede anatomiekennis mede afhankelijk van de bio-energische instelling van de uitvoerder. 

Een onderdeel dat de westerse rationeel denkende artsen veelal onderschatten. Geen enkele geneeswijze is uitsluitend een kwestie van techniek! Voor de helft speelt de instelling van de beoefenaar een rol, omdat hij eveneens een bio-energisch wezen is en onbewust, soms bewust, zijn trillingen doorgeeft aan de patiënt. 

Ook het laser-apparaat is afhankelijk van de bedienaar. 

De instelling van de westerse acupuncturist tegenover de filosofie van de Chinees is belangrijk en staat hij daar sceptisch tegenover, dan moet hij beslist tijdens de behandeling in zijn eigen werk of resultaat "geloven", zodat er op dat moment in hem een negatieve bio-energie aanwezig is die hem ontvankelijk maakt. Dus als geleider voor de naalden. 

Na verloop van tijd neemt zijn eigen energie op de naalden af en worden deze zelf geleiders binnen de alom aanwezige kosmische trillingen. 

De ruimte waarin hij de mensen behandelt is ook belangrijk. Iedereen laat zijn eigen trilling achter! 

Een goede acupuncturist bestudeert de laatste ontdekkingen betreffende de bio-energieën en laat altijd de mogelijkheid open voor het "geloof" aan iets onbekends. Afwijzing maakt hem nl. immuun en kan zijn eigen werkwijze schaden. 

De acupunctuurpunten kunnen, zoals u weet, gevonden worden met een meetinstrumentje. 

Als men zo'n punt weet, kan men er ook in knijpen, of het stevig masseren, het punt is bij ziekte altijd pijnlijk, zodat via de wrijving de opgehoopte energie weer vrijkomt, er een doorstromen plaatsvindt. 


AUTOSUGGESTIE - SUGGESTIE 

Autosuggestie en suggestie hebben eveneens met de psyche te maken. Psyche is woordelijk geest; en de geest. d.w.z. de kosmische oplader van de schepping is alomtegenwoordig. 

Geest is niet een uitsluitend religieus begrip. 

De goddelijke geest is die trilling of energie, die zich niet aangepast heeft aan de bio-trillingen; dus een zeer hoge frequentie heeft. 

Hoger dan ons bio-lichaam, dat reeds boven de normale energie ligt en wellicht zelfs boven de radium-stralingen, omdat onze trillingen (telekinese, telepathie) alle lagere trillingen, de materie doordringen. 

Autosuggestie is een zelf-oplaadmethode door middel van het beïnvloeden van ons etherische lichaam via onze gedachten, ons beeldende vermogen. 

Alle concentratie met behulp van mandala's, mantrams, enz. beogen hetzelfde. Hier is echter het voordeel dat de mens zichzelf niet overgeeft aan de "genezer" of degene die hem suggereert, maar uitsluitend aan zichzelf. 

Deze methode vraagt echter altijd een intelligente, zeer doorzettende persoonlijkheid.  Autosuggestie is moeilijk. 

De cursussen in autosuggestie hebben altijd een sterke curcusleider nodig die zelf de kunst machtig is, dus zelf bio-energisch is en zo zijn cursisten mede kan opladen, zodat zij in staat zullen zijn zich te concentreren. 

Aan autosuggestie beginnen is minstens zo moeilijk als tot een onafhankelijke meditatie komen. Beide hebben tot doel het biolichaam te vitaliseren en te harmoniseren. Uiteindelijk dienen alle methoden dit doel. Goede, geestelijk edele bijeenkomsten dienen dit doel eveneens. 

Daar waar men in een ruimte is, waar geregeld een energisch etherisch opladen plaatsvindt, ontstaat een bio-krachtveld. Dit is altijd merkbaar. 

Hoe edeler de bijeenkomsten des te hoger spiritueler, d.w.z. bovenaardser de trillingen worden. Het regelmatig zich "baden" in zulk een veld zou ziekten moeten voorkomen, Ook kan men dit thuis doen. Maar elkeen die aan zichzelf wordt overgelaten is ook op zichzelf en zijn doorzetting en instelling aangewezen. Hij bepaalt dan zelf het resultaat, hij is genezer en patiënt tegelijk!  

En om genezer te zijn moet men bezitten: geloof in zichzelf, in de kosmische krachten, in de geest, in alles wat met PSI te maken heeft. Bovendien moet men weten hoe iets werkt. 

Bij auto-suggestie lichten de acupunctuur punten op, zij versterken hun werking, het bio-veld wordt lichtender tijdens de concentratie, hetgeen bewijst dat het genezend of harmoniserend werkt. 

Suggestie beoogt hetzelfde, met dit verschil dat de genezer of de arts de gedachten in het organisme van de patiënt plant. Ook hier moet er een sympathie of vertrouwen bestaan tussen arts en patiënt. 

De bekende proeven met placebo's bewijzen hoezeer de patiënt beïnvloedbaar is, buiten zijn medeweten om.  Als de arts hem zegt dat hij caffeïne-injekties gekregen heeft, krijgt hij hartkloppingen, omdat hij koffie niet verdraagt: terwijl hij suikeroplossingen kreeg toegediend. 

Als men hem caffeïne-injekties geeft en zegt dat er slechts een suiker-oplossing is ingespoten voelt hij zich kiplekker. 

Dit bewijst slechts wat de verbeelding kan doen. Natuurlijk kan men hieronder niet alle ziektebeelden rangschikken, slechts de psychosomatische, hoewel dat er tegenwoordig zeer veel zijn. 


  HANDOPLEGGEN

De handopleggers brengen hun vitale energie over op de patiënten. Deze energie is dermate sterk dat zij microben doodt, zoals radio-activiteit in de allopathie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen infectueuze aandoeningen genezen worden. 

Er is echter een maar..... Soms gebeurt het dat iemand een handoplegger niet verdraagt. 

Hier kont de kwestie van de onderlinge verhouding van de beide etherische lichamen tot uitdrukking. 

Een zichtbaar aanwijsbare oorzaak kan men natuurlijk niet vinden, maar sommigen gruwen van bepaalde handopleggers. 

Dit is iets om over na te denken. Het gaat hier uitsluitend om de toestand van de etherische lichamen, om de ontladingen die via emoties en denken daarin plaatsgevonden hebben. 

De handoplegger-genezer behoeft niet altijd een edel of hoogstaand mens te zijn! Een versterkte bio-energie, versterkt is niet verhoogd, is niet een kwestie van innerlijke adeldom, maar van organische predispositie; of van een organische destructuur. 

Er zijn bio-energie verschillen. 

Er zijn hier ook goede en slechte handopleggers, afgezien van hun resultaten! 

In alle gevallen ontvangt de patiënt HUN trillingen; die vrijwel altijd na verloop van tijd weer verdwijnen als de patiënt zijn eigen bio-vitaliteit hervonden heeft. 

RISICO: afhankelijkheidspositie bij voortdurende behandeling. 

De fundamentele stralingswet is hier ook van kracht: gelijk trekt gelijk aan. 

Alle psychosomatische storingen kunnen door deze methode "genezen" worden, d.w.z. weggewerkt uit het etherische lichaam van de betrokkenen. 

Hetzelfde gebeurt met gebedsgenezingen, suggesties, autosuggestie, enz. 

Homeopathie, natuurlijke medicijnen werken eveneens zo: gelijk tegenover gelijk. 


MAGNETISEREN 

Hetzelfde als handopleggen. De magnetiseur reguleert het bio-energische lichaam; het afslaan is het zichzelf ontladen van de zo opgenomen disharmonische of zieke energie van de patiënt. 

Afgeslagen energie hoopt zich op rond de voeten van de magnetiseur en blijft zeer lang in de behandelruimten hangen. Men kan waarnemen hoe patiënten en magnetiseurs waden door wolken van trillingen, waarin allerlei onaangenaams aanwezig is. 

De magnetiseur moet zelf een zeer krachtig, edel, geestelijk mens zijn, wil hij zich van deze opeenhopingen kunnen bevrijden. Niet voor niets worden alle psycho-genezers bezocht door intensieve uitputtingen, die zij altijd door zelfopladen weer te boven moeten komen.  Redden zij dit niet, dan gaan ze lijden aan allerlei, zo opgelopen, ziekten. 


NEURALTHERAPIE 

Is ook iets spectaculairs. Men heeft ontdekt dat oude littekens een deformatie achterlaten in het etherlichaam. De wisselwerking tussen stof- en etherlichaam wordt daar onderbroken. Door acupunctuur of behandeling met bepaalde injecties (procaïne) kan men deze onderbreking opheffen, veelal ontstaan volkomen onverwachte ziekten uit een oud litteken. Zelfs nierkolieken. 

Het is een baanbrekende nieuwe behandelingswijze. De acupuncturist weet er meestal van en ook de natuurgenezer die alle ingesteld zijn op de stralingswetten in de kosmos. (kleurpleisters) 


ALGEMEEN 

Alle hinderlijke of prettige ervaringen berusten op een wisselwerking tussen hetgeen waarmede men in aanraking komt en zijn eigen etherische veld. 

Groepen bezitten een enorme aura, samengesteld uit de individuele aura's, die zich gewillig laten opnemen in het algemene aura. 

Massa-psychose, massa-hysterie, massale religieuze betogingen, massale gebedsgenezingen. 

Iemand, die zich onprettig gevoelt in een bepaalde groep, kan zijn etherische lichaam daarop niet afstemmen, dat kan allerlei oorzaken hebben; zowel goede als kwade. 

Het gemeenschappelijke aura bewijst zichzelf meestal door de gebeurtenissen, ziekten, hysterisch, enz. binnen dat veld. 

Iemand die daar niets voor voelt, maakt dat hij wegkomt. 

Trekt het individu zich echter uit het gemeenschappelijke aura terug, dan herkrijgt hij weer zijn eigen veld, al dan niet beladen met de injecties die in het algemene veld hebben plaatsgevonden. 

Een zeer individueel zelfstandig mens wil altijd, onbewust, zijn eigen aura (zijn tehuis) onaangetast bewaren, blijft hij daarbij gezond, blij en energiek dan is het juist, indien het tegenovergestelde het geval is komt hij toch voor een of andere geneesmethode in aanmerking. (zelfs voor een religie) 


Via de acupunctuurpunten kan men weten dat de mens energie opneemt en terugzendt, een wisselwerking, er is een ingaande en een uitgaande stroom. Niemand kan uitsluitend negatief blijven of uitsluitend positief; dat geeft altijd storingen in ons stralingsveld. 

Storingen die altijd ziekten veroorzaken. En bij ziekte wordt men gedwongen om zichzelf hetzij negatief hetzij positief op te stellen, afhankelijk van de aandoening en de methode. 


Het genezen op afstand is altijd succesvoller met de kennisname van de betrokkenen. Ook hier is de "instelling" doorslaggevend. Iemand, die ernstig ziek is kan altijd beter, er zijn allerlei middelen, op de een of andere wijze eerst contact maken met de genezer. 

Al met al: de psychische geneeswijzen kunnen vrijwel alles bewerken, hetzij kwaad hetzij goed (denk aan de magische methoden van de medicijnmannen) en hier is de waarschuwing: 

Bezin voordat ge begint op zijn plaats! 

Een wanhopig mens bezint zich zelden; maar er kunnen goede vrienden zijn, die hem met begrip en raad omringen, zodat het profiteren van het leed van anderen gestopt zal worden. 

Er is niets ergers dan het profiteren van de netelige situatie van zijn medemensen en dit gebeurt MEER dan u denkt, op alle mogelijke manieren. 

Want een gespannen, neurotisch, ziek of beangst mens, is altijd niet volkomen toerekeningsvatbaar en overgeleverd aan zijn naasten! 

Ook in de vele religieuze groeperingen komt dit tot uitdrukking. 

De adeldom van de mens zal een garantie kunnen zijn voor zijn levenswandel en de experimenten, die hij wil uitproberen. 

Iemand, met een innerlijke 'standing' kiest zijn weg, kiest bewust zijn hulp, zijn oplossingen en zijn levensinstelling. 

En innerlijke standing is het allernodigste dat de mens van heden behoeft, een innerlijke toestand die hij nooit van een ander blijvend kan ontvangen, maar altijd zelf, door eigen inspanningen moet opbouwen. 

Zulk een innerlijke adeldom maakt hem tenslotte tot een mensenhelper in de meest edele betekenis van het woord. 


Onnodige operaties - Köhnlechner; 

Psi - genezing - -Stetter.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene