4c - de geestelijke werking van onze voeding

We leven in een tijd waarin de voeding weer een belangrijke plaats gaat innemen ten behoeve van gezondheid en spiritualiteit. 

Nu zovele geestelijke bewegingen uit het Oosten het Westen veroveren brengen zij tevens hun voedingsleringen mee. Daarbij maakt de natuurgeneeswijze opgang, die ook zijn voedingsprincipes bezit. 

Dit is alles een reactie op lange jaren van levensgenot, waarbij lichaam en geest werden verwaarloosd. 

De mens is heden eigenlijk, ondanks alle moderne ontdekkingen en medische vooruitgang, zieker dan ooit. Hij leeft langer, maar het staat te bezien of die langere levensduur hem ook geluk, gezondheid en levenswijsheid brengt. 


LICHAAM - ZIEL - GEEST 

Langzaam maar zeker zien we gezondheid, psychische rust en medische wetenschap op elkaar toekomen. In menig boek over natuurgeneeswijze, allopathie en homeopathie en verder de alternatieve geneesmethoden kan men lezen dat psyche en lichaam onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, in deze verbintenis nemen de voeding, de levenspraktijk en de mentaliteit een belangrijke plaats in. 


DENKEN 

Er is nogal eens meningsverschil over de vraag of de voeding, het dieet, de mens geneest, of zijn denken. 

Daarvoor zijn eenvoudige controleringsmiddelen. 


WAT IS VOEDING? 

Veelal bepaalt men zich tot de voedingsproducten, die het organisme zijn mineralen, eiwitten en energie toevoeren. Maar is literatuur, film, alles wat men mentaal en emotioneel opneemt dan geen voeding? 

Menigeen moet mentaal, geestelijk, emotioneel gevoed worden, wil hij niet ziek worden. De medici weten dat gevoelshonger ziekte voortbrengt, terwijl mentale honger de mens afstompt. 

Hierin zou de mens eveneens een dieet moeten volgen, een evenwicht moeten vinden. 

Verder is het wel bewezen dat emotionele mensen zich anders voeden dan mentale mensen. 

Yin-personen tonen totaal andere behoeften, ook in hun voeding, dan Yang-mensen. 

Vandaar dat NOOIT één dieet voor iedereen kan gelden. 0

Er zijn slechts twee algemene regels: 

ieder mens behoeft stoffen voor opbouw en stoffen voor reiniging of afvoer. 

Daar tussenin: ziekten in opbouw en ziekten in afvoer. 

En hun verhouding is afhankelijk van de organische en structurele verhouding van de betrokken mens. 

Men moet nooit eten als men geen behoefte gevoelt. 


LEVEN 

De mens EET OM TE LEVEN EN NIET ANDERSOM! 

Dat wordt weleens vergeten, waaruit excessen en degeneraties voortkomen. 


MATIGHEID 

Matigheid schept tolerantie, verwerpt fanatisme, alsmede adoratie van één voedingsmethode.  Matigheid wordt gevolgd door die mens, die in zijn denken evenwichtig is. 

Alles wat te streng of te veel of te weinig wordt gebruikt is slecht voor lichaam en geest, inclusief leringen en religieuze dwangmethoden. 

Intellectuele voeding, eenzijdig en overdreven brengt allerlei ziekten. 

Dat geldt ook voor emotioneel, mystieke voeding en dat geldt eveneens voor een streng, fanatiek doorgevoerd dieet, waarbij emotioneel en mentaal geen ruimte wordt gelaten voor andere interessen. 

Dat het DENKEN eerder is dan de voedingsmethode bewijst b.v. Een boek of een film kan ons tot tranen roeren; woorden kunnen ons voeden, bepaalde mededelingen kunnen ons onze "eetlust" ontnemen 


YIN EN YANG 

Er zijn theorieën opgebouwd rond de yin - yang voeding, de z.g. macrobiotiek. 


In principe is dit juist, maar, ook hier, overdrijven schaadt meer dan nonchalance. 

Elk mens heeft bepaalde mineralen, eiwitten en vitaminen nodig, dat is altijd zo geweest. Dat is niet slechts van heden! 

De ziekte die de moderne mens teistert is zijn angst om zijn gezondheid, waaraan onze voorouders beslist niet mank gingen. 

De angst is een beschavingsziekte, de kern wordt weggeschaafd. 

De angst voor ziekte brengt de mens uit zijn evenwicht en maakt hem overgevoelig voor allerlei voedingsexcessen. Daarbij komt dit ene belangrijke punt, dat voedingsfanatici zelden evenwichtig, geestelijk rein denken. Fanatisme is reeds disharmonie. 

D.w.z. dat zij, en dat is een veel gehoord sarcasme, egocentrische, verharde egoïsten zijn dan wie ook!  

Yin werkt naar binnen, yang werkt naar buiten. 

Hun gedachten draaien om hun eigen lichaam, hetgeen een tegennatuurlijke situatie is. 

Hetgeen eveneens een zeer anti-geestelijke instelling is. 

In alle opzichten en overal geldt de gulden regel: "Vergeet uzelf en God zal u gedenken!" 

Voedingsfanatici kennen deze regel beslist niet. vandaar dat hun voeding hen, soms, lichamelijk sterk maakt, maar geestelijk afstompt. 

De schuld ligt niet alleen bij de voeding, maar vooral in de mentaliteit die hen naar deze voeding deed grijpen. 


ZIEKEN 

Over 't algemeen worden voedingsregels opgesteld naar aanleiding van bepaalde ziektebeelden. 

Ook worden bepaalde geestelijk leringen vergezeld door enige leefregels in de voeding. 

Zodra gezonde mensen voedingsregels volgen hebben zij òf een moreel, geestelijk motief (ethisch), òf een humaan motief. Het gaat erom wanneer gaat iemand een voedingsregel volgen. 

Als hij ziek is, als hij bang wordt, als hij geestelijke interessen toont? 

Heden maakt vegetarisme opgang, doordat: 

1. de Derde Wereld hongert en er teveel goede granen worden gebruikt voor dieren. Honger zou over zijn als iedereen vegetarisch werd. 

2. het vlees vergiftigd is door chemische middelen. 

3. het lichaam duidelijk verzwakt is door allerlei kunstmatige giften uit het voedsel. 

4. men geen "leed wil eten". 

5. biochemie - dierlijke eiwitten provoceren het afweersysteem. 

Vijf motieven die onze voorouders niet kenden. Motieven die allereerst tot de mentaliteit van de mens moeten doordringen. 


DE OOSTERSE LERINGEN 

Deze voorzien in de behoefte aan mystiek en in de begeerte om heilig, wijs te worden. Hun voedingsmethoden volgen het veganisme of het vegetarisme, omwille van een geestelijke grond. 

Dierlijke bestanddelen, vooral het bloed, voeren de mens dierlijke eigenschappen toe. 

Waarbij echter dikwijls wordt vergeten dat slechts het onthouden van dierlijk voedsel de mens niet verandert in een zachtmoedige, maar de mentaliteit, die hem aanzette tot deze onthouding. 

Er heeft zich nog nooit iemand heilig gegeten, maar heiligen kennen wel hun onthoudingen uit een logisch en geestelijk motief. Heiligen eten anders, maar zij die anders eten zijn niet heilig. Elke onthouding, die wordt voorgeschreven mist zijn uitwerking op de mens, indien hij daar in hart en ziel niet mee accoord gaat. Zelfs zieken die morrend hun dieet volgen en aldus mentaal, in hun fantasieën, zich te goed doen aan andere dingen, zullen geen resultaat boeken. 

Vandaar dat bij ziekten, de nood dwingt. Zoals in de spiritualiteit de nood tot resultaten leidt en in de maatschappij noodsituaties wonderbaarlijke handelingen laten zien. (de zieleroep) 


DE VIER ELEMENTEN 

De vier elementen: lucht - water - aarde en vuur hebben bij de alternatieve geneesmethoden veel succes: Zon - zonnebaden (met mate); Water - waterbaden (met mate); Lucht - luchtbaden; Aarde - leembaden en bedekkingen. 

Dezelfde idee zou de mens in zijn voeding moeten volgen. Alles wat in de zon rijpt plus lucht en weinig water bevat is Yang, geeft energie. Hitte maakt Yang. 

Alles wat veel water of sap bevat, zacht van kleur is, is Yin. Afkoelen, verdunnen maakt Yin. 

Hetgeen in de aarde groeit, in het donker, en zacht van smaakt is, is overwegend Yin met enig Yang; hetgeen scherp van smaak is en in het licht groeit is Yang met enig Yin. 

Het niet direct in contact zijn met lucht en zon, beïnvloedt de eigenschappen, maakt Yin; het direct in contact zijn met zon en lucht maakt Yang. 

De plaats waar het voedsel groeit is dus doorslaggevend, zoals de mens beïnvloedt wordt door de bodem waar hij woont. 

Vandaar dat de macrobiothiek leert dat voedsel uit de eigen omgeving de mens het meeste ten goede komt. Gedeeltelijk waar, maar het bindt hem sterker en maakt hem begrensder! 


GENESIS 

"Zie, Ik heb ulieden al het zaad zaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in hetzelf zaadzaaiende boomvrucht is: het zij u tot spijze." (Gen. 1 - 29) 

Men veronderstelt wel eens dat het "doden' behoort tot de heerschappij van de mens over zijn medeschepselen. Nergens kan men echter lezen dat de mens "doden" moet om te leven, hetzij dan dat de woorden ingegeven zijn door een leer van wrake en profijt, dienende een heerser van straf en wraak en vernietiging. 

Het "doden" en op elkander parasiteren, zoals ook wel in de natuur voorkomt is anti-geestelijk, een voortvloeisel van eeuwen degeneratie. 

De paradijselijke staat heeft EENS bestaan! 

Een weldenkend, tolerant, op het Al gericht mens zal nooit tot vernietiging van een medeschepsel overgaan. het "doden" op zich is het verachten van het leven, een leven dat de mens zelf niet scheppen kan. Hij brengt slechts voort, zoals de natuur. 

Vandaar dat in principe, ook bij voedingshandelingen, alles wat doodt de mens slecht bekomt; hetzij dan dat hij gelijk is geworden aan de wilde dieren, die, heden, leven van het bloed van hun naasten. 

Is de mens heden geen wild dier geworden? 

De aard van de mens is in overeenstemming met zijn voeding. 

Bepaalde eigenschappen kunnen door voedingswijzen versterkt dan wel verzwakt worden. 

Hoewel het ingeschapene NOOIT door het tot zich genomene verdreven kan worden. 

Sluimerende eigenschappen kunnen door voeding versterkt worden. Agressie b.v. kan aangewakkerd worden door veel vlees te eten; sensualiteit door veel vis te eten. 

De aard van het dier draagt zich over aan de mens en de angst die het op het ogenblik van het doden ondervond. 

Slachthuizen brengen slacht(g)velden, zegt Tolstoi. 

Bloed proeven vraagt bloedvloeien. 

Bij de natuurvolkeren is het doden het overnemen van de gaven van het slachtoffer: hart- en hersenen eten, bloed drinken. Gedronken bloed vraagt vloeien van bloed. 


LIEFDE 

Liefde verbiedt vernietiging; indien zij dat vraagt is het geen liefde, maar passie. 

Vergeving en barmhartigheid verbieden het doden, wijsheid verbiedt het doden. Iemand, die een universele Krachtbron, die Het leven tot aanschijn bracht, liefheeft of eert kan niet doden. Verachting dwingt tot vernietiging. 

Verachting is een vorm van onwijsheid en onwijsheid is de mens onwaardig.  Waarachtigheid groeit van binnen uit en bepaalt de voedingsmethode, niet andersom. 

Alles wat van buitenaf komt, verandert de mens niet wezenlijk, slechts schijnbaar. 

Waarom zijn zoveel gezondheidsmaniakken eigenlijk ziek? 

Omdat hun psyche ziek is, denken, gevoelen, ziel. De voedingsmethode kenmerkt de mens.  Men kan met een dieet een bepaalde ziekte-uiting genezen, maar deze komt, eventueel op een andere wijze, terug, als de mens mentaal en psychisch niet verandert. 

"Zeg me wat je eet en ik zal zeggen wie je bent." 


GELOOF 

Bij de voeding speelt het geloof een belangrijke rol, al weet men dat niet altijd. Als ik geloof, er met hart en ziel van overtuigd ben, dat een bepaalde medicijn of voedsel mij geneest, geneest het. Al is het suiker of een snoepje, het placebo-effect. 

Het geloof geneest, NIET altijd het middel. Daar zijn bewijzen te over van.  Als ik ervan overtuigd ben dat macrobiotiek mij van mijn kwalen afhelpt, doet het dat, maar bij een ander kan dezelfde kwaal door het tegenovergestelde genezen worden. 

Het is de mentaliteit die bepalend is. 


GEEST EN VOEDING 

Een spiritueel mens, indien hij werkelijk zijn opvattingen uitdraagt, verandert van levenshouding. Hij begrijpt dat lichaam en ziel verbonden zijn, dat zijn lichaam een dienaar is van die ziel en dat hij dus rekening moet houden met dat lichaam; zijn ziel (gevoel en rede) instrueren hem in dit opzicht. Leeft in zijn ziel een liefde voor de geest (spiritueel mens) dan zal hij eerbied tonen voor het leven en daaruit de consequenties trekken. 

De natuur is zijn leefgebied; harmonie is zijn uitdrukkingvorm, OOK in zijn voeding. 

Hij weet intuïtief wat niet goed voor hem is; hij behoudt het evenwicht tussen Yin en Yang, maar maakt er geen religie van, omdat religie voor hem de GEEST is en NIET de natuur. 

Zijn GEweten verbiedt hem bepaalde dingen, zoals zijn intuïtie hem van verscheidene dingen afhoudt. Hij kent zijn onthoudingen die hem niet zwaar vallen, omdat hij minder behoeften heeft. 

Een geestelijk mens groeit naar zijn voedingsmethode toe. Hij doet het op eigen gezag, omdat hij innerlijk daartoe gedrongen wordt. 

Zijn voeding verandert, omdat hij verandert, niet andersom. 

Alle fanatisme ontstaat uit angst. Alle dwang ontstaat uit angst. 

Maar zijn overdreven bezorgdheid voor zijn lichaam zal hem toch ziek, dan wel neurotisch maken. 


VEGETARISME 

Vegetarisme is een vorm van liefde en een voortvloeisel uit geestelijke motieven. 

Veganisme is soms opgelegde spiritualiteit, dierlijke producten schaden ons. De bio-inddustrie is een uitvloeisel van uitbuiting, veganisme kan een protest daartegen zijn. 


MAKROBIOTIEK 

De motivatie van het evenwicht tussen Yin en Yang in de voeding is juist, maar deze moet altijd afgesteld worden op het individu. Elk mens is anders Yin - Yang gepolariseerd. 


Elk mens, indien het goed is, vindt zijn eigen voedingswijze en verandert deze op zijn tijd. 

Voor alles geldt: ontspannen, rust bij het eten, matigheid. 

NOOIT ETEN ALS MEN GEEN BEHOEFTE GEVOELT. 

Zoals in het geestelijke degenen die geen behoefte gevoelen, het geestelijke niet verwerken of afwijzen. Zoals men instinctief zich mentaal dan wel mystiek voedt, met literatuur, films, interessen, muziek. 

Waarom zou de voeding daarop een uitzondering vormen? 

Men moet zich nooit spiegelen in wat de zieken doen, maar in wat de gezonden doen. En gezondheid bewijst zich in het levensgedrag.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene