4b - de psyche als bron van levens- en geneeskracht

Nu we in een tijd leven waarin de parapsychologie een erkende tak van wetenschap aan het worden is, worden we noodgedwongen geconfronteerd met de parapsychologische of paranormale kennis uit heden en verleden. 

Hierbij wordt de geneeskunde nauw betrokken. 

Nadat we eerst de weg van de feitelijkheid en de onontkenbare bewijzen hebben bewandeld dringt ons het paranormale fenomeen en het falen van sommige geneesmethoden tot een onderzoek van de alternatieve geneeswijzen. 

Alternatieve geneeswijzen waren in de oudheid normaal, toen werden de feiten gezien als stolsels van etherisch voorafgegane processen. 

En heden moet men concluderen dat de ouden daarin volkomen gelijk hadden. 

Vandaar dat de oude natuurvolkeren (niet de heden gedegenereerde) altijd uitingen van het etherische lichaam als maatstaf voor gezondheid, geluk, ziekte en emotionele desorganisatie; en de verbondenheid met de geest waren. 


TELEPATHIE 

In het Oosten wordt als vaststaand aangenomen, dat alles één is, d.w.z. etherisch met elkander verbonden. 

Nu weet men dat emoties zich in de electrische activiteit van de hersenen weerspiegelen en de hersenen kunnen een andere hersenmassa zijn eigen ritme opdringen. 

Dat is in wezen telepathie. 

De sterkst geconcentreerde mens kan zijn naaste iets opdringen, UITGEZONDERD wanneer deze zeer geconcentreerd niet wil. 

Onbewust, in het menselijke levenskrachtveld regeren dus de sterkste hersen-trillingen of ritmen. 

Dat is een zeer gevaarlijke situatie. 


MAGIE 

Magie is het zijn naasten opdwingen van de eigen trillingen of ritmen. 

De wet van de sterkste geldt ook hier! Op deze wet baseerden zich alle oude religies, magische methoden en geneeswijze. 

Het beheersen van de naasten door middel van zijn eigen etherische ritme is het fundament van vele geneeswijzen en het succes van diverse religies. 


ALTERNATIEVE geneesmethoden. 

De kennis van de ritmen (trillingen) der vier rijken, van hun etherisch fluïdum en hun invloed op de menselijke biologische etherische ziel d.w.z. de ziel die zich etherisch in het bloed bevindt verzekerde de ouden van hun succes. 

Verzekerden echter ook de medicijnmeesters van het succes van hun zwart-magische methoden. 

Iemand zijn eigen ritme overdragen kan tegelijkertijd worden: de naaste van zijn individuele vrijheid beroven. 

Alle biologische zielen staan met elkaar in verbinding. Biologische ziel is de ether-trilling die het bloed bevat. 


VRIJHEID 

In werkelijkheid is zulk een vrijheid echter irreëel; iedereen staat onbewust in verbintenis met een krachtveld dat het zijne evenaart of overheerst. 

Niemand is een afgezonderde, etherisch bezien, zulk een isolatie brengt levensmoeheid en uiteindelijk de dood. 

De wisselwerking tussen een klein en een groter etherisch krachtveld is noodzakelijk en daar de meesten van ons niet bewust daarin medebewegen, gebeurt dit onbewust. 

Vandaar dat de oosterse wijzen zeggen: Alles is één. En met hun magisch-religieuze praktijken daarmede rekening houden. 

Het wordt dan een strijd om velen onder MIJN noemer te brengen. Dat is de religieuze concurrentie op de achtergrond. 

Zich VRIJDENKEN wil zeggen etherisch sterker zijn dan vrijwel ALLE etherische krachtcentrales om ons heen. 


ZIEKTE 

Ziekte betekent dat men zijn eigen etherische ritme niet in de hand heeft gehouden. 

Tijdens een ziekte verliezen we de macht over ons etherische ritme en gaat het stoffelijke lichaam ons beheersen.(pijnen en kwalen) 

Dat betekent dat we vrijwel willoos afhankelijk kunnen worden van elke etherische krachtcentrale die op onze weg komt. 

Als we ziek zijn worden we anders. 

De enige ingebouwde bescherming kan dan zijn: de ervaringen die in onze ziel werden opgeslagen. 

Mensen die teleurstellende ervaringen hadden met alternatieve geneesmethoden of met religieuze manipulaties bezitten een ingebouwde weerzien tegen religie of alternatieve methoden. 

Deze weerzin voedt hun wil, als tegenkracht. Iemand kan ook uit vorige levens zulk een weerzin meebrengen, hij bezit dan microkosmische ervaringen die ofwel hem beschermen ofwel weerhouden iets nieuws te proberen. 


NATUUR EN MENS 

We leven in een tijd waarin het "vergeten van edele waarden" of het terugwijzen daarvan zijn toppunt bereikt heeft. 

Vergetelheid (en dat hangt samen met een degeneratie van het bloed en zijn ziel) maakt ons nieuwsgierig voor alternatieve methoden, voor paranormale experimenten, voor het fenomeen PSI. 

Onze separatie van natuur, etherische wereld en geest maakt ons tot nieuwsgierige, onwijze kinderen; de vooruitgang in de wetenschap verandert in dit opzicht niets, hoogsten versterkt het de arrogantie en daardoor de domheid in dit opzicht. 


NATUURVOLKEREN 

De natuurvolkeren in zoverre zij niet uitgeroeid werden, kennen deze wetenschappelijke arrogantie niet, hoogstens bezitten zij een natuurlijke adeldom of een vanzelfsprekende eenvoud tegenover het fenomeen van PSI. 

De PSI-begaafdheden die elk natuurlijk mens bezit of bezat, zijn grotendeels verloren gegaan bij de cultureel ontwikkelde mens. 

Indianen, de oude Chinezen, Grieken, Pygmeeën en met de natuur verbonden mensen en volksgroepen bezitten min of meer de PSI-vermogens (zijn met het instinct verbonden), maar vooral gaan zij van de gedachte uit: dat alles één is in de hand van de Grote Geest. 

Wij zijn verscheurd door de veelheid; wij streven naar een geïsoleerd individualisme en zien dat als hoogste bereiken. 

Maar er is een verschil tussen een geestelijk individuum zijn of een gehard ikcentraal individu zijn. 


INDIAANSE GENEESWIJZEN 

Op het ogenblik maakt de Indiaanse geneeswijze grote opgang: maar ook hier is er een verschil tussen de diverse Indianenstammen. De ene heeft de geneeswijze nog zuiver bewaard, de andere vermengde deze met westerse zienswijzen en weer een andere vermengde haar met de magisch-drogerende religieuze ritualen. 

De Peyote-Indianen b.v. gevoelen zich gesterkt door een leer waarin Jezus en de Bijbel toegelaten werden, maar daarnaast geloven zij dat God hen de Peyote-vrouw zond die hen de Peyote-paddestoel bracht, die hen dermate kon drogeren dat in deze vervoering God tot hen spreekt. 

Hier komt het gebied van de Sybillische en oude Griekse gebruiken. 

De paddestoel speelt in diverse Indiaanse leringen de rol van "de door God gezondene", die de aarde met zijn zaad bevruchte, die aarde en hemel daardoor verbond en dus wordt door zijn sappen de mens eveneens met de Grote Geest verbonden. 

Drug en religie worden één. 

Maar ook in de geneeskunst worden drugs, en vooral GEUREN aangevend om de "hersenen van de zieke of zijn etherische lichaam te beïnvloeden." 


KRUIDEN 

Velen hebben angst voor zulk een beïnvloeding, vooral de Westerse mens, die een aversie tegen afhankelijkheid en overgave ontwikkeld heeft. 

Er schuilt ook een gevaar in, maar tegelijkertijd een GENEZING. 

Om genezen te worden MOET de zieke zich overgeven, er is geen andere oplossing. 

Wat de Indianen via het zingen van suggestieve liederen, via het verbranden van kruiden en via het innemen van sterk drogerende sappen doen, probeert de westerse mens nu b.v. via kruiden, via voeding, nadat de chemie faalde. 

In wezen gebeurt er hetzelfde; zowel de ene als de andere medicijn werken in op het etherische lichaam, op de chemische huishouding, op de hersenen en veranderen daardoor het etherische of electrische ritme. 


GEUREN 

Vergeten wordt heel dikwijls dat geuren reeds zodanig werken kunnen en z.g. krachtvelden, ritmische velden eveneens. Een geur kan iemand verzieken dan wel verfrissen, een sfeer eveneens. Het verbranden van planten, de offeranden der ouden, hadden altijd een invloed op het etherische lichaam en als zodanig ook op het bloed. 

Daardoor veranderde het biologisch wezen van de mens. 


INDIANEN EN LIED 

Er zijn indiaanse medicijnmeesters die door kruiden de hersenweerstand van de zieke totaal wegnemen en daarna ritmisch oude indiaanse legenden zingen, waarbij er altijd sprake is van een onoverwinnelijke held. 

De bedwelmde of zeer ontspannen en sluimerende zieke, neemt ritme en woord op in zijn onderbewustzijn en vereenzelvigt zich daarmede. 

Dit heeft, vooral op levensmoede en psychosomatische zieken, een genezende invloed. 


CHINEZEN 

De oude Chinezen volgden eenzelfde weg met hun acupunctuur, maar de geneesheren verplichtten zich allereerst filosoof te zijn en d.w.z. dat zij een innerlijke adeldom moesten bezitten VOORDAT zij rondscharrelden in het etherisch krachtveld van hun patiënten, die altijd afhankelijk zijn. De samenhang tussen kruiden en etherisch ritme van de mens is nog slechts aan de ouden bekend, uitgezonderd enkele zeer wijze kruidkundigen, die dan een religieus of filosofisch uitgangspunt moeten bezitten. 

Bij het VERBRANDEN van kruiden, VERSE, geeft de plant zijn etherische ziel vrij, die door de neusgaten van de zieke binnendringt en zo zuiver etherisch genezend werkt. 

Dat mensen via GEUREN etherisch bereikbaar zijn, weten ook diverse religies, die wierook gebruiken. 

De samenstelling van de wierook is hier bepalend. maar elke harssoort bevat de etherische ziel van de betrokken plant en geeft deze dus vrij bij verbranding. 

Herhaald opsnuiven van wierooksoorten die door bepaalde groepen worden aangewend, schept daarmede een verbintenis, werkt kalmerend met de liturgie en de zang. 

Etherische beïnvloeding is velen onbekend uit geestelijke onkunde, vergetelheid, ongeloof, hetgeen ook onwetendheid is. 

Onwetendheid slachtoffert de mens. 


ETHERISCH LICHAAM OF ENERGIE-LICHAAM 

De Russen zijn ons voor op paranormale onderzoekingen; zij hebben kunnen constateren dat 'ademen' van zuurstof wordt omgezet in ons lichaam tot energie. Hierop baseert zich de ademhalingsyoga, waarbij nog niets gezegd is over de geest. 

Mensen die veel zuurstof nodig hebben, verbruiken veel etherische energie of zijn zwak in hun etherisch veld. 

Hetgeen wij inademen wordt altijd naar ons energie- of etherisch lichaam geleid. 

Verzwakking of afsterven van dit etherisch lichaam veroorzaakt de dood.  Verstoring van het energie-omzettingsproces veroorzaakt ziekte. 

De plek waarin de storing ligt tast het daarbij behorende stoffelijke orgaan aan. 

Het herstellen van het daarbij behorende etherische veld geneest het orgaan. 


ADEMEN sterk de biologische ziel; 

GEUREN beïnvloeden de biologische ziel. 

Planten die elkaar niet mogen zijn tegengesteld van plantenziel. 

Anti- en sympathie is daarom een BIOLOGISCHE kwestie. 


GEEST 

Zodra we de gedragslijn van de oude natuurvolkeren bestuderen, bemerken we dat één opvatting centraal staat: het erkennen van de Grote Geest; het Hem onderdanig zijn. 

In het grote universele krachtveld projecteren alle schepselen en scheppingen hun electrische impulsen of hun trillingen. 

Er moet een centrale krachtbron zijn, die dit universele krachtveld in evenwicht houdt en een TEVEEL opheft, zowel als een te weinig. 

Indien dit niet zo zou zijn zou de mensheid snel ziek worden en uitsterven. 

Er is altijd sprake van Krachtvelden, die elkander overheersen. Het overheersende is bepalend. In 't klein en in 't groot. 

Haat-krachtvelden kunnen zwakke liefde-krachtvelden vernietigen; uitbarstingen van oorlogen zijn als ziekteverschijnselen in het grote menselijk-etherische krachtveld. 

Voordat zichtbaar de explosie plaatsvindt is deze etherisch reeds voorbereid. 

Al deze etherische voorbereidingen veroorzaken spanningen in het grote universele krachtveld, waarbinnen we leven. 

Ons energie-lichaam is daarmede direct in verbintenis en ondergaat dus de op dat moment overheersende trilling. 

Een etherisch rustige omgeving die via natuur, geest en mens wordt opgeladen is een bescherming tegen de etherische aanvallen van buitenaf. Tijdens rust, ontspanning eet je anders, zondags eet je minder. 

Vandaar dat momenteel velen "een rustig plekje" zoeken. Een ideaal "rustig plekje" is vol van geestelijke trillingen, d.w.z. het persoonlijke etherische lichaam kan zich direct in binding brengen met de grote GEESTELIJKE Centrale, en deze wisselwerking vult het veld van het z.g. rustige plekje. 


HOE EN WAAR 

In binding staan met de geest is een biologisch en geestelijke behoefte. 

Indien niet, dan is de mens reeds etherisch gestoord. 

Deze wisselwerking leren is dan noodzakelijk, hervinden; zichzelf afschermen tegen invloeden (etherische) van buitenaf; zichzelf vullen met geestelijke kracht door: meditatie, mijmeringen over de Grote Geest, bereidwilligheid tot bidden, of zich voor Hem neigen; eerbied voor Zijn werken; losstaand van alle menselijke methoden en scheppingen. 

ONTSPANNENHEID is voorwaarde tot deze vereniging of wisselwerking, vandaar dat innerlijke rust en het rustig ademen ook medewerken. 

Iemand die rustig WORDT, ademt rustig; iemand die zichzelf DWINGT rustig te ademen is nog niet rustig, er kan nog een spanning zijn tussen innerlijke en uiterlijke mens. 

Biologisch gebrek verstoort het chemisch evenwicht, daardoor ook spanningen. 

RUST 

Men kan ons, via telepathie of suggestie, andermans rust overdragen. Wij kunnen ook onszelf rustig denken, door aan iets ontspannends te denken, beelden te vormen, de ademhaling volgt dan vanzelf. 

Door aan de Geest te denken kan men ook rustig worden. 

Hier is de biologische en geestelijke instelling van de mens bepalend. 

Iemand die NIET geestelijk denken kan (d.w.z. zijn ziel NIET boven de biologische beperkingen verheffen, aldus de geestelijke ziel NIET vrijmaken) zal bepaald blijven bij biologische methoden. 

Hij wordt dan BIOLOGISCH gezonder, zoals een gezond dier. 

Indien er in hem een geestelijke ziel huist, neemt hij daarmede geen genoegen, hij word na deze biologische genezing, nog sterker geestelijk geïnteresseerd, omdat het doorvoerkanaal: geest, ziel, natuur weer open is. 


WAAR IS DE BRON 

Iedereen kent zijn eigen levensbron; dat is bepalend voor het onderscheid tussen de geestelijke individuen. Een biologisch individu kent een gezamenlijke levensbron; het milieu, de etherische gezondheid in 't algemene levensveld. 

Voor de geestelijke mens ligt er een andere bron daarboven en deze verhevenheid is verschillend; zijn geestelijke ziele-trilling bepaalt de plaats van zijn geestelijke levensbron, zoals zijn biologische ziele-trilling (energie) bepaalt welke natuurlijke hulpbron hij moet aanboren. 

Niemand kan zich heilig ETEN, ADEMEN, SPUITEN, OEFENEN. 

Zoals bij de etherische natuurwet zoekt de geestelijke ziel het bij haar passende etherische levensveld en hoe geestelijker dit krachtveld is des te sneller de trillingen zullen zijn. 

Elk oude natuurvolk kende de invloed van klanken, kleuren en ritmen en geuren op de mens; voor hen waren onzichtbaar en zichtbaar één. 

Een hechte bloedsband versterkt het PSI-fenomeen tussen de betrokkenen; de "ziel in het bloed" is vrijwel identiek. 


GEESTELIJK GENEZEN 

Geestelijk genezen hangt nauw samen met etherisch helen; individuele gestoorde etherische krachtvelden kunnen ZICHZELF NIET genezen, zij zijn afhankelijk van derden. 

Geestelijk ingestelde mensen weten dan dat zij een GEESTELIJKE BRON moeten aanboren om te helpen deze biologische storing te genezen. 

Deze BRON is, nogmaals, altijd in overeenstemming met hun geestelijke ziel of geestelijke bewustheid. 

Het gelijke geneest het gelijke. Het geloof geneest de gelovige. 

Onverschillig wie de gelovige en wat hun geloof is. 

Het verhoogt hen niet, maar herstelt hen in hun biologische evenwicht. 


KLEUREN e.d. 

Alles is trilling; overeenkomstige trillingen genezen zieke, overeenkomstige energie-velden. 

Er kan van ALLE scheppingen en schepsels een genezende dan wel een funeste invloed uitgaan: dit berust op de wet van aantrekken en afstoten. 

De ene mens voelt zich weldadig in een geheel ander landschap, bij een geheel andere kleur, bij geheel andere voeding, kruiden e.d. dan de andere. 

Daarom zegt het spreekwoord: Zeg mij, wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. 

Wij kiezen altijd datgene uit dat bij ons past, doen we dat niet dan hebben we ons instinct, laat staan onze intuïtie, verloren en dat is reeds een ziekte-verschijnsel. 


VOORSCHRIJVEN 

Het is moeilijk iemand iets voor te schrijven; dit kan slechts op aanwijzing van een fijne intuïtie van de genezer, dan wel na een kennen van de COMPLETE mens. 

Door een algemeen voedingsrecept kan men nooit ALLEN genezen, maar uitsluitend ZIJ, die daarmede in sympathie zijn. 

Er zijn ziekten waarvan de oorzaak zeer verschillend is. 

Er is slechts één biologische richtlijn: ieder mens behoeft: gezonde lucht; harmonische omgeving; gezond, opbouwend voedsel; een evenwichtig levensritme, een harmonische opeenvolging van dag en nacht, werk en rust. 

Iedereen, die hiertegen zondigt wordt ziek, de ene na teveel rust, de andere na te veel spanning in zijn omgeving. 

De Grote Geest opnemen in zijn leven betekent de tijdelijke natuur overgeven daaraan, in al zijn verstrekkende betekenis. 

Daarom zijn dagelijkse geestelijke bezinningen onmisbaar en deze regel wordt door de bewuste geestelijke mens altijd opgevolgd. 

Geen weerzin, geen plicht, maar vanzelfsprekendheid.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene