57 - Vuur - water

Vanuit de oude tijden is het bericht tot ons gekomen dat de filosofen en alchemisten hebben gezocht naar "De Steen der Wijzen, het Levenswater en de Omzetting van natuur in eeuwigheid.

Nu in de Aquarius-tijd overal individualistische denkers opstaan die, onder invloed van een microkosmische erfenis en kosmische inwerkingen, zoeken naar een tastbare oplossing van het grote geheimenis, menen wij dat het ogenblik gekomen is om dieper in te gaan op het mysterie: samensmelting van water en vuur, de metalen zee van Hiram Abiff, het brandende ijs van Henoch en het alchemische symbolisme van de vereniging van zon en maan.

Tot nu toe hebben wij dit alles gezien als een vereniging van het hoofd, het vuur-element en het hart, het waterelement, waardoor de harmonie der tegengestelden gevestigd zou kunnen worden.

Achter deze opvatting ligt echter een veel groter geheimenis verborgen, dat zich in de natuur manifesteert en dat de biologen intrigeert.

het gaat om het mysterie van het zuivere water, dus de formule H2 O, waterstofoxide, dat in de natuur niet te vinden is.

Zuiver water, een substantie die niet blootgesteld is aan de radiaties van de kosmos, en dus slechts in de laboratoria vervaardigd kan worden, is dodelijk.

U kunt met betrekking tot deze wetenschap de onderzoekingen volgen van Ir. Marcel Violet, die een boek heeft geschreven: Le Secrèt des Patriarches.

Deze Violet heeft vele experimenten verricht om tot de conclusie te komen, dat alle wateren, rivieren, stromen dezer aarde een elektromagnetische trilling bevatten, die heilzaam werkt op een mensheid.

Welke trilling weet men niet nauwkeurig, hoewel het hem gelukt is door middel van nabootsing van zonnestralen en elektromagnetische golven het zuivere, chemische water dezelfde eigenschappen te verlenen als het natuurlijke water.

Dit experiment had tot gevolg dat men op elektromagnetische wijze een  watersubstantie dermate krachtig kon maken, dat daarin verblijvende dieren tweemaal zolang leefden dan gewoonlijk en dat met een dodelijk virus geïnjecteerde dieren, een afweersysteem in hun organisme opbouwden dat hen immuun maakte voor het gif.

De experimenten met dit elektromagnetische water zijn frappant.

Zodra dit water echter boven de 65 graden wordt verwarmt of doorlopend met een metaal in aanraking komt, verliest het zijn buitengewone werking en wordt wederom dodelijk water, H2 O, waarin donderkopjes direct sterven.

Chemisch gesproken blijft het water echter gelijk aan zichzelf.

Dit schijnt het grote mysterie te zijn, biologisch gezien.

Er moeten in de kosmos trillingen aanwezig zijn, die, via het water, de mens het organische leven schenken en bovendien het organisme helen, versterken.

Op het platteland is het vrijwel overal bekend dat regenwater, na een onweer, zeer krachtdadig werkt en de groei van het levende wezen bevordert.

In Rusland vangt men dit onweerswater speciaal op om de dieren van de kudden sneller te doen groeien.

Hieruit kan men concluderen dat water, zodra het een elektromagnetische trilling absorbeert, heilzaam wordt. 

Dit is afhankelijk van de sterkte, de snelheid en de zuiverheid der trilling.

Onweerstrillingen hebben een zeer hoge voltage; electriciteit in de lucht is een werkend vuurelement.

De samenvoeging van water en vuur in de kosmos geeft dus een merkwaardige werking op het levende organisme. 

Dit is zuiver een natuurlijk verschijnsel dat in de kosmos aanwezig is en dat misschien in de vergetelheid is geraakt na velerlei kunstmatige experimenten.

In deze natuurlijke noodorde wordt dus, kosmisch, gebruik gemaakt van het water-vuur element, waarnaar de alchemisten zochten, waarvan sprake is in velerlei mystieke geschriften.

En nu is het wel zeker dat de oude alchemist op de hoogte was van de werkingen van het elektromagnetische water.

Wanneer men naar "het levende water" zocht, dan wordt daaronder verstaan dat het menselijke organisme, dat voor het grootste deel uit water bestaat, aan een bepaalde elektromagnetische kracht blootgesteld moet worden, wil het levenskracht ontvangen.

De ziel, als atoom, als trilling, is gelijk aan een waterstof-atoom, waarin het begin van alle leven ligt.

Zodra de persoonlijkheidsmens, als absorberend waterelement in staat zou zijn zeer hoge, spirituele elektromagnetische trilling te ontvangen, wordt het waterstof-atoompje, dat wij ziel noemen, levend, heilzaam, groeiend.

Zo ligt de situatie, op natuurlijk, alchemische wijze gezien, in heel eenvoudige woorden.

Wij zijn, als persoonlijkheidsmensen, onszelf vergiftigend door eigenschappen, voeding, ademhaling, een brak water, een onnatuurlijk water geworden.

Wij absorberen, gezien water deze eigenschap bezit, en wij stralen uit, ook een water-eigenschap.

Ons waterbezit betekent ons leven, zoals ook blijkt uit het gevaar van lichaamsvocht-verlies.

Dorst is voor ons organisme funester dan honger.

Kortom, het waterelement in de mens is bepalend voor zijn leven,. natuurlijk, spiritueel.

Alle uitspraken betreffende het "levende water" hebben betrekking op een elektromagnetisch water dat in de natuur aanwezig is, maar eveneens in de Oerkosmos als levenselement voorhanden is.

De in ons aanwezige ziel, het atoom, bestaande uit een waterstof-samenstelling, is een oorspronkelijk atoompje uit een kosmos, waarbinnen water en vuur harmonisch, heilzaam, onafgebroken samengesteld waren.

Om de ziel te ontplooien kan men dus niet, geforceerd, denken en gevoelen samenbrengen, maar denken en gevoelen van deze persoonlijkheid moeten terzijde treden; het absorbtie-proces van de persoonlijkheidsmens moet binnen een spiritueel elektromagnetisch veld harmonisch op gang gebracht worden.

Wij absorberen niet slechts door denken, gevoelen en door de zintuigen, maar wij absorberen met ons gehele wezen, door de huid, door het magnetische veld van de haren, heel ons organisme is één groot ontvangend veld.

Zodra dit ontvangende veld, dat wij - in onze natuurlijke staat - zijn, verstoord wordt, ontstaat een tegenactie, een tegenstand, wrijving, disharmonie tussen water en vuur. 

Men zegt wel eens dat de alchemisten zochten naar het "water der eeuwige jeugd", maar zij kenden dit water reeds, maar zij zochten ernaar Hoe de mens, het persoonlijkswezen, dit levende water zou kunnen absorberen.

En dan komt men op die hele reeks van leringen, methoden, aanwijzingen.

Niet het "levende water" zelf is het grote alchemische mysterie, maar het proces van absorptie der elektromagnetische stralingen uit de Alkosmos, waardoor de ziel groeit en de persoonlijkheid zich omwendt.

Niet de ziel wendt zich om, maar de natuurlijke mens moet zich Omwenden!

Begrijpt u nu waarom dit moderne tijdperk, waarin de natuur totaal vervuilt, zulk een funeste inwerking heeft op het menselijke organisme?

De vervuiling in de lucht, o.a. door de vliegtuigen, heeft tot resultaat dat zelfs het onweerswater, op bepaalde plaatsen, zijn heilzame invloed inboet.

Het vee in de weilanden zoekt steeds na het onweer, de plassen op als drinkwater; het weet instinctief dat zijn organisme hierdoor wordt versterkt.

Een spiritueel elektromagnetisch veld - in de hoogstaande zin van het woord - behoort zulk een hoog trillingsgehalte te bevatten, dat dat het ziele-atoom aanraakt, het waterstof-atoom erdoor beroerd wordt, waardoor wederom, automatisch, de persoonlijkheid zich gaar veranderen.

Het is nooit andersom!

Men verandert niet eerst de persoonlijkheid en dan de ziel, maar men moet wel, door inzicht en hunkerende wilskracht de persoonlijkheid terzijde laten, zodat die ziel in staat wordt gesteld een hoge trilling te absorberen.

Sluit men deze ziel lange tijd, of doorlopend af van de voor haar zo benodigde elektromagnetische trillingen, dan wordt zij krachteloos, zij sluimert in en tenslotte sterft zij, zoals besloten water zichzelf vergiftigt.

Een ziele-gevoelig mens kan deze werkingen aan den lijve ondervinden.

Zulk een mens heeft niet genoeg aan de natuurlijke levenstrillingen, hij leeft ook uit de hogere trillingen der Oerkosmos en worden die hem onthouden, dan verziekt hij, hij vergiftigt zichzelf, totdat hij louter en alleen reageert op de natuurlijke trillingen.

De ziel slaapt in, het organische wezen is versteend en laat geen hogere trillingen meer door.

Wanneer een zoekend zielemens zo wegglijdt naar een louter natuurlijk levensveld, zijn er in de aanvang nog de ziekten in het stelsel, die hem tot denken aanzetten, die hem manen, soms leiden deze tot een terugkeer in een zielesfeer, maar volhardt de mens in zijn wilsverstening, dan, mede door chemische medicamenten, zinkt hij onherroepelijk weg in de momentele disharmonie van deze natuur.

Met alle gevolgen van dien.

Meestal ziet men dat zulk een mens voor zijn huidige leven afgesloten blijft van ziele-impulsen.

Ziele-impulsen, elektromagnetische bliksemflitsen die het ziele-atoom beroeren zijn onontbeerlijk voor een ziele-ontwikkeling.

Alle andere methoden, intellectuele ontwikkeling, filosofische onderzoekingen, op welk gebied ook, voeden de ziel niet. Zij maken hoogstens het denken, de persoonlijkheid ergens opmerkzaam op, soms kan het hart geraakt worden.

Lezen van goede spirituele literatuur, scherp gecensureerd door de intuïtie, houdt de mens, zijn organisme absorberend, open; hart en hoofd blijven soepel, gericht op een spirituele mogelijkheid.

Vandaar dat er mensen zijn, die, zodra zij bemerken dat hun denken en gevoelen zich afwenden van het spirituele leven of dat deze vergiftigd worden door een elektromagnetische, disharmonische inwerking, naar een spiritueel geschrift grijpen, om zichzelf wederom te openen via de elektromagnetische stralingen die vanuit het geschreven Woord van een Boodschapper tot hen komt.

Doch het geschreven woord is altijd zwakker dan het directe woord. Impulsen die direct de ziel raken moeten regelmatig aanwezig zijn, steeds op een andere manier, zoals een donderslag, een bliksemflits; een elektromagnetische ontlading op spirituele wijze.

Eigenlijk kunt u zeggen dat een ruimte waarin spiritueel gearbeid wordt een plaats is waar doorlopend "donder en bliksem' aanwezig moeten zijn.

Spirituele ontladingen die een krachtige vuurimpuls opwekken en overdragen.

U kunt dit zelf waarschijnlijk bevestigen.

Kabbelt de spirituele voeding zo rustig, zonder enige explosieve elektromagnetische kracht op u toe, dan wordt het vervelend, u krijgt behoefte aan vaster voedsel.

Vandaar dat ziele-impulsen nooit via herhaalde citaten overgedragen kunnen worden.

Een werkende ziele-impuls, vol van elektromagnetische kracht is altijd origineel, zelf-geschapen, levend.

U kunt dat toch beredeneren?

Men kan een elektromagnetisch veld tot stand brengen, via het zelf geschapene, daarna kunnen imitators dit veld enige tijd bewaren, maar nooit lang, want zodra de vuurimpulsen gaan ontbreken, de directe elektromagnetische impulsen, verliest het veld zijn levenskracht.

Het kan uit zichzelf nooit bestaan, het wordt opgesloten water, giftig!

De groep, of het individu, is de ontvanger; de staat van het individu in de groep bepaalt de gradatie van het ontvangende veld.

De ziele-impulsen, de elektromagnetische instralingen houden het individu levend.

Men kan een groep met allerlei middelen proberen te vernagelen aan een trillingsveld, maar de nog levende ziele-individuen gaan afvallen, wanneer zij geen voeding meer vinden, niet meer worden aangewakkerd, of, zo u wilt: dringend geappelleerd worden!

In een "dringend" appèl ligt elektromagnetische kracht besloten, mits dit natuurlijk niet uitgeoefend wordt op een wetmatige wijze.

De ziel kan niet gedwongen worden, slechts de persoonlijkheid, ieder naar zijn eigen aard, kan gedwongen worden door kunstmatige wetten.

Wanneer het vuurelement aan de ziel onthouden wordt door gebrek aan lichtimpulsen, slaapt zij weer in, in het beste geval zoekt zij andere wegen.

Hoe kan men de aard van een hoge zuivere elektromagnetische impuls herkennen?

Wel, een zuivere ziele-impuls zoekt nooit contact met uw persoonlijke streven.

Integendeel: een directe zieleflits snijdt door uw denken en gevoelen heen, hoewel u dit ondervindt als een weldaad!

Zo u zielgericht bent, natuurlijk!

Een ziele-impuls wondt u niet, breekt uw hart niet, maar het negeert uw denkmethode, uw emoties.

Een hoge elektromagnetische trilling zoekt zich een weg door uw wezen heen en als het moet, als uw ziel waarlijk hunkert, wordt dat persoonlijkheidswezen opengespleten, omdat op dat moment de bereikt moet worden.

En dat is heel wat anders dan rustig met elkaar wat filosoferen, citaten herlezen, ziele-impulsen van anderen opnieuw trachten te belevendigen.

Zo komt de verstarring, het water, het levende element, wordt als ijs.

Als Henoch vertelt over het "brandende ijs" dat hij waarneemt, dan wil dat zeggen, dat een enorme elektromagnetische trillingsimpuls alle tegenstand breekt, zelf de wateren, die tot ijs geworden zijn.

Wel, misschien verstaat u dat het "geheimenis van het levende water" intens groots is, maar het is tevens eenvoudig en in het doorschouwen van deze Goddelijke eenvoud, kunt u tevens het "Geheim der Genezing" herkennen.

Genezing, spiritueel, lichamelijk, is altijd te vinden in de elektromagnetische trilling die het waterelement belevendigt en heilzaam maakt.

De mens moet het waterelement bezitten, spiritueel, als ziel, natuurlijk, als organisme om de elektromagnetisch trilling te kunnen absorberen èn te kunnen uitstralen.

Dat is bepalend voor het levensprincipe, spiritueel, organisch.

Onze aarde bestaat niet voor niets voor zulk een groot deel uit water!

Het is haar levensmogelijkheid.

U begrijpt wat er gebeurt wanneer dit water zijn absorberende kracht verliest of slechts afbrekende trillingen uitstraalt.

De alchemische weg is slechts een kwestie van absorptie, die eenvoudig te volgen is wanneer het gif, de fout in denken en gevoelen genegeerd, geofferd, geneutraliseerd worden door het water-vuur element in de zielgeborene.

Geef uw ziel de mogelijkheid zich te voeden en u zult bemerken, dat ù zich omwendt en dat uw ziel groeit en leeft.

Het antwoord is aan u, Lichtzoon.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene