59 - Het vijfde element der alchemisten

Wij bespraken met u de wisselwerking tussen negatief en positief de noodorde in stand houdt, deze beweging - uitgaande van negatief naar positief is de vereniging van aarde en hemel.  

De wet van het evenwicht wordt mede bepaald door de mate van aantrekking en afstoting der beide polen. 

De oude alchemisten, onderzoekers van de Hoge wet der Oernatuur, wisten dat het machtige samenstelsel van hemel en aarde bij elkander gehouden wordt door de aantrekking van beneden, van water en aarde, en de druk van boven, van hemel en etherische vuurtrilling. 

De vier elementen van bouw houden de natuur in samenhang en werken op ieder mens in om van hem eveneens een volmaakt fundament, een volmaakt vierkant te maken. 

In dit sterke vierkant, bestaande uit de vier elementen, daalt dan het vijfde element in, de trilling der belevendiging, die uit een onbekende, zo zegt men, samenstelling bestaat. 

Deze trilling, het vijfde element der alchemisten is de verbintenis tussen vuur en water, lucht en aarde, het is de onpartijdige, neutrale trilling, die vanuit een centrale oerkern de dode schepping tot leven brengt. 

De aarde en het water, het vuur en de lucht der hemelen ontmoeten elkander, zo zeggen dé biologen, in het drukkingsverschil met hun gebiedscentrum (gradiënt), daar waar de vormeloze materie uit ionisch plasma bestaat.  Dit plasma is noch positief noch negatief. 

Het is de neutrale materie waaruit de schepping voortdurend gevormd wordt. Dit ionische plasma bezit zijn eigen beweging.  

De vitaliteit is daar in zichzelf één, en is niet afhankelijk van de werking van negatief en positief. Daar waar aarde en hemel elkander ontmoeten bevindt zich de vitaalste kracht van het heelal. In die sfeer liet de kosmische geboorte, waarvan oude magische broederschappen gebruik maakten. 

De toppen van de Maya-pyramiden bevinden zich dicht bij of in die sfeer. Dan ontvangt die top het Hemelse vuur, de hemelse bliksem, die ook in de Bijbel vermeld wordt, als het vuur Gods dat op de altaren nederschiet.

In het ionische vuur wordt de atmosferische bliksem geboren, de electro-magnetische concentratie, die heling en levenskracht neder laat vonken over aarde en water. 

In dit natuurgebeuren kunt u het gehele wedergeboorte-proces terug vinden. Gelijk water en aarde hun roep uitzenden naar vuur en lucht, waarop de ziel door de etherisch electro-magnetische vuurkracht in dit fundament wordt gelegd. Zo moeten mens en ziel hun roep opzenden naar vuurtrilling en ethersubstantie,  opdat de Geest in het heilige vierkant gelegd kan worden.  

De oer-chaos is, volgens de alchemisten, een samenstelling van water en zout, kosmisch mineraal zout dat in zijn reine samenstelling de geboortekiemen van de omzetting en het zielevuur inhouden. 

Het zout, waarop in de Heilige Taal gezinspeeld wordt, is niet het bekende keukenzout, natrium chloride, maar het is een samenstelling van kosmische trillingen, die een goddelijk element, een oer-element met zich mede voeren. 

Het is het zout, dat nooit zijn kracht verliest! 

Maar het is ook het element dat nooit door de natuur des doods geschapen kan worden. Dit trillingszout ontstaat door de vereniging van hemel en aarde, de kosmische negatieve materie en de kosmische positieve materie. 

Op het moment van de ontmoeting vindt een ontlading plaats van electro-magnetische trilling, die het "zout der aarde" genoemd kan worden! 

Wanneer de kandidaat gelijk moet worden aan het "zout der aarde" dan wil dat zeggen dat hij een belevendiger, een bezieler, een heler moet zijn van de dode materie.  

Het mysterie van het evenwicht tussen negatief en positief vindt niet zijn bekroning in de eenheid van man en vrouw, want dat is slechts een grove afschaduwing van het grootse verbond, maar het is de vereniging van water en zout, ziel en lichaam met de Vuurgeest in de luchten. 

Om nu deze vereniging tot stand te brengen is het noodzakelijk dat de mens twee dingen begrijpt: hij moet zijn lichaam rein houden, in de hoogste betekenis van het woord, en hij moet de ziel levend houden. 

Daartoe is geen geforceerde levensmethode van node, maar slechts een juist en diep inzicht in de Geheimen van Harmonie. Deze geheimen ontsluiten zich zodra de reine mens, waarin het inzicht beweegt, zich tot het evenbeeld Gods in de schepping wendt. 

Wanneer het organische wezen van de mens rein is, waarbij levensinstelling en levensvoeding hand in hand gaan, worden zowel het denken als het gevoelen gevoed door een zuiverder kosmische trilling. 

Zodra de chaos der schepping het water en het zout, de ziel en de zuivere natuur ineenvloeien, ontvangen denken en gevoelen nieuwe spankracht. De vergiftiging die momenteel het deel is van kosmos en mensheid trekt zowel het denken als het gevoelen uit hun balans, waarvan dan wederom het gevolg is dat de positieve en negatieve werkzaamheid hun doel voorbijschieten. 

Gevolg is: ontaarding van de werking der polen, ook in de verhouding man-vrouw.  

Het hunkeren van de negatieve pool wordt karikaturaal en het antwoord van de positieve pool is eveneens tegennatuurlijk. Waarop, gezien de oerwet van aarde en hemel, van het samenspel in het uitspansel, de individuele en kosmische levenswetten ontkracht worden. 

Daar komt dan bij dat - door misbruik van de natuurbronnen - de natuur niet meer in staat is deze oerliefde-Ievenswet in het gareel te brengen. 

Gezien mens en kosmos op elkaar zijn ingesteld en van elkander afhankelijk zijn, voeren zij elkander pijlsnel naar het begin aller tijden: de zielloze chaos, die bestond voordat het kosmische zout, de oertrilling, de ziel in de chaos deed nederdalen.  

Dit bestaan voor de schepping, (het gaat niet om historische tijd), is nu de staat der vergetelheid. 


––––––––––––––  


Wanneer daarom geappelleerd wordt aan een reine levenshouding, dan duiden wij op het stop zetten van ieder vergiftigingsproces, in het organisme, in brein en hart. 

Zolang dit dode zout, deze gekristalliseerde materie onzer persoonlijkheid, niet mee kan vibreren in een harmonische roep, uitgaande van een zielebeginsel, zal er nimmer een positief antwoord komen! 

Dit langs elkander heenglijden van negatief en positief is als een lachwekkend vraag- en antwoordspel. Beide partijen zijn op hun eigenbelang uit en wenden zich niet tot de ander, maar verdiepen zich in zichzelf. De opdracht is, zowel van de negatieve als van de positieve pool, om naar elkander toe te groeien en dan tezamen een spanningsveld te vormen waaruit de Vonk der Volmaking of der Harmonie ontspringt. Zoals dat geschiedt in de grote kosmos. En zoals dat gebeuren moet met ziel en geest. 

De ziel moet opklimmen, zijn roep trillingsgewijze volgen tot daar waar de Geest zich bij haar voegt. 

En dan ontstaat - in een veld buiten de trillingen van de gewone hemel en aarde - een goddelijk trillingsveld, waaruit de Vonk der Eeuwigheid geboren wordt. 

Dit buitenaardse trillingsveld, gevormd door ziel en geest bevindt zich buiten de zodiakale begrenzing, buiten ons denkvermogen en ons gevoelen. De ontmoeting van ziel en geest ligt in het ongevormde abstracte gebied, dat zulk een hoog trillingsgehalte bezit, dat noch denken noch gevoelen dit kunnen benaderen, niettemin kunnen ziel en geest daaruit hun beelden putten. 

 Zodra de ziel de geest ontmoet overschrijdt de kandidaat een grensgebied, waar de profanen hem niet meer kunnen volgen. De noodorde-wet die negatief en positief naar elkander toedwingt als een onophoudelijk vraag- en antwoordspel, is uit zijn evenwicht geraakt, waardoor vraag en antwoord elkaar niet meer ontmoeten.  

U behoeft maar om u heen te zien om dit te kunnen constateren. De verstoring van het natuurlijke evenwicht brengt de ontreddering van de levenswet, en dat zal tenslotte de grootste ramp zijn. Men tast het leven niet aan door oorlogen en natuurrampen, maar men ontwricht het levensprincipe door de negatieve pool zijn doelbewuste hunkering te ontnemen en de positieve pool daardoor in een dwaallicht te veranderen.  

Hetgeen aarde en water, mens en ziel momenteel uitzenden is geen roep, geen reine levenshunkering, maar een noodkreet, die in een schorre gil is veranderd, waarop parasieten, vergiftigde vuurkracht een nutteloos antwoord geven.  

Komt het zover dat het ionosfeer plasma aangetast wordt door de ontkrachting, dan is de aardeplaneet gedoemd te sterven. Deze eindfase noemen we de periode der verstening, der ontzieling. De levende bezieling wordt uit ons zonnestelsel weggenomen en de planetenlichamen verliezen hun baan. 

De oude maya's, de Egyptenaren, de Kelten, de Sumeriërs waren in staat zich te bedienen van de vitale stromen, de vitale electro-magnetische golven dezer aarde, die zich ondergronds bewegen en die zich net boven het levens oppervlak der aarde bewegen. 

Deze negatieve electro-magnetische stromen vingen zij op zodanige wijze door de bouw van hun monumenten op, dat de negatieve stroom zich opwaarts bewoog en het monument aan de punten verliet. 

Hierdoor ontstond er een machtig magnetisch negatief actie-veld waarop de positieve golven des hemels reageerden. Vandaar dat op sommige oude bouwwerken, eens behorende aan magische, kennis bezittende groeperingen, een magnetische veld aanwezig is dat direct door de bezoeker is te herkennen. 

Door deze vitale, oer-natuurlijke magnetische negatieve trillingen werd de mens innerlijk geactiveerd tot hunkering, tot verheffing der ziel, tot een vraag, die uit zijn diepste diep wilde losbarsten. 

Dat is de opzet van deze monumenten. 

In stilte op zulk een hoog punt aanwezig zijnde, omgeven en opgenomen door geïntensiveerde negatieve electro-magnetische trilling, verheft de mens zich in reine hunkering tot de geestelijke vuurkracht des hemels. 

Misschien heeft u deze ervaring wel eens op een oud en hoog monument van religieuze waarde ondergaan. 

De mens wordt uit zichzelf getrokken door een kracht die sterker is dan hijzelf en in zulk een moment reinigt de negatieve, machtige oertrilling het oude wezen en de ziel schijnt heen te snellen naar de ontmoeting waarin alle vragen oplossen en het antwoord in zichzelf besloten wordt. 

Dan is er in de diepte van het wezen die wonderbaarlijke Harmonie, die onuitsprekelijke eenheid, waarin iedere dissonant wegsterft en waarin de drang der noodorde-wet wegebt in het totale niet-zijn van een spirituele ionosfeer, waarin noch positief noch negatief aanwezig zijn, doch waar slechts Het Leven trilt. 

Deze ervaring en deze aanraking wensen wij u toe - nu - en op ieder uur van de dag, waarin het u gelukt toe te snellen op de hunkerende roep der ziel, die zoekt één te worden met de Geest, om het Leven der Eeuwigheid te scheppen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene