63 - De herinnerings-chromosomen in de mens

Nadat wij u de vorige maal gesproken hebben over ons individuele zend- en ontvang-apparaat, zouden wij nu wat verder in deze materie willen doordringen door u te bepalen bij de spirituele macht van ons electro-magnetische stralingsveld. 

Zoals de aarde zijn astrale sfeer heeft, waarin de gedachten, trillingsconcentraties van de mensheid zich verzamelen, zo is ons eigen astrale veld vol met onze eigen trillings-scheppingen. 

Deze doordringen ons, beïnvloeden ons, brengen zelfs een andere tekening in de structuur van onze cellen. 

De chemische samenstelling van ons organisme is van invloed op onze trillingen, zoals wij zeiden (dit is biologisch bewezen) en nu zijn de biologen reeds zover in het menselijke samenstelsel doorgedrongen dat zij bewijzen kunnen dat het woord, de spraak dus, als trilling, verband houdt met onze celstructuur, hetgeen de mens zegt komt voort uit zijn celstructuur, scherper nog, de cellen, die de familie-erfenis bepalen, hebben dezelfde trillingswaarden als de spraak. 

De methode waarmee een erfenis van vader op zoon wordt overgedragen, hangt direct samen met de "spraak" der genen, of erfenis bepalende cellen, Deze cellen, deze chromosomen dragen ieder een trillingsveldje mede, dat op zichzelf niet bij machte is de erfenis over te dragen, maar zij moeten in een bepaalde rangorde worden gebracht, zoals een zin in de spraak, om de eigenschap over te brengen. 

De trilling van het woord bereikt de trillingen der herinnerings-chromosomen, en deze vertolken de erfenis. 

Deze overdracht via het woord heeft echter niet slechts te maken met familie-erfenissen, gewoonten die van vader op zoon gaan, maar ook met het bereiken van anderen, die een woord beluisteren. De structuur van de chromosomen der familie is echter op dezelfde trillings-tekening afgestemd. Oude families, u weet dat, waarin nooit nieuw bloed komt, verstenen, vergiftigen zichzelf door de bloedserfenis. 

U moet dit echter eens bezien vanuit de oorspronkelijke bedoeling van het spirituele woord en de spirituele taak van de mens. 

Ons ontvangst-station brengt de trilling over in ons wezen. waarin zij wordt verwerkt door de herinnerings-chromosomen.  

Wanneer men zegt: de mens moet de spiritualiteit in zijn bloed optekenen, dan heeft dit te maken met de herinnerings-chromosomen, die na de dood, hun verzameling herinneringen bewaren binnen de onzichtbare cellen, de astrale cel, die bij iedere cel aanwezig is, zoals de biologen ook reeds weten. 

Niets is vernietigbaar, want het atoom, de kern van iedere cel, blijft bewaard in het heelal. 

Zodra een kind wordt geboren wordt het lichaam, zichtbaar en onzichtbaar, opgebouwd uit zichtbare en onzichtbare cellen, waaronder de herinnerings-chromosomen, die een gelijke trilling zoeken en dus altijd in die familie terechtkomen waarbinnen de leden afgestemd zijn op hun trillingen. De ouders trekken dus het kind aan, dat bij hen hoort en het kind zoekt wel degelijk de ouders waarmede affiniteit bestaat. 

De gelijkenis in handeling, in gewoonte, in geestelijke opvatting wordt of werd overgebracht door het woord. 

Men kan een groep van erfgenamen samenstellen via het woord. De kracht die zulk een woord in iemand ontplooit, is natuurlijk mede afhankelijk van de ontvankelijkheid van de toehoorder en van de positieve, d.w.z. zend-gerichtheid van de spreker. 

De intensiteit waarmee de mens luistert bepaalt zijn groei, zijn handeling, zijn herinnering, zelfs zijn microkosmische herinnering. Deze microkosmische herinnering is niets anders dan de som der herinneringen die in de chromosomen besloten liggen. 

Wanneer een woord u verandert, en u gevoelt zich daarna verheugd, dan wel triest, heeft de trilling van het gesprokene binding gemaakt met de "spraak van uw chromosomen" en deze tekenden het beluisterde in uw wezen, in uw bloed op.  Bloedserfenis is dus een overdracht die via een trilling geschiedt. De biologen merken hierbij op dat - zou de mens stom zijn - hij niet zou kunnen evolueren. De trillingen, die een mens omringen zijn van diverse geaardheid, maar er zijn electro-magnetische golven onder die alomtegenwoordig zijn en die dus op onbegrensde afstand actief kunnen zijn.  

Dit verklaart natuurlijk de werking van bepaalde "meesters" die hun positief gerichte trillingen uitzenden naar de ontvang-stations, die over geheel de wereld op hun golflengte zijn ingesteld. 

Van tijd tot tijd moet echter de discipel onder het gehoor van de meester zijn, wil hij met de trillings-kracht van zijn meester getekend worden. 

Daarom is het zo moeilijk van bepaalde trillingsoverdrachten los te komen. 

U moet zich daarvan soms losscheuren. 

Inderdaad! 

Wil men onder een trillingsinvloed uitkomen dan moet de mens, in sommige gevallen, zijn innerlijke tekening verscheuren! Daarom is, vooral een spirituele groei, vaak zo ingrijpend bij de mensen die waarlijk ernstig de Weg betreden hebben. Maar daar tegenover staat dat de intensiteit van het luisteren uw organisme dermate sterk kan aangrijpen, dat u, of opgeheven wordt tot ongekende hoogten, dan wel neergeworpen wordt in de diepste diepten. 

De ontvankelijkheid, via het gehoor, bepaalt de binding met de Overdrager. Hierbij moet u even stilstaan wanneer u intensief, een gesprek voert met uw medemensen.  

Op dat moment is er een zend- en een ontvang-apparaat in werking gesteld dat de mens in zijn cellen-structuur kan aangrijpen. Er zijn b.v. dingen die u nooit vergeten kunt! 

Wat u ook doet de herinnering komt steeds weer boven.  

Wel, uw herinnerings-chromosomen hebben dan de tekening voor u vastgelegd, zij bewegen zich van tijd tot tijd in de zelfde trillingsvolgorde, want dan vormen de chromosomen zinnen die u wederom opneemt in uw denken. U wekt hun spraak op door het beeld in uw denken en zij zenden dat beeld wederom terug. Zo blijft u besloten in een bepaalde cirkelgang, die in uw eigen wezen vastligt. 

Bemerkt u hoe wij, als samengesteld zichtbaar en onzichtbaar organisme, eigenlijk een grote gevangenis zijn? 

Goede herinneringen uit microkosmische, atomaire erfenis, in onszelf geprojecteerd, kunnen ons aanzetten tot zoeken langs bepaalde wegen. 

Ons spirituele erfelijke weten, is nooit te vernietigen door de ervaringen, maar dit bezit is ook dermate individueel, dat wij deze niet aan een medemens kunnen overdragen. 

Wij kunnen wel een medemens voortdurend injecteren, confronteren met bepaalde spirituele wijsheid, in de hoop dat zijn ontvankelijkheid in staat is de trilling in het wezen te registreren. 

De individuele vrijheid ligt hierin, dat ieder mens zijn eigen ontvang-kracht bepaalt. Iemand die niet wil luisteren is niet te bereiken, noch te beïnvloeden. 

Maar iemand die zijn gehoor opent, omdat hij diep in zichzelf eigenlijk wel horen wil, is direct verbonden met de overdrager. Ten goede dan wel ten kwade.  

Ieder individu bezit een vrije wil, waardoor hij zich - zover hij daartoe in staat is - bevrijden kan van invloeden en van overheersing. Iemand, die iets niet wil, ontvangt het ook niet. De wet van polariteit bepaalt onze ervaringen. 

En polariteit is slechts te veranderen door de individuele inspanning van de mens.  En de instelling van de wil hangt weer nauw samen met de innerlijke herinnering van ieder mens. 

De ene mens wordt door heel andere ervaringen aangetrokken dan de andere mens, geen twee wegen zijn gelijk. Maar de herinneringstekening brengt u tenslotte altijd samen met hen, die dezelfde herinneringen meedragen, bewust dan wel onbewust. 

De intellectuele kennis die wij mondeling overgedragen krijgen, bereikt slechts onze hersencellen, maar hetgeen wij spiritueel indrinken vergeten wij nooit. 

Vergeten wij spirituele leringen, dan was onze ontvankelijkheid ten opzichte van die lering absoluut onvoldoende.  Ieder mens kan echter slechts opnemen waarmee hij polariteit heeft, zo hij onbewust luistert. 

Luistert hij bewust, is zijn wezen op dat moment, zowel positief als negatief ingesteld, dàn verneemt hij waarden van belang, waarden die hem verder kunnen helpen. 

Zodra de wil de ontvankelijkheid draagt, komt er een vuurkracht vrij, die het evenwicht tussen ontvangst en wilsgerichtheid bepaalt. 

Zegt de mens "Ik wil luisteren", dan valt de ontvankelijkheid uit, luistert hij echter zonder het eigenlijk te willen, dan valt de bewuste registratie uit. 


–––––––––––––– 


In de verre oudheid was het priesterschap erfelijk van Vader op Zoon en bleef in bepaalde families, dit heeft te maken met de erfelijkheidscellen (genen) en de herinnerings-chromosomen. Een daartoe uitverkoren zoon werd opgenomen in de spirituele leer en deze werd slechts mondeling overgedragen. Na de dood van de oude priester ontving diens opvolger de trillingserfenis van zijn voorganger. 

Een machtige trillingsexplosie vindt dan plaats, waardoor de ineigen tekening van de opvolger van structuur verandert en de cellen de structuur-tekening, (de spraak) van de overleden voorganger aannemen. 

Indien wij meer zouden beseffen over de werking van ons eigen wezen, dan zouden we wat voorzichtiger met onszelf omspringen! 

We zouden ons dan slechts verbinden met hetgeen waarmee wij verbonden willen worden en al het andere zouden wij niet in onszelf toelaten. Zo zouden wij onszelf beschermen en daardoor onze spirituele groei bevorderen! 

U kent het woord van de Katharen wellicht: "Christus ging in door het rechteroor van Maria". 

Uw rechteroor is het gevoeligste voor spirituele dingen, uw linkeroor wendt zich meer tot de materiële zaken. 

De spirituele woorden verneemt u door uw "rechtsgerichte" organen. U kent misschien wel de sensatie dat u, uit uw herinnering puttende sommige woorden duidelijk hoort herhalen door bepaalde mensen. Die woorden hebben ingang bij u gevonden. Hun tekening, hun trilling, ligt in u vast. En u verstaat dat, zo er sprake is van een minder prettige uitspraak, de mens moeite zal hebben zich hiervan los te maken. Daarom kost de bewandeling van het Pad ons zoveel moeite, wij zijn dikwijls voortdurend bezig oude herinneringen uit onszelf los te breken, wij zijn bezig van structuur te veranderen, ons ineigen wezen te veranderen.   

Daarom is het nooit een compliment, spiritueel bezien, wanneer de mens zijn hele leven dezelfde blijft! 

Wij spreken natuurlijk van signatuur, van karakter en uitstraling. Het Pad ligt in ons, zoals dikwijls gezegd is. Wel, het Pad baant zich ook op deze wijze, langs de herinnerings-chromosomen een Weg in ons, wij veranderen daardoor. Zo niet, dan betreden wij geen Pad! 

Wij moeten dit Pad werkelijk naleven, wil er iets gebeuren! 

Dat kan zelfs de wetenschap nu bewijzen. 

De houding: "Ik kan het niet alleen" en "zo ben ik nu eenmaal"  bewijst dat de mens zich laat drijven op zijn ontvankelijkheid, die geen enkele inhoud heeft wanneer de wil daarmee niet annex is. Wilsgericht zijn op spirituele zaken - op de wijze dat men innerlijk verandert - is echter geheel iets anders dan de wil inschakelen voor intellectuele studie! 

Met de spirituele ontvankelijkheid, gaat samen, een hogere wil, een oorspronkelijke wilskracht, die niet door de mens te dirigeren is. 

Hieruit volgt dus dat die mens slechts voortgang maakt op een Pad, zo hij zowel negatief als positief is ingesteld, dus innerlijk evenwichtig is op het moment van geestelijke overdracht.  

Uw instelling bepaalt uw voortgang. 

Maar de ervaringen die achter u liggen, bepalen wederom Uw instelling. 

Wordt de mens zelfstandig, een autonoom wezen, dat zich onder een overheersing heeft vandaan geworsteld, dan bepaalt de tekening of de taal van de herinnerings-chromosomen op welk spiritueel niveau hij staat.  

De samengestelde trillingsstructuur van het organisme vertelt de mens, vroeg of laat, waar hij op een mogelijk Pad is blijven steken. 

Uit die innerlijke tekening gaat hij denken, spreken, handelen. Daarom wordt ieder mens, die zich niet meer openstelt voor ziele-flitsen noodzakelijkerwijze alleen gelaten met zijn eigen innerlijke tekening. En deze tekening verandert niet, wanneer hij zich afsluit voor de spirituele trilling. 

Hij blijft dan dezelfde die hij altijd is geweest, of hij valt terug in degene die hij innerlijk altijd is geweest, er is geen progressie meer, dan wel vanuit het werkelijke stadium dat hij bezit, mits hij spirituele trillingen zoekt! 

Wel, hierover is nog veel meer te zeggen, en dus zouden wij u daarover graag een volgende keer spreken! 

Wij hopen dat u, als autonome mens, binding mag blijven vinden met de hoogste spirituele trilling, opdat het Pad het glorieuze Einde in u zal optekenen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene