58 - Over het levende water

Wanneer wij spreken over een "dode materie" dan bedoelen wij hiermee: een geestloze substantie. 

Zodra het water-element in zichzelf besloten wordt, wordt het geest-loos, d.w.z. een materie die aan afbraak onderhevig is. Iedere materie en ieder schepsel die zich volkomen onder de wet der natuur plaatsen zijn, bezien vanuit het Goddelijke Bestaan: dood, tijdelijk levend. 

De wet van opbouw en afbraak, die tevens besloten ligt , in de materie en de anti-materie is geen Goddelijke Wet, doch slechts de wet van deze noodorde. 

Om hieraan te ontkomen moeten de materie en het schepsel de Geest aannemen die over de wateren zweeft. 

De Goddelijke Geest moet zich met de materie bemoeien, wil er waarlijk "leven" zijn! 

God, de Oerkracht des Eeuwige Levens moet Adam de trilling des Levens inblazen, wil hij waarlijk uit de dode materie opstaan! 

Zodra de "Geest" over de wateren der nood-orde-materie zweeft - kan deze materie "herschapen" worden.  

Er gaan reeds stemmen op die zeggen dat het Genesis-scheppingsverhaal niet spreekt over een eerste schepping, maar over een Her-schepping, hetgeen terug te leiden is uit de oorspronkelijke Armeense taal. 

Dit is inderdaad juist.  De nood-orde-materie, IS. 

Zij bestond reeds voordat de goddelijke mens in de chaos of noodorde neerviel. Deze materie en dit gevallen schepsel moet echter "herschapen" worden, gelijk Adam, de Paradijsmens, door God, belevendigd werd. 

De zondeval voltrok zich na het Paradijs, toen de Adamitische mens niet meer reageerde of luisterde naar de "Geest die boven de wateren zweefde". 

Hierop sloot de Adamitische mens zich in zichzelve op en "verloor" zo zijn ziel door de gevangenschap binnen de eigen materie, de noodorde-materie.  

Wel, dit is de oorzaak van de val, en wij, zoals wij heden existeren, zijn dus het gevolg van die "val". 

Teruggaan tot in het Paradijs of de Dertiende Aeon betekent niets anders dan wederom reageren op de "Geest", een electro-magnetische Kracht, die vanuit de Dertiende Aeon, het middelende Veld, instraalt. 

Deze gehele geschiedenis kunt u nalezen in het Evangelie van de Pistis Sophia. 

Zo wij aannemen dat de "Geest" niets anders is dan de oorspronkelijke electro-magnetische Kracht, die vanuit de Statica, door middel van de Dertiende Aeon, tot in deze noodorde afdaalt, benaderen wij de alchemische bronnen, de hermetische oorsprong en alle Gnostieke uitgangspunten. 

Bovendien zal ons religieuze standpunt de "wetenschap" dezer Aquarius-era ontmoeten, daar het mysterie van de "geest" op het punt staat ontdekt te worden door de geleerden. Op het ogenblik breekt men zich nog het hoofd over het "onbekende" element, dat een natuurlijke materie bezielt. 

Nemen wij aan dat er twee natuurorden zijn, zoals wij allen geloven, dàn is dit mysterie opgelost. Vanuit deze Andere Natuurorde komt een "onbekende" trilling (laten wij het trilling noemen) die de noodorde-materie bezielt.  Deze Andere Trilling bezielt echter slechts die nood-orde-materie waarbinnen een levensmogelijkheid bestaat, waarin de Vonk der Eeuwigheid, of de Vonk van het Statica-leven gevangen ligt.  

Alléén degenen die deze Vonk der Oorsprong bezitten kunnen herschapen, tot Goddelijk Leven gewekt worden. U, als kandidaat op de Weg Terug, kunt slechts slagen indien u een Ziele-vonk, een oorspronkelijk Atoom bezit dat reageert op de "trillingen" van de Geest of van het Atoom Gods. Het bewijs dat u zulk een "atoom" bezit is uw gevoeligheid voor Gnosticisme, alchemie, kortom, voor een religie die spreekt van een "herschepping, een alchemische wedergeboorte. 

U zult u afkeren van een hypothetische of dogmatische religie, daar u denken en hart wilt verenigen. 

De Adamitische mens is een Manas, een denker, die ergens in zijn oer-herinnering het Beeld van de Godsorde bewaart en daarnaar terugverlangt, ernaar zoekt met het hoofd en het hart. Vandaar dat de herschepping - uit het Genesis-verhaal - spreekt over de Zeven dagen der Schepping. Binnen de zevenheid ligt de harmonie van Hart en Hoofd begrepen, waarna de Achtste Dag de realisatie, de binnenkomst in de Dertiende Aeon stelt!  


–––––––––––––– 

De electro-magnetische flitsen des Geestes doorsnijden uw denken en gevoelen, zoals wij zeiden, en dat betekent dat een Hogere Trilling uw eigen wet van opbouw en afbraak doorbreekt, opdat een Andere Wet door ziel en lichaam zal worden aangenomen. Het leven en sterven, materie en anti-materie is een nood-orde systeem, waaruit de "ziel" moet opstaan. 

Ieder mens die de Hoge Trillingen des Geestes onverdraaglijk vindt, wil zich bewust of onbewust vastklemmen aan de oude wet.  

Een "ziel" die waarlijk door de oorspronkelijke trilling is opgewekt, herschapen, kàn niet meer terugkeren naar de oude wet. 

Daarom, er moeten steeds onaardse trillingen aanwezig zijn om deze "ziel" tot herschepping te voeren. Indien de persoonlijkheidsmens tot inzicht komt van de ware toedracht van het gebeurde, zal hij zich nooit verzetten tegen een "omwending", een vereniging met de ziel. 

Tegenwerking van de persoonlijkheid is een herhaling van de zondeval. De persoonlijkheid, het noodorde-wezen is een tijdelijke schepping, en dat weet hij, want in hem wisselen licht en duister, leed en vreugde, leven en dood elkander af. Iedere gevangen ziel die zich laat tiranniseren door de persoonlijkheid is een "levenloze materie", een "ziel die nog niet door de Geest" belevendigd is. 

Zij is dan willoos slachtoffer van de ziel-loze noodorde-materie, die zich op dat moment van haar lichtkracht kan bedienen en deze omzet in noodorde-licht, in leeuwenkracht-licht om met de Pistis Sophia te spreken. 

Iedere "willoze" ziel, bezien vanuit het Goddelijke Wilsprincipe, geeft zich zonder tegenstand over aan de natuur-aeonen, en deze plegen dan ziele-moord. 

Zoals de Pistis Sophia uitriep: "Ik ben een demon geworden, een dode materie!" 

Een "demon" is geen afschrikwekkend monster met bokkenpoten, maar hij is een ziele-Ioze schepping, die parasiteert op de lichtkracht van gestolen zielen en deze lichtkracht omzet in demonische kracht. Het "allerhoogste kan verworden tot het allerlaagste, zegt een gevleugeld woord. De legenden bewijzen het, de overleveringen bewijzen het. Heel die mysterieuze legende rond de zondeval der zielen bewijst het, 

Wij moeten er langzaam maar zeker rekening mee houden, dat religie en wetenschap elkander gaan ontmoeten. Dat de "religie" niets anders kan en mag zijn dan een door denken en gevoelen geaccepteerde overtuiging, die binnen de kosmogenische en kosmologische overleveringen bewezen kan worden. 

En daar bovenuit rijst dan op de "religio" der ziel, die niet vast te leggen is in geschriften, maar die louter en alleen bestaat uit de ongeschreven abstracte verbinding tussen de ziel en de Geest Gods.   

Deze "religio" is de Johannes-Religio die door de Poort van Saturnus heen tot in de Dertiende Aeon doordringt. 

Al de leringen en methoden der religieuze leiders hebben geen enkele zin, bezien in ziele-verlossing, wanneer ten eerste: de ziel niet gevoelig is, en ten tweede: de leider zich baseert op enige wet van deze noodorde. 

Bovendien kan geen enkele religieuze leider, wie hij ook is, treden tussen de ziel en de Geest. De enige bemiddeling kan geschieden door het middelende veld, de Dertiende Aeon, een rein Ademveld waarbinnen de Hoge Trilling des Geestes aanwezig is! 

Verder moet de ziel zelf reageren. 

Geen enkele leider kan u - uw ziel - persoonlijk meenemen tot in de Dertiende Aeon of het middelende veld. Uw ziel moet allereerst zelf rijpen, zelf voldoende bewust worden om te arbeiden met de Hoge trillingen. 

U kunt niet - verscholen in de schaduw van de leider - onrechtmatig een Hoger Trillingsveld betreden. U zoudt daarvan grote nadelen ondervinden. 

De leider - wie deze ook is - bezit zijn eigen Religio, zijn eigen verbintenis tussen ziel en Geest, daaruit spreekt hij, daaruit geeft hij raad.   

Maar u zult waarlijk, zoals de Pistis Sophia, de aeonengang zelf moeten doorworstelen, met alle leed, met alle vreugde! En zolang uw ziel, wij hebben dat reeds eerder gezegd, zolang uw ziel de noodkreet om hulp niet heeft uitgeroepen, schiet de Hoge Trilling, de Geest niet neder om over de "wateren" van uw schepping te zweven! 


–––––––––––––– 


Het mysterie van de absorptie en de uitstraling van het water-element is bekend bij de grote magische religies dezer wereld, zij, die beschikken over de sterkste valse lichtkracht kennen het geheim der ziel! Daarom maakt men gebruik van electro-magnetische water, wijwater, voor de doop, voor de bezegeling. 

Het besprenkelen met water op bepaalde ontvankelijke punten van het lichaam, neemt een wezen gevangen. 

Electro-magnetische trillingen trekken een ban om de mens heen en kunnen de ziel beletten zich op te richten tot de electro-magnetische trillingen uit haar eigen gebied, 

Vanzelfsprekend lukt dit pas wanneer de leider van de religieuze groep wéét wat magie is en doordrongen is van hetgeen hij doet! 

Er zijn in deze wereld maar heel weinig religies die de mens vrijlaten in zijn bewegingen, dat betekent: de ziel vrijwaren voor geforceerde electro-magnetische gevangenschap.  Het "eigenbelang" dat de oorzaak was van de "zondeval", wordt duizendvoudig versterkt door iedere religie, groepering, die ten bate van zichzelve de zielen gevangen neemt. 

De woorden van de Pistis Sophia, die zij later zo betreurde, waren: "Ik zag een Licht en ik wilde dat nemen om mij ermede te versterken!"  

Deze woorden worden bewust of onbewust, door vrijwel de meeste religieuze groeperingen en hun leiders daadwerkelijk herhaald, dag in dag uit, van uur tot uur.  

Uit die versterkte eigenbelangen-sfeer moet de ziel zich losrukken. Allereerst uit de overheersing van het eigenbelang der toonaangevende leeuwenkop-trawanten dezer wereld, en tenslotte uit de ineigen trawanten-neigingen. 

Die individuele trawanten-neigingen liggen besloten in de tijdelijke verbinding met de 12-zodiakale nood-orde demonen. Niemand kan de aeonen-gang der Pistis Sophia gaan, die niet eerst volkomen aan de overheersing van anderen is ontsnapt.  

Het "meer der Ziel" of het Meer der Reinheid kan nooit aanwezig zijn zolang de trillingen van het eigenbelang der eventuele overheersers, hetzij van buiten of hetzij van binnenuit niet afgewezen zijn.  

Zodra de kandidaat dit ontdekt wordt hij, gekomen uit de eigenbelangensfeer van sterke leiders, teruggeworpen op de eigenbelangensfeer van zijn persoonlijkheids-individu.  

Dan komt de individuele strijd, die intensiever, maar ook zinvoller is. Om deze individuele strijd gaat het, alle worstelingen om te ontkomen aan de overheersing van "derden" zijn een extra belasting, een gevolg van de verdieping der zondeval. 

Binnen de electro-magnetische ban van overheersers kan de ziel niet meer vechten voor haar ontwaken, kan de persoonlijkheid zich niet omwenden en in harmonie met de ziel komen. 

Een werkend ziele-water zet echter de kandidaat steeds aan tot innerlijke beweging. Want een werkend ziele-water wordt levend gehouden door onaardse electro-magnetische impulsen, zoals het badwater van Bethesda door de Engel beroerd werd. 

Uw innerlijke Bethesda moet door een "afgezant", een straal Gods beroerd worden, dan is dat water genezend, helend voor alle ziekten, zowel van lichaam als van ziel. 

U moet met betrekking tot "genezend water" eens denken aan de zg. wonderen die men rond bepaalde bronnen in deze wereld verteld. Hoewel dikwijls het water, medisch gezien, van die bronnen giftig en besmet moet zijn, geneest het soms. Er zijn enkele gevoelige punten op de aardbol waar het water de "hogere trillingen" kan opvangen.  

Is het niet merkwaardig dat veelal de magisch, religieuze groeperingen dezer wereld beslag leggen op die bronnen? 

Wij denken nu niet aan geneeskrachtige bronnen die bepaalde mineralen bevatten! 

De machtige leeuwenkracht-aeon, die door ontelbaren aanbeden wordt, zet zijn trawanten altijd aan om eventuele hogere trillingen in te kapsel en, af te buigen, te neutraliseren of te stelen. 

De aeonen-gang van de Pistis Sophia is eveneens een aeonen-gang door deze natuurorde. Deze noodorde bedoeld als doorgangs-stadium voor de eigengereide ziel is één grote gevangenis geworden, dank zij de halsstarrige eigengereidheid van vele gevallen zielen. 

Het berouw dat de Pistis Sophia uitschreeuwde wordt slechts door enkelen beleden! Want na dat berouw komt de consequentie van de terug-weg en dan moet het berouw intens diep zijn, wil de kandidaat - de ziel - deze terugweg succesvol beeindigen!  

De ziele-hunkering moet u dermate sterk doortrillen dat alle eigenbelang, alle eigen wensen daarvoor terzijde worden geschoven. 

Dat is dan geen offerande, maar eenvoudig een gevolg van de zieletrilling, van de genezing, van het helende electro-magnetisohe ziee-water, dat zijn oorspronkelijke gaven wederom ontplooit. De persoonlijkheid gaat dan in harmonie leven met dat ziele-water hij wordt daardoor geabsorbeerd en leent dan zijn tijdelijke organisme aan de ziel, opdat deze zich daarvan - in deze noodorde - zal bedienen.  Dat is het kernpunt van een alchemische, Gnostieke, Hermetische Religie: de oude wet van het eigenbelang, in gevoelen en denken, wordt doorbroken door de Nieuwe Wet der Religio, die ongeschreven is, die echter aan de ziel bekend is en die zij volgt. 

Zodra zij dit doet schrijft zij de Hermetische Harmonische Acht van het "zo boven zo beneden", die betrekking heeft op het Leven van de Ziel en het Leven binnen de Godsorde.  

Gelijk het Boven, in de Godsorde is, zo zal het eveneens Beneden, in de ziel zijn, die gevangen werd door de chaos. Na de zeven Scheppingsdagen zijn Geest en Ziel één, zijn de wateren levend geworden, zijn Vuur en Water verenigd en kan de Poort van Saturnus openspringen op gezag van de oer-electro-magnetische trilling die de ziel uitzendt.   

Zo u werkelijk levend zijt in denken en gevoelen, en uw ziel in u beweegt onder de aanrakingen des Geestes, zuIt u beseffen dat deze Universele Leer op het punt staat geopenbaard te worden, in de kosmos, in het individu, door het voortschrijden der tijden. 

De "levenden" onder de mensheid, keren terug tot de oorsprong van alle Zijn, in denken, in gevoelen, en dat betekent de eerste schrede op een Terugweg, die leidt tot de Hoogten van het Absolute Niet-Zijn! 

Slechts bij de Bron zelf vindt u de oplossing van alle geheimenis, daarom zult u zelf, als Individuum daarheen moeten terugkeren.   

Mogen zij, die levend zijn - deze woorden verstaan!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene