28 - De Heilige Acht Der Verwerkelijking

Zoals wij de vorige keer schreven, naderen wij het zekere punt waar de spirituele Verwerkelijking beginnen gaat. 

En wij schreven met betrekking hiermede dat wij allen nu voor een offerande geplaatst zullen worden. 

Wellicht heeft dat enkelen van u beangst, of u wederom binnengevoerd in het zo overbekende denkbeeld van de transfiguratie, die de zelfofferande vraagt. 

Daarom willen wij iets nader ingaan op deze "offerande", waarop wij doelden. 

Daartoe moeten wij u allereerst losmaken van het schrik aanjagende beeld, dat de wereld van "de offerande" gemaakt heeft. Offeren wil zeggen zichzelf vergeten, zichzelf wegcijferen; ik-offerande betekent dus niets anders dan de wegcijfering van het IK. 

Om deze ik-offerande tot de sterke individualisten te brengen, zoals die zo veelvuldig in de sektarische bewegingen aangetroffen worden, is een penibele zaak en ook een ingewikkelde leerstelling. De meeste sektarische bewegingen zijn ontstaan op het sterke individualisme van de mens. 

De kleine afgescheiden bewegingen, vormden zichzelf op basis van kennis, hetzij dialectische, hetzij een spirituele Kennis. Grote massale religieuze lichamen planten zich voort op geloofsbasis. De kerkelijke theologische stellingen werden in eerste instántie gebouwd op het "geloof" der volgelingen. Toen theologie een universitaire wetenschap werden, ontstonden de velerlei bewegingen. 

Uit het Hart van de Oerkosmos, uit God (zo u wilt) wordt een trilling neergezonden die in het hart des mensen eenzelfde vibratie opwekt: deze opwekking noemt men: Geloof. 

Deze allereerste Trilling is vervormd, misbruikt, verbroken en geïmiteerd door vele religieuze leiders. De Eenheid of het Hart wilde vanaf het oerbegin de-eenheid-des-mensen, zijn hart, bereiken. Daartoe was en is nodig een trillingsfrequentie die in staat is het oer-hart, het oorspronkelijk Goddelijke Hart des mensen te benaderen.   

Op basis van deze verbintenis tussen het grote Goddelijke Hart en het kleine goddelijke hart-atoom in de mens, werd de Verlossingsmogelijkheid bekend gemaakt! 

De mens geloofde in de dingen die hij niet zag, maar absoluut innerlijke zeker wist!  Het Goddelijke Weten, dat geen uiterlijke vorm nodig heeft, werd tot het godsatoom in het menselijke hart gebracht, en daarop groeide het Onzichtbare Gebouw van het sterke Geloof. 

Het is al heel wat eeuwen geleden, dat dit pure, maar ook onaardse Geloof gevonden werd. Wij spreken hier niet van geloof aan een kerk, of een autoriteit, maar wij spreken hier van de directe, individuele binding tussen God en mens, waaruit de Geloofszekerheid geboren wordt. Staande in zulk een zekerheid, die geen behoefte heeft aan een uiterlijk dogmatisch apparaat, gaat de mens offeranden plengen. Hij gaat "zichzelf vergeten." 

Het woord "offerande" is hem, in de betekenis die men er tegenwoordig aan hecht, onbekend. Hij vergeet zichzelf door de grootse Heerlijkheid, door die explosie van Licht en Levenskracht uit het Goddelijke Hart, geheel! 

Uit die wisselwerking tussen het Goddelijke Hart en het Godsatoom in het mensenhart groeit Weten in de mens. 

Hij gaat weten wat hij doen moet, hoe hij leven en handelen moet, zonder dat er een uiterlijke leer over bestaat! Hij verandert daardoor; hij wordt niet slechts een goed, een edel mens, maar hij wordt tot een wijze, tot één die Kennis bezit zonder daarvoor geleerd te hebben! 

Kijk, en dààr willen wij nu naar toe, wanneer wij zeggen: trek u terug in de Stilte dan bedoelen wij daarmede: herstel deze oer-binding tussen God en u, tussen het Hart van de Oerkosmos, en het hart van u, van de microkosmos. Dat is de grote eenvoud van het allereerste Begin. Dit is het tekenen van de Acht der Hemelse en aardse eenheid. Er moet wederom een trillingsbaan getekend worden waarlangs de Goddelijke Stem tot ons in het "hier beneden" komt! 


–––––––––– 


Wij willen u niet beleren, maar wij verlangen ernaar dat u van bovenaf, door het Hart Gods zelve, onderwezen zult worden. Onze bedoeling is dus een intensieve reiniging te bewerkstelligen, opdat het gif en de maskerade opgeheven worden, en de allereerste verbintenis wederom hersteld worde. 

Degenen die deze Eerste Verbintenis, deze Eerste Liefde tussen God en mens hervonden hebben, zij worden de Transfiguristen, de Zieners, de Wijzen. Uit deze mensen bouwen wij dan een onzichtbare Gemeenschap, die zich bekend maakt door de Liefde.  U komt tot zelfofferande, wanneer u Liefde bezit, het kan in de vorm van mededogen, van barmhartigheid, van naastenliefde of van bezieling zijn, maar u moet een vorm van Liefde bezitten wilt u tot offerande komen, in daadwerkelijke zin. 

U kunt het overal in de wereld in profane zin zien: de mens die iets of iemand liefheeft kan daarvoor offers brengen! De Liefde was en is de Eerste, want de Liefde is God, de Eenheid, het Goddelijke Hart. 

Uit die Liefdekracht wordt de mens benaderd. 

Uit die Liefdekracht kwam het Woord, de Trilling, de eerste manifestatie, waarneembaar voor de mens! 

Dat is de betekenis van: "In den Beginne was het Woord." 

Vanuit zijn aangeraakte Goddelijke Atoom des Harten beluisterde de mens de Trilling Gods en hij juichte: "In den Beginne is het Woord." 

In het allereerste begin van mijn bewustwording is daar het Woord, die machtige oertrilling, waarin ik God, de Eenheid en de Verlossing herken! 

Nu wij terug willen naar die oorspronkelijke eenheid, hebben wij niets anders te doen dan die allereerste Liefde wederom op te wekken in het menselijke hart.  

Die snaar binnen het oer-atoom wederom te doen trillén in harmonie met het Goddelijke Hart. De verbinding werd verbroken, deze moet hersteld worden. En dat kan niet geschieden door een menselijke ingreep, noch door menselijke woorden, noch door dogma's en leringen, maar slechts door de mens onder te dompelen in een veld, waarbinnen de Klop van het Goddelijke Hart duidelijk waarneembaar is!  Opdat in deze mens die oude, eerste Liefde wederom ontwaken zal! 

Dus het is niet zo: forceer uzelf, wring u in allerlei bochten om de zelfofferande te brengen!  

Neen! Wij trachten u te plaatsen binnen in het Hart Gods, opdat dit, Zijn Leven, door uw aderen zal stuwen, en uw eigen kleine goddelijke hart tot nieuw leven zal opwekken!  

Is dàt geschied, dan behoeven wij niet meer over een offerande te spreken, in welke vorm ook, want ikloosheid wordt vanzelfsprekend, het automatische gevolg van het mede-vibreren mèt de Goddelijke Harteklop! 

Wanneer wij mee gaan vibreren in de Goddelijke Harteklop, wel, dan wordt het spreken over ikloosheid en naastenliefde en zelfvergetelheid een belachelijke voorstelling!  Want dan zijn wij ikloos, omdat wij zijn opgegaan in het Goddelijke Hart; en wij vergeten onszelf in Zijn grootsheid, in Zijn wijsheid, in de onbegrensde verten, die ons bekend gemaakt worden! 

Uit die zijnstoestand benaderen wij onze naasten vol Liefde. Wij worden Liefde, in de meest uitgebreide zin van het woord, begrijpt u?  

Gemeenschaps-vorming berust niet op de afscheiding van een dogmatische leer, op een verschil in denk-nuancen met andere bewegingen, maar onze gemeenschap berust op het terugkeren in de tijdeloosheid, in de onbegrensdheid en in de Volkomenheid van het Goddelijke Hart. Daarom is het voor ons zo moeilijk een lering te geven, onze Leer is straks het Zijn in die Verhevenheid. 

Het altijd aanwezig zijn binnen die Harmonie van de Oertrilling. Daaruit gaan wij dan verder bouwen in spirituele zin, en u zult bemerken dat wij dan nog heel andere projecten gaan realiseren dan tot nu toe. 

Denk nu beslist niet aan een organisatie, maar denk over een steeds groter wordend rein, verheven, onaards vibratieveld, waarbinnen zieken genezen, individualisten tot zelfofferande komen, en moedelozen hun moed terugvinden.  

Het goddelijke ritme in hem trekt hem automatisch, zonder forcering, binnen die nieuwe levensstaat!  Onze opzet is dan ook uw Liefde op te wekken, hetgeen ook wil zeggen: u opnieuw te bezielen, uw innerlijke Godsvuur aan te wakkeren. Daartoe moeten wij, nààst een Rein Veld, een Goddelijk Beeld bezitten, daar de menselijke verbeelding eveneens geïnjecteerd moet worden met de Volkomenheid. 

Uw hoofd gaat zich hechten aan een vormloos, niettemin Ideaal Beeld, uw hart gaat medekloppen in het oer-ritme der Goddelijkheid, en zo wordt u opgenomen in de omarming van de Trooster, van de Godsgezant, en wordt u de weg der Heilige Acht der Verwerkelijking of der Zelfofferande opgevoerd! 

U moet begeesterd worden, nietwaar?  Deze wet vinden wij op het spirituele en op het materiële levensniveau! 

De begeesterde mens offert! Nu willen wij zó vèr gaan, dat hij niet slechts zijn bezit, zijn geld, zijn levensomstandigheden, maar ook nog zijn eigenbelang, zijn zelfbevrediging en zijn gehele zelf offert!  

En dat kan slechts geschieden wanneer de mens begeesterd wordt door het Oervuur, waarin hij onder kan gaan, als persoonlijkheid. Humane liefde schenkt dikwijls een sensatie van zelfbevrediging; het is heerlijk te zien hoe anderen verblijd worden! Het doet de mens goed de lijdenden vreugde te brengen! Niettemin is dit Liefde-betoon eenbegin om tot begrip van "offerande" te komen. 

In de Eenheid van de Volkomen Liefde opstaande, verheft de mens zich zelfs boven deze ervaring, hij stijgt uit boven elke aandoening van het zelf en stort zich in het Vuur der Goddelijke Liefde. wàt er ook van komen mag! 

Hij kàn dan niet anders meer. 

Het is een vorm van de hoogste bezieling, waaruit de mens wedergeboren wordt, en de gevolgen van zijn offerande zegenrijk zijn, hoewel hij dit van tevoren niet kon omvatten.  

De negatieve en onbegrepen vorm van deze hoogste zelfofferande ontmoet men in het fanatisme. Fanatisme is altijd doordacht, vandaar dat het zo vernietigend werkt op anderen. 

Het opgaan in de Volkomen Liefde, in de essentie uit het Goddelijke Hart is slechts het sterven, het ondergaan, terwijl buiten de wil van deze mens om, de wedergeboorte in dit Vuur plaatsvindt. Slechts in de hevigheid van dit Goddelijke Liefdevuur smelt het Saturnus-lood en het wachtwoord dat deze ondergaande mens uitspreekt om de poorten te doen springen, is niets anders dan de trilling van den Beginne, die door zijn hart-atoom naar buiten geprojecteerd wordt. 

Dat is het Woord van den Beginne! 

Het Woord der Schepping, de oertrilling van àl wat is, waardoor de zeven demonen neerknielen, en waardoor Saturnus zich omwendt om de poorten te ontsluiten!  

Er is dan niets anders gebeurt dan dat de mens het Johannes-Evangelie heeft uitgedragen, zoals wij eerder eens zeiden: het Geloof van Johannes is dan herboren. 

In de Aquarius-tijd, de tijd waarin dit Oer-geloof moet en kan opstaan! Dit wilden wij graag aan ons vorige artikel toevoegen, opdat de Vreugde u zal vervullen, en de Liefde voor de Eerste Werken wederom in u zal opstaan! 

Tot Wedergeboorte en Vernieuwing!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene