38 - Cygnus En Serpentarius, de profetische tekenen der middeleeuwse Rozekruisers. Add Element

"God heeft inderdaad al reeds boodschappers gezonden, die van Zijn wil moeten getuigen, nl. enige nieuwe sterren die zijn verschenen in Serpentarius en Cygnus; deze machtige tekenen van een grote Raad tonen aan hoe God voor alle dingen, die het menselijke vernuft ontdekt, Zijn verborgen kennis raadpleegt, opdat het Boek der Natuur, al staat het open voor alle ogen, slechts door de weinigen zal worden gelezen en begrepen." 

Confessio Fraternitatis der Orde van het Rozekruis.

 

De twee nevelvlekken: Cygnus en Serpentarius nemen langzaam maar zeker in kracht toe, waardoor kenners der kosmische wetenschappen begrijpen, dat er in de kosmos wordt gebouwd aan een nieuwe wereId, een nieuwe bestaansmogelijkheid. 

De oude wijzen gaven de naam "Cygnus" aan één der beide nevelvlekken in verband met de allegorie, die rondom het beeld van de zwaan geweven was. De Zwaan heeft door alle eeuwen heen en over geheel de wereId de idee van het ontvangende principe des Geestes vertegenwoordigd. 

De Geest, beschouwd als een onzichtbare, abstracte kosmische Kracht, waarin de levensbeginselen van een heelal verborgen liggen. 

In de Indische wijsbegeerte geeft men de naam "De Zwaan" aan Brahma, wanneer hij in de vorm van een zwaan een gouden ei legt, waaruit een nieuw heelal te voorschijn komt. 

Zodra wijzen en kenners van de spirituele werkingen der kosmos, gelijk de middeleeuwse Rozekruisers dat waren, spreken van het teken Cygnus, dan duiden zij op een geconcentreerde nevelvlek-samenstelling, waarbinnen bouwstoffen voor een nieuwe wereId aanwezig zijn. 

In onze ontdekkingsvolle moderne tijd weten de wetenschapsmensen dat in de nevelvlek Cygnus lichtconcentraties aanwezig zijn, die heden in kracht toenemen. ledere bestudeerder van de spirituele werkingen van ons planetaire veld moet dan verstaan, dat er met onze oude, bekende wereld iets gaande is. 

In de kosmische ruimte, daar waar de bouwers der kosmos hun materialen verzamelen, is een intensieve activiteit gaande. 

Waar beweging is, is kracht, licht en hitte. 

In Cygnus is een sterke beweging merkbaar, die in verband staat met de purificatie van een levensveld, waarbinnen straks een nieuwe aarde vorm moet aannemen. 

De Elohim (zoals de Bijbel deze kosmische bouwers noemt) zijn bezig om uit Cygnus de geestelijk etherische zuiveringselementen bijeen te zamelen om deze, als een waterdoop, over de wereId uit te storten. Met die kosmische zuiveringsprocedure gaat vanzelfsprekend een reinigingsactie van de aarde-mensheid annex. 

De Zwaan, Cygnus, zal, wanneer de Geest over de wateren zal zweven, deze Geest voorgaan op zijn wegen. 

Cygnus is de boodschapper van een op handen zijnde scheppingsdaad, gelijk die in het mysterie van Genesis opgetekend staat. Een bewogenheid en een verandering in het kosmische beeld gaat altijd aan een verandering in het aardse levensveld vooraf. 

Serpentarius ondergaat nog geen kenbare veranderingen, gezien zijn tijd voor de arbeid in deze scheppingsprocedure nog niet aangebroken is. Het Oordeel, waarover "ongeluksprofeten" zo veelvuldig en graag spreken, bestaat werkelijk, maar dit wordt niet door een harde en liefdeloze God voltrokken, die zo graag zijn zondige schepselen straft, maar dit oordeel wordt op een natuurwetmatige wijze door de aardemensheid tot zich getrokken. Het "vonnis" wordt dan ook uitgesproken door de kosmos, waarbinnen de aarde-mensheid zijn vergissingen en natuurwet-verstorende fouten begaat. 

Het begin van dit vonnis komt door Cygnus, wanneer een intensivering van haar krachten de aardemensheid treft en deze daardoor opgeschrikt zal worden uit haar sluimer der gewenning. Zodra Cygnus nog meer aan kracht toeneemt zullen de sluiers tussen de zichtbare en onzichtbare wereIden vaneen worden gescheurd. 

De reinigingsprocedure houdt geen rekening met de belemmeringen van onze uiterlijke zintuigen die de zichtbare en onzichtbare wereId van elkander scheiden. 

De Geest, vertegenwoordigd door het teken Cygnus, zal over de aarde strijken om te schouwen in hoever onze aardeplaneet nog geschikt is om een nieuwe mensheid te ontvangen en in hoever deze planeet nog zal kunnen meewerken aan een verlossingsplan der gevallen, of "uit het Licht gestoten" zielen. 

Na de roofbouw die de huidige mensheid pleegde op haar planeet, en nadat onbegrip en misleidingen de planeetsfeer totaal hebben verontreinigd, is het mogelijk dat deze planeet haar levenskracht en haar bewoonbaarheid zouden worden ontnomen. 

De aardeplaneet is een getrouw beeld van de mens zelf. Schepping en schepsel zijn gevormd volgens dezelfde bouwtekening van de Grote Architect. 

Zodra in een mens de ziel niet meer reageren kan op de Kracht van het Oerlicht, wordt dit goddelijke beginsel uit het samengesteIde wezen, dat "mens" heet, weggenomen om een nieuwe mogelijkheid te ontvangen binnen een ander menselijk wezen. 

Wanneer het hart van onze planeet doof geworden is doordat dit door de mensheid misbruikt werd voor egocentrische doelstellingen, kan de planeet, als Schepping Gods, niet meer reageren op de kosmische roep des Lichts, uitgaande van de Grote Architect. 

Wanneer zulk een planeet, dood of doof geworden is, wordt hij vernietigd, zijn levensatoom in de ruimte opgelost en zijn plaats wordt dan door een andere planeet ingenomen. 

Zulk een planeet barst uiteen, gelijk voorheen in de kosmos meerdere malen is geschied. De wetenschap heeft enige jaren terug wederom een "nova", zulk een uiteen gebarsten planeet waargenomen. 

Om deze ramp, die het einde van een mensheidsgolf zou betekenen, te voorkomen verschijnen andere planeetwezens in de aardesfeer om te zien of zij nog iets kunnen doen om dit catastrofale einde uit te stellen. 

Met andere woorden: observeerders vanuit de ruimte en geestelijke waarnemers vanuit het Goddelijke Al nemen onze planeet in ogenschouw om te oordelen: is zij nog te redden of niet? 

Bestaat er nog een levensmogelijkheid in nieuwe zin voor onze oude Moeder-Aarde? 

Het verlossingsplan der mensheid is een Wet Gods. 

Heel deze kosmos draait in feite om niets anders dan om het "terugvoeren van de Zonen des Lichts, of de gevallen zielen tot hun oorsprong." 

Indien de aarde in dit plan geen dienst meer kan doen, wel, dan moet een ander hemellichaam haar plaats gaan innemen! De intensievere stralingskracht van Cygnus bewijst nu, dat er vanuit het Goddelijk Brein getracht wordt een zuivering te bewerken van de aarde en haar mensheid. 

Deze zuivering zou tot doel hebben een wedergeboorte, een herstel, een nieuwe openbaringsmogelijkheid. Het is het bewijs dat er een laatste inspanning aangewend wordt om nog te redden wat er te redden valt. 

Dit is waarlijk een apocalyptisch beeld. Een vernietiging van een hemellichaam zou met zich mee brengen een totale omzetting van de verlossingsmethoden voor de diverse planetaire levensgolven. In deze tijd leven wij als op een vulkaan! Wij weten echter niet wanneer de uitbarsting, zal plaats vinden. Velen voelen dit intuïtief en instinctief aan en trachten de werkingen van de vulkaan te doorgronden, maar men tast in het duister omtrent de aard van de uitbarsting!  De hevigheid van de komende kosmische gebeurtenis hangt af van het begrip en het gedrag der aarde-mensheid. 

Experimentele onderzoekingen in deze explosieve kosmische situatie kunnen de gebeurtenissen verhaasten, doch een wijsgerige, de kosmische werkingen doorgrondende levenshouding, en vooral een reine, spirituele levenshouding van velen, kan de uitwerking van zulk een ramp verzachten. 

Om dit inzicht en de innerlijke wijsheid in de mensheid te versterken wordt een deel der mensheid, nl. diegenen die reeds een innerlijke openheid bezitten, met de stralingskracht van Cygnus geconfronteerd. 

Zij, die kwa hun innerlijke toebereiding in staat zijn om de zuiverende werkzaamheid van Cygnus te ondergaan, ervaren deze als een nieuwe hoop, een versterkt verlangen, een ondefinieerbare vreugde en een verdiepte innerlijke Kennis. De nerveuze bewogenheden van het overgrote deel der mensheid slepen deze Cygnus-uitverkorenen niet mee. 

Voor deze mensen gaat er een nieuw beeld leven, zij zien nieuwe verten. Er wordt in hun bewustzijn reeds gebouwd aan een nieuwe Aarde. De scheppingsimpulsen van Cygnus nemen vorm in hen aan en zij krijgen het verlangen zich los te rukken van deze, in doodsnood verkerende aarde en haar zo dikwijls zinloos vechtende mensheid. Zij gaan verlangen naar vernieuwing, naar reinheid, naar een schoonwassing van deze door lagere hartstochten bevlekte moeder-aarde. 

De verdichting der aardemensheid en haar planeet heeft zulke ontstellende afmetingen aangenomen, dat het evenwicht van planeet en mensheid verstoord dreigt te worden. 

Daar waar die evenwichtsstoornis te grote vormen aanneemt openbaren zich gevaarlijke verschijnselen. Deze gevaarlijke onevenwichtigheid kan slechts tegengehouden worden door een bewust gerichte, door Cygnus toebereide mensheidsgroep.  Cygnus is, zoals vele legenden verteIlen, de helper die de mens of de mensheid naar een Nieuw Land voert, mits deze mens of mensheid voldoet aan de voorwaarden die de zwaan stelt. 

Deze voorwaarden worden in onze tijd aan de mensheid voorgelegd. 

Daarom heerst er zulk een geestelijke verwarring, hoewel tegelijkertijd een intense hunkering bestaat naar spirituele verlichting. De mensheid tracht op haar eigen wijze de voorwaarden en de vragen van de Blanke Zwaan te beantwoorden in haar ijver om zich de ware ridder te betonen. De stralingskracht van de Zwaan wendt zich echter af zodra de reactie onjuist is. Dan is voor zulk een mens zijn moment van "opgang of ziele-bevrijding" voorbijgegaan. 

Dit speelt zich af in onze apocalyptische tijd. Cygnus zoekt de zijnen, de tijd van overwegen en experimenteren is voorbij! Er staat, kosmisch gezien, veel op het spel. 

Men kan niet langer uitstellen vanwege het gedrag van laffen en zij, die onwillig zijn. 

In dit licht moet u eens de vele splitsingen binnen de religieuze bewegingen onzer tijden bezien! Zij die heden "Here! Here!" roepen konden binnen deze maatstaf des oordeels wel eens het bewijs gaan leveren dat zij "de Heer van Hemel en Aarde" niet kennen. 

De Goddelijke Architect zendt zijn Boodschappers uit om te oordelen en te scheiden. De mens is hierin een stofje, overgeleverd aan de Genade van zijn Schepper, die slechts oordeelt naar de werken en niet naar de woorden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene