48 - Kosmische Stralingswerkzaamheden

Maak ons los, Heer, opdat wij niet sterven in de stenen mantel onzer waardigheid. 

J.C.v.d.Schagere 


Onze verbinding met de kosmische aeonen.  

In het' Gnostieke Evangelie van de Pistis Sophia herkennen wij de werkzaamheden van de kosmische aeonen, die een gigantisch heir vormen van machten en krachten die de mensheid, en in het bijzonder de mens op het Pad-Omhoog, aanvallen, vergiftigen, belemmeren en zelfs doden. Men behoeft geen astronoom of astroloog te zijn om uit de wetenschappelijke onderzoekingen onzer tijden de conclusie te kunnen trekken, dat de werkzaamheid van de kosmos op de aarde ontegenzeggelijk een zeer belangrijke factor vormt in het levenssysteem van mensheid, volk en individu. 

In het oude Atlantis en ook bij de oude Oosterse en gekleurde volkeren was men in staat de kosmische stralingskracht met het blote oog waar te nemen; hetgeen heden nog slechts de wijzen via het innerlijk oog kunnen zien, was toentertijd een algemene waarneming. 

De astrologen en de astronomen benaderen elkanders kennis steeds dichter, terwijl de spirituele wijsheid het steeds enige schreden voor blijft.  

Er zijn echter voor de astrologen en astronomen nog steeds vele geheimen in het heelal, die reeds door de Hermetische wijsgeren verklaard werden. Dat hele onafzienbare universum met al zijn zonnen, planeten en sterren is als een gevangenis met ontelbare cipiers, waarbinnen de mens wanhopig naar de uitweg zoekt. Het zodiakale systeem dat ons als een cirkelvormige muur omgeeft, wordt door de astrologen beschouwd als een bekend terrein, hoewel er nog vele krachten binnen dit systeem zijn die zij niet tenvolle doorzien.  

Om de aeonische krachten van het universum te doorgronden moet men een blik bezitten, die de stralingswetten onzer natuur waarneemt, terwijl men eveneens kennis moet bezitten van de aard en de uitwerkingen der samengesteIde aeonische machten. 

Zoals in het Evangelie van de Pistis Sophia wordt besproken over het te hulp roepen van de "aeonen met de Basiliskenkop en met de slangenkop", zo moet men beseffen dat het geheIe door ons waarneembare universum gevuld is met trillingen en stralingskrachten, die uitgaan van het gezamenlijke aeonenheir. Van deze aeonen kennen wij er slechts enkele, zoals die van het zodiakale systeem, terwijl andere voor ons volkomen onbekend blijven. 

De oude volkeren konden echter meerdere aeonen en zij hielden terdege rekening met hun werkzaamheid. Niet voor niets dragen vele sterrenbeelden, die voor ons nu vrijwel onbekende werkingen bezitten, de namen van mythische en legendarische figuren uit de oudheid. 

De Griekse, Egyptische en Chaldeeuwse wijsgeren ontdekten of kenden de aard van deze beelden en gaf hen daarom de namen die bij hen pasten. Vele namen liggen zozeer verborgen in een ver verleden, dat het schier onmogelijk is hun herkomst te achterhaIen. Zo was eertijds de werking van de grote fixsterren bekender dan tegenwoordig; men gaat zozeer op in de werkzaamheid van de bekende zodiakale sterrenbeelden, dat men vergeet dat er fixsterren bestaan die meerdere malen groter zijn dan onze zon en, hoewel zij verder van ons afstaan, een diepgaander invloed op ons bezitten dan de zonnekracht. 

Enkele van deze fixsterren zijn gevaarlijk, hetgeen betekent dat hun stralingswerkzaamheid een onheilzame, soms vernietigende invloed uitoefent op de mens, die geen polariteit met hun trillingen bezit. 

Er is de laatste beide jaren vooral sprake geweest van de fix-ster Algol in het sterrenbeeld Perseus. Algol wordt wel "de duivel uit het heelal" genoemd vanwege zijn "vergiftigende", "vernietigende, en zelfs "dodelijke" stralingskracht. 

Algol ligt precies in het schild van Perseus en vormt voor zijn aanvallers dus de Medusakop wiens aanblik zijn vijanden dodelijk verschrikt deed vluchten. 

U moet dit beeld dan ook dieper doorschouwen en verstaan dat de krachten van Algol slechts beheerst en juist gericht aangewend kunnen worden door een Perseus! 

En hoevelen der mensheid hebben recht op deze benaming? 

Het overgrote deel der mensheid kan beschouwd worden als een vijand van de Lichtzoeker, waardoor de Algolische machten zich dan ook vernietigend tegen hem richten. 

Algol bezit namelijk trillingen, die boven het bevattingsvermogen van de dialectische mens liggen en waardoor zijn organisme, zijn denk- en gevoelsvermogen volkomen in ontreddering kunnen geraken. Het is met deze krachten gelijk als met de zodiakale aeonen: regeert men over hen, dan worden zij de dienaren van de Godenzoon, onderwerpt men zich aan hen dan worden zij de tirannieke heersers, zoals zij afgebeeld worden in het Evangelie van de Pistis Sophia. 

En in zulk een situatie zijn de "kwaadaardige" fix-sterren ware duivelen, machten die als losgeslagen tovenaars de magie slechts tot vernietiging en tot eigen baat aanwenden. 

De Ultrastralen gaan veelal uit van de grote, tot verbreking en vernietiging werkende fix-sterren en nu de werkingen van Algol en ook van Benetnasch meer op de voorgrond treden, moet men kunnen begrijpen dat het gedrag der mensheid, van de wereId, mede door hun instraling bepaald wordt. 

Tezamen met de verbrekende werkingen van de mysterie-planeet Pluto moet dit wel beduiden dat de mensheid blootstaat aan een hevige ondermijnende actie vanuit de kosmos. 

Het Iijkt alsof een gigantische macht doende is de eeuwenoude fundamenten van wereld en mensheid langzaam maar zeker te laten barsten en uit die barsten stijgen onwelriekende dampen op, als uit het hart van een zieke aardeplaneet. 

Hoewel de fix-sterren verder van ons afstaan dan de bekende planeten, is het wel zeker dat de planeten, die zich in hun baan bevinden, hun stralingskracht intensiever tot de aarde brengen. De mysterie-planeten dienen vooral als middelaar tussen de buitendialectische, d.w.z. tussen de zich buiten ons heelal bevindende stralen en de aarde.  

Men kan de Medusakracht van Algol zien als een vijandelijke macht van de horizontale dialectische stralingswerkzaamheid en hij zal dan ook steeds de "duivel" zijn van de wereldmachten en hun plannen. 

Algol verontreinigt, zoals een astroloog zegt, het zo herkenbare en aanwijsbare horoscopische systeem, hij is de vergiftiger van het wetmatige en verstandelijke denken.

Zolang de mens nog op deze aarde leeft en voor zijn levensmogelijkheid afhankelijk is van de planeet en zijn kosmos, moet hij er rekening mee houden dat de kosmische aeonen hem altijd onder hun heerschappij zullen trachten te krijgen. En dat lukt beslist, wanneer de mens volgens de dialectische normen leeft en is. Hij is dan de speelbal van de trawanten der aeonen en leeft zijn nietige leven van geluk en ongeluk naar willekeur van de aeonen.  Door onze ademhaling en onze voeding, door ons denken en willen maken wij gebruik van kosmische energieën, die tot ons komen in trillingen of in meer compactere vormen.

Wij zijn voor ons natuurlijke leven afhankelijk van de kosmos, zoals wij voor ons zieleleven afhankelijk zijn van de stralingswerkzaamheid uit de Statica of uit het zesde kosmische gebied. 

Het is daarom vanzelfsprekend dat onze voedingswijze, onze ademhaling en de omgeving waarin wij verkeren, alsmede de atmosfeer waaruit wij ademen, invloed hebben op onze gebondenheid en onze slavernij aan de. kosmische aeonen. Het ons omringende trillingsveld in onze dagelijkse omgeving beïnvloedt mede ons denken en willen, en vormt denkbeelden die later in ons handelingsleven tot uitdrukking komen. Het kost de spirituele mens een intense inspanning om zich vanuit een verontreinigde atmosfeer omhoog te heffen tot in de sferen van een Hogere Verbeelding om daaruit zijn denken en gevoelen te bevruchten, opdat zijn handelingsleven de vrucht van deze sfeer kan uitdragen.  

Bij de Maya's was het bekend dat het organisme van de mens een samenstelseI was van trillings-sleutels. Elk orgaan heeft zijn eigen trillings-sleutel; en daarom bediende men zich in de ritualen van bepaalde klanken, gelijk men dat ook leest in de Mithraïsche ritualen. Het was de bedoeling dat de mens in directe binding zou komen, via zijn geheIe organische stelsel, met de trillingen in het universum. 

Hoe meer de mens gevorderd was op het spirituele pad, des te ijler, hoger en zeldzamer werden de trillingen, die hij zocht en nodig had. Hier treft men de grootst mogelijke openstelling van het wezen voor de hogere krachten, althans, men beoogde dat. Gelijk men via concentratie kan opklimmen tot een hogere trillingssfeer, zo probeerde men op de verklaarde wijze het trillingsveld te benaderen, waarin men qua zijn wezensstaat thuishoorde. 

De intellectueel ingestelde mens tracht dit alles te bewerkstelligen volgens zijn denken; de mystieke mens volgens zijn hartwerkzaamheid! 

De natuurwetenschappelijk ingewijde mens trachtte dit via de geheimen van de trillingswetten. 

De mysteriën rond deze trillingswetten zijn bewaard gebleven door de priesters en werden nimmer vrijgegeven aan de profanen. Het doordringen in de kosmische trillingen is in onze tijd vooral het oogmerk van de wetenschapsmensen, die moeizaam, met aarzelende schreden het Pad der Wijzen proberen te ontsluiten. 

Het begrensde denken zal echter nimmer kunnen doordringen tot de Geheimen buiten onze eigen zodiakale gevangenis, vandaar dat de diepgaande werkingen van de fix-sterren, die buiten de zodiak vallen grotendeels onbekend zijn; deze zullen in de loop der jaren wel ontdekt worden, echter door schade en schande en altijd als het te laat is. Mede in verband met deze overwegingen is het interessant te constateren hoe sommige religieuze groeperingen hun volgelingen verplichten het hoofd te bedekken gedurende de religieuze plechtigheid. 

Via het hoofdhaar worden verschilIende kosmische trillingen naar de klieren in het hoofd (vooral de klieren met interne secretie) geleid. De haren zijn minuscule antennen voor de trillingen uit het heelal en zij vormen het voedsel aanvoerende apparaat voor een groot gedeelte van ons klierensysteem. Wanneer men zulk een ontvang-apparaat uitschakelt door bedekking wil dat zeggen dat men immuun wordt voor bepaalde inwerkingen op het organisme en het wezen. Hierdoor wordt de mens omsloten door de eigen gedachtenwereId, de eigen scheppingen en noodgedwongen het slachtoffer van de zeer particuliere zienswijze. Het is onnodig te zeggen dat men op deze wijze mensen tot gevangenen van een bepaald denken kan maken en hen zo volgens een zeer scherp uitgedachte methode kan voeren tot een eeuwige gevangenschap. 

De gang door het leven, de geboorte in deze wereld, betekent voor dezulken slechts een wandeling op een tevoren afgebaand pad met een steeds weer herhaald ontwaken in dezelfde groepsgemeenschap, hetzij in de stof, hetzij in het onzichtbare gebied. 

De kosmische stralingen kunnen ertoe bijdragen dat de mens een rebel, een ketter wordt! Via diverse planeten, sterren en zonnen, die min of meer als middelaar werken tussen een hoger levensgebied en het onze kan een mens opgewekt worden tot een dieper inzicht. En wanneer de religieuze leiders zich niet streng en onverbiddelijk houden aan de oude magische wetten hunner leringen, kan het gebeuren dat hun slaven, hun schapen rebelleren. 

Onze tijd der mysterieplaneten brengt mede dat heel de wereId openstaat voor de instraling uit een hoger levensgebied, met alle gevolgen van dien. Het ontwaken der mensheid vindt in alle delen van de wereId plaats! 

Ieder mens ontwaakt echter in het gebied, in de levenssfeer, waarin hij qua zijn trillingssleutel thuishoort. 

Doch het ontwaken zelf is algemeen! 

Moge dit ontwaken u eveneens de tirannie van de kosmische aeonen doen inzien en u doen besluiten een Pad te gaan dat niet horizontaal door de sferen voert, maar verticaal!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene