33 - De Meditatie Van Het Achtvoudige Pad

Wanneer de pelgrim in zichzelf de hunkering naar de realisatie van zijn spirituele doel ontdekt, wordt er in hem een zeker ongeduld geboren. Al zijn ervaringen op het Pad van Verborgen Wijsheid verwijst hij naar een voorbereidende fase en heel zijn verlangen is er nu op gericht zijn Doel eindelijk verwerkelijkt te zien. 

Zolang de pelgrim nog twee Heren dient, en met zijn rechterhand de Geest tracht te omvatten, terwijl de linkerhand angstig de zekere materie vasthoudt, is het verlangen naar realisatie nog niet zo sterk. 

Iedere oprechte pelgrim weet bij intuïtie, dat de realisatie van het Doel àndere dingen van hem verlangt dan hij tot nu toe verricht heeft. Daarom dwalen veel pelgrims in een cirkelgang rond, zij worden voor het Begin van het Pad geplaatst, schrikken terug, en vervallen wederom in de voorbereidende fase. En zijn maar weinig zoekers, die tot resultaat gekomen zijn!  Er zijn maar weinig pelgrims die vol overtuiging kunnen zeggen dat zij het hoogste Doel bereikt hebben. 

U moet wel bedenken dat een Meester, een waarlijk Gezondene van de Universele Broederschapsketen zich slechts beijvert voor hen, die waarlijk willen. Zij, die in de eenheid van de Universele Broederschapsketen opgenomen zijn, werken nauw samen en zij beperken zichzelf niet door uiterlijke begrenzingen. Zij vormen één grote Liefde-Gemeenschap, waarbinnen elk Individuum, iedere hunkerende ziel een plaatsje vindt. 

Zodra de pelgrim echter bewijst dat zijn verlangen slechts uitgaat naar uiterlijke bevrediging. in welk opzicht ook, laat de Boodschapper-der-Universele-Keten hem los.  

Het doel van deze Boodschapper is de pelgrim voor het Ene Begin van het Pad te plaatsen en hem dan zo met Liefde te omhullen dat deze de innerlijke realisatie van het Pad gaat bewerkstelligen. 

Aan het begin van het Pad geplaatst worden wil zeggen: geleid zijn tot het moment, waarop dit Pad in de pelgrim blootgelegd kan worden. Zij, die dit moment beleven zullen bemerken, dat het Pad in hen gestaltenis krijgt als een Achtvoudige werkelijkheid en dat zij daardoor zelf veranderen. Zij gaan zelf dit pad worden! 

Zij smelten zodanig inéén dat Pad en Pelgrim één materie worden.  Dat is nu het onderscheid tussen alle andere paden en het Achtvoudige Pad der Verwerkelijking: de samensmelting van Pad en Pelgrim! 

Alles wat tot dan lering is geweest, wordt werkelijkheid, wordt het Pad, dat zich IN de pelgrim gaat openbaren als een wezensverandering. Daarom is het vanzelfsprekend dat dit Achtvoudige Pad volkomen andere consequenties met zich meebrengt, die dan niet door een Meester geëist worden, die niet van buitenaf opgelegd worden, maar die van binnenuit in de leerling opstijgen, als een noodzakelijkheid. 

Het Pad in de pelgrim dwingt deze tot een veranderde levenshouding, tot een andere denkwijze, tot een ander handelingsleven. Dat is ook het ogenblik waarop de verhouding van Leraar en leerling, van Goeroe en pelgrim verandert. De pelgrim gaat een grens passeren en komt in een ander levensgebied, hetzelfde levensgebied waarin zijn Goeroe of Meester vertoeft. 

Dan is daar het grootse moment van herkennen van de vereniging van Meester en leerling en van de geboorte van de ziele-autonomie in de laatste.  

Het Achtvoudige Pad is daarom geen Pad van eenzaamheid, of verlorenheid. 

Integendeel!  Het is de grensdoorbraak waardoor de leerling zijn Meester herkent. Die herkenning is dan een ziele-groet tussen gelijken, want binnen de omarming van het ziele-veld zijn er geen stadia, geen treden, maar daar heerst de volkomen gelijkheid. 

Zij, die het Begin van het Pad in zichzelf exploreren herkennen tegelijkertijd het grandioze einde van die weg. 

Deze aanduiding betekent tevens dat zij, die het Begin van het Pad niet gerealiseerd hebben de ware aard van de Boodschappers der Universele Keten nog niet kennen, zij behoren nog niet tot het uitverkoren Ras en zij kunnen nog niet oordelen over het Zijn als ziele-mens. 

Zij blijven rondcirkelen en de buitenkant verkennen, maar zij zijn beslist nog niet doorgedrongen tot het binnenste van het Geheimenis. Doordringen tot dit binnenste wil zeggen: het Begin van het Pad kennen en daardoor het Goede Einde zien; het betekent dan ook: àllen herkennen die dit innerlijke Pad als een Achtvoudige Gave bezitten, waaronder dan hun oude Meesters en Leraren kunnen zijn. 

De dikwijls tragische pogingen die zovelen ondernemen om tot het binnenste van het grote Geheimenis door te dringen, hebben zo weinig succes, omdat zij steeds weer stuiten op de muur tussen het buitenste en het binnenste!  En wij kunnen rustig zeggen, dat velen onder ons wederom tot deze laatste muur gebracht zijn, dat hun leraren en meesters hen opnieuw voor deze muur geplaatst hebben, waar het er om gaat dat de Pelgrim nu zelf het Pad wordt! 

Slechts enkelen vermogen door deze muur heen te breken, velen gevoelen die muur, zij beuken er tegenaan en slaan hun handen erop kapot, niettemin wijkt de muur niet.  U kunt deze toestand vergelijken met de Saturnale ring, die de, tot de laatste grens gekomen pelgrims, wurgt, hij benauwt hen, zij worstelen en ontkomen slechts aan zijn greep door twee manieren:  òf terugkeren in de tredmolen van het zoeken langs de buitenkant, òf zijn ring, de muur doorbreken. 

Dit is de situatie waar de leerling door de Meester, door al die behulpzamen op zijn zoekersweg alleen gelaten wordt, niet om terug te vallen in de afgrond van het hopeloze zoeken, maar om tot inkeer te komen. 

Hier geldt de ene Raad der Wijzen: Herken uzelf, gij pelgrim! 


––––––––––


Het is niet voor niets, dat wij u iedere keer opnieuw terugvoeren tot de innerlijke Rust. 

Wij weten dat deze laatste hindernis slechts genomen kan worden vanuit de innerlijke Rust, waardoor het Meer der Heerlijkheid, het Volmaakte Beeld van de Universele Meester kan weerkaatsen. Deze fase is de oordelende fase, waarin de leraren hun leerlingen op de weegschaal zien stappen.  Hier glijdt voor de pelgrim het beeld van de oude, zo grijpbare en herkenbare meester weg in de Universele omarming van de Alomtegenwoordige Liefdesradiatie van de Ene Meester.  

Deze toestand gaat hij echter slechts binnen zo hij waardig bevonden wordt. 

En nu zouden wij u allen die overgang van vorm tot onbegrensdheid willen doen ervaren, willen doen bereiken, opdat het Pad eindelijk realiteit voor u wordt. Opdat dit Pad zich eindelijk als een wonderbaarlijke Achtvoudige Roos in u zal ontsluiten! 

De doorbraak tot de Verwerkelijking geschiedt niet door beweging, door verzet, door zoeken en beleren, maar door meditatie! 

Meditatie is zo dikwijls verkeerd begrepen, doch alle Boodschappers kenden de eenzame, alles overwinnende meditatie. Om deze Meditatie, waarin de doorgang bewerkstelligd wordt te kunnen praktiseren moet de pelgrim rustig worden. Hij moet voor de muur staan, deze zien en gevoelen en herkennen. 

Ziedaar, de laatste hindernis, nu komt het er op aan! 

Nu moet ik bewijzen dat het mij ernst is met het pad. 

Dit bewijs gaat de pelgrim zelf leveren en daarom is de oude leraar, zijn oude goeroe hier onmachtig! 

Er bestaat geen enkele dwangmethode om de pelgrim door deze laatste hindernis heen te forceren. 

De Heer van Rijckenborgh had het dikwijls over de drempel die overschreden moet worden, doch ook hij kon zijn volgelingen niet over die drempel heenhelpen. 

En dan komt het moment waarin de leraar bemerkt hoe weinigen waarlijk over die drempel heenstappen. 

Hoe weinigen waarlijk doorzetten en het Pad in zichzelf blootleggen. 

Zouden zij dat gedaan hebben, zouden zij de muur doorbroken hebben, dan hadden zij de trilling van de Boodschapper herkend en dan zou er iets grandioos geschied zijn! 

Overal in de wereld bevinden zich pelgrims die door de Boodschappers der Universele Keten tot voor deze muur gebracht worden en dan gaat het geschieden òf niet! 

Maar zolang de pelgrim voor deze muur heen en weer snelt, in ijverig zoeken naar een opening, in opperste wanhoop, gebeurt er niets!  

In dit uiterst riskante en moeilijke ogenblik moet de pelgrim omgeven worden door een rein en kalmerend veld, hij moet doordrongen worden van de zekerheid, dat hij nu stil moet zijn, moet bijeen zamelen wat hij aan ervaringen bezit, en de diepte van zijn keuze moet onderkennen. 

Hier moet hij zijn, tot dan toe, niet werkzame spiegel-der-ziel opgraven, reinigen, in werking stellen. Deze ziele-spiegel zal dan de geheime Opening in de muur tussen het buitenste en het binnenste weerkaatsen. 

En hij zal daarheen kunnen gaan, als een wijze, als een positieve pelgrim, die weet wat hem wacht en die wéét waar hij zijn voeten zetten moet. Iedere pelgrim, die daadwerkelijk voor deze laatste hindernis geplaatst is bezit deze ziele-spiegel en hij kan hem blootleggen, zo hij geduldig, en vooral bewust wetend te werk gaat. 

Zij, die in een innerlijk evenwicht deze ziele-spiegel opdelven, en tot de Rust en de Harmonie komen, zij komen tot de Volkomen Overpeinzing, of tot de Volmaakte Meditatie, waarin hun ziel samensmelt met de trillingen van het Universele Weten. 

Wij hopen dat u deze taal zult verstaan, en deze niet terugvoert tot uiterlijke betekenissen.  

U behoeft slechts, als Individuum, als ziele-atoom, de oude helderheid en de etherische reinheid te hervinden. 

De trillingen uit het Lichtrijk, bewerken uw Individuum, uw ziele-atoom als reinigende stralen, zij vegen uw spiegel schoon, zij drijven al die wolken, al die verbergende materie uiteen, en dan zult u - sommigen na weken, anderen na maanden, soms jaren - ervaren hoe in u die positieve zekerheid, dat Absolute Weten opstijgt, dat u opneemt in een onaardse rust. 

Dit is het Begin van het Pad. 

Dit is de grond waarin de wortels van uw Levensboom een fundament zoeken. Deze situatie kunt u vergelijken met het oprichten van de Hermes-staf: de beide slangen hebben hun positie van de Acht, van de Harmonie en de Rust-der-Goddelijke-Ademhaling ingenomen en dan plant de Hermes-staf zich in de Nieuwe Bode. 

Wel, zo uw slangen hun positie nog niet gevonden hebben kan de Hermetische staf niet opgericht worden. 

In de bezinning en de Overgave stellen de beide slangen van uw positieve en negatieve wezen zich op en bewerken de Nieuwe Ademhaling.  

U hebt wel eens gehoord dat de geroepene, de Wijze een andere ademhaling bezit dan de gewone mensen; u kent het zoeken via ademhaling-oefeningen naar deze Goddelijke in- en uitademing. 

Wij zeggen u, het zich plaatsen in de Rust en het wedervinden van de oer-klaarte der ziele-spiegel brengt deze ademhaling in u. U verandert dan ook op deze wijze, u bewerkstelligt een verandering, zonder dat u strijdt, vecht, studeert. 

Daarom zeiden wij, de doorbraak door de Poort is de Volmaakte Meditatie. De doorbraak vindt plaats zodra de pelgrim via zijn reine ziele-spiegel de geheime opening, waar doorheen slechts ingewijden binnentreden, herkent. Ons doel is: uw ziele-spiegel in haar oude heiligheid en in haar oude werking te herstellen, dan komt u tot het schouwen van het Volmaakte Beeld, dat is meditatie! 

En gedurende deze innerlijke werkzaamheid houdt de Universele Meester zijn pelgrim omvat in een oneindige balsemende liefde-trilling. 

Dat is Zijn hulp! Dat is Zijn roepen! Dat is de overgangsfase waar de pelgrim van uiterlijke Meester tot Innerlijke Meester komt. 

En deze overgang is tevens de doorbraak! 

Wij weten, dat wij op een zeer Verheven Doel mikken! 

Maar - zoals miljoenen andere zoekers - zijn wij, en u waarschijnlijk ook, moe geworden van het zoeken langs de buitenkant. Dus aanvaarden wij de consequenties tot de innerlijke Omzetting en het zelf worden van het Pad. 

En wij hopen, dat er enkelen onder u zijn, die eveneens deze consequenties aanvaarden en - na vele jaren, misschien eeuwen van zoeken - de onherroepelijkheid van de situatie inzien, en doorzetten. 

De voorwaarde tot verwerkelijking is de reine spiegel der Goddelijke weerkaatsing, waarin het Volmaakte Beeld zich aftekent. 

En zij zullen elkander herkennen in één vreugde-schenkende apotheose.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene