39 - Cygnus En Serpentarius, De Profetische Tekenen Der Middeleeuwse Rozekruisers II

Cygnus, het door de middeleeuwse Rozekruisers aangeduide sterrenbeeld maakt zich aan de aardeplaneet bekend als een reinigende werkzaamheid. Zodra Cygnus zijn taak verricht heeft door middel van de kosmische stralingen, verschijnt als een tweede kracht aan de hemel: Serpentarius, de Slang. Deze werkt op het ogenblik nog niet krachtiger dan tevoren, omdat Cygnus nog niet gereed gekomen is met zijn arbeid. 

Cygnus, als het ontvangende negatieve principe van de Geest, treedt in openbaarheid op de roep van de Almachtige Schepper, die een nieuwe Hemel-Aarde wil bevestigen in de tijd. Doch dit geschiedt niet met de werking van Cygnus alleen, maar ook het positieve principe van Serpentarius is noodzakelijk, want hij brengt datgene dat Cygnus tot wasdom heeft gebracht aan het Licht. 

Een nieuwe Genesis wordt geschreven doordat de wateren (de oorspronkelijke materie) gereinigd en gereed gemaakt worden, zodat de Slang, de nieuwe Slangenvuur-kracht deze wateren tot leven zal kunnen wekken, door over hen heen te zweven en te bezielen met zijn Adem. 

Het gouden ei van de Zwaan wordt door de vurige Adem des Geestes tot Leven gewekt en een nieuwe Gestalte, uit en door de Geest ontstaan, treedt naar buiten. 

Alle oude legenden, die spreken van de vurige slang die zich aan de hemelen zichtbaar maakt, doelen op dit proces, evenals de Egyptische mythe die spreekt van de gevleugelde slang die voortkomt uit de ongeopenbaarde god Kneph. 

Wij zien deze vurige slang ook afgebeeld als de Hermetische Slang met de zeven Klinkers boven de kop, als symbool van de volbrachte Arbeid van de Troostende Zevengeest. 

De aarde-mensheid kent de vijf klinkers, die in harmonische samenhang herhaald uitgesproken de geheiligde en hemelse microkosmos verzinnebeelden, de vijfpuntige Ster, het Pentagram. De huidige mensheid is tot aan de grens der vijfvoudigheid gekomen en heeft de kans ontvangen om het Pentagram als een levende Waarheid in de tijd bekend te maken. Het bereiken van de vijf harmonische klinkers, van de vijfvoudige trilling heeft plaats gevonden in een periode, die nu langzaam maar zeker toegesloten wordt. 

De aarde-planeet maakt zich gereed (of wordt gereed gemaakt) om de twee laatste, tot nu toe onzichtbare klinkers, of trillingen te ontvangen. Dit zijn de klinkers of trillingen, die in verband staan met Cygnus en Serpentarius, de twee oerklanken, die, in nauwe samenhang uitgesproken, tot een nieuwe vorm van leven komen. Het uitspreken van deze twee, voor de stoffelijke mensheid, onbekende klinkers, werd steeds voorkomen, daar het onwetend belevendigen van deze klinkers leiden kan tot catastrofale gevolgen. Nu echter de opdracht tot het scheppen van een nieuwe Materie in de ruimte weerklonken is, zullen ook de beide onhoorbare klinkers hun vibratie aan de aarde-planeet bekend maken. 

Hun vibratie is van zulk een kracht, dat als reactie op hun werking de oude onreine materie uiteenbarst en de reine Materia Mater uit zijn bolster te voorschijn komt. 

Zodra Cygnus en Serpentarius als twee astrale kosmische machten, waarbinnen de levenselementen tot een nieuwe Hemel-Aarde verborgen liggen, stralend aan de hemel verschijnen, zweven de trillingen van de zeven Klinkers over de aarde en iedereen die kan horen en zien zal door hen bewogen worden. Het harmonisch aaneenrijgen van de vijf klinkers gelijk dat geschiedt in de middeleeuwse Katharenmelodie, roept bij de huidige mens een zekere bewogenheid op, maar het vernemen van de zeven Klinkers zal deze mens emotioneel geheel opbreken, zo hij niet waarlijk heeft beantwoord aan de roep van de vijf klinkers. 

Serpentarius zal door zijn aanwezigheid die Zevenklank als een stempel op de mensheid drukken en er zullen er velen zijn, die onder deze overweldiging zullen bezwijken. 

In de naderbij komende toekomst zal de slang zich oprichten uit het stof, waarin hij gedwongen was zich voort te bewegen door de vervloeking Gods. 

Hermes Tresmegistos noemt de slang het meest . geestelijke wezen op aarde. Hij wilde daarmee zeggen dat de slang steeds het symbool geweest is van de Lichtzoon, die, toen hij in nauw contact trad met de aarde (de materie) vervloekt werd om in te dalen in de materie, zich met behulp daarvan voortbewegende als een slang door het stof, totdat hij - uit eigen kracht - daaruit wederom zou opstaan.  

Alle legenden, die op deze vervloeking van de gevallen Lichtzoon slaan, nemen in onze tijd een einde, d.w.z. zetten zich plotseling om in werkelijkheid. Ook de Egyptische mythe over de god Kneph, waaruit de gevleugelde slang geboren wordt, wordt werkelijkheid.  

De Apocalyps van Johannes zal aan de aarde-planeet bekend worden gemaakt door de zeven Engelen, de zeven Klinkers, die alle zeven corresponderen met een der zeven Gemeenten in de mens zelf. 

Kosmisch gezien wordt de aarde-planeet toebereid door het naderbij komen van de laatste twee klinkers, of trillingen. 

De zich verbreidende werking van Cygnus moet door de kandidaat ontvangen worden als een welkome ervaring, die hem reinigt van de laatste versteende resten. 

Alle kandidaten, die waarachtig hopen op een ziele-uitredding en de komst van de Geestzon in blijde verwachting tegemoet zien, zullen zich in volle overgave neerleggen bij de eerste werkingen van Cygnus. 

Zodra Serpentarius toesnelt om de arbeid van Cygnus te volenden en zijn vurige Adem aan de gereinigde Materie toevoegt, ontstaat het beeld van de slang, die zijn staart in de bek neemt als een eeuwigheids-symbool. 

Dan is de nieuwe Hemel-Aarde een feit geworden. 

De Oermaterie is hersteld, mens en planeet, microkosmos en macrokosmos zijn wederom in het Plan Gods opgenomen en in de Werkelijkheid Gods geheven. 

Daarom is het bekende symbool van de slang met de staart in de bek een zeer verborgen symbool, eens bekend bij de oude priesters. Het is het symbool van een belofte: "Zie, ik beloof u een nieuwe Hemel-Aarde, als de eerste dingen zijn voorbijgegaan!" 

Deze periode, waarin de Apocalyps geschreven zal worden in de tijd, gaat onder met haar stuiptrekkingen: bestialiteit, immoraliteit, machtige bezitsdrift. 

Zodra de trillingen van Cygnus, de reinigende, over de aarde strijkt, wordt het ongedierte, als in een duistere put, tot verwarring gebracht en overlopen de onschuldigen. 

De tijd is aangebroken waarin de oude mens open gaat breken, en uit zijn innerlijk, zijn ongeopenbaarde Leven (Kneph) de gevleugelde slang zich op zal richten. 

Het is voor de serieuze kandidaten echter de vraag of hun innerlijke Leven waardevol, bewust genoeg is om als het Gouden Ei, of als de God Kneph te kunnen fungeren.  Is dit niet het geval, dan zal in het moment der Openbaring, het Gouden Ei of de god Kneph door de slang zelf versIonden worden, de kandidaat terugwerpende in de verstening, de vergetelheid, de leegte. 

Deze wet van Dood of Leven wordt in het heden door de kosmos bevestigd: zij die onwaardig de Slangenkracht tot zich trekken zullen door de Slang geoordeeld worden. 

De astrale lichtkracht, die besloten ligt in het melkwegstelsel, reinigt de sfeer der aarde-planeet, opdat zij, die daartoe geadeld zijn, in staat gesteId worden zich uit te redden in een geheel Nieuw Leven, in een geheel veranderd, geheiligd kosmisch stelsel. 

Symbolisch gezegd, scharen de geestelijke planetaire krachten zich rond de Geestzon, om de Lichtzonen, de kinderen van de Geestzon tot Opstanding of Terugkomst aan te sporen. Zij, die dit Licht aan de Lichtzonen ontstolen hebben, worden gedwongen dit onrechtmatig verkregen Licht wederom af te geven, opdat alle Licht zich verenige tot de Bouw van het Tehuis Sancta Spiritus. 

In het boek Henoch kunnen wij lezen: "De engelen, de niet gevallen Lichtzonen, hebben de jammerklachten van de aarde-mensheid vernomen en het vergoten bloed, het vergoten zielebloed, stijgt reeds tot aan de poorten des hemels! Nu zal de mensheid de rechtvaardigheid Gods aanschouwen!" 

De vervloeking neemt een einde, omdat de tijden vol geworden zijn. 

Moge de rechtvaardigheid Gods voor u een Genade worden, een weldaad, een openbaring van Zielelicht, waarin gij, Lichtzoon, juichend binnentreedt!   


–––––––––––––– 


Een aanvulling over dit onderwerp 


ONBEKENDE ENERGIE UIT HET STERRENBEELD "DE ZWAAN" 


De hernieuwde stralingen uit het sterrenbeeld Cygnus, die door astrosofische voorspellingen reeds gesignaleerd werden, zijn onlangs door de astronomische wetenschap waargenomen. In dit sterrenbeeld hebben de astronomen een ongekend sterke energie-straling ontdekt, die geconcentreerd lijkt te zijn op een plaats, een gatvormige ruimte, waar geen ster is te bekennen. De stralingskracht is miljarden malen groter dan die van de bekende astronomische energie-bronnen en doordringt het universum op intensieve wijze. 

Op 1 April j.l. (1970) ontdekte een ruimtesonde een dood gesternte, een "zwart gat" dat stralingen scheen uit te zenden, die van zulk een krachtige energiebron leken uit te gaan, dat de geleerden voor een raadsel stonden. 

Niettemin was er geen ster, noch enig lichtpunt te bekennen. "Dode gesternten" zo menen de geleerden, zijn krachtvelden van verdwenen sterrenconcentraties, die als z.g. kraters in het hemelgewelf zijn achtergebleven. 

In het sterrenbeeld "De Zwaan", dat tot ons melkwegstelsel behoort, ontdekte de ruimtesonde "Uhuru" een onbekende stralingsbron, die door een "zwart gat" werd voortgebracht. Deze "zwarte gaten" zijn, zo menen de geleerden, de stervensruimten der sterren en zo zou men nu dus mogen aannemen dat binnen het sterrenbeeld "de zwaan" een wedergeboorte plaatsvindt, een hernieuwde krachtwerkzaamheid, die niet zal nalaten haar invloed op de aarde en in de ruimte achter te laten. De trillingen die van Cygnus uitgaan hebben een gunstige werking in het universum en beïnvloeden de ommekeer tot een herstel van zuiverheid of de harmonie en de spiritualiteit. Nu deze straling echter in de Aquarius-era werkzaam wordt, bewerkt zij in samenhang met de aard van de sterker stralende mysterie-planeten een oppositie in het kosmische stelsel. 

De verbrekende kracht van Pluto zoekt direct verbintenis met de mysterie-stralingen die hernieuwd vanuit Cygnus uitgaan en tezamen veroorzaken zij een geforceerde reiniging, een gedwongen ommekeer; die tot in het individuele menselijke stelsel te herkennen zal zijn. 

Zoals in de Fama Fraternitatis door de broeders van de Orde Roseae Crucis verwezen werd naar de sterrenbeelden Cygnus en Serpentarius in verband met een spirituele tijdsomwenteling, zo kan men momenteel wederom op de werkingen in deze beide sterrenbeelden wijzen met betrekking tot een al reeds aan de gang zijnde spirituele ommekeer. Slechts de sterk stofgebonden mensen zullen geen acht slaan op deze hemelse werkingen, daar zij niet geleerd hebben om in het Boek der Natuur te schouwen. Dit in Cygnus werkzame "zwarte gat" kan men zien als een bres, die geslagen wordt in de machtige eeuwenlang versterkte trillingsmuur, die om de aarde-planeet werd gelegd met behulp van magische, aardgebonden, dus ongoddelijke methoden. Hierdoor werd ons zonnestelsel langzaam maar zeker afgesloten van de universele, absoluut goddelijke oer-trillingen, die het zo noodzakelijke levenselixer tot ons zonnestelsel moeten overdragen. Zodra een zonnestelsel in haar eigen krachtveld besloten wordt, dreigt het te verstikken, en zichzelf te vergiftigen, daar de "ziel" op deze wijze wordt gedood. 

Het "zwarte gat" binnen Cygnus, dat als een magneet alles tot zich schijnt te trekken en te verslinden, zoals de astronomen zeggen, kan men beschouwen als de "poort" tot een "ander gebied" waar nog wel geestelijke trillingen aanwezig zijn, een "poort" die door de werkingen van de kosmos zelf geopend is, opdat hetgeen nog vatbaar is voor geestelijke trillingen het "leven" krijgt toegevoerd, alvorens de zo lang voorspelde kosmische catastrofe plaats zal vinden. Zelfs licht- en vonksignalen worden door dit "zwarte gat" niet weerkaatst, maar worden eenvoudig verslonden, alsof zij in een enorme bodemloze diepte vallen. 

Sommige astronomen geloven dat hemellichamen, die in zulk een "zwart gat" verdwijnen, kort voor hun verdwijning een intensieve röntgenstraling uitzenden, als een laatste noodkreet in het heelal. Zo zal het op de aarde-planeet eveneens zijn. Voordat het catastrofale "halt" wordt geroepen zal de geestelijke lichtflits in wereld en mensheid oplichten als een afscheidsgroet, men kan ook zeggen, als een laatste intensieve uitredding, zoals door de gehele historie heen de grootste uitreddingspogingen volvoerd werden voordat de totale verwording en de latere kosmische ramp zich over de hoofden der mensheid uitstortten. 

De "zwarte gaten" die röntgenstralen uitzenden zijn veeltalliger dan de astronomen tot nu toe hebben vermoed en er gaat een werking vanuit waarover de geleerden zich momenteel het hoofd breken.  

In de verre oudheid kenden de priesters nog andere sterrenbeelden dan heden en hun werkzaamheid hing samen met bepaalde gebeurtenissen op de aarde. Al deze sterren zullen opnieuw werkzaam worden en hetgeen aan de hemelkoepel geschiedt, geschiedt eveneens op de aarde-planeet: hetgeen dood werd gewaand komt tot leven en hetgeen men levend méént is in werkelijkheid dood en van generlei waarde. Zo zal het ook met de mens blijken te zijn. De oer-beeltenis des mensen zal door de hernieuwde hemelstralingen tot herrijzenis worden gewekt, zodat hetgeen men levend meent in werkelijkheid dood zal blijken te zijn en hetgeen men dood waande, in werkelijkheid de levende Mens zal worden. 

Mogen deze woorden, die zo nauw met wetenschappelijke bewijzen samenhangen, de aloude heenwijzingen uit de heilige geschriften der mensheid een nieuwe werkelijkheid schenken.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene