32 - Over De Meester In Het Eigen Wezen

De mens moet terugkeren tot de staat van het Individuum. 

Daaruit zult u begrepen hebben dat wij pogen u dichter bij een autonoom Pad te brengen, zonder echter u te willen storten in de chaotische verwarring van het niet-weten en niet-onderkennen. 

leder mens heeft leringen, ervaringen van node. Tot deze ervaringen behoort dikwijls het vinden van een Leer, of het ontmoeten van een spiritueel leider. 

leder mens wordt tot aan de grens van zijn noodzakelijke portie ervaring gebracht alvorens hij een Pad van Verwerkelijking betreden kan en mag. 

Het pad tot Innerlijke Verlichting is een zelfstandig, innerlijk Pad, dat een mens aangewezen kan worden door een Meester, een Goeroe, een Ingewijde. Vanaf een bepaald punt moet de leerling, de discipel dat Pad echter zelf onderkennen. 

Zolang de zoekende mens gevangen ligt in een dogma, in een schijnwaarheid, kan hij nooit verder gaan op zijn weg tot het vinden van de Verlichting. 

Zijn innerlijke mogelijkheden worden dan geboeid, belemmerd. U behoeft dit van ons niet aan te nemen - u kunt en zult dat ervaren of ervaren hebben! 

Een waarlijke Meester zoekt in zijn volgelingen, in hen, die de Wijsheid van de Meesters bewonderen, aanbidden, het Individuum, het atoom, die aloude oer-eenheid, opdat hij daarmede binding kan verkrijgen! 

Vindt hij die binding dan tracht hij dit atoom te belevendigen, te doen ontwaken, de hunkering op te wekken! Dat is de grote taak van een Meester. Hoe sterker de ziele-hunkering wordt des te dieper het innerlijke Weten, de innerlijke Wijsheid en de eigen Kennis van de discipel. 

Met het verdiepen van de ziele-hunkering, zoekt de ziel naar leven en komt zij tot leven, en verwerft zij wederom de aloude Gaven, die als kern in haar verborgen liggen. 

Deze ziel iets leren in de wereldse betekenis van het woord, is onmogelijk. Het ik kan onderwezen worden en komt dan altijd tot een cultuur -zoals de verschilIende leringen in de cultuur der ik-loosheid wel bewezen hebben! 

De ziel zich vrij laten ontwikkelen, en dat betekent zich laten vormen tot het Individuum, wil ook zeggen een uiterlijke organisatie, een onvolmaakte en slechts door strenge wetten te behouden organisatie, in gevaar brengen! 

Wanneer in die ziel, in dat Individuum, de Eerste Wijsheid groeit op basis van de ziele-hunkering, wordt deze mens een zichzelf verlichtende; daarmee wordt hij direct de grootste concurrent van alle-uiterlijke geleerden, van de uiterlijke wijzen, en intellectuele, op basis van gestolene kennis, zich verrijkende religieuze leiders. 

Elk individuum dat uit eigen ziele-wijsheid, eigen hervonden ziele-gaven gaat spreken, ontwikkelt een Kracht, die geen enkele uiterlijk gevormde leraar kan vinden of uitdragen. 

U begrijpt vanzelfsprekend dat een kleine groep van deze ziele-individuen onbeschrijflijk veel sterker zal zijn dan welke massale groep van uiterlijke kennis bezitters. 

Welnu, beste vrienden, en u mag en kan onze doelstelling zeer hoog vinden liggen, niettemin hopen wij, zelfs binnen zeer korte tijd, een groepje van zulke ziele-individuen te bezitten; en van zulk een groepje zegt de Heilige Schrift: wanneer gij met twee of drie tezamen zijt ben IK in uw midden. En dit IK is dan het volgroeide Individuum, het volgroeide Oeratoom, de Christus, de Goddelijke Eenheid - Het Licht. 

Zo dit groepje uit zes zielen bestaat, is dat IK, die Christuskracht, driemaal zo sterk geworden. Daarom zeiden wij u: wij willen trachten u terug te voeren tot het ineigen ziele-Individuum, opdat u allen groeien kunt en de Christus, het Licht levend in ons, in uw midden zal staan! 

Zulk een levende Christus bezitten kan nooit het resultaat zijn van het vermeerderen van de kudde der schapen. Het verwerkelijken, uitdragen, vertegenwoordigen van dit "grootse Individuum" van den Beginne, is de opdracht van de eenling die dan - vrijwillig - met zijn mede-zielen tezamenkomt om de kracht van het ziele individuum, dat zij door samenvoeging uitdragen, te versterken. 

De grootste Meester, de meest machtige Guru is hij, die de zoekenden tot vlak voor de weg der Verwerkelijking plaatst, zodat deze zoeker niet meer Terug kan! 

Niet omdat hij gedwongen werd tot het begin van die weg - maar doordat zijn innerlijke ziele-hunkering zo sterk werd, dat deze hem die weg opdrijft! Dan kan de Meester deze discipel loslaten, hem slechts van verre volgen, want zulk een zoeker heeft dan zijn innerlijk Oer-atoom ontdekt en al die machtige Kracht die daarin besloten ligt. 

Hij volgt dan zijn weg uitsluitend op de innerlijke Godskracht en hij zal op deze wijze nooit "alleen" zijn in de uiterlijke betekenis van het woord. 

Zo wij met u het Achtvoudige Pad gaan bewandelen dan willen wij proberen u allen - stuk voor stuk - op dat Pad te plaatsen, als een onontkoombaarheid! 

Dit zien wij als onze opdracht. Wij willen u de werkelijkheid en de mogelijkheid en de onherroepelijke Waarheid van deze Weg zo duidelijk, zo vreugdevol, zo realiseerbaar voor ogen stellen dat in u een machtige drang tot het gaan van het Pad ontstaat. Niemand zal u dwingen dit Pad te gaan, integendeel, uw zielehunkering gaat u zodanig vervullen, verwarmen, en ook beklemmen, dat u van binnenuit straks dat pad gaan moet! 

Wij zeggen het u openlijk: wij willen u trachten in een positie te brengen waarin u de leiding gaat overgeven aan uw oer-atoom, omdat u daartoe van binnenuit gedrongen wordt! Dan pas kunt u het Pad met succes betreden en zult u ook uw Doel kunnen bereiken! 

En wij weten zeker dat dit steeds sterker opwekken van de ziele-hunkering en het u plaatsen in het Licht van uw eigen innerlijke God, ieder van u tot declaratie brengt. 

Voor uzelf - voor uw omgeving. 

Maar dat kan niet anders, dat is het noodzakeIijke gevoIg.   

Zodra van binnenuit een schijnwerper in de kandidaat gaat branden, wordt hij een lichtende toorts en zijn ware aard, zijn ware materie wordt herkenbaar. Dat is niet erg wanneer deze mens de Waarheid accepteren wil en doorzet omdat hij het Licht - God - het Pad, liefheeft - daarmede verbonden is door die Hunkering, die Liefde der ziel! 

Dan verdwijnen smarten, teleurstellingen en harde ervaringen. Hij echter, die deze Hunkering, deze Liefde tot het Licht of God, of het Doel, opstijgende uit het oer-atoom, niet in voldoende mate bezit, of bezitten kan, zal afvallen door een minderwaardige declaratie. 

Hetgeen begrijpelijk en noodzakelijk is. Begrijp ons goed, zulke kandidaten bereiken eenvoudig die eenheid niet, waarvan gezegd wordt: wanneer twee of drie tezamen zijn, ben IK in uw midden. 

Deze onaardse Werkelijkheid zullen zij dan niet, of nooit ervaren! Een Meester of Leider stoot hen niet uit, maar zij plaatsen zichzelf buiten deze Verwerkelijking. Zulke kandidaten zijn dan nog niet rijp, nog niet voldoende innerlijk vervuld van het Licht! Dat is geen zonde, geen slechtheid, slechts een hopelijk tijdelijke tekortkoming! 

Een Meester of Guru, zoals men heden graag ziet, bemoeit zich echter altijd heel geprononceerd met hen, die de meeste mogelijkheden bezitten, die het sterkste hunkeren, en die niet ophouden met zoeken! Omdat zij de kans bezitten - nu - op dit moment, in dit leven! Zij moeten uitgered worden, voelt u. 

ledere lering, zo u het een "lering" wilt noemen is dan ook altijd gericht op het roepen van de "eenheid", op het loswikkelen van het oer-Individuum uit de verdeeldheid van het ik. Daartoe ontvangt het Ik geen lessen, maar iedere "lering" is een "roepen", een "stuwen", u kunt zelfs zeggen een "prikkelen" van de ziel, waardoor haar hunkering steeds krachtiger wordt en waardoor haar ziele-autonomie versterkt wordt. 

Ook onze astrosofische leringen zullen er altijd op gericht zijn de ziel te versterken en het ik zodanig te ontmaskeren dat het uit schaamte voor zichzelf in de schaduw treedt! 

Wij zullen nooit zeggen: u moet dit niet doen, en u mag dat niet doen; wij zullen altijd zeggen: Kijk, dit zijn de feiten. Wilt u werkelijk een innerlijke Verlichting bereiken, wilt u waarlijk een ziele-Individuum worden, dan is daar de weg! 

Of u die weg gaat , daar u niets anders meer verlangt, is een volkomen andere kwestie! De intensiteit van de Lichtkracht - in zoverre wij in staat zijn die uit te dragen of op te roepen - wekt u op tot zoeken, tot willen, tot handelen. 

Hoe sterker de hunkering in de kandidaten wordt, al is het maar in enkelen, des te intensiever, dwingender, machtiger die Lichtkracht. Deze Kracht wordt dan een steun of een duw in uw rug, begrijpt u? 

Of u deze stimulans dan gaat ervaren als een hinder of als een hulp, ligt aan uw eigen innerlijke instelling, U hebt binding met die Kracht, of u hebt die niet, of nog niet! 

Maar wij - hoort u goed - wij zullen u op geen enkele manier dwingen! Wij laten uw innerlijke ontwikkeling, uw ziele-vordering aan de Kracht des Lichts over! 

Daarom is dit Achtvoudige Pad, deze weg der Verwerkelijking een weg van de ziel; voordat de ziel deze gaat, moet het IK reeds in voldoende mate teruggetreden zijn! ledere manifestatie van het IK wordt op deze Weg een terugval voor de ziel. Want iedere egocentrische, ik-gerichte handeling verscheurt, verdeelt de eenheid van het ziele-Individuum. Het ik is nooit gericht op het herstel van de oer-eenheid, want het kent de eenheid niet door zijn eigen verdeelde wezenheid. Het ik is uit de natuur, uit de gevallen natuur en daardoor in zichzelf verdeeId, twee, tegengesteld. Dat ik behoeft geen zware weg te gaan, geen gecompliceerde weg van moeilijk te verstane leringen, het behoeft niets anders te doen, dan terug te treden, zo eenvoudig is het.  En om die eenvoud te herkennen willen wij beginnen met de astrosofie - opdat u de eenvoud, de rechtvaardigheid, de volmaaktheid van de Goddelijke Wetten zult herkennen, waar de mens, in de loop der eeuwen, een onontwarbaar kluwen van gemaakt heeft! 

Zodra wij uw Ik aangrijpen en het door dwangmaatregelen tot het endura willen brengen, ontstaan spanningen en breekt op een gegeven moment uit in allerlei exaltaties. 

Of de elasticiteit van het natuurlijke ik raakt versleten en dan krijgt men vervlakking, gewenning, en vooral innerlijke afstomping. Om tot verwerkelijking van het Hoge Doel te komen, moet de uiterlijke mens, de natuurgeboren persoonlijkheid, een zekere mate van intelligentie bezitten. 

Hij moet begrijpen wat de ziel wil. Hij moet die vreemde hunkering in zijn innerlijk erkennen. Hij moet mede kunnen bewegen met de ziel en dus terug kunnen treden zodra het moment aangebroken is. 

Alle vormen van ik-centrale uitwassen, of psychische storingen brengen verwrongen gedachtebeeIden! 

Daarom is onze eerste opzet: u te helen - u harmonisch te maken - opdat de beide wezens in u elkander kunnen herkennen. 

De Achtvoudige Weg kan door ieder zoekend mens gerealiseerd worden zo hij maar tot de herkenning van de verborgen innerlijke Kracht en de ondeelbaarheid van zijn machtig Oer-Atoom komt! En zo u mocht denken: de achtvoudige Weg is een eenzame, onbegaanbare en leidingloze weg, dan kunnen wij slechts zeggen, dan kent u de Hand van de Hoogste Meester nog niet! 

Dan zoekt u wellicht naar een meester-imitator? 

Wij verzekeren u: zo u waarlijk dit Pad betreedt vindt u uw Meester en dat is dan niet speciaal uw Meester, maar De Meester. 

Uit Zijn Hand kan niemand vallen, want de Eerste Liefde bindt deze Meester en Zijn leerling! Dan herkent u de Acht Zaligsprekingen, want zij zullen u dan als een Achtvoudige Roos aangeboden worden. 

Zalig zult gij zijn, kandidaat, wanneer u de Schoonheid van deze Roos ziet, ervaart en blijvend bezit! 

Gij zult dan niets anders meer verlangen dan, haar geheel te ontplooien, daar het Geheimenis van het Rozenhart u met gouden koorden tot zich trekt. 

Op zulk een innerlijke zijnstoestand voor u allen hopen wij en daarvoor zullen wij tezamen arbeiden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene