31 - Individualiteit Als Geestelijke Opdracht

U weet dat wij overgegaan zijn tot de Leer van het Achtvoudige Pad, de leer van de Acht Zaligsprekingen en van de Acht gaven, daarmede verbonden. Hiermede kregen wij tevens de opdracht in handen gelegd om door te dringen tot de allereerste Kern, tot daar waaruit de Acht Zaligsprekingen geboren werden en waaruit de Acht Gaven geschonken worden. 

In deze kern verenigen zich Christus en Boeddha, Lau Tse en Zarathustra en nog zoveel andere Groten. 

De gedachte: "Verlies het ik en gij zult de Verlossing betreden" werd de oorzaak tot de Verlichting van Boeddha. 

Ook ons uitgangspunt is de ik-verlorenheid zonder welke geen Verlossing bereikt kan worden. 

Wel, alle Boodschappers predikten de ik-verlorenheid, doch slechts enkele volgelingen slaagden erin tot deze ikverlorenheid te komen. Deze verwerkelijking van de ikloosheid is niet anders dan de transfiguratie, het verwisselen van het ik der persoonlijkheid in het Ik der ziel. 

Tussen deze beide verwisselingen liggen eeuwen van speurtochten, levens vol lijden en angsten en de meest onzinnige leringen. 

Elke grote Boodschapper is; in het beginstadium een zoeker geweest, iemand die zijn denken terug wilde voeren tot de Kern van alle' oorsprong. Er komt altijd een ogenblik waarop een Boodschapper de binding herstelt of hervindt met zijn microkosmische weten. Deze microkosmische erfenis - zo deze de verlossingsleer omvat - stempelt hem tot een Boodschapper. Van Christus weet men dat hij de woestijn in ging om te mediteren en om de verzoekingen te weerstaan. Van Boeddha weet men dat hij door zijn land ging en een Bodhi-boom ontdekte waaronder hij zich nederzette tot meditatie, omdat hij nog niet tot de innerlijke verlichting gekomen was. Tijdens zijn meditatie tracht Mara hem te verleiden. Op deze plaats komt Boeddha wederom tot de binding met zijn in-eigen Gnosis en ervaart dat ikloosheid - het Endura - de enige methode tot verlossing is. Dit was zijn opname van de Draad van Ariadne, die door de kosmos geweven is om de waardigen de Weg-Terug te wijzen. 

Wel vrienden, wij memoreren dit even om u erop attent te maken dat wij - de kennis omtrent het Endura ontvangen hebbende - verder willen gaan. Maar wij kunnen niet verder zonder de innerlijke Verlichting van dit Endura! De vijf discipelen van Boeddha die hem voor zijn verlichting volgden, wendden zich teleurgesteld af omdat zijn pogingen tot dan geen succes hadden! Zij begrepen zijn "zoeken" niet! Zij wachtten slechts op een tastbaar en vooral stoffelijk wonder! Zijn vastenkuur - die hem tot op de rand van de hongerdood bracht - maar de verlichting niet schonk, konden zij begrijpen, het is prachtig en zelfbevredigend om een mens te zien uitmergelen en te zien volharden in zijn principes, en tenslotte te zien bezwijken! 

Zoiets spreekt tot de verbeelding, maar men begrijpt niet dat de Boodschapper zelf nog zoekende blijft, omdat hij innerlijk ervaart op de verkeerde weg te zijn. 

En dan komt Boeddha alleen te staan, omdat hij eerlijk is geweest en zijn volgelingen niet bedroog met een schijn-heiligheid! 

Welnu vrienden, deze perioden van Boeddha spreken zo tot ons, omdat wij zijn innerlijke ervaringen kunnen verstaan - kunnen meebeleven. Met de kennis die wij bezitten, komen wij niet tot verlichting, er is iets anders, iets meer voor nodig en om dat te onderkennen moeten wij een individuele weg gaan volgen. Tot nu toe werden wij en worden wij aangesproken als "groep" die gezamenlijk een weg gaat. 

Gezamenlijk zijn wij gekomen tot de overtuiging 

van de noodzaak van het Endura. Die overtuiging kregen wij overgedragen: wij werden daarvoor geplaatst van bovenaf, van buitenaf!  

U moet ons niet kwalijk nemen dat wij zeggen: maar wij zijn niet van binnenuit, uit onszelf, gekomen tot de gedachte der Verlossing. Deze gedachte werd op ons geprojecteerd en wij reflecteerden deze, maakten er binding mede. Zou deze gedachte van het Endura uit onszelf opgestegen zijn dan zouden wij daardoor innerlijk verlicht zijn geworden, begrijpt u?  

De ingeëtste bloedswerkelijkheid van de ik-versterving breekt een Andere Wereld in ons open!  U kunt het zo zien: zodra wij binding maken met een oer-waarheid, die reeds in ons aanwezig was, als microkosmische erfenis, bloeien wij open in het stadium waarin wij voorheen, leven of levens geleden, verkeerden! 

En nu is de opzet van het Achtvoudige Pad - zoals ook Boeddha leerde - dat het Endura werkelijkheid in ons worde, opdat wij de verlichting deelachtig zullen worden, om dit te bewerkstelligen als eenling, als ziel, moeten wij onszelf afgescheiden zien van een groep.  Het Achtvoudige Pad, als verwerkelijking, spreekt iedere ziel, als individuum, als ondeelbaarheid of atoom, aan. 

Het Achtvoudige Pad is een individueel Pad en zo u meent dat het individu nooit de verlossing alleen bereiken kan, dan zeggen wij u: Hoe wilt u deze dan bereiken? 

Aan de hand van uw leider, van uw meester of voorganger? 

Dit Achtvoudige Pad is er voor U! 

Voor mij, d.w.z. voor de ziel! 

Christus ging de woestijn alleen binnen - Boeddha zocht alleen de plaats van de Bodhi-boom; zij weerstonden beiden alleen hun tegenstander! 

En zij kwamen alleen tot innerlijke verlichting! 

Begrijpt u dit alleen toch vooral goed! 

Alleen wil zeggen individuum, als on-deel-baarheid, ontvingen zij de verlichting! 

Men kan velen samenvoegen in een groep, maar de verlichting is slechts weggelegd voor het individuum. 

De groep ontvangt samen de kennis, wordt samen onderwezen, maar welke raadgevingen kunnen geschikt zijn voor allen tezamen? Verschilt niet iedere ziel onderling? 

Daarom zult u bemerken dat wij zullen trachten binnen de groep het individuum te bereiken, opdat deze de verlichting deelachtig worde! Binnen een groep kunnen er hoogstens enkelen gelijk zijn, doch ook zij moeten hun verlichting zelf bewerkstelligen. In deze individueel gerichte methode zien wij tevens het terugkeren tot de éénheid, de Eenheid als individuum, als atoom, als oeratoom. Deze terugkeer tot die allereerste individuele eenheid sluit geenszins de eenheid van velen uit - integendeel! 

Dit is uitsluitend afhankelijk van de vordering van de innerlijke verlichting! Het verloren gaan van een individu in een groep betekent het teruggevoerd worden van de IK-ziel tot een groepsziel. Dit is altijd achteruitgang - dieren kennen een groepsgeest, een leidende macht, waarnaar zij zich richten. Het breken van het individuele, ondeelbare, ziele-ik en het forceren tot ik-loosheid brengt ziekte, psychische storingen en geestelijke achteruitgang. 

Men moet nooit de verlichting door het Endura gelijkschakelen met het breken van het individuele bewustzijn van het ziele-ego! 

Veel grote religieuze lichamen hebben eeuwenlang deze methode toegepast: het onderdrukken, verbreken en vernederen van het individuum, opdat daaruit zou voortkomen een groeps-individuum dat gehoorzaamt aan de groepsgeest of religieuze opperste leider! 

Deze leefde dan uit de etherkrachten van dit groeps-individuum. 

Op dit Achtvoudige Pad is het echter totaal anders! leder individuum gaat zelf zoeken, gaat zelf de woestijn in, en zal zelf zijn tegenstander moeten weerstaan! 

Hij moet hier losgeweekt, losgerukt en overwogen losgemaakt worden van de oude, misschien vertrouwde groepsgeest! Van kuddedier moet hij zich wederom ontwikkelen tot mens, tot het individuum!  

Dat is altijd zijn opdracht geweest en u kunt in de historie zien hoe alle Boodschappers dat gedaan hebben! 

Waarschijnlijk weet u dat de Boeddha en ook Pythagoras zijn volgelingen individuele methoden tot groei aanraadde. 

Zij stonden hun volgelingen terzijde, als individuum! 

Zij werden niet allen over é en kam geschoren, en binnen de kudde gehouden!  leder individuum heeft recht op een eigen ontwikkelingsweg en het is van totaal geen belang of deze weg binnen een bepaalde groep, of binnen andere groeperingen wordt afgelegd. Zo deze wegen noodzakelijk zijn voor het individuum, moet hij deze gaan en niemand, geen leider en geen leraar kunnen en mogen hem daarvan afhouden! Dit zullen zij ook niet doen, zo zij uit liefde tot het Individuum spreken en handelen. Het ten koste van alles de groep intact houden, onder de bepaalde leidende macht gevangen nemen, is gelijk aan het aanbidden en heersen van een rasgod. 

Sterke rassen dulden geen infiltratie van andere rassen, daar anders het bloed onzuiver wordt, en de heerschappij van de rasgod zou verflauwen. De binding tussen de groep en de rasgod wordt dan afgezwakt. 

Religieuze lichamen volgen dezelfde methode. Zelfstandig denken brengt bloeds-vernieuwing en daarmede wordt de binding tussen de leiders of de rasgod verzwakt. De enige methode om de groep te kunnen blijven beheersen is zich meester te maken van het denken en gevoelen van de groep, dat houdt in: verzwak het individuum, de individuele ontwikkeling en heers! 

Voelt u hoe deze methode zeer geraffineerd en gemakkelijk varward kan worden met ik-loosheid? 

Men houdt de individuele innerlijke ontwikkeling niet tegen, zo zegt men dan, maar men verbreekt het Ik. Het oppermachtige Ik breekt dan de Ik-ken van hen, die zich aan hem vastklemmen in doodsnood. Zo forceert men het Individuum tot groepsgeest en dwingt hem tot een achteruitgang onder het mom van spirituele verheffing en geestelijke verlichting.  

De religieuze leiders zijn ongelooflijk vernuftig geweest in het uitdenken van methoden tot verbreken van dit Individuum. Want - en u moet dat duidelijk zien - de verbreking van het Individuum houdt de ziel af van een individuele verlichting. Want hij zoekt niet verder op deze wijze, maar er wordt voor hem gezocht. 

Heeft u ooit gehoord dat een ander voor de ziel de verlossing kan ingaan? 

Dat een ander voor deze ziel de verlichting kan kopen? 

Ja, men probeert de ziel dit wijs te maken, maar kunt u zich dat inden-ken? 

Gelooft u niet dat hier op uiterst geraffineerde wijze geappelleerd wordt aan de gemakzucht van de mens, van het persoonlijke ik? 

Het voortdurend door de eeuwen heen onderdrukken, forceren en vernederen en misleiden, en tenslotte breken van het Individuum staat gelijk aan atoom-splitsing en het sollen met de atomen. 

U weet dat "individuum" oorspronkelijk "atoom" betekent en on-deel-baarheid inhoudt. De religieuze leiders die zichzelf door etherkracht willen verrijken, onttrekken aan het Individuum zijn atoomkracht, zijn kernkracht, zijn eerste Eenheid! 

Religie en wetenschap hebben waarlijk gelijke tred gehouden. Vandaar de alomtegenwoordige explosiviteit, in de wetenschap, in de mens, in de ziel. De egocentrische machthebbers, zowel spiritueel als wetenschappelijk krijgen de reactie op hun praktijken! 

Daarom gooien wij het stuur totaal om. Wij gaan u benaderen als Individuum en zullen pogen u tot verlichting te brengen die tenslotte het begin is van de Verlossing! 

Die Verlichting vindt u in de Stilte, in de woestijn, daar waar u "alleen" bent met uzelf. 

Deze fase brengen wij u steeds nader, tot u waarlijk in de woestijn aangekomen bent - tot u waarlijk onder uw Bodhi-boom zit! 

En dan gaat het geschieden, beste vriend, beste vriendin! 

Want daar, op die plaats, in deze volkomen inkeer, vindt u de Verlichting en zo u deze vindt, bewerkstelligt u de transfiguratie in een oogwenk, in een enkele handeling: u verwisselt uw persoonlijke ik, uw maskerade-ik voor het ziele-ik van het goddelijke Individuum. Wij bidden dat u de intensiteit van deze waarheid verstaat en dat u de rasgod, de groepsgeest verlaat om op weg te gaan om uw God van den Beginne, die uw eerste Liefde bezat, te ontmoeten! 

Uw Eerste Liefde was een gave van het Individuum - een groep kent zulk een Liefde niet - want zij kent de Eenheid van den Beginne niet en - als groep - kent zij de Eerste Werken niet. 

Zo wij een groep vormen, of gaan vormen, laat deze dan bestaan uit het vrijwillig samengaan van vele Individuum, die hun Eerste Liefde hervonden hebben, die de Eenheid kennen, die de Eerste Werken wederom doen! 

Dat is dan de hoogste Eenheid en het hoogste bereikbare doel op deze aarde! Niemand zal dan ooit zijn mede-individuum breken, vernederen - integendeel, zij helpen elkander tot groei! 

En niemand zal , vragen hoe, op welke wijze en langs welke weg het mede-individuum moet groeien! 

Dat is van geen belang! 

De Wet der Liefde gebiedt: Leef en laat leven! 

Leef als ziel, en laat ook andere zielen leven! 

Opdat ieder Individuum langs de voor hem noodzakelijke weg de Verlichting en de Verlossing bereike! 

Moge deze gedachte des Levens ons allen helpen!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene