34 - De Acht Gaven Van Het Pad

Wij mochten u de vorige maal spreken over de Volmaakte Meditatie en de Goddelijke Ademhaling van de Heilige Acht. 

Door de weerspiegeling van de ziel, die als een rein meer in de kandidaat blootligt, herstelt zich de verbintenis tussen God of Gnosis en de mens, en daaruit volgt de wonderbare Harmonie waarbinnen de nieuwe, genezende ademhaling plaatsvindt. 

Zo komen wij op een terrein waar ontelbare filosofen en mystici hun voetstappen hebben staan 

Wij willen trachten onze voetstappen aan de hunne toe te voegen, zonder door hun denk-richting beïnvloed te worden, want wij willen de zo zwaar verborgen Ene-Weg-ten-Leven hervinden. 

Hetgeen wij op het Achtvoudige Pad proberen te bewerkstelligen staat in verband met een doorbraak, deze mentale, mystieke en filosofische doorbraak is niet los te denken van de Zeven Gemeenten, die in Asia zijn, en de engel die de zeven zegelen opent.  

U kent de opbouw van de zeven chakra's die alle in verbinding staan met het ruggemerg, dus met het zenuwstelsel. 

U zult waarschijnlijk begrepen hebben dat deze zeven chakra's gelijk zijn aan de zeven zegelen of de zeven gemeenten uit het Openbaringenboek. Om deze zeven Gemeenten te heiligen, moeten zij allen heil ontvangen van de Goddelijke Ademhaling, die het leven schenkt aan de organen. Het centrum van de menselijke ademhaling ligt onder aan het ruggemerg, daar wààr het heiligbeen-chakra zetelt. Dat is de plaats van de eerste gemeente, de gemeente van Ephese, die gewaarschuwd wordt tot haar Eerste Liefde wéér te keren! Vanuit dit Ephese worden de andere organen of gemeenten bezield, zij ontvangen van haar hun ademhaling of leven. 

In dit Ephese wordt de oude liefde gedood en wordt het nieuwe leven geboren. Dit wortelvuur van Ephese, dat in onheiligheid brandt, heeft niets te maken met het sexuele vuur, denkt u daar wel aan. Het sexuele vuur, dat de laaiende begeerte oproept wordt gestimuleerd door het denken, èn door het gevoel. 

Gezien binnen de verdeling der Gemeenten kunt u zeggen, dat Laodicea, de zevende gemeente, die uit de mond van God gespuwd wordt, omdat het lauw is, èn de gemeente te Thyatira, die gewaarschuwd wordt voor zijn overspel met de vrouw Jezebel, de ingrijpendste fout maken, wanneer Ephese niet tot zijn eerste Liefde is weergekeerd. 

De Gemeente te Thyatira is gelijk aan het hart-chakra en vormt de vierde chakra, d.w.z. de middelaar van de zeven Vlammen van de Trooster. 

De Goddelijke Ademhaling van de Heilige Acht wordt het bezit van de mens die tot zijn Eerste Liefde weergekeerd is, waardoor de hart-middelaar van zijn liefde voor Jezebel afziet, en Laodicea, de pinealis de ziele-spiegel gaat worden, d.w.z. zich opent voor de Goddelijke instraling, zich opent om de Mercurius-staf door te laten, die de oude verbinding van Ephese tot Laodicea heiligt en vernieuwt. Op dat moment is dus de Poort van Saturnus open, hij heeft zich geopend om de pelgrim door te laten. 

Saturnus' gesloten acht opent zich van boven om de straling des hemels op te vangen.  

Saturnus is dan Wijs geworden en zijn stenige geslotenheid splijt vaneen. 

Deze indaling geschiedt in de gemeente Laodicea, waar de lauwen kunnen komen òf tot de hitte der begeerten, die hetzij materieel hetzij sexueel gericht kan zijn, òf zij worden begeesterd door de stroom der eerste Liefde-kracht uit Ephese, en gevoelen zich gedreven tot een reiniging en een opening voor de Goddelijke Instraling.  Mèt deze instraling worden de vlammen der Gemeenten tot één goddelijke Harmonie, tot de Trooster.  

De pelgrim verlaat het gebied van die Trooster en komt tot wedergeboorte van de Christus, die de Acht Zaligsprekingen of Gaven overreikt. 

Als de Christus uit de Kandidaat heengaat, ontvangt hij, om iets te bezitten, de Trooster. 

Zodra hij de Taal van deze Trooster verstaat schenkt deze hem de Christus weder. 

Christus daalt daardoor wederom op aarde, IN de aarde weder! 

verstaat u deze woorden toch!  

Zodra deze Trooster, die wij als balsem-op-de-wonde van Christus ontvingen, zijn werking juist volbrengt, daalt Christus IN alle gemeenten in. 

Hij verbreekt de ring van Saturnus die de mensheid binnen de satanische werking van de zeven demonen vasthoudt en dooft de oude liefde van Ephese en voert deze tot zijn eerste Liefde weder. 

U zult het misschien interessant vinden dat men in de Astrosofie zegt dat het heiligbeen-chakra onder de invloed van Saturnus staat.  Saturnus, starre liefde voor het versteende, en materiële, wordt gedood en hij keert tot zijn oorspronkelijke Liefde terug. Hij wordt opgenomen in het Oude Goddelijke Vuur. 

En nu moeten wij u zeggen dat veel occultisten menen, dat deze terugkeer tot de oude liefde wil zeggen, dat het sexuele vuur, de liefdesdrift omgezet moet worden tot Goddelijke Liefde. 

Neen. Hier zit de grote denkfout van alle occultisten en wilsbezetenen. De fout wordt gemaakt IN het denkvermogen, dààr waar de lauwen uitgespuwd worden, omdat zij geen reflex der ziel bezitten! 

En de denkfout wordt gemaakt door veel mystici, in het hartdenken, dààr waar Jezebel haar volgelingen, d.w.z. de andere chakra's, zowel boven als beneden, verleidt tot overspel.   

En nu tracht men door uiterste wilsinspanning, die een forcering van de gemeente van Philadelphia is, d.w.z. van het voorhoofd-chakra, om zowel Laodicea, als ziele-spiegel of pinealis, èn Thyatira, of de hart-middelaar tot reiniging te brengen.  

In Philadelphia, in de voorhoofdsholte, zetelt de machtige persoonlijkheid, het ik, de koning, de valse leeuwenkracht, het voorhoofd, of Philadelphia, staat dan ook onder het teken van de leeuw. 

Al deze valse leeuwenkracht wordt samengetrokken, opdat de zeven gemeenten tot harmonie zullen komen. 

Het begin van alle arbeid, zo menen de occultisten, ligt in het voorhoofd, en wij zeggen nu: Neen, het begin van de Weg ligt in het centrum des levens, dàar waar de ademhaling begint. Deze ademhaling is automatisch, men kàn deze niet regelen zonder tot wilsforcering te komen, dus: zonder de gemeente van Philadelphia tot de orde te roepen. 

Tot die gemeente zegt de engel: "Zie, ik heb u een geopende deur gegeven die niemand sluiten kan, want gij hebt kleine kracht!" 

Met die kleine kracht kunt gij de geopende deur, die de Waarachtige gegeven heeft, de Waarachtige die de Sleutels heeft, niet sluiten. Gij hebt geen zeggenschap over die Deur, Philadelphia, kleine persoonlijkheid, gij kunt noch openen noch sluiten. Doch Philadelphia, de leeuwenkracht, luistert niet, hij opent en hij wil sluiten.  


––––––––––


Resumerende stellen wij dus vast: drie gemeenten hebben de leiding in ons eigen Veld van Asia, dat wil zeggen: Ephese, aan de voet van ons ruggemerg, staande onder de invloed van Saturnus moet het nieuwe leven, de nieuwe ademhaling door ons heen voeren. 

Thyatira, de vierde gemeente, corresponderende met ons hart, moet zijn overspel van de profetes Jezebel, inzien en daarmee ophouden, wil het wederom zijn middelende taak volvoeren. Dit hart-chakra staat onder de Venus-invloed, en Venus moet dus opnieuw de lichtende ster worden, die men bij dag en nacht waarneemt. 

En tenslotte moet de valse leeuwenkracht, gestaltenis nemende in het Ik achter de voorhoofdsholte, op de plaats van de gemeente Philadelphia, volkomen gedoofd worden, opdat niet meer de zon der persoonlijkheid, maar de Geestzon de heerschappij zal overnemen.  

Door de innige samenwerking van deze drie Gemeenten wordt de spiegel der ziel, gelegen in het kruin-chakra, of de pinealis, wederom helder om de goddelijk etherische beelden te kunnen weergeven. Dan is de zevende gemeente Laodicea tot God teruggekeerd.  

Zo herstelt de mens in zichzelf het werk van de Trooster en kan hij daadwerkelijk het Pad in zichzelf realiseren, op deze wijze wordt hij het Pad zelf. 

Dat is de overgang van de zevenvoudige naar de Achtvoudige roos. 

De Oosterse leer zegt dat de Achtbladige roos, de eerste Roos is van een nieuwe Werkelijkheid. 

De Zevenbladige Roos is de Troostende Roos, de Roos der Voorbereiding, hij behoort tot de geheiligde, omgezette demonen! De Achtbladige Roos is de aanvang, de doorgang tot het Nieuwe Land, de verbintenis met het Nieuwe Land. 

Deze Achtbladige Roos is de werkzame toebereiding van de nieuwe kandidaat. De Acht gaven van dit Pad zijn de werkingen waarmee hij arbeiden kan om tot de negenheid te komen, waarin de onderste cirkel van de Acht weggesmolten is, en tot een streepje wordt, terwijl de bovenste hemelse cirkel de leiding bezit. 

Het is misschien interessánt te weten, dat men het onderste chakra in de oosterse leer afbeeldt als een lotus met vier bladeren.  De ademhaling der mensen kent de wetenschappelijke verhouding, van 1 : 4, vier polsslagen op één ademhaling. 

De vier bladen van deze lotus worden tot acht wanneer de goddelijke ademhaling, de hemelse vier lotusbladeren, zich bij haar voegen. 

Wanneer echter de mens het Achtvoudige Pad beëindigt sterven de oude vier lotusbladeren en nemen de hemelse vier bladeren van de Reine, Goddelijke Lotus haar plaats in. Dan is de Acht geworden tot Negen. Dan is het nieuwe Vierkant gevormd door de heilige Bladeren van de Goddelijke Lotus gelegd! 

De samenvoeging van de acht bladeren van de Lotus is de werkzaamheid, de beweging, het samenvloeien. Er komt echter een ogenblik waarop de oude lotus ondergaat, wegsmelt in de Hemelse Lotus. Dan ademt de mens in het geheel niet meer uit de oude spijzen, uit de vier oude ethers, maar dan ademt hij volledig uit de Vier Hemelse Spijzen.  

Wij staan dus in deze werkzaamheid: Reiniging in het denken door de Volkomen Stilte, waarin de ziele-spiegel schoongeveegd worden. 

Reiniging in het hartheiligdom door Stilte, waarin de begeerten weg-ebben. Deze Stilte is het Grote Universele Meer der Heerlijkheid, die uw Tempel, uw aurisch veld moeten doordringen! 

In deze Absolute, Hoge reinigende Stilte keert Ephese, uw levens-centrum, uw ademhaling tot de Eerste Liefde terug. 

Automatisch, geheel natuurlijk, zonder wilsinspanning, en de wisselwerking komt in beweging! 

Gaat u het maar eens bij uzelf na: zij, die de reinigende trillingen bespeuren, en deze ondergaan als een genezing, een rust, gaan naar herhaling, naar terugkeer in dit Veld, in deze trillingen verlangen! Uw wezen verlangt naar de oorspronkelijke situatie in het Goddelijke Ademveld. En deze Liefde moet zo sterk worden, dat zowel uw hoofd als uw hart zijn flirt met andere geliefden overwint of vergeet.  

Jezebel, de profetes, die in uw hart zetelt en die dus werken kan met behulp van de weerspiegelende ether (zij is immers profetes), staat onder controle van het denken, het gedegenereerde Laodicea, die door zijn beslagen spiegel Jezebel tot haar daden aanzet.  

Hart en Hoofd zijn niet van elkander te scheiden, zij spelen samen hun decadente spel.  

Binnen de reinigende werkzaamheid van de Goddelijke Trillingen kunt u alles bereiken, kunt u waarlijk transfigureren!  Uw ademhaling neemt de reine trillingen op, zij werkt daarmede. 

Hoe begeertelozer hart en denken worden des te intensiever neemt uw ademhaling de nieuwe trillingen op. U gaat dieper ademen, u zoekt dan, automatisch, onbewust tussen de grove trillingen naar de fijnere substantie. Voorlopig is het echter nog niet zo ver.  

Wij kunnen nu nog slechts deze werking in beweging brengen wanneer de omstandigheden van buitenaf ons harmonisch beïnvloeden. Hoe veelvuldiger u ademt in een rein veld, des te gemakkelijker gaat het u vallen de hogere trillingen overal uit de vergroving los te maken. 

Dit is de reden waarom ons ideaal gelegen is in een rein veld, waarbinnen zij, die in disharmonie zijn tot harmonie kunnen komen. 

Zulk een Veld moet constant belevendigd worden, en doorlopend aanwezig zijn voor hen, die hun toevlucht daarin zoeken. Zij, die zulk een Rein Veld belevendigen, verinnigen, zijn de ware Bouwmeesters, die een Nieuwe Aarde bouwen, waarin hijzelf, zowel als zijn mede-pelgrims, voeding vinden voor de wortels van de Levensboom. Want deze Nieuwe Aarde is dan individueel en universeel. 

Daarom bidden wij u toe: Het Inzicht moge u aanzetten tot de reiniging, waardoor het Goddelijke Beeld in uw spiegel weerkaatst wordt, waardoor Jezebel, de overspelige tot berouw komt en haar dienaren vrij laat, waardoor Ephese, door Inzicht en Hunkering bezield, zijn Eerste Liefde wederom tot zich trekt door de Harmonische ademhaling. 

Moge gij verstaan, mens uit Philadelphia, waarbinnen de valse leeuwenkracht woont. 

Want waarlijk, gij hebt kleine kracht, zie de kleinheid van die kracht in en huichel geen sterkte, maar laat deze kleine kracht groots worden door de Troostende Adem en hef uw aangezicht op tot de Zon des Geestes, die op uw voorhoofd het teken van de Zoon des Mensen zal zetten, waardoor Philadelphia, de kleinen van kracht het bewijs ontvangen dat zij de Omzetting-tot-Heerlijkheid volbracht hebben. 

Het Bad van Bethesda, het reine Etherveld, zij het Begin van de Weg die het Goede Einde in u bekend maakt!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene