1 - De Vijfvoudige Reinheid

Binnen de éénheid van de Driebond-des-Lichts: Kathaar - Rozenkruis en Graal - moeten de eisen van deze drie Broederschappen door hun volgelingen voldaan worden.  

En het vormen van deze Gemeenschap bedoelt opnieuw een poging te zijn om de belofte aan de Driebond-des-Lichts gestand te doen, een groep mensen samen te lezen die Reinheid, Waarheid en Liefde uitdraagt.  

En daarom is het vanzelfsprekend dat binnen onze Gemeenschap mensen verzameld zullen worden die een erfenis in hun bloed meedragen. Mensen, die in het verre verladen op de één of andere wijze in contact zijn geweest met één der drie voorgaande Broederschappen. 

In hen allen leeft de gedachte om hetgeen zij eens verraadden, of hetgeen waarin zij faalden, opnieuw te benaderen om de oude draad nogmaals op te nemen! 

Het is niet zo dat men één van deze drie Broederschappen ontmoet op een onvolwaardige microkosmische basis! 

Zodra men een Gnostieke Broederschap herkent, is dit het teken dat in de micros het fundament daartoe aanwezig is! 

En het Rozekruis dat waardig bevonden wordt tot de Driebond-van-het-Licht te behoren verrijst hoog boven alle andere geloofsuitdrukkingen. Ziet men echter de eenheid . van deze Driebond-des-Lichts, dan weet men tegelijkertijd dat het niet en nooit mogelijk zal zijn om één van hen te negeren, of hun eisen te verwaarlozen. Vandaar dat wij reeds, in besloten kring gezegd hebben de Reinheid als eerste eis te willen gaan trachten te vervullen. 

Deze Reinheid, die zulk een voorname plaats innam bij de Broederschap der Katharen is in onze moderne tijd helaas nauwelijks terug te vinden. 

Het is geen Reinheid in de uiterlijke zin des woords, maar het is een ingrijpende verwerkelijking op alle niveau's van levensopenbaring.  

Wanneer in de grot van Bethlehem te Ussat, (velen van u herinneren zich die grot) de kandidaat ter inwijding in de vijfhoek, in het pentagram mocht plaatsnemen, dan had hij de opgave der Reinheid vervuld. 

Daarna ging pas zijn weg verder tot aan het uitdragen en doorgronden van de Universele Waarheid. Een kandidaat mocht nimmer bezoedeld - in de meest uitgebreide zin van het woord - de heiligheid van het Pentagram aanraken. 

En nu zouden wij deze voorwaarde opnieuw willen instellen in onze Gemeenschap. Wij weten, en u hebt dat allen ondervonden en herkend, dat daar waar de onreinheid binnentreedt, de innerlijke belevendiging van de Leer vervlakt.  

Willen wij dus in werkelijkheid iets bereiken in spirituele zin, en dat betekent de grootst mogelijke Lichtkracht vrijmaken voor allen, dan zullen wij als basis van onze Gemeenschap de Reinheid moeten nemen, en wel de vijfvoudige Reinheid die uitgedrukt wordt door: 

de Reinheid van de mond - 

de Reinheid van het denken - 

de Reinheid van het gevoelen - 

de Reinheid van de wil - 

en de Reinheid van de Daad.  

Oppervlakkig gezien heeft deze vijfvoudige reinheid slechts een morele doelstelling, spiritueel gezien bezit deze Reinheid echter de Kracht om de kandidaat binnen te leiden in het arbeidsveld van de voorgaande Broederschap, niet als een sentimenteIe, of mediamieke verbinding, maar als een astrale verbintenis, als een opgenomen worden in de vibraties van hen die hun taak in het gebied van Cygnus uitoefenen. 

U kunt de hernieuwde werkzaamheid van het sterrenbeeld Cygnus dan ook zien als een benadering van de Broederschap-der-Reinheid, die wereId en mensheid nogmaals wil trachten terug te voeren tot de enige basis, waarop spiritueel gebouwd kan worden. 

En dat instralen van Cygnus doet de mens ook verlangen naar een zuivering, en daarom kunnen wij, als wij bewust deel krijgen aan die opdracht der Reinheid gebruik maken van die Cygnus-straling. 

De wereld is dermate verstard in zijn onreine gedachtestromen en dermate verhard in zijn kristalliserende gewenning, dat het noodzakelijk geworden is de verticale denkwijze door een innerlijke Krachtbundeling te doen doorbreken. 

En daarom ook zal onze nog kleine Gemeenschap niet gaan uitblinken in leerstellingen, maar zij zal steeds meer Lichtkracht, steeds meer Geestkracht concentreren om zo de onreinheid uit te doen. 

Dat zal haar eerste opgave zijn! 

En ieder van ons zal verstaan dat deze taak slechts weggelegd kan worden voor de Reine mensen. 

Daar waar onreinheid in zulk een kandidaat nog leeft, daar verzwakt hij de Lichtkracht, daar vermorst hij de spirituele energie die hem toegevoerd wordt. 

Wij willen u dan ook tijdens deze gemeenschapsdienst spreken over de opgave van de Broederschap-der-Reinen-, die nu ook onze opgave geworden is, opdat de driehoek des Verbonds in ieder van ons gestaltenis zal aannemen. 

U kunt ons Kruis-symbool zien als een vijfpuntige ster, als een zinnebeeld van het pentagram in de grot van Bethlehem, het pentagram dat opgericht moet worden in de geboortegrot van de kandidaat-, in zijn hartheiligdom. 

Dat hart moet op vijfvoudige wijze in het microkosmische veld geplaatst worden en elk van de vijf punten wordt vastgehecht door de reinheid. 

ls dat pentagram der Reinheid opgericht dan plaatst de kandidaat zichzelve daarin en gaat, geleid door die Reinheid zoeken naar een vijfvoudige Waarheid. 

En tenslotte wordt dan voor de derde en laatste maal het pentagram getrokken als de Kathaar-Rozekruiser, de Graal gaat ontvangen. 

leder lid van onze Gemeenschap ontvangt dus een driemaal vijfvoudige opdracht, die hij - op zijn eigen wijze - in zijn eigen tempo en volkomen ongeforceerd en ongebonden uit kan voeren. Maar het is altijd zo dat geen van ons verder kan gaan als hij nog niet het pentagram van Bethlehem, de ster van Bethlehem, ontvangen heeft. 

En dat kerven van het pentagram in het hart is een zware, maar ook vreugdevolle opgave. 

Daarom is het ook dat wij een Gemeenschap vormen.  

Wij willen elkander helpen tot de uitvoering van die opdracht, omdat wij allen weten (de één wat sterker dan de ander), dat het bezitten van dit pentagram een krachtcentrum betekent dat nooit meer teniet gedaan kan worden!  

Als leden van één Gemeenschap lijden wij met elkander, en ervaren wij vreugde met elkander, en daarom zullen de moeiten en het verdriet van één lid tevens de noden van den ander zijn! 

Vandaar dat mede-leven en onderlinge hulp op de eerste plaats noodzakelijk zijn! Daar waar één lid lijdt lijden alle leden - u kent de woorden uit de Heilige Schrift. 

Hoe Reiner echter de Gemeenschap wordt hoe lichter het de leden zal vallen om de eigen moeilijkheden en zorgen te vergeten, hoe gemakkelijker het Pad tot Bethlehem beklommen kan worden!  

Als wij dan beginnen gaan met de Reiniging moet deze allereerst plaatsvinden in ons gevoelsleven. 

Denken en gevoelen, u weet dat, staan in nauw verband met elkaar, zolang ons denken ons gevoelen controleert, hebben wij een kunstmatige beheersing van elke emotioneIe opwelling. 

Een opwelling komt echter uit ons bloed. 

In ons bloed concentreert zich de trilling van ons microkosmische verleden, en uit die som reageren wij.  

U kunt wel zeggen dat ieder mens intuïtief zingt zoals hij in het verre verleden gebekt is. En als wij dus gaan spreken over een reiniging der emoties dan is dat niet zo eenvoudig als het lijkt. 

Slechts de oppervlakkige onderzoeker maakt zich daarvan af door een uiterlijke mentale overheersing van zijn gevoelens. 

Daarmede zijn de onreine trillingen niet uit het bloed weggedaan. De meer spirituele mens begrijpt dat hij zich hier moet wenden tot een Hogere Kracht dan zijn eigen denken. Hij verstaat dat zulk een ingrijpende verandering in heel zijn wezen slechts gerealiseerd kan worden door het ontdekkende Licht zelve. En daarom plaatst hij zich bij deze eerste opgave dan steeds op het fundament van de overgave en het gebed. 

Dat is een zuivere geloofsbasis, zult u zeggen. 

Natuurlijk, maar daarmee begint het toch? 

Het is toch weer de aloude aanvang van de Kaïn en Abel geschiedenis. Degenen die zich hoog oprichten voor hun God en zich op de borst slaan om de gedane werken, zijn immers nooit degenen wier offerande aangenomen wordt? 

En zodra wij deze basis leggen zult u iets bemerken,  U zult bemerken hoe wij - als Gemeenschap - daadwerkelijk opgenomen worden in een Broederschapsketen. 

Al zouden maar DRIE leden van onze Gemeenschap erin slagen het pentagram van Bethlehem in hun geboorte- en inwijdingsgrot op te richten, dan zouden wij opgenomen zijn als schakel in de Keten der Broeders! 

En dan zouden wij ook de zegen daarvan ontvangen! 

Nu reeds, nu wij opnieuw een poging wagen om een waardige schakel te worden ontvangen wij zoveel zegeningen. 

Denkt u zich eens in hoeveel vreugde, hoeveel Kracht, hoeveel zegen er zal zijn wanneer wij het contact door slechts drie-van-ons gelegd zouden hebben. 

Want wij gaan arbeiden met Vuur, het Vuur der Reiniging, het Vuur der Verlichting en het Vuur der Warmte.  Door Vuur veranderen wij vuur. Wij staan - als ziel - tussen deze beide vuren en wij trachten een ontmoeting te bewerkstelligen, waarin één der beide vuren moet ondergaan. 

Onze emotie is vuur, onze wil is vuur, al die vijf kernen die wij reinigen willen, bestaan uit een aanzicht des vuurs. 

Vandaar dat onze opgave moeilijk is, want wij roepen niet meer de Doop des Waters tot ons, maar een Doop des Vuurs. 

Het Water des Levens hebben wij allen ontvangen, wij weten waaruit dat Water des Levens bestaat, maar nu willen wij gaan arbeiden met dat Water, wij willen het omzetten en dan wordt dit Water tot een Vuur, het gaat stollen onder de inwerking des Vuurs en wordt een metalen zee. 

Het Levende Water - de Kennis des Geestes - althans de Goddelijke filosofie kennen wij, en nu roepen wij Vuurkracht op tot reiniging van dat Water, wij willen het, als een vurige stroom door heel ons wezen, door al onze kernen laten stromen, opdat het Pentagram der Ouden gerealiseerd zal worden! 

U kunt het ook op deze wijze zien: de maan, het water heeft zijn werk gedaan - het reflecteerde de zonnekracht en verlichtte ons met de koude maneschijn. 

En nu gaat de volgende fase in: de maan wil zich met de zon verenigen, naar de aloude alchemische procedure, en dus moet het zonnevuur haar in zich opnemen! 

Zij moet versmelten in de zon, opdat de Zoon der Zon geboren worde! 

En dat wil zeggen dat de kandidaat het Geestvuur zelve moet worden, hij wordt dan het Licht dat de wereld verlicht, de mens die zijn medemensen vreugde schenkt, hij, die alles doet groeien en in wiens tegenwoordigheid het onreine verbrandt. 

Zo zouden wij graag de leden van onze Gemeenschap zien. Zelfwerkzame, lichtende zonnen, in een Wereld vol duisternis! 

Mensen die het Aurora van deze Geestzon durven ondergaan en die niet beangst zijn voor het alles ontdekkende licht. 

Mensen, die zuiver zijn, in alle opzichten, mensen, die waar zijn, in alle opzichten, mensen, die liefdevol zijn, in alle' opzichten. 

Wij zeggen u nogmaals, zo er maar Drie onder ons zouden zijn, die de zuilen der Gemeenschap: Reinheid, Waarheid en Liefde vertegenwoordigen, dan zal deze Gemeenschap zijn als het lichtende Aurora van een Nieuwe Dageraad. 

En deze drie leden zullen zijn als de lichtende zonnen temidden van allen die hen omringen. 

Zij zullen daar zijn, en gelijk de Geestzon, heel de hun omringende wereld dienen, opdat alles wat waarlijk leeft groeie ter ere van Hem, die het Licht-der-Lichten is. 

Moge het zo worden, en de Diepe Vrede van Bethlehem worde onze Kracht tot Vervulling.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene