20 - Het Rituaal Van Het Achtvoudige Pad

Allen, die het Pad van Verwerkelijking of het achtvoudige Pad betreden zijn mensen met een daad-verlangen. 

Deze mensen worden van binnenuit door een zekere vuurkracht gedreven en zij worden veelal de magische typen genoemd. Zij zijn degenen, die de leringen in de praktijk willen omzetten en geen tijd meer willen verspillen aan schone bespiegelingen. 

Het kan voorkomen dat dezulken door een intens verlangen gedwongen overhaast tot de praktijk der leringen overgaan. Dan ontstaat er een occulte magie, een geforceerde realisatie, en beschadigt de mens zichzelf. 

Op het Pad van Verwerkelijking vinden wij dan ook dikwijls zulke mensen; kandidaten, die door een innerlijke hunkering gedrongen, te vroegtijdig naar de verwerkelijking grijpen. 

Daarom noemt men dit Achtvoudige Pad: gevaarlijk. 

Men loopt hier langs de afgrond van het misvatten, van de verkeerde magie, van de "alles of niets" praktijk. 

Een ieder die dit Pad betreedt, wordt voortdurend getoetst, hij zal niet meer zo gemakkelijk kunnen loochenen en huichelen als op het zevenvoudige Pad, hij zal niet meer weg kunnen doezelen in de filosofie, die geen daden eist, maar deze kandidaat wordt gestraft voor elke onwaarheid en elke huichelarij. U moet deze "straf" niet zien als een kastijding, maar als het voltrekken van de rechtvaardige Wet van het Verwerkelijkings-Pad. Dit Pad vraagt de inzet van ons ware Zijn, van ons werkelijke Wezen, en elke valse inzet, met inbegrip van het ik, wordt gestraft door een pijnlijke reactie, waardoor de kandidaat gecorrigeerd wordt. 

Daarom, wij hebben het u gezegd, is dit Pad voor de sterken en de moedigen, maar ook voor de zielbewusten, want op geen enkele andere Weg zijn de resultaten zo vreugdevol en zo verheven! 


Wanneer de mens van het Verwerkelijkings-Pad zich richt op het Licht der Lichten, de hoogste Bron van Wijsheid, die hij kent, dan benut hij een rituaal, hetzij innerlijk, hetzij door het hardop gesproken woord. 

Ritualen hebben door de eeuwen heen aanleiding gegeven tot het schrijven van vele boeken en tot het spreken van ontelbare woorden. De magische wereld-religies baseren zich uitsluitend op de kracht van een rituaal.   

De religies die geen rituaal meer gebruiken zijn gedoemd onder te gaan in de uiterlijkheid, en de krachteloosheid.  

Slechts het rituaal bepaalt de macht van een religie. 

Zonder rituaal is de religie verworden tot verenigings-werk. 

Om de mens van het achtvoudige Pad tot een Rituaal te bepalen, om hem aan een rituele dienst te binden, is het noodzakelijk dat dit rituaal zich verheft boven elke ritus van welke religie ook. 

De kandidaat van dit Pad is religieus, en daarom trekt hem een rituele dienst, maar hij heeft méér dan genoeg van elke mystieke, emotionele of schijnheilige vertoning. 

Wil men hem dus optrekken tot in het Geestveld der Bevrijding, dan moet de Ritus de trilling van het Hoge Levensveld bezitten. 

Zo niet, dan wendt de kandidaat zich honend af en kent zijn cynisme geen grenzen meer, want hij vindt in het rituaal de trilling niet, waarnaar hij zoekt, die hem aantrekt, en vooral, die hem uit zichzelf bevrijdt. Deze mens wil bevrijd worden - NU - op dit Pad, in dit leven, op hetzelfde ogenblik, al is het maar voor een moment, hij wil, zoals dat heet: God zien!   

Niets is moeilijker dan te arbeiden met deze mens, niets is gewaagder dan deze mens te plaatsen voor een rituaal, want hij is tot aan de grens van zijn tolerantie-vermogen gekomen, hij heeft alles aanvaardt wat hij verantwoorden kon tegenover zijn Innerlijk Tribunaal, totdat hij de grens van het toelaatbare overschreden vond, en het "halt" toeriep, om wantrouwend en aarzelend, hoewel verlangend, opnieuw te beginnen aan een volgende fase.  

Deze kandidaat heeft een scherp herkenningsvermogen, daar hij het Licht, als innerlijke ervaring kent, en zijn eigen reacties daarop doorleefd heeft.  

Hij is een kenner, een wetende, één die wéét wat hij zoekt en elke spirituele ontmoeting aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt.  

De toetssteen voor deze mens is het rituaal, hoe vreemd dat misschien moge klinken. Voor hem is een rituaal een verbintenis met een Opperwezen, waardoor een vibratieveld gespreid wordt, waarin de ziel, of de kandidaat, opgenomen wordt tot heiliging of reiniging. 

Uit deze opname volgt dan noodzakelijkerwijze de verwerkelijking van het spirituele doel.  Vandaar dat in deze fase van de Verwerkelijking de rituele diensten sterk en vooral verheven moeten zijn, wil de kandidaat resultaat boeken op zijn weg. En deze kandidaat wèèt dat.  

Vandaar dat zijn innerlijke zintuigen scherp afgesteld zijn op de rituele diensten, waarin hij zijn heil weet! 

Wij zeggen u dit omdat velen menen dat het Rozekruiserspad slechts bestaat uit studie, slechts gevormd wordt door uren van intensieve bestudering van de filosofie der Rozekruisers. Niets is minder waar! 

Zij die zo denken zijn niet de waarachtige Rozekruisers en de werkelijke Rozekruisers-alchemisten! 

Het Ware Pad begint met God! 

Zij, die dit niet willen aanvaarden zullen nog lange jaren moeten zoeken voor zij door harde ervaring tot deze erkenning zullen komen. 

En God is de Kern van het geestelijke Vibratieveld, dat de ziel tot zich wil trekken; God is het Licht der Lichten, God is de Motor van het Universum, God is de Vader, de Zoon en de Geest. God is in allen en alles! 

Men noemt Hem God daar zijn Naam onuitsprekelijk is. Zijn Naam willen wij - mensen van het achtvoudige Pad - uitdrukken in de trillingen van de Ritus. Wij zoeken Hem te benaderen door een vibratie, door een trillingsgetal dat boven het natuurgebonden trillingsveld ligt.   

Men moet ervaren dat het rituaal de grenzen van het aardse levensveld verbreekt, men moet boven zichzelf uitstijgen en alle belemmeringen moeten wegzinken in het nederige ademveld, waarin men gekluisterd ligt aan de zorgen van alledag. 

Indien een rituaal u innerlijke Rust schenkt tof een onaardse Vreugde, die u niet grijpen kunt met uw verstand of een innerlijke Stilte, waarin u zich bevrijd gevoelt van benauwenissen; kortom, wanneer u bewust weet dat u zich in de Reine Levensstaat der Ziel bevindt, al is het voor een ogenblik, dan bezit het Rituaal de kracht om u de Verwerkelijking in te leiden. Want zulk een moment van verhevenheid IS verwerkelijking. Verwerkelijking is geen strijd, geen felle aanval met het zwaard in de handen en geen worsteling om de zielekracht te behouden! Verwerkelijking wil zeggen het zielelicht in uzelf te verwerkelijken, opdat de Strijder-in-u de arbeid verrichten kan. Zo wij tezamen het Pad der Verwerkelijking willen volbrengen, dan menen wij dat de korte ogenblikken van Verhevenheid, die u kent verlengd moeten worden, en dat deze toestand een blijvende levens-situatie moet worden, dat deze verhevenheid voor u de Ene Werkelijkheid moet zijn, gedurende elke dag en elk uur van uw leven. Misschien herinneren sommigen van u zich nog hoe de Heer van Rijckenborgh eens de vraag gesteld werd: "Op welk uur van de dag moet ik mijn rituaal lezen?" 

En dat het antwoord was: "Uw hele leven moet uw rituaal zijn, er is geen bepaald uur." 

Wel, dit is hetgeen wij bedoelen; Vaste uren voor het rituaal zijn hulpmethoden om de mens uit zijn sleur te trekken, maar de mens van het Verwerkelijkings-Pad maakt van zijn Weg één lang, doorleefd rituaal, één verheven trilling, waarin de Stilte regeert, waarin de Ziel spreekt, waarin het Levensveld der Bevrijding verwerkelijkt, of gespreid wordt. 

In vorige fasen hoorde men wel eens zeggen: "ik ben niet religieus, ik verafschuw de Bijbel, ik heb genoeg van riten en kerkmethoden." 

Op dit Pad kent men die uitspraken niet, want de Rozekruisers-Student heeft zijn fout ingezien en is teruggekeerd tot God. Is teruggekeerd tot het Licht der Lichten, als zijnde zijn enige uitgangspunt, als zijnde het enige Begin waarin tevens het Goede Einde verborgen ligt. 

Hij is niet a-religieus meer, aangezien Religie oorspronkelijk wil zeggen: de binding met God.  

Hij schuwt de herstelde zielebinding met God niet meer, maar erkent het Licht als zijn Meester, en weet nu dat alle wereldreligie slechts een afschaduwing is van de ware Godsdienst.   

Dit achtvoudige Pad, "het Pad der Volmaking", zoals de Universele Leer het noemt, behelst dan ook "de terugkeer tot God", zoals men dit orthodox kan zeggen. Voor deze Terugkeer heeft de kandidaat moed nodig en hij venwerkelijkt deze terugkeer pas, wanneer hij het rituaal van dit Pad kent, en vooral her-kent.  Want deze rituele verbintenis voert hem tot God, voert hem tot het Licht. 

Herkent hij dit Licht, deze God, dan aanvaardt hij het rituaal; herkent hij dit Licht niet, vindt hij zijn God niet, dan wendt hij zich vastbesloten af. 

De trillingen die het rituaal oproepen en die de kandidaten herkennen en vooral beantwoorden, zijn in staat in anderen het Licht vrij te maken. Dit Licht, deze trillingskracht wordt vanuit het hart door het bloed gevoerd en bewerkt een genezingsproces, soms op geheel andere wijze dan de mens zelf vermoedt. Hij geneest hem, d.w.z. hij bevrijdt hem van negatieve en aardgerichte instellingen, opdat hij een beter doorvoerkanaal voor het Licht der Lichten zal worden. 

Hij past hem aan, aan de vibratie van het Hogere Levensveld, en daaruit komen reacties in de zieke mens, in de kandidaat voort. Deze reacties ervaart hij dikwijls als genezing, maar soms als een verbreking, maar altijd, let u wel, altijd, leiden zij hem op de juiste Weg. 

Vandaar dat de kandidaat op dit Pad bemerkt dat er met hem en aan hem gearbeid wordt, zoals wij u zeiden.  

Niet de leringen bearbeiden hem, maar het Rituaal arbeidt in hem, dat is het verschil met elke vorige fase. 

En zij, die God of het Licht der Lichten niet willen aanvaarden als de Hoogste Macht, als de enige leidraad op deze weg en op aarde, zij zullen dit Pad niet kunnen gaan, omdat er nog niet met hen gearbeid kan worden, zij zijn nog niet gereed voor de verwerkelijking! Zij staan nog in het: "ik wil niet zus of ik wil niet zo, ik wil geen ritus en ik houd niet van een bijbelwoord en ik kan geen religieuze teksten verdragen, enz....." 

Zij spelen nog met de gedachte van de Weg-Terug, maar zij zoeken troost in het: "Morgen kan ik ook nog beslissen." 

Wel, en wij spreken nu allen aan, die ernst willen maken met het Pad van Zielebevrijding: 

U heeft beslist. 

En de trillingen die bij dit Achtvoudige Pad behoren, raken u aan en dwingen u de Poort door, hoewel u in de vrijheid staat.   

Zodra u - door een innerlijke drang gedreven - u verbindt met het rituaal van dit Pad, komt er een reactie in u. 

U verandert, u wordt veranderd, en soms gaat dit zelfs buiten uzelf om. De Verwerkelijking raakt u aan.  

Het Pad der Verwerkelijking schrijft zijn leringen IN u!  

Totdat die leringen zo scherp in uw hart, bloed en ziel opgetekend staan, dat de trillingen van dit Pad uit uzelf omhoogrijzen, terwijl u werkt in de wereld, terwijl u uw dagtaak volbrengt, terwijl u slaapt en terwijl u waakt, wanneer u bidt en wanneer u lijdt. U zult als 't ware één worden met de verheven trillingen des Lichts, u wordt dan Licht, zoals de Ouden getuigden en zoals de Wijzen onderwezen. 

Dit is nu de Verwerkelijking, dit is de Omzetting, en dit is de Transfiguratie, waar op het zevenvoudige Pad zo veelvuldig over gesproken werd. U zult steeds sterker, steeds intensiever met deze trillingen des Lichts geconfronteerd worden, maar u zult ook - al voortgaande op dit Pad - steeds verhevener trillingen zoeken en kunnen ondergaan, u gaat verder, u komt hoger, u bestijgt de berg waarop alle vorm sterft en u zult steeds opnieuw een stuk van het bergpad achter u laten, totdat u het punt bereikt, waarop alle aardse trillingen verstommen, waarop alle tegenstellingen ineenvloeien, waarop de demomen knielen voor het Licht, en waarin alle vorm der stof opgelost is! 

Dat geschiedt door trilling, door het opgeheven worden, door het vervuld worden met de trillingen des Lichts! 

Wij zijn allen ziek, ziek door Lichtontbering, ziek doordat wij het Licht of God verlaten hebben en niet terug wilden keren, uit ons ziekelijke verstand werd een andere god geboren, een schijngod, een dogmatische god, een oud-testamentische god, een filosofische god. 

Een god, die al onze ikgerichte verlangens beantwoordde en al onze nukken tolereerde!  Een god, die ons tegemoet kwam in onze verzuchtingen van: "ik prefereer dit en ik wil dat.....", een god die ons bedje spreidde, maar die ons nooit de innerlijke Verwerkeljjking injoeg! 

Dat risico nam deze god-van-het-ik niet! 

Met deze god hebben wij gebroken, weet u, met al zijn gestalten en al zijn vleierijen. Wij roepen het Licht der Lichten aan en weten dat wij daarmede het risico van de Venwerkelijking riskeren. Wij verbreken, bewust, de cadans van het aardse ritme, op de wijze die alle oude Rozekruisers, Gnostici en Alchemisten voor ons deden. 

Wij keren eenvoudig in onszelf in en zoeken de Eerste Trilling, de Eerste Klank, het Eerste Woord, de Eén, zoals wij de vorige keer zeiden.  Daarom forceren wij niemand tot dit Pad, kunnen wij niemand forceren; u herkent de vibratie des Lichts of u herkent deze niet. U wilt deze innerlijk bezitten of u verafschuwt deze, u wilt terugkeren tot deze trilling, of u wilt dat niet. 

Er is geen ruimte voor discussie, men discussieert niet over het Licht der Lichten, men neemt zijn Kracht niet gevangen en versnippert en ontkracht haar! 

Men herkent die Kracht of men doet dit niet. Dit besluit is altijd aan u, de mens of de ziel. 

Het Licht roept zijn Zonen die van zijn Ras zijn en zij die de Stem niet verstaan, kunnen zich afwenden, in vrijheid. 

Er is geen enkele religieuze leider, die de ziel kan dwingen het Licht te herkennen, doet hij dit wel, door wetten en methoden, dan bewijst hij zijn spirituele onmacht en zijn armoede. Dan bewijst hij een kwantiteit aan volgelingen te zoeken en niet uitsluitend te getuigen van het Licht uit innerlijke noodzaak en mensenliefde. 

Daarom blijft de mens van het achtvoudige Pad altijd vrij, doch de trillingen des Lichts binden hem, omdat zij weerklank vinden in zijn ziel, weerklank vinden in dat oer-atoom des harten, dat opnieuw vibreren gaat mèt de trillingen des Lichts. Dit is de binding op basis van de Goddelijke Wil, op basis van de ziele-zintuigen. En deze binding kan noch verbroken worden door mensenhanden, noch gesmeed worden door menselijk willen. Deze binding, om terug te komen op de Eenheid van den Beginne, deze ziele-verbintenis schept de Eenheid die alle verstand te boven gaat en waarin de demonen Gods lof gaan zingen. 

Zo gij dan de spirituele Verwerkelijking bereiken wilt, zoek de ziel, die in u is, en luister naar haar verlangen. 

Beantwoordt dat verlangen en ban uit alle schaamte, alle waan, alle overwegingen van het beschadigde verstand, en keer terug tot uw Eerste Liefde, die God of Licht genoemd werd! 

Bouw op dit fundament van den Beginne de Tempel Gods, waarin uw ziel een woning vindt. En baadt haar in de Geur der Rozen die de Tempelruimte vult. Opdat uw Ziel verwerkelijke wat geschreven staat: Het Koninkrijk Gods is IN ulieden. 

Arbeidt aan dit Koninkrijk en het Pad van Verlossing wordt een vreugdevolle realiteit voor u! 

Het Licht der Lichten zij uw Begin en uw Einde.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene