11 - Het Zevenvoudige En Het Achtvoudige Pad I

Er zijn vele pelgrims die jarenlang het zevenvoudige Pad bewandeld hebben. Dat wil zeggen, dat zij getracht hebben geloof en verstand met elkander in evenwicht te brengen. 

Het zevenvoudige Pad heeft voor velen een magische klank en het getal zeven werd heilig verklaard. 

Inderdaad is het getal zeven een mysterieus en spiritueel getal, want vele fundamenten zijn gebaseerd op een zevenvoudigheid. 

De Heilige Geest verdeelt zichzelf in Zeven stralen van toebereiding. Op alle gebied verbindt het getal 7 zich met een heilige voorbereiding. 

Het is het getal van binnenleiding in de Wijsheid der Oernatuur - de Wijsheid der Gnosis of de verborgen Wijsheid der Godsorde.  

Wanneer een Pelgrim zich gereedmaakt om het Pad van Verborgen Wijsheid te gaan bewandelen, dan wordt hij door vele levens voortgeleid tot aan enkele beslissende fasen. Da levens die achter ons liggen hebben ons in dit leven tot een bepaald punt gebracht, bij de één zal dat anders zijn dan bij de ander. Want geen enkele religie die men aanhangt, geen enkele geloofsovertuiging, kan op ons een stempel drukken waar wij innerlijk geen recht op hebben. Wij willen hiermee zeggen dat onze levenservaringen in werkelijkheid ons Pad vormen. 

Die ervaringen doen ons bewustzijn rijpen en bepalen het moment, waarop wij een volgende fase der spirituele ontwikkeling binnen kunnen gaan. Het is niet belangrijk of wij uiterlijk een bepaalde religie voorstaan, maar het gaat er slechts om waartoe wij innerlijk gekomen zijn! 

Wanneer wij spreken over het betreden hebben van het zevenvoudige Pad, dan wil dat zeggen dat zij die daar aangekomen zijn het zesvoudige Pad achter zich lieten! 

U moet niet denken dat de gehele spirituele omwandeling slechts uit een zevenvoudig Pad bestaat! 

De zevenvoudigheid wordt aanbeden door hen, die niet verder kunnen zien dan het getal 7 ! 

Dat wil zeggen, niet verder kunnen schouwen dan een toebereidende fase, die voorafgaat aan de Volmaking! 

U kunt het logischerwijs herkennen in het schrijfteken van de getallen. Elk getal waar een nul in voorkomt of daarnaar overhelt, verbindt de mens met een geestelijke ervaring. 

De cirkel of de nul wijst naar de eeuwigheid - u weet dat. 

Bij het getal 6, het eerste cijfer met een cirkel beneden, wordt de mens geconfronteerd met zijn diepere bewustzijn.

U kunt zeggen, dat hij daar wordt geattendeerd op een ander Leven. Bij het zesvoudige Pad moet de mens kiezen tussen de twee paden - U ziet dat hier dus een prelude plaatsvindt voor het getal 7, die het zesde en achtste Pad verbindt. 

Wanneer op het zevenvoudige Pad Geloof en Verstand verenigd moeten worden (zoals de Universele Leer zegt), moet de mens - de pelgrim daarvoor geïnteresseerd zijn en daar ook de mogelijkheid voor bezitten. In werkelijkheid bestaat elke spirituele Overwinning uit negen Paden, waarna op een hoger niveau de pelgrim verder geleid wordt op nog drie onzichtbare paden. 

Wanneer een mens negen Paden van Verborgen Wijsheid bewandeld heeft, is hij onbereikbaar geworden voor de grove belemmeringen der stof. Hij heeft dan reeds zoveel spiritualiteit in zichzelf verwerkelijkt, dat hij niet meer omziet naar de materiële geneugten. Daarom is het onmogelijk dat zij, die in Waarheid en werkelijkheid (dus volgens hun bewustzijnsstaat) het achtvoudige Pad betreden, ondergeschikt zijn aan hen, die het zevenvoudige Pad bewandelen! 

Het getal één is het prille begin van de aanraking van stof en geest. Het is de geboorte zoudt u kunnen zeggen! 

U ziet dat ook aan het schrifteken! 

Daarna volgen ervaringen die stof en geest verbinden, afstoten, beproeven, totdat bij het getal 6 de Geest zich in het onbewuste van de mens nederlaat en deze zich dus tijdens de ervaringen van het zesvoudige Pad bewust moet worden van de Geest of de Ziel in hem! 

Spirituele zoekers, zoals Gnostici, en dat is aantoonbaar, nietwaar, hebben het zesvoudige Pad met de daarbij behorende religies achter de rug! 

leder van hen is zich bewust geworden van het feit dat de materie hun de heerlijkheid niet schenken kan. 

Zij weten allen, zeer bewust, dat er iets Anders bestaat - dat zij geroepen zijn tot een andere Levensvorm, of tot een Nieuwe Aarde. Kortom, zij dragen bewustzijn van de Ziel in hen, en daarmee, zo wij daar acht op geslagen hebben, bepaalden zij hun keuze en plaatsten zich aan het begin van de smalle weg, d.w.z. het zevenvoudige Pad. 

Indien dat niet zo is, kan het Zevenvoudige Pad en ook u niets gezegd hebben, want waartoe een Pad van heilige Voorbereiding, van evenwicht tussen Geloof en Verstand te bewandelen, als men zich niet eens bewust is van de Ziel-in-zichzelf? 

Dan kan gerust gezegd worden dat zulk een mens wederom teruggevallen is op het zesvoudige Pad waarin getracht wordt hem bewustzijn omtrent die Ene Goddelijke werkelijkheid bij te brengen, want het vijfvoudige Pad schenkt slechts Kennis en Inzicht via het hoofdheiligdom.  

Dus allen die zich verdiepen gaan in de Geest des Eeuwige Levens worden op het zesvoudige Pad geleid, opdat zij hun keuze zullen gaan doen. 

Daarna komt het zevenvoudige Pad, waarin de mens door het evenwicht tussen Geloof en Verstand de Heiligheid des Geestes gaat herkennen. 

Hij kan waarlijk binding maken met die Geest, doch slechts voor een ogenblik. De beroeringen zijn vluchtig, vandaar dat de 7 geen cirkel in zijn schrifteken bezit. 

U moet beslist niet denken dat deze cijfers zo maar in de wereld gekomen zijn. Zij zijn uiteindelijk voortgekomen uit een heilig schrift, waarmee de diepere betekenissen der leringen werden aangeduid. 

De Heilige Zevengeest is door de Almachtige tot Zijn dienst geroepen, opdat hij de Trooster worden zou, de Troostende Adem, die de mens genezen zou van zijn wonden der gespleten natuur, hem balsemen zou nadat hij tenslotte het belangrijke besluit van de keuze tussen de twee paden genomen had. 

Ook dit kunt u aan de hand van uw eigen ervaringen nagaan.  

Het zevenvoudige Pad werd door u teruggevonden toen de materie u gepijnigd en misleid en teleurgesteld had. 

Na de zes paden is de pelgrim gereedgekomen met zijn bittere ervaringen, die hem verbijsterden, die hem tot een hel werden, waaruit hij geen verlossing zag. Hij moet vastgelopen zijn alvorens de Trooster, de Heilige Zevengeest, het zevenvoudige Pad, tot hem komt! 

Plotseling ziet deze mens de oplossing, hij ziet de noodzaak van het evenwicht tussen Geloof en Verstand, tussen Hart en Hoofd. Hij begrijpt eindelijk dat hij een innerlijk evenwicht moet vinden waaruit hij voortdurend de Geest zal kunnen benaderen. Hij vindt troost in de aanrakingen des Geestes en hij hunkert er slechts naar dat die Geest hem blijvend zal benaderen, dat hij doorlopend in dat Inzicht, in dat Goddelijk Evenwicht, in die innerlijke Harmonie zal blijven.  Dat is de specifieke hunkering van de mens op het zevenvoudige Pad. Hij vindt die Troost van de Zevengeest een verrukking, hij wil daarin opgaan en hij wil ondergaan in die stralingskracht. 

Vandaar dat de trillingen van het getal 7 lunarisch zijn! 

Daarom alleen al kan het zevenvoudige Pad niet het hoogste Pad zijn, begrijpt u dat toch goed! 

De maan geeft de stralingen van da zon weer, zij weerkaatst het Volmaakte, het Geestvuur, maar zij is het geestvuur niet! 

Zij is de Troosteres, die in diepe duisternis toch een licht verspreidt, doch zij is het Licht niet! 

Zij speelt in de kosmos de rol van een Johannes de Doper, die het Licht voorafgaat en die de pelgrim confronteert met hetgeen aanstaande is, doch zelf de Zoon der Zon - de Geestzon - het Licht, beslist niet IS. 

U moet nu ook inzien hoe foutief het is zich blind te staren op een bepaald Pad en de verhevenheid van zulk een Pad tot het allerhoogste uit te roepen. Het is de grootste fout die de mens op het zevenvoudige Pad kan begaan, want hierdoor sluit hij zichzelf op in de gevangenis van een fase, en een fase is er om te doorlopen, en nooit om blijvend te bezitten. 

Binnen de beweeglijke Wetten Gods, die in de kosmos zijn nedergedaald, volgt onherroepelijk het moment, waarop de pelgrim uit zulk een fase teruggestoten wordt tot in een lagere ontwikkeling, omdat hij onwaardig wordt voor het desbetreffende Pad. 

Dat is toch volkomen begrijpelijk en logisch, nietwaar!? 

Er is geen stilstand. leder schepsel, elk ding dat wil stilstaan, kristalliseren wil, wordt buiten de Goddelijke Wetten gesteld en uit de levende materie gebannen. 

Daarom worden zij, die zichzelf gevangen geven aan het zevenvoudige Pad en daarop blijven staan, gebonden aan de maanstralingen, aan een maan-godsdienst met alle negatieve werkingen die daarbij behoren. Wat zij ontvangen hebben aan troostende adem, aan weerspiegelende Geestzonnekracht wordt tot een verkeerd gerichte magie. Omdat deze weerspiegelende Zonnekracht waarlijk Licht bezit, is zij geschikt om een magie uit te oefenen. 

Het is de gevaarlijkste magische vorm die de wereld kent! 

Want de pelgrim, de zo fanatiek zich vastbijtende pelgrim, kent nu het Licht enigszins. Zijn kennis is echter te oppervlakkig, te vluchtig en hij is nog niet geheel toebereid geworden. Want zo hij dat zou zijn, zou hij zich nooit vastklemmen aan het Zevenvoudige Pad als zijnde het allerhoogste!  Is de pelgrim toebereid en gekomen tot aan het einde van het Zevenvoudige Pad, is hij werkelijk op de oever van de Jordaan geplaatst dan zal hij weten dat hij verder moet en dat betekent: de Jordaan IN en het achtvoudige Pad op. 

Wij willen nu niet zeggen dat dit achtvoudige Pad het allerhoogste is. Neen, zeker niet! 

De pelgrim, de mens of de ziel, die in de stof indaalt om met het getal 1 te beginnen, dat uitgaat van de zon, moet zijn eerste periode eveneens eindigen bij een zonnegetal, d.w.z. op het tiende Pad.  

Nooit zal een religie van zichzelf kunnen en mogen zeggen: "Dit is het Ware Geloof", want er bestaat voor de mens niet een alleen zaligmakend geloof. 

In deze wereld zijn alle geloofsovertuigingen, alle vormen van religie, alle leringen ondergeschikt aan de negen eerste Paden van de pelgrim.  

Na het negende Pad weet hij heel erg goed, dat de geloofsvorm die zich in deze wereld bekend maakt, voor hem geen waarde meer heeft. Want na het negende Pad heeft hij alle geloofsmogelijkheden in deze wereId doorgemaakt!  

Wat er ook gebeuren moge - wat er ook komen moge - deze pelgrim staat boven een begrenzing, boven een door de Levensschool afgebakende periode! Hij volvoert zijn verdere ontwikkeling op een hoger niveau en is dan tegelijkertijd een Pelgrim op het Verborgen Pad van Wijsheid en een arbeider op dat Pad.  

Vandaar dat wij u zo graag op zouden willen trekken uit een verstarring van het zevenvoudige Pad. 

Wij zouden u voort willen branden door die Jordaan heen, waar u natuurlijk aangrijpende ervaringen wachten, maar waar u ook doende bent uw leringen te verwerkelijken, verstaat u?!  

Het achtvoudige Pad ligt IN die Jordaan. Kijkt u maar naar het schrijfteken van de 8. 

Het moet de pelgrim van het ene land naar het andere brengen en deze pelgrim kan daar ook aankomen, zo hij attent is op de gevaren, die veel riskanter zijn dan op het zevenvoudige Pad, want daar waren die gevaren denkbeeldig!

De pelgrim werd op die mogelijke gevaren attent gemaakt, hij kreeg zo voorgespiegeld, als in een reflex en hij kon zich dan wel verbeelden dat ze echt waren en zich verbeelden op het Pad te staan, op dat Pad van verwerkelijking, maar daar was hij in Waarheid niet, omdat hij zich niet losmaakte van de zevenvoudigheid die slechts de Trooster brengt! 

Het is begrijpelijk dat slechts een kleine groep zich gereed maakt om die Jordaan over te steken, want nu worden de gevaren reëel, maar nu worden ook de vreugden reëel. 

Nu zult u ook begrijpen dat wij in Gemeenschap willen arbeiden, omdat de éénling verdrinkt in die Jordaan! 

Men wordt niet toebereid om als éénling de doortocht te volbrengen, maar om in Gemeenschap die Jordaan te overwinnen! 

Daarom zal de band tussen de pelgrims hecht en sterk moeten blijven. Dat moet! Daaraan moet alles ondergeschikt gemaakt worden. 

Let daarom, o moedige pelgrim, op uw naaste of deze niet verdrinke in de Jordaan, 

Let op uw broeders die worstelen, let op uw zusters die misschien te zwak zijn om de stroom te doorwaden. 

Let niet slechts op uzelf! 

Zolang gij op uw naasten let en hen meer liefhebt dan uzelf, zal God, de Geestzon zelve op U letten, zodat u niet verdrinke! 

Sta niet stil, zie vooruit, want pelgrims der Verwerkelijking, wij moeten nog verder!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene