10 - De Horizontale En Verticale Balk

U weet dat deze wereld vol is met religieuze bewegingen die allen beweren de Waarheid in pacht te hebben! Onbewust of bewust speculeert elk van deze bewegingen op de angst van de mens, de angst voor het hiernamaals, de angst voor de hel, de angst voor de eenzaamheid en onbeschermdheid. 

Er zijn slechts weinigen die het beroep van "zielenredder" uitoefenen, uit liefde voor de zielen zelf. De begeerte om te helpen gaat maar al te dikwijls gepaard met de wens om de ziel thuis te brengen in het eigen zo zeer aanbeden huis.  

Zij, die onpersoonlijk, volkomen belangeloos, zowel spiritueel als materieel zich voor de mensheid inzetten zijn met weinigen. 

Het "zielen redden" is helaas een beroep geworden, waarin velen hun fanatisme, geestelijk eigenbelang of eigen-wijsheid botvieren. 

Daarom schrikken miljoenen terug voor de praktijken der zogenaamde zieleherders, en sluiten duizenden anderen zich op in de eigen gedachtewereld en geven hun mening niet meer prijs - te veel heeft de mensheid geleden onder de mislukking van een georganiseerde zieleverlossing - te veel heeft de mens gezien van de ontluisterde waarheid der "goede herders"! 

De Aquarius-tijd is de periode waarin de mensheid niets verhuld zal blijven  en waarin zij eraan moet wennen te leven met de schrikaanjagende gestalten van de harde waarheid. Het helpt niet meer of de bezorgde religieuze leiders die waarheid alsnog in een fluwelen kleed willen verhullen, de wereld, en daarmede de mensheid is op mars naar een nog verborgen hoogtepunt, naar een eindstation waar de bokken van de schapen gescheiden zullen worden. En vanuit dit eindstation zal de trein der generaties wederom vertrekken op dezelfde reis, langs dezelfde route en heel die gebeurtenissenreeks zal zich wederom voltrekken. 

De profeten van "het laatste uur" zoals deze Aquarius-tijd er zo velen kent, vinden slechts gehoor bij enkelen, want ook zij speculeren op een vorm van de angst, en ook zij komen met argumenten die slechts de uiterlijke mens aandoen, doch nooit zijn ziel beroeren. 

Zij allen houden rekening met het woord "in de nood leert men bidden". 

Maar er wordt vergeten dat zij, die in de nood leren bidden, in de rijkdom hun God niet meer kennen.  

Daarom zullen zij, die onder de druk van deze bewogen Aquarius-tijd tot God komen niet degenen zijn die hun medemensen zullen voorgaan op een Pad van Verborgen Wijsheid! Al die emotionele Godenaanbidders kunnen stenen gebouwen vullen met hun aanwezigheid, maar zij zullen nimmer een Hof der Zielen kunnen bevolken waar het innerlijke bewustzijn de grenzen aangeeft! 

Zij zijn degenen die zich scharen om hem, die een richtingaanwijzer wil zijn en zich niet verwaardigt om een leider te zijn, die met zijn eigen voetstappen het smalle Pad drukt. En hij, die slechts, in zogenaamde bescheidenheid een richtingaanwijzer wil zijn, wel, hij kan vervangen worden door een dood stuk hout, zoals eens een Oosterse Wijze zei! 

Hij is niet degene die zielen meevoert; mede sleurt op het Pad, dat zo moeilijk vrijwillig betreden wordt! Hij is de mens die zich niet vermoeien wil, die zich voegt in een georganiseerde zieleverlossing, waarbij de sociale voorzieningen van de wieg tot aan het graf hem niet onthouden zullen worden! 

De wereld is vol met zulke richtingaanwijzers, die verrassend genoeg de mensheid in een kringloop rond wijzen. 

Hun weg is ondeugdelijk tot verlossing, en is nimmer geschikt voor bevrijding van de ziel uit de kringloop der natuur. Daarom komt er nooit een concreet spiritueel resultaat uit de handen van zulke zieleherders, maar altijd is hun succes af te meten aan materiële maatstaven. 

Altijd weer is hun religie, hun filosofie of lering terug te brengen naar het horizontale vlak en vindt mem hun overwinningen binnen de begrenzing van deze wereld! 

De menselijke richtingaanwijzers wijzen steeds de horizontale paden, en dààr waar het Pad verticaal omhoog moet stijgen moet de richtingwijzer verstek laten gaan, want hij staat tè vast in de grond gefundeerd. 

En dan zien wij hoe allen, die zoeken naar een verticaal Pad vragend achterom zien naar de menselijke richtingaanwijzer en zich twijfelend gaan afvragen: waarom gaat hij niet verder, waarom bestijgt hij niet het Pad dat hij zo dringend aanwees.  

Dat is het punt waarop de horizontale zoekers achterblijven en de verticale zoekers zich gaan afscheiden. Het is het moment waarop de verticaal omhoog zoekende mens de richtingwijzers der wereld al die misschien goed-willende maar aardgebonden religieuze leiders, achter zich laat. 

Het is ook het ogenblik waarop oude religieuze groeperingen plotseling in splitsing uiteenvallen, het is de breuk die zich aftekent in het hart van het kruis! De dwarsbalk en de verticale balk breken af - in het hart - zij konden niet aaneengesmeed worden! 

Zo blijven er twee balken, twee groeperingen over: de horizontale balk die een humaan sociale religie vertegenwoordigt en de verticale balk die regelrecht, zonder oponthoud tot God wil opstijgen. Maar zij kunnen tezamen niet een Kruis vormen, het kruis dat op de schouders genomen moet worden, het kruis dat voorwaarde tot waarlijke zieleverlossing is! 

Zij gaan, onafhankelijk van elkander, twee wegen: en beide wegen voeren tot niets.  

U moet duidelijk inzien dat zowel de horizontale zoeker, die zich aan de horizontale balk vastklemt evenveel schuld draagt als de verticale zoeker die in eigenbelang, in spiritueel fanatisme, in liefdeloosheid voor zijn medemensen recht tot God omhoog wil stijgen! 

De eerste groep is te lauw, te inzichtloos of te gebonden om zich te verenigen met de verticale balk; de tweede groep is te hautain, te zelfgenoegzaam, te "strebend" om zich om de horizontale balk te bekommeren! 

En toch wordt dit levende kruis gevormd door zielen! 

Toch moeten deze beide balken zich verenigen terwille van een bevrijding der zielen!  

Is het een wonder dat de wereld moe wordt van het gestreef der beide balken, die nu als verloren in de sferen der tijden staan? 

Nog nooit - slechts door enkele grote Boodschappers - die tot legende verworden zijn, heeft de mensheid het Levende Kruis opgericht gezien. 

Het Kruis waaraan Johannes Christus genageld zag, het Lichtende Kruis, dat door zieleether-concentraties gevormd wordt. 

Om dit Kruis op te richten is het niet voldoende een richtingaanwijzer te zijn, noch een richtingaanwijzer te volgen!  

Hiertoe is van node een zielebloed-storting, een ziele-offerande, opdat uit die offerande het Kruis gebouwd zal kunnen worden. Opdat daaruit de beide balken van dat Kruis aaneengesmeed kunnen worden! 

Nu werpen de mensen beide balken van zich, zij vinden het nutteloze voorwerpen, zij herkennen daarin beslist niet het Lichtende Kruis dat eens, door Christus, de wereld van een stroom van Licht voorzag! 

Daarom is het noodzakelijk dat zij, die zich in inzicht en intelligentie losgemaakt hebben van de horizontale balk, zich daarvan bevrijd hebben, omdat zij de aardgebondenheid daarvan inzagen, terugkeren op hun schreden. 

Ja, u hoort het goed! Wij zeggen: terugkeren op hun schreden, tot dààr waar zij in eigen-wijsheid, en hautaine spiritualiteit slechts het eigen doel nastreefden! 

Zij zullen terug moeten gaan om te trachten de horizontaal gerichten op te wekken uit hun doodsslaap. Deze verticaal gerichten moeten leren dat men de Goddelijke Liefde niet beërven kan wanneer men de liefde tot de medemens negeert! 

Er wordt op de geestelijke ladder nooit één sport overgeslagen! 

En als men de menselijke richtingaanwijzers herkend, hen onderkend en weet dat zij vervangen kunnen worden door een dood stuk hout, dan moet men bewijzen een ander soort richtingaanwijzer te zijn, één, die lééft, die meegaat met de zoekers! 

Een dood stuk hout steunt de zwakken niet, zeker niet wanneer. zij met miljoenen zijn, want het knapt af en blijkt door de tijden heen te zijn verrot! Het is niet meegegaan met de tijden, heeft de stormen niet kunnen weerstaan en als zij al bijtijds vernieuwd werden, is de mare van het land der leugen waarheen zij wijzen reeds wijd en zijd bekend geworden. 

Leiders der mensheid, Boodschappers, die belangeloos, slechts uit liefde tot de mens een zieleverlossing leren en praktiseren, zijn niet afhankelijk van de materie, zij zijn niet gebonden aan een lichaam, dat door de tijd wordt aangevreten, maar zij bouwen hun Zieletehuis uit de materie des Lichts en zij bouwen het Kruis dat voor de toegangspoort van dat Zieletehuis staat, uit dezelfde materie des Lichts! 

Hun wezen is zo vereenzelvigd geworden met de constructeur van de Lichtkracht, dat zij in diep Weten en Wijsheid eerst de verticale balk in de aarde planten en dan langs deze balk omlaagstijgen tot aan het hart van het Kruis om daar de horizontale balk te bevestigen! 

En zij die de Wijsheid niet doorgronden, of buiten het Universele Weten staan, zij kennen deze Weg niet, zij staren zich blind op de horizontale weg of op de verticale weg en zij worden als vertwijfelden die zich wanhopig aan één van beide balken vastklemmen zonder ooit de Waarheid van het Lichtende Kruis te herkennen! 

Maar zij, die weten zij verenigen zich met elkander in de Geest en zij omringen het Lichtende Kruis dat door een Boodschapper opgericht is en zij laten de onwetenden slechts de losse houten balken omklemmen! 

Het Lichtende Kruis wordt door elke waarachtige Boodschapper dààr geplant waar het de mensheid dienen kan!  

Met behulp van allen die de mensheid gediend hebben, met behulp van al de Universele Boodschappers neemt elke waarachtige Boodschapper het Lichtende Kruis over uit de handen van zijn voorganger en stelt het op temidden van de zoekers. 

En hij zal zelf als een voorbeeld zowel de verticale als de horizontale balk moeten beklimmen om de houten balken te veranderen in de lichtende stralende tekenen van een waarachtige geestelijke Overwinning! 

Hij zal moeten bewijzen dat hij een Johannes is die lacht om de onwetendheid der mensheid, en die medelijden heeft met hun armoede, waarin zij het hout van het kruis omarmen en wenen over de dood van Christus, terwijl Hij in werkelijkheid levender is dan ooit en zich genageld heeft - in vrijwilligheid - aan het Lichtende, Verlossende Kruis der mensheid! 

Deze Johannes zal de geliefde discipel van Christus genoemd worden, omdat hij niet meer het hout des kruises ziet, maar de zielesubstantie waaruit het samengesteld is. En hij zal verstaan dat de kruisdood geen smarten brengt, maar dat allen die een houten kruis aanbidden inplaats van het Lichtende Zielekruis groot wee over de mensheid zullen brengen. 

Nog nooit is een Boodschapper der mensheid, een voorganger der mensheid op het Pad der Verborgen Wijsheid waarlijk gestorven aan het hout des kruises, integendeel, hij droeg altijd het Lichtende Kruis met hem mede als een teken van de Overwinning, en een ieder die de moed bezit om de horizontale en de verticale balk door zielebloed-offerande aan elkander te bevestigen. 

Hij zal ervaren, dat Golgotha niet de smarten brengt, maar dat het intense wee veroorzaakt wordt door hen, die het kruis niet begrijpen en die voortzeulen met de horizontale of de verticale balk, en hun medemensen zand in de ogen strooien en zo teleurstelling, verbittering, haat en moedeloosheid zaaien. 

Indien gij dan een horizontale zoeker zijt en opgaat in humane mensenliefde of indien gij een verticale zoeker zijt en opgaat in filosofie en schone leringen, keert beiden terug op uw schreden en ontmoet elkander dáár waar beide balken aan elkander bevestigd moeten worden! 

Vorm tezamen een hart, een levend zielehart waarin beide balken elkander snijden en waaruit lichtende vonken heel de wereld verlichten zullen. 

En wees zelf de gekruisigde die de sterke fluïdum-centra van zijn wezen zowel aan de horizontale àls aan de verticale balk laat nagelen! 

Want waarlijk, zo gij slechts een richtingaanwijzer wilt zijn, een dood stuk hout kan u vervangen! 

Wees degene boven wie de stralen van de Ster van Bethlehem oprijzen! 

En wordt later zèlf een Ster aan het Lichtende Kruis der Glorieuze Overwinning!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene