8 - Gobi En Agartha

Nu wij het Aquarius-tijdperk zijn binnengegaan en daarmee vele mysteriën worden ontsluierd is de tijd naderbij gekomen waarin de mensheid kennis zal maken met de Broederschap der Gobi-woestijn. 

Door de voordrachten van de Heer Van Rijckenborgh weten wij het een en ander over de geheimen van deze Gobi-woestijn. De intensiteit van het Licht neemt echter toe en daarmee tevens de macht van de zwarte tegenstanders. 

Wij weten nu wel dat deze Aquarius-era het einde gaat inluiden van een aardeperiode. Dit einde zal - menselijkerwijze gesproken - een catastrofe betekenen, een ramp door vuur. De voorspellingen omtrent zulk een komende ramp liggen opgetekend in de oude heilige boeken der volkeren, u weet dat wellicht. 

Nu echter - door de spiritualiteit van de mysterieplaneten en de werkingen van Cygnus en Serpentarius de mensheid geforceerd wordt tot een meer geestelijke levenshouding, nu bundelen de tegenstanders eveneens hun krachten en concentreren hun kracht in een ander centrum op de aarde. 

De Gobi-woestijn is het gebied waar in de verre oudheid de nucleaire explosies plaatsvonden die het einde betekenden van een groot deel der mensheid. 

De Gobi-woestijn werd een zee, een immens groot water dat zich beschermend sloot over de restanten van een bloeiende cultuur. Stoffelijk gezien leek het verleden begraven te zijn - vergeten onder de zeespiegel - en, veel later, bedolven onder een woestenij van zand, zoutvlakten, oerwouden en rotsen. Doch heel die streek van gebeurtenissen, die het resultaat waren van een intensief vergrijp der toenmalige mensheid, werden opgetekend in de astrale sferen. In de etherische gebieden boven de Gobi-woestijn kan de spirituele waarnemer gruwelijke feiten schouwen. Rond de Gobi doen de meest ongelooflijke verhalen de ronde en de volkeren langs haar grenzen zijn bevangen door een intense angst en een verheven ontzag voor dit gebied. 

Doch de geschiedenis herhaalt zich, L'histoire se repète! 

Gelijk de Amerikanen in de Nevada-woestijn (oud gebied van nucleaire explosies in een ver verleden), opnieuw hun atoomproeven houden zo worden de Russen schijnbaar onbedwingbaar getrokken naar het gebied van de Gobi. 

In Februari 1960 was er in een woestijn aan de grens van Mongolië een enorme ondergrondse atoomexplosie, die over heel de wereld geregistreerd kon worden. Het opvallende hiervan is dat de breedtegraad van de Nevadawoestijn in Amerika hetzelfde en de lengtegraad diametraal tegenovergesteld is aan de plaats waar de Russen hun atoom-proeven houden en waar hun explosies plaatsvinden. 

Bovendien tast men nog in het duister omtrent de oorzaak van de vreselijke explosie in Februari 1960. 

Hierin vinden wij een herhaling van de geschiedenis: daar waar de ramp eenmaal geschied is zal zij zich herhalen. 

Het merkwaardige is dat de drie grootmachten - Amerika, China, Rusland - alle. hun atoomproeven houden tussen de 30ste en 40ste breedtegraad. Een breedtegraad, die overeenkomt met de plaatsen der explosies in de oudheid. 

De astrale geladenheid boven deze gebieden is dermate ingrijpend in het menselijke denken en willen dat de hedendaagse mens de zelfde weg opgedreven wordt als zijn verre voorvaderen. En zoals in die oudheid, onder de sterke instraling van de vaste ster Sirius, die de mensheid aanzette tot machtsvertoon - zo wordt de mensheid, heden, op de zelfde wijze geforceerd tot een climax, door de mysterieplaneten. 

In het gebied boven de Gobi-woestijn, nauwkeuriger aangeduid, boven de oase in dit gebied, die niet toegankelijk is voor de gewone mens - verenigen zich de Goden der mensheid. Daar huizen, of wonen, de zogenaamde blanke Goden der oudheid, de grote Krachten der mensheid, de Eenmaal-geborenen. Zij zijn de broeders van de Lichtzonen, die afdaalden op de aarde om zichzelf te kunnen verheffen tot licht-aeonen. Wij denken hierbij ook aan de woorden van de Pistis Sophia, die in de chaos neerdaalde, om uit het licht-van-de-kracht-met-de-leeuwenkop lichtaeonen voor zichzelf te maken. 

De lichtzonen waarover wij lezen in de boeken van Henoch vormden een gemeenschap op aarde. Zij verenigen zich en wijden de mensheid in in de Geheimen Gods. Daarnaast waren er de onzichtbare Goden, de verhevenen, die nimmer nedergedaald waren, en die de mensheid benaderden via hun Boodschappers. 

Vanaf die tijd, vanaf die val der lichtzonen zou de wereld een prooi worden van Licht en Duister. De gevallen goden leefden in de waan dat zij volmaakten waren en wendden hun krachten zwart-magisch, d.w.z. op basis van hun gevallen vuurkracht, aan. 

Zij waren er de oorzaak van dat de mens zich bewust werd van zijn eigen wil, van zijn eigen Ik, zijn eigen vuurkracht. 

Zij deden het zwarte vuur der ongoddelijkheid hoog oplaaien en sleurden de mensheid mee in hun hoogmoedswaanzin! 

Zo werd er een tegenpunt, een zwart brandpunt geboren, van waaruit de wereid beheerst wordt en werd, door een broederschap, die zich fundeerde op de gevallen lichtkracht. 

Zij beschikken over een enorme macht, zij zijn de demonen die de mensheid in hun wurgende greep houden. 

Zij zijn het, waaruit en waaraan de magische wereldreligies ontstaan, die de zielen der mensen gevangen nemen en ketenen aan een vuur, dat nooit bevrijdend, nooit ziele-verlossend kan zijn! 

Zij zijn de gevallen Lichtzonen die niet willen terugkeren, die prat gaan op de eigen kennis en de eigen lichtkracht, zij zijn de grote magiërs, waar zovelen tegen opzien, die door velen aanbeden worden, en die zogenaamde wonderen verrichten met behulp van hun imitatie-licht. Zij zijn de waarlijk gevaarlijke verleiders der mensheid, entiteiten, die leven en zijn uit de adoratie hunner horigen!  

En nu de Aquarius-era voortschrijdt en de mensen gedwongen worden de maskerade van de leeuwenkracht en zijn trawanten te doorzien - nu elk individu geforceerd wordt tot aan de grens van zijn kunnen te gaan - nu zien wij steeds duidelijker hoe twee machten in de wereid naar voren treden. De twee centrale brandpunten der aarde: die der mensheidsreddende Broederschap en die der mensheids-misleidende broederschap treden in de openbaarheid. 

Zij moeten wel hun geheim openbaren, zij moeten de waarheid aan deze getergde mensheid voorleggen, want de astrale kennis, en de astrale herinnering drijven deze mensheid tot de zelfde doem als haar voorvaderen. 

De tijd wordt beperkt; de twee grootmachten moeten hun volgelingen afscheiden en hun bedoelingen kenbaar maken. 

Voordat Serpentarius zijn machtige vuurkracht, als een oordeel over de wereId zal doen nederdalen, moet de witte Broederschap zich klaar en duidelijk voor iedereen zichtbaar tegenover de zwarte broederschap geplaatst hebben. 

Dit betekent dat alle geheime, occulte, zwart-magische bewegingen, waarmee de wereId vol is, aan de kaak zullen worden gesteld! Het betekent dat de broeders van de Gobi velen zullen leiden tot een herkenning van de waarheid en dat de zwarte broederschap zijn geheime woonplaats zal moeten bekend maken. 

Er wordt in de laatste jaren veel gesproken over Agartha. 

U weet wellicht dat Agartha gezien wordt als een ondergronds brandpunt aan de uiterste keten van het Himalaya-gebergte. Een brandpunt waar de magiërs der wereId samenkomen, waar de grote yogi's hun schuilplaats hebben. Waar de leiders, zo zegt men, van vooraanstaande bewegingen hun instructies ontvangen. 

Vanuit dit Agartha zijn de laatste tien jaren vele charlatans voortgekomen, d.w.z. zij pretendeerden uit dit Agartha te komen en hun inwijding daar ontvangen te hebben. 

Wel, Agartha is in werkelijkheid het brandpunt van de gevallen lichtzonen die niet willen terugkeren. Zij hebben zich een woning gekozen op deze aarde en een astraal gebied rond deze plaats beschermt hen tegen indringers. 

Precies zoals de Gobi magisch beschermd wordt tegen indringers, zo is ook Agartha, het werkelijke Agartha, omringd door een magische muur. 

Agartha bevindt zich onder de aarde, in de aarde. En de Opdracht van de Goden der Gobi zal niet volbracht zijn wanneer zij deze zonen van Agartha niet hebben kunnen optrekken in het oorspronkelijke Lichtrijk. 

Het gaat hen er niet alleen om de mensen op de aarde uit te redden, maar juist en vooral zij die onder de aarde zijn, omdat zij de veroorzakers zijn van de aanbidding van de leeuwenkracht door geheel de mensheid! 

Omdat zij de sleutel bezitten tot de valse magie, tot de zwarte vuur-magie waardoor zielen gekluisterd worden aan de chaos! 

Gobi betekent woordelijk: eenheid, kern, kernkracht en zijn trillingsgetal staat onder de stralingswerkzaamheid van de zon. Agartha wil zeggen: het oordeel en de ontwaking uit de dood, en zijn trillingsgetal wordt geregeerd door de maankrachten. 

En als wij nu de overbekende legenden van de vereniging van zon en maan hierbij willen aansluiten dan zullen wij kunnen zien hoe ook in deze twee namen, van deze twee oppermachten der wereId, de vereniging van Zon en Maan beoogd wordt. Doch Agartha, de gevallen lichtzoon, zal zijn vuur moeten offeren, en ontwaken uit zijn dood ter vergelijking van de Glorie, die in zijn naam besloten ligt! 

In de astrale ethers ligt heel die geschiedenis der mensheid opgetekend. Al die smarten, experimenten, waanzinnige driftexplosies, zij vinden hun echo en hun herinnering in de astrale sfeer. Onder hun astrale beelden leven en zijn wij, de hedendaagse mensheid. En onder hun druk keren wij terug tot de oude handelingen! 

De verbijsterende waarneming van radiosignalen uit het heelal - uit de buurt van de Melkweg - moet u niet beschouwen als een interessant, maar onbelangrijk gebeuren! Sirius ligt nl. aan de rand van het Melkwegstelsel. Sirius is getuige geweest, toen zij dichter bij de aarde stond, van de onbeschrijflijke catastrofe der mensheid. 

De oudste Egyptische Tempels staan naar Sirius toegewend; evenals de tempels van Chaldea en de Tempel van Isis waarin de beroemde Zodiak van Denderah gevonden werd. 

Sirius is een vaste ster, die de mensheid door zijn straling tot een opstanding of tot een val kan brengen. Zij wekt in de mensheid de occulte krachten op en maakt haar gevoelig voor de invloeden uit de kosmos en de spiegelsfeer. 

Door Sirius, vooral omdat zij een sterke ster is, kwam dus destijds de mensheid tot haar climax, tot haar veroordeling, zoals de naam van Sirius aanduidt. En nu is het mogelijk dat vanuit de omgeving van Sirius radiogolven op de huidige mensheid toekomen, die een waarschuwing bevatten. Het is daarom de opgave van de waarlijk spirituele mens om zijn keuze te doen tussen de Broeders der Gobi en de gevallen broeders van Agartha. 

Vanuit de Gobi worden alle bonafide, waarheidsgetrouwe en vooral verlossende broederschappen geleid en gestimuleerd. Vanuit Agartha verheft men de mensen tot waarlijke leeuwenkrachten, mensen die machtig zijn in aanzien, glorieus in valse lichtkracht - aanzienlijk in de ogen der massa en ontzagwekkend voor de onwetenden. 

Zij zijn de duidelijke vertegenwoordigers van de kracht-met-de-Ieeuwenkop en zij geven zijn licht daadwerkelijk door. 

In deze periode, voorafgaande aan de grote "botsing tussen zwart en wit, tussen leeuwenkracht en Gnostieke Lichtkracht, wordt geheel de mensheid geconfronteerd met de werkelijkheid van beider aanwezigheid. In deze niets ontziende confrontatie kunnen de aarzelende mens, de bescheiden pelgrim en de wanhopige zoeker spoedig het spoor bijster raken. En zullen op een gegeven moment de woorden van de Pistis Sophia uitschreeuwen: "O Licht, wendt uw aangezicht niet van mij, verberg uw licht niet voor mij! O Heer, waar zijt gij?" 

In de toestand-van-zijn staat ieder mens open voor hulp van de Broederschap der Gobi. Deze wekt in hem dan de kracht van zijn Metgezel opdat de leerling, de pelgrim, kan bidden : "O Licht, waaraan ik van den beginne geloofd heb, geprezen zijt Gij! Want Gij zijt mijn mysterie!"  

Wij voorspellen u dat de macht van de gevallen lichtzonen zal toenemen. Zij zullen al hun occulte kracht en hun magische wilskracht aanwenden om de mensheid, die op de aarde is, gevangen te houden in hun greep! 

Maar boven deze wereId, boven deze immense worsteling straalt de kracht van de broederschap der Gobi, de broederschap van de Geestzonnekracht, de Broederschap der Eenheid. 

Zij werkt uit de kracht van het grote Hart der Oerkosmos en uit de eenheid van Gnostieke zieleredders. Zij kennen niet de verdeeldheid, noch de twijfel of de wil naar macht. 

Zij vormen tezamen het rustige en onophoudelijk kloppende Hart van het Licht der Lichten. En zij verlaten de mensheid niet, wat er ook gebeuren moge! Zij zijn daar, vanaf de grondlegging der wereld en zij arbeiden voort tot de laatste der gevallen lichtzonen en vooral tot de laatste leider der gevallen lichtzonen, teruggekeerd is. 

En allen, die in de komende tijden, gedreven door angst, hoogmoed en begeertedrift, verleid zullen worden om het lied van de leeuwenkracht te zingen, laten zij bedenken dat de uitredding zal voortgaan en dat zij toch eenmaal geplaatst zullen worden voor de keuze: "Het Licht der Lichten of de leeuwenkracht". 

Daarom is het te hopen dat wij allen ons innerlijke bewustzijn zullen kunnen bewaren, dat wij, uit dit innerlijke bewustzijn zullen kunnen spreken: "O Licht der Lichten, slechts in uw kracht geloof ik!" 

Mogen deze magische woorden u de toegang wijzen tot de oase van de Gobi, gelegen in de woestijn van uw eigen wezen. Want waarlijk, de ontmaskering komt nader en het ogenblik van grote benauwenis werpt reeds zijn schaduwen vooruit. 

Laten uw woorden van berouw en schulderkenning levend mogen zijn tot heil van uw ziel en die van uw medemensen! 

"O Licht der Lichten, vergeef mij en red mij!"

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene