23 - De Zeven Gemeenten die in Asia Zijn

Zie ook

Verdere artikelen over dit onderwerp zijn verschenen in het boek "De zeven Gemeenten in Asia"

Wij willen met elkander een ogenblik stilstaan bij de zeven gemeenten die in Asia zijn, en dan moeten wij allereerst zeggen, dat het getal zeven het grootste strijdpunt in de religieuze wereld is. 

Zoals u allen weet zien de occulte spiritualisten het getal zeven voor heilig aan. in alle oude leringen en boeken treft men de zeven aan als de basis van heiligheid, als de vergezelIer van de goddelijkheid, kortom, met het getal zeven begint, zoals alle leringen zeggen: de eerste steenlegging tot bouw. 

Alle occulte leringen draaien om de heilige zevenheid heen en zij verdiepen zich in zijn symboliek, in zijn betekenis in religie, natuur en astrologie. Deze zeven is dan ook dezelfde als de Regenboog, het symbool van de belofte Gods, het symbool van de Trooster.  

Zeven kleuren stralen aan de hemel, als een zichtbare belofte dat God de mensheid beschermen zal, nadat de grote ramp eenmaal geschied is. Zo leert ons de overlevering. 

Vanaf dat moment is de zevenheid een Goddelijk symbool, een hoop, een troost, een fundament om verder op te bouwen. 

De zevenvoudigheid is de enige hoop die de mens op aarde gebleven is om zijn verbintenis met God te behouden. De Zevenheid is de middelaar waardoor God zich kenbaar kan maken. 

God is alomtegenwoordig, en de zevenheid als middelende mogelijkheid vindt men in de natuur en in de mens terug. Overal op aarde èn in de hemel is de zevenheid aanwezig, opdat God, het Licht, zich daardoor kenbaar kan maken. De mens is een zevenvoudig stelsel, zo hij zijn natuurlijke volwassenheid bezit, waardoor God zich kenbaar kan maken in de wereld. Deze menselijke zevenvoudigheid moet heilig, rein en volwaardig zijn. wil deze waarlijk God kunnen uitdragen. 

Niets in deze wereld is zo door de mensheid ontkracht geworden als de symboliek der zevenheid. 

Omdat, vanaf de oudheid, de faam van heiligheid deze zevenheid omringde, hebben alle religies beslag gelegd op deze zevenheid, als zijnde hun speciale kenmerk. Daarmede te kennen gevende, dat dààr waar de zevenheid aanbeden en verwerkelijkt werd het hoogste Doel, het hoogste Aanzicht op aarde werd bereikt.  

Niets is minder waar!  

Het Openbaringenboek leert dat de engel met de zeven sterren in de rechterhand, en met de zeven gouden kandelaren zich gaat richten tot de zeven gemeenten die in Asia zijn. 

Deze zeven sterren, zo staat er, zijn de zeven engelen als vertegenwoordigers van de zeven gemeenten, die gesymboliseerd worden door de zeven kandelaren.  

De zeven kleuren van de regenboog symboliseren dezelfde gemeenten, en dat betekent: hij vertegenwoordigt de Trooster, die zeven stralen op aarde zendt, zeven vertegenwoordigers op aarde bezit, die echter tezamen de Trooster uitbeelden, want zonder elkander zijn zij niets, symboliseren zij de Trooster niet. 

Eén kleur, één straal is in zichzelf niets, doch tezamen vormen zij de middelaar die Asia toebereiden moet voor de grote opgang, voor de bevrijding van het stoffelijke wereldgebied. 

Daarom zal men nooit kunnen zeggen dat één straal, één kleur is hoger is dan alle andere. Neen, dààr waar alle zeven kleuren opgaan in de eenheid van het WIT, daàr is het doel bereikt.  

Tot nu toe ziet men, hoe de zeven kleuren elkander in de wereld bestrijden, hoe zij om de voorrang vechten, hoe zij zichzelf op de borst slaan en menen dat zij het hoogste aanzicht vormen.   

Dit bewijst dat veelal de zeven gemeenten, de zeven stralen elkander in de wereld nog niet herkend hebben en dus niet in staat zijn tezamen de Trooster te vormen.  

De inéén-vloeiing, het wordingsproces der universele Eenheid is nog niet volbracht. Uit dit falen volgt dat de mensheid de balsem van de Goddelijke Trooster dan niet ervaren kan, omdat de Belofte Gods, de Heilige Zevenheid van de Kleurige Boog niet verstaan is door de Zeven Gemeenten die in Asia zijn! 

De tijd dat de Zeven Gemeenten elkander vinden moeten loopt naar het einde, de Trooster heeft zijn zevenvoudige heiligheid ingestraald, doch de mensheid verkrachtte die, en op basis van één van haar stralen werden allerlei occulte, misleidende leringen geboren. 

De heiligheid, de heling, of de weer gezondmaking op basis van de fundamentele zevenheid is ontaard in een bezitsdrift, terwille van de heilige zevenheid. 

De troostende, helende, balsemende werkingen van de zeven kleuren gingen daardoor verloren, en verkeerde vaak tot het tegendeel en werden onheilig.  

De zeven Gemèenten in Asia hebben zich van elkander afgescheiden en gingen onder in zelfbevrediging en zelfverheerlijking. 

Niettemin gàat de tijd verder en behoort ieder van deze getuigen zijn opdracht volbracht te hebben, wanneer de bazuinen geheven worden. 

Gelijk de oude Chinese Leer zegt: in de Aquarius-era wordt de achtvoudigheid bekend.  Het moment breekt aan waarop uit de Schoot van de Trooster, uit het werkveld van de Zeven Gemeenten de universele Achtste Gemeente geboren wordt, die zich losmaakt van Asia, die het land der stofgeborenheid verlaat.  

Uit de spirituele samenwerking van deze Zeven Gemeenten, uit de spirituele samengang van de zeven kleuren verheft zich het WIT, als zijnde de kleur van het gewaad, waarin de Achtste Gemeente de Jordaan oversteekt.  

U kunt in de brieven aan de zeven gemeenten lezen, hoe zij allen tot boete en inzicht opgeroepen worden. 

Ieder van deze Gemeenten moet meewerken om de Gemeente der Uitverkorenen te vormen. Zij moeten allen, om het nog duidelijker te stellen, zevenvoudig geheiligde mensen afleveren, voorbereide mensen afleveren, die tot de Achtste Gemeente kunnen behoren. Zij hebben allen tot taak gehad de zevenvoudigheid in ieder mens te heiligen, de bewustwording van de Trooster op te wekken en hen dan vrij te maken om zich te voegen in de Universele, over geheel Asia, of het aardeveld, verspreide Achtste Gemeente, die de Saturnuspoort doorgaat.  

Er zijn zeven waarlijk Gnosis bezittende Gemeenten op aarde geweest, die tot taak hadden het Bergredeleven en zijn Acht leringen aan een bewuste groep mensen over te dragen. Deze zeven gemeenten moesten in zichzelf de zeven kleuren, of de eenheid van de Trooster openbaren, zonder deze eenheid van zeven zouden zij niet in staat zijn de Acht leringen der Verwerkelijking uit te dragen.  

Slechts de Eenheid der Zeven stralen, de eenheid der zeven trillingen of hoe u het ook aanduiden wilt, brengt de mogelijkheid tot de Daad der Acht leringen. 

U kunt dit alles in de historie der wereldreligies nagaan. 

U kunt lezen en verifiëren hoe er steeds getracht is door de Boodschappers van deze Gemeenten, de Acht Leringen aan een uitverkoren groepje over te dragen, terwijl de grote groep staan bleef in de aanbidding en herhaling van de zeven heilige stralingswerkzaamheden. 

Die zevenvoudige heilige stralingswerkzaamheid lS - zij moet ZIJN - in deze tijd van doorbraak en verwerkelijking.  De Zeven Gemeenten in Asia, en in de mens zelf, moeten gereed zijn om de eenheid uit te dragen, waardoor het Wit eindelijk gestaltenis neemt. 

Vandaar dat wij een Universele Leer willen prediken, wij willen uit de ban der verkrachte zevenheid uitbreken en de grootsheid van het Wit, van de éénheid met de andere Gemeenten bewerkstelligen.  

Wij zullen en kunnen nimmer zeggen: "Wij zijn het!" 

"Wij zijn niets, zolang het spectrum der Zeven kleuren in ons zijn Wit niet heeft gebaard! 

Uitsluitend op basis van deze Universele samensmelting kunnen wij onze medemensen herkennen. En die behoren niet tot één enkele Gemeente, tot één enkele religie, neen, die behoren tot zeven Gemeenten, die de begrenzingen verbroken hebben en de voorbereiding en de Trooster hebben aangenomen. 

Wie van deze Zeven Gemeenten zou het recht hebben om te zeggen: "Zie naar mij, ik ben de Waarheid?" 

Zijn niet alle zeven tezamen de Ene Waarheid, de Ene Belofte en het Ene Verbond?  

Waartoe zou één van hen de opdracht van de ander verloochenen? 

Zonder elkander zijn zij niets en verliezen zij de Goddelijkheid van hun Arbeid, zij verliezen de zevenvoudige trilling, waar zij dan wel over spreken, maar die zij niet verwerkelijkt hebben! 

Zoals gezegd: de reine zevenvoudigheid is de vereniging van Hoofd en Hart.  Zijn niet allen die roepen: "Ik ben het!" slechts de inzichtloze aanbidders van of het hoofd, of het hart; prediken zij niet of de rede of de emotie?  

Wij gaan een bewogen, maar ook een vreugdevolle tijd tegemoet, wanneer u de overweldigende grootsheid van deze grensoverschrijding kunt zien!  

Wij hebben met ons allen de Olijfberg beklommen en wij mogen de Acht leringen der Bergrede beluisteren, en als wij zeggen: "met ons allen", dan bedoelen wij daarmede allen, die de diepte van de Universele Leer herkennen. 

Die het geheimenis van de zevenheid ontdekt hebben en juichend tot de verwerkelijking van de Acht Leringen overgaan! 

Indien wij niet universeel gaan denken en handelen, indien wij - op wat voor manier dan ook - ons wederom gaan vastklampen, aan de gevangenis van de eigen uitverkorenheid, dan worden wij buitengesloten van de Eenheid en nemen wij wederom één van de zeven kleuren aan, die zich niet willen samenvoegen tot het alles omvattende WIT.  Dan vallen wij terug in de kristalliserende aardgebondenheid, in die verheerlijking van Saturnus, die nooit de verhevenheid van de eenheid der zeven kleuren kan bewerkstelligen.  Daarom trachten wij u los te maken uit het denkbeeld "ik ben" of "wij zijn", en u op te heffen tot het Universele, alles verenigende, allen ontmoetende: "Gij zijt, O Licht!" 

Slechts in die gerichtheid bereiken wij de universele Eénheid, want door ons te verliezen in de machtige magische Alomtegenwoordigheid van het Ene Hart van het Universum, verlaten wij ons grensgebied waar de verdeeldheid heerst! 

Vergis u niet! Wij willen u niet verenigen met onze God, of uw God, zoals de kerken dat beogen, maar wij heffen u op tot de Ene God. 

Dat is het Opperwezen, het Hart, het Licht. dat boven de Zevenheid staat, dat die Zevenheid deed ontstaan omwille van de gevallen mensheid! 

U moet, zo u in uzelf de aloude zevenheid wederom hersteld hebt, die zevenheid kunnen verlaten om tot uw Schepper, tot de Ene Almachtige te kunnen gaan.  

Uw denken mag zich niet meer bewegen binnen een beperkte kring van beelden, uw denken moet zich volkomen losmaken van alle vormen, beelden en gedachten binnen deze gevallen natuurorde, waar men zoveel moeite doet om de heilige zevenheid te begrijpen. 

Indien u de Olijfberg, de Berg der Zaligsprekingen, wilt beklimmen moet u vrij zijn van alle idee-vorming rond de Trooster. U beklimt die berg in de beschermende, veilige omhulling van uw in-eigen Trooster, die u de weg omhoog opleidt. U bent dan één van hen geworden die door één van de zeven Gemeenten, (het is niet belangrijk welke) voorbereid bent, en, zo die Gemeente zijn taak verstond, laat zij u nu vrij, laat zij u gaan om de Universele Achtste Gemeente toe te behoren, die geen naam heeft,  

Wij hebben in deze grootse opdracht slechts de taak om ieder van u bij te staan in deze Verwerkelijkende individuele opdracht. 

Om deze taak, die iedere grensoverschrijder bezit, te kunnen volbrengen, moet men dus in staat zijn zèlf de Jordaan over te gaan, zèlf de Acht leringen uit te dragen. 

De tijd komt nader waarop de Stem des Almachtigen tot zijn Zeven Getuigen, tot zijn Zeven Gemeenten zal zeggen: "Wat hebt gij voortgebracht?" 

Dan zullen zij, die hun Meester, hun Leraar, hebben liefgehad, uit Liefde voor hem kunnen zeggen: "Ik was één van hem, O Heer!" 

Indien gij dan meent, dat gij dank verschuldigd zijt, aan een Meester of een Leraar, indien gij ervan overtuigd zijt tot één van de Zeven Gemeenten die in Asia zijn, te hebben toebehoord: leg dan deze getuigenis der liefde af en spreek: 

" Ik ben één van hen, die Uw Boodschapper volgde, O Heer!"  

Zo u dit, zonder schaamte over uw levensstaat doen kunt, zo u meent door dit getuigenis, hem, die u bewonderd en aanbeden hebt geen schade te berokkenen: 

Zalig zijt gij, want uw hart is rein en gij zult het Hoogste aanschouwen.  

Ga dan in, in uw binnenkamer en zoek de Trooster, keer dan terug in Asia, in het werkveld, en voeg u bij hen, die de Leringen des Universele Meesters beluisteren.  

Want de tijden zijn bijna vol geworden!   
1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene