7 - Over het levende water

Nu wij met elkander een Gemeenschap gevormd hebben is er binnen deze groep een nieuw Leven en een nieuwe Vreugde geboren. Uit deze nieuwe levensvreugde is daarna ontstaan een nieuwe spirituele denkwereld, waarbinnen wij onszelf bewegen als ontwaakten. 

Wij volgen een oude leer, doch wij geven er tezamen een nieuw kleed aan. Wij hebben het oude waardevolle voorzichtig in de handen genomen en in een nieuw lichaam ondergebracht, waarbinnen toegewijden deze waardevolle schat nauwgezet verzorgen.  

U moet echter nooit vergeten dat deze aloude Schat steeds opnieuw door denkers, religieuze leiders en grote filosofen is herontdekt en heel dikwijls in een nieuw lichaam is overgeplant. 

Het is als het oude hart wegnemen uit een stervend lichaam en het overplanten in een jong en nieuw voertuig, opdat het zijn kloppende leven door dit nieuwe voertuig zal heengegaan. U kunt dat kloppende hart zien als de Bron met Levend Water, u kunt het zien als Gnosis of als God, een feit is het dat zulk een hart Kracht en Licht, d.w.z. een onaards voedsel van node heeft om in leven te blijven. 

Wordt dit hart het voedsel onthouden dan stuwt het zijn leven-schenkende klop niet meer door het lichaam. 

Wel, wij mogen in dit ogenblik zeggen dat wij erin geslaagd zijn het leven schenkende hart over te dragen in het nieuwe lichaam. Wij kunnen getuigen dat dit oude, goddelijke Hart het Leven volop schenkt aan de Gemeenschap waarin wij ons te samen treffen. 

En wij - als onderdelen van die Gemeenschap - behoren er zorg voor te dragen dat het lichaam het hart waardig blijft. Wij moeten zowel hart als lichaam op elkander afgestemd houden, en daartoe moeten wij op de hoogte zijn van enkele leefregels voor een spiritueel lichaam. 


––––––––––


Rama Krishna heeft eens gezegd: water moet men nooit insluiten, dan sterft het en wordt giftig. Zo is het ook met een spiritueel Leven. Het Levende Water Gods mag men nooit indammen, anders bederft het en wordt giftig. 

Onze wereld lijdt in alle opzichten aan de gevolgen van het ingedamde levende water, dat haar tot een gif werd! 

In vele religieuze bewegingen is het dikwijls oorspronkelijk Levende Water tot een dodelijk gif geworden voor alle aangeslotenen. 

U moet hier eens over nadenken, met betrekking tot uw ervaringen! Wanneer de mens zichzelf gaat voeden met spirituele waarden trekt hij een werking tot zich die volkomen onaards is, en dus nieuw voor zijn persoonlijkheid en zijn gehele structuur. Hij neemt waarlijk Levend Water tot zich en in de meeste gevallen spaart hij dit op en is niet in staat of weigert het uit te dragen, zoals het tot hem gekomen is. 

De Goddelijke Wet, die besloten ligt in de Oernatuur, leert, dat vrijheidsbeperking ziekten en misgeboorten doen ontstaan. De mens, zich van deze wet niet bewust, riep overal tegenkrachten op die zich langzaam maar zeker tegen hem en de natuur keerden. 

In een spirituele beweging, die zich als doel stelt het Goddelijke Vuur op te nemen en uit te dragen geschiedt hetzelfde, wanneer dat vuur gevangen genomen wordt en opgesloten binnen bepaalde begrenzingen! 

Er ontstaan binnen zulk een lichaam giftige werkingen des vuurs, waardoor de denk- en gevoelswereld van de groep als geheel èn van het individu volkomen veranderd, tegengesteld wordt aan de oorspronkelijke bedoelingen. 

Indien gezondigd wordt tegen de goddelijke bepaling der vrije wil, belast de mens zichzelve met een lading van kettingreacties die hiervan het gevolg zijn! 

Tenslotte wordt hij de gevangene van een valse wereld, van valse beelden waarbinnen zijn eigen, zo verwrongen spirituele leven zich afspeelt. 

Daarom hebben wij het gewaagd onze Gemeenschap te plaatsen in de volle glorie van een herwonnen vrijheid! 

Er moest als eerste reiniging een intensieve doorbraak plaatsvinden, die wederom die Levensstroom des harten zou kunnen doorlaten. Er moest een geweldige doorbraak voltrokken worden die elke ziekte en elke verwording van een oud religieus lichaam zou opruimen. 

Zulk een doorbraak werpt tegenstanden en narigheid op, maar hij is noodzakelijk om door te dringen tot het nog levend kloppende hart en het, met alle eerbied en ingetogenheid, over te dragen in het jonge lichaam dat in reinheid en ontvankelijkheid op het Leven wacht! 

Wij zijn bijna allen getuigen geweest van de wedergeboorte van dit oude hart in het jonge lichaam, en wij gevoelden daarbij een grote vreugde, doch het wezenlijke werk, de grote arbeid moet nog geschieden! 


––––––––––


Tot nu toe hebben velen in de geschiedenis bewezen dat zij in staat waren het Leven in een jong lichaam over te brengen, doch vrijwel de meesten bewezen eveneens dat zij niet in staat waren Lichaam en Hart in overeenstemming, in evenwicht te houden.  Eenvoudig, omdat zij zichzelf vergaten in een spiritueel egoïsme, dat geen grenzen kende, en dat van hen arrogante betweters maakte, die het Leven inzogen en nooit afgaven door praktijk en levenshouding.  

Wij waarschuwen u: wanneer wij - in een egocentrische vreugde - dit hernieuwde Leven opsluiten binnen een dogma, binnen een gevangenis, binnen een religieuze beweging, sterven wij dezelfde dood; dan vergiftigt dit onaardse Leven ons normale lichaam en wij worden ziek, of psychisch gestoord of fanatici, die eveneens tot de zieken gerekend kunnen worden! 

Wij hebben de zegen van het resultaat ontvàngen, omdat de Universele Broederschap, ofwel de Boodschappers der Broederschapsketen menen, dat wij de mogelijkheid bezitten om het Leven uit dit Goddelijke Hart door ons religieuze Lichaam te laten stromen, omdat wij de mogelijkheid bezitten om uit dit Hart de wereld, de mensheid te helpen! 

U zult toch wel begrijpen dat de genade van dit Levende Hart niet slechts wordt geschonken omwille van enkele honderden of duizenden mensen, waaronder er misschien slechts honderd het doel verstaan? 

Neen, deze unieke kans tot Wedergeboorte wordt ons gegeven, omdat er in ons, als gemeenschap èn als individu, de mogelijkheid schuilt dat wij mèt die Kracht, met die Levenskracht uit het Goddelijke Hart gaan werken! 

En van deze gedachte zijn wij ons wederom in de volle en juiste omvang bewust geworden, toen wij opnieuw in de vrijheid getild werden! 

Wij zijn op dat ogenblik weer opnieuw gaan zien, anders gaan horen, anders gaan gevoelen!  

Daarom zeggen wij steeds dat wij u nooit uw eigen denkwereld zullen ontnemen, of u in ander opzicht in uw vrijheid zullen belemmeren! Door die Vrijheid blijft er Leven, zolang er Leven is, stroomt het Levende Water, of het Vuur door! Het vormt geen bacillen, die het afbreken en giftig maken! 

Met zulk een water helpen wij de mensheid niet! 

Daarmede is de wereld vol - het overstroomt landen en volkeren en sleurt hen allen in die verwrongen en valse spiritualiteit die ontaardt in occultisme, religieuze waanzin, en woordenzifterij! 

En om die reden nemen wij het risico om het klassieke voorbeeld van vele boodschappers te vormen waarbinnen de Vrijheid getolereerd is. Wij volgen hiermee uitsluitend de Goddelijke Wet, doch, willen wij die Goddelijke Wet blijvend volgen en deze niet tot een gevaarlijke tegenstander maken, dan moet God of Gnosis, of het Levende Water in ons midden zijn! Het Goddelijke herkent en volgt het Goddelijke, alles wat ongoddelijk is wendt zich van het goddelijke af of misbruikt het. 

U zult nu echter verstaan dat wij allen behoeders en bewaarders zijn van de Steen der Wijzen. En elke beschermer moet het Leven Gods kennen wil hij deze Steen beschermen tegen de gevaren.  Hetgeen betekent dat elk lid van deze Gemeenschap zèlf eveneens de kracht van het aloude Goddelijke Hart in zich moet laten leven, hij moet zich gedragen, op dezelfde wijze als de Gemeenschap moet reageren, hij is het atoom dat het Lichaam van de Gemeenschap vormt en dat dus ook het Levende Water moet doorlaten! Ook hij mag van zichzelf geen gevangenis, geen put maken, waarin het Levende Water sterft! 

En daarom moet u zelf denken en gevoelen en reageren! 

U moet tot reactie komen nadat u het kloppende Goddelijke Hart in uzelf hebt voelen leven! 

U moet deze harteklop niet voor uzelf bewaren, maar u moet ermede gaan scheppen! Zowel in de etherische als in de stoffelijke wereld moet u het Leven uit dit hart uitdragen. In de etherische wereld door uw denken, in de stoffelijke wereld door uw levenshouding. 

Wij moeten tezamen de natuurlijke bedding vormen waarlangs het Levende Water tot de wereld stroomt.  

En zo dit water krachtig genoeg doorstroomt, ruimt het zelf mogelijke obstakels uit de weg! 

Wij, als bedding, hebben ons daar geen zorgen over te maken! Wij behoeven ons helemaal geen zorgen te maken, doch wij behoeven slechts natuurlijk en dat wil hier zeggen: oorspronkelijk en uit de natuur Gods te zijn! 

En daartoe moeten wij ons ook in geen geforceerde toestanden dwingen, maar wij hebben slechts te luisteren naar de Stroom van Levend Water zodat wij zullen vernemen langs welke bedding het neer zal stromen! 

Wij hebben niets anders te doen, dan te zijn, in de ware zin des woords! 


––––––––––


Een ieder die het Vuur en het Water des Geestes verminkt tot een dood dogma, kent de Wijsheid Gods en de Wet Gods niet. 

Het Levende Water en het Geestvuur kan men niet gevangen nemen, noch in de letter, noch in een lering of in een dogma, zij stijgen doorlopend, vanaf de vroege oudheid tot aan dit uur, omhoog naar de verten waar geen mens hen bereiken kan, en zij doorschrijden de hoge sferen des Hemels en dalen neder in de dalen der aarde, in één voortdurende beweging, in één onophoudelijke stroom van onaardse trillingen. 

Deze golfstroom is er om door een Lichaam - door een mens heen te bewegen, niet om hem op te sluiten en te beperken! 

Hij moet in u kunnen afdalen, maar evenzo wederom uit u  omhoog kunnen stijgen. Hij komt uw hart binnen en ontstijgt wederom aan uw hoofdheiligdom, en zet zich zo voort in de etherische velden der oneindigheid, en wederom zinkt hij neder in u en stijgt wederom uit u op, u achterlatende als een herborene, en u tenslotte z6 vernieuwende dat u één wordt met deze golfstroom en één met de Hemelen! 

Dat is nu transfiguratie! 

Niet dat verkrampte en geforceerde kastijden van het ik, niet dat gedwongen gaan in een keurslijf van dogmatische wetten en door mensenhoofden gevormde beelden. 

Neen, uw ik staat hier volkomen buiten op het moment dat deze golfstroom u aanraakt, u ondergaat en beseft alles, u bent zich volkomen van die nieuwe werking bewust, maar uw ik kan daartegen niets doen, noch iets daarvoor doen! 

Het aanvaardt op dat moment eenvoudig de krachtige Harteklop uit het Goddelijke Leven en het moet wel terugtreden, omdat het weggevaagd wordt door de macht, de kracht en de doorbraak van deze golfstroom! 

En dit steeds opnieuw ervaren van het Goddelijke Leven versterkt de Innerlijke Mens in u, en heft u uit boven elke ikcentraliteit. Om deze reden is het noodzakelijk dat u uw vrijheid in denken, doen en gevoelen behoudt, opdat u van deze genade een zegenrijk gebruik zult maken en u ontvangt die vrijheid omdat u daartoe waardig bevonden werd!  Waardig bevonden op het moment dat het oude Hart in het jonge lichaam overgeplant werd! 

En nu moeten de bewijzen komen gaan, de bewijzen dat wij allen ingezien hebben hoe groot onze verantwoording en ook hoe waardevol deze Schat-des-Harten is! 

Wij worden, klassiek als nooit tevoren voor dezelfde opgave gezet als alle religieuze, Gnostieke bewegingen voor ons: zijt gij de Goddelijke Vrijheid waardig? 

Kunt gij de Vrijheid hanteren, beheersen, gebruiken ten nutte van de mensheid? 

Tot wáár gaat uw innerlijke vreugde, en uw dankbaarheid om het bezit van het Leven schenkende Vuur? 

Verstaat gij de Wet des Vuurs? 

Verstaat gij de Wet van het Levende Water? 

Verstaat gij de Goddelijke Wet, waar de Oernatuur uit leeft? 

Zo neen, het risico der vergiftiging zal zich duidelijk aan u bekend maken! 

Dit is nu het woord van Jezus Christus: ik kom tot een Val of tot een Opstanding. 

Bemerkt u wel, nu wij in de Vrijheid staan dat dit geen harde wet is? 

Het is slechts een rechtvaardige wet! Al wat goddelijk is, volge de wet Gods; al wat ongoddelijk is volge de wet van de verbroken natuur. 

Deze Goddelijke Wet brengt ons NU vreugde, hij zal ons eeuwig vreugde schenken wanneer wij - ieder voor zich - de grootsheid van zijn fundament verstaan! 

Hij is gebaseerd op de Vrijheid der Wil.  

"Sluit geen Levend Water op, zodat het sterft en giftig wordt!" 

Laat daarom het Goddelijke Leven door u heen stromen, ontvang en zend uit, in volkomen vrijwilligheid, omdat u daar van binnenuit toe gedwongen wordt! 

En wees, in die staat-van-zijn, de behoeder van het Goddelijke Hart dat klopt binnen onze Gemeenschap! 

Opdat velen Leven zullen door dit Hart!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene