22 - De Poort van Saturnus II

Wanneer wij de Poort van Saturnus moeten doorgaan dan betekent dat: de belemmering van de ring van Saturnus, d.w.z. de harde materie overwinnen. 

Binnen deze ring van Saturnus, binnen deze materiële ommuring, worden wij gevangen gehouden, en daardoor worden de sterke stralingen uit het Hogere Levensgebied tegengehouden. 

De ring van Saturnus betekent voor de mensheid ook hetzelfde als het lood van Saturnus, dat de mens beschermt tegen de radio-actieve stralingen, die onder de invloedssfeer van de mysterie-planeten staan. 

Het lood betekent voor de mens, die zich blootgesteld heeft aan radio-actieve stralingen, een zegen, een redding. Voor de massamens is de Saturnale ring een bescherming tegen de voor hem funeste inwerkingen van de hoge trillingen uit het Zielegebied. 

Datgene wat de moderne wetenschap in praktijk brengt met de radioactieve stralingen is niets anders dan het omgekeerde van het transfiguratieproces. De mens wordt in contact gebracht met stralingswerkzaamheden, die hij beslist nog niet verdragen kan en om hem daartegen te beschermen roept men het lood, Saturnus, te hulp. 

Gelijk de Saturnale ring de mensheid spiritueel beschermt tegen de al te felle stralingen uit het eerste, hogere trillingsgebied, de sfeer der mysterieplaneten. 

Zonder Saturnus zou de mens verbrand worden. Deze planeet betekent een reddende zeef die hem voor verbranding behoedt. In onze moderne wetenschappen wordt er met stralingskrachten gespeeld, waarvan men de risico's niet kent. 

De bedoeling is, dat de mensheid tot dit hogere stralingsgebied opklimt, echter, door de Poort van Saturnus, die de eigenschappen van Saturnus overwinnende en hem niet te hulp roepende in een door de mens zelf geschapen noodsituatie. 

Daarom is het ook begrijpelijk dat zij, die deze Weg willen gaan en dus de bescherming van het lood, of de Saturnale ring willen verwerpen, zich bloot gaan stellen aan sterke stralingswetten. Dat is het gevaar van deze Weg. Men gaat breken met alle wetten van deze natuur, die ingesteld zijn op de loden ompantsering. 

De kandidaat wil de stralingen ontvangen, zonder dat deze nadelige gevolgen op hem zal hebben. 

Begrijpt u welke eisen zulk een levenshouding aan hem stelt?  

Dat het hier gaat om levensbelangen, zowel psychisch als fysisch.  Wie de Poort van Saturnus wil doorgaan gaat een röntgenkamer binnen zonder het loden pantser! 

Zodra echter het besluit tot deze Weg door de pelgrim genomen wordt, wordt de loden bescherming vervangen door iets geheel anders!  

De Liefdewet, de UniverseIe Stralingskracht laat deze pelgrim de zo hoge straling slechts bij tussenpozen ondergaan, opdat hij niet verbrande en zichzelf blootstelle aan zinloze gevaren! 

Dat zou immers liefdeloos zijn? 

Daarom is deze achtvoudige Weg, waarbij Saturnus overwonnen moet worden beslist geen gevaarlijke weg voor hen, die in de Overgave aan het Licht staan! Zodra deze Overgave een feit geworden is, valt de noodzaak van de Saturnale ring weg, dan roept de mens niet meer in doodsnood om de veiligheid van het loden pantser, maar hij vertrouwt op het Licht der Lichten en forceert niets, grijpt niet voorbarig, zoals de wetenschap en zoals alle occultisten, naar bezittingen die hij niet beheersen kan. 


De oude Chinese leringen verdeelden de hemel in 8 sferen. 

De achtste sfeer zou doorschreden moeten worden tijdens de Aquarius-era, waardoor de mensheid leren moet de Poort der Arbeid binnen te treden, terwijl hij zich verbergt in de Stilte der Ziel. 

U bemerkt dat deze oude leer volledig overeenstemt met hetgeen wij u voorleggen. Evenals hetgeen Jan van Rijckenborgh zegt in zijn boek Dei Gloria Intacta, over de Saturnus-inwijding. De immuniteit van de materie moet doorbroken worden, de mens moet door de materie heenbreken met behulp van een onaardse kracht. 

Dat is ook de bedoeling van de ontwikkelingsgang der volkeren. Elk volk krijgt op zijn tijd de verleiding, de bescherming, en de schijnbare veiligheid van de materie te overwinnen. Het bezit van veel comfort brengt mede het direct geconfronteerd worden met de verleidingen van Saturnus, als heerser der onverzettelijke materie. 

De Westerse volkeren staan op het ogenblik op de top van hun materiële bereiken, hetgeen wil zeggen, dat zij tot voor de Saturnusmacht geplaatst zijn en nu de laatste stoot moeten geven. Dit is steeds het ogenblik waarop een cultuur ineenstort of zich bevrijdt van zijn materiële gevangenis. 

In het verleden zijn veel culturen, op het toppunt van hun ontwikkeling staande, door een of andere ramp volkomen van de aardbol verdwenen. De ladder van de innerlijke evolutie wordt dan wederom na een zevende fase, onder de mensheid vandaan geslagen. 

Er wordt in deze tijd van hoog-conjunctuur wederom geappelleerd aan een groepje mensen dat verder wil gaan, verder dan de top van het gebonden materieeI, saturnaal-spirituele bereiken. Het verschijnen van de mysterieplaneten wijst heen naar een oproep tot de mensheid om het rijk van deze mysterie-planeten te leren kennen. Hetgeen slechts mogelijk zal zijn op basis van de Bergrede-levenshouding, waarin de 8 Zaligsprekingen verwerkelijkt moeten worden. 

Zo niet, dan zal de mensheid de gewone weg gaan van alle natuur-des-doods en onderworpen worden aan de kosmische wetten die van tijd tot tijd de totale dood van elke schepping voorschrijven. Binnen ons zonnestelsel regeert de wet van leven en dood, de wet van de tegenstellingen. 

Daaraan is ook het planetenstelseI onderhevig. Slechts de doorbraak tot in een ander levensgebied bewaart de mens voor de hardheid van deze wet. Na een bepaald tijdsverloop wordt hij, door de herhaling van de wet, steeds weer voor de keuze gesteId: doorbraak of ondergang. 

Voor de meeste mensen is deze keuze altijd de ondergang geweest, maar de enkeling heeft de noodzaak van de doorgang door de Saturnale ring verstaan! U moet eens doorschouwen hoe het Transfiguratieproces of de Omzetting een onontkoombaar gevolg is van deze kosmische wetten. De overtuiging van de verlossende mogelijkheid door deze Omzetting, is te bewijzen aan de hand van de stralingswetten binnen de kosmos. De Waarheid omtrent de doorbraak door de Saturnale ring, als enige verlossing voor de ziel, ligt onomstotelijk vast en daarmede het Geheim van de Gnostiek, alchemische Omzettingsprocedure, verborgen in het Universum. 

"Men vindt alles terug in het Al", zo zeiden de Ouden. 

Inderdaad; zo men maar ogen bezit om het Al te doorzien! 

Zo men maar gekomen is tot het einde van de innerlijke voorbereidingstijd en de Saturnale ring als een benauwenis ervaart! 

Door de levensomstandigheden worden wij allen- gezien de maatschappelijke ontwikkeling - verzoend met het bestaan van de Saturnale ring. Wij worden procesmatig de verleidingen van Saturnus, de meest vasthoudende demon van alle voorgaande kosmische goden, binnengevoerd, 

Wij kunnen inslapen binnen de vaste omarming van deze wurger, en wij kunnen het bewustzijn verliezen! 

Dat is het kenmerk van de hedendaagse mensheid: een innerlijk bewustzijnsverlies binnen de ring van Saturnus! 

Het is het laatste, maar sterkste wapen van de valse goden om hun prooi immuun te maken voor de Verlossings-stralingen. 

Zoals gezegd: de reflex van deze situatie herkent men in de moderne wetenschap. Alles wat de mensheid uitdenkt zijn grens-wetenschappen, grens-beelden, grens-uitvluchten. 

Deze toestand vindt men in alle menselijke organisaties en wereld-religieuze groeperingen terug! 

De Aquariustijd verleent de mensheid de gave om de materie te kunnen doorbreken. Alle kosmische middelen werken eraan mede om deze mens innerlijk te verlichten, innerlijk sterk te maken, innerlijk onafhankelijk te maken van het lood. 

Het Bergrede-leven vernietigt in de mens alle verlangen naar de materie en doet in hem het bewustzijn van een Andere Bescherming ontwaken. Hij gaat de werkelijkheid ontdekken van een etherisch, lichtend harnas, samengesteld uit trillingen van een hoger gehalte, dan die van de bekende kosmos. 

De interesse van de jonge mens voor het vormen van gemeenschappen komt voort uit de Aquarius-instraling, die aan de ene kant de omklemming van de Saturnale ring benadrukt, en aan de andere kant de trilling van de mysterieplaneten, die opwekt tot een grensoverschrijding, naderbij roept. 

Al deze jongeren-communes zijn een horizontale poging om de verstikking van Saturnus af te wenden. Zij vluchten in een tegen-actie, een verzet, een nutteloos verzet op basis van een intuïtief onderkennen. Zij zijn de tegenstanders van alle materie en willen de ring van Saturnus, negeren, doodzwijgen. Maar dat kan niet! 

Hetgeen ook door de praktijk bewezen wordt: vrijwel al zulke communes zijn weer uiteen gespat op de drie grote struikelblokken binnen de natuur-des-doods: karakterverschil, dus persoonlijkheidsbotsing; sexuele verwikkelingen, dus de lagere begeerten, en tenslotte de financiële problemen, dus de hardheid van de materie. 

Deze belemmeringen zullen ieder horizontaal gericht mens ten gronde richten. Slechts de zielgerichte mens kan zich in deze aanvallen staande houden en doorzetten.  Indien een groep niet in staat is de Kracht des Lichts binnen zijn gemeenschap te bewaren, zijn zij reddeloos verloren!  En de weg gaan van alle natuur-des-doods! 

Dat is nu eenmaal wet. Wij kunnen de macht van Saturnus niet negeren, noch doodzwijgen, wij moeten hem overwinnen! Dat is de opgave voor deze Aquarius-tijd. 

Bewust of onbewust tracht ieder mens echter aan deze opgave te ontsnappen! Doch dat gaat niet! Eens zal hij deze opgave moeten vervullen, eens zal hij door de Poort moeten gaan, eens zal hij het Bergrede-leven moeten uitdragen in de tijd! Met dit praktiseren van het Bergrede-leven vervallen tegelijkertijd de beletselen van de natuur-des-doods, zoals de jongeren-communes die kennen. 

Het is eenvoudig een kwestie van grensoverschrijding op een spiritueel, procesmatige manier! De kandidaat moet zich leren instellen op de hogere stralingen, hij moet daaraan gaan wennen, zijn wezen daarvoor laten toebereiden. 

Gebeurt dit op de juiste wijze, dan treedt de verandering in en gaat hij beschikken over een voertuigelijkheid die de grensoverschrijding en de intensievere stralingswerkzaamheid volvoeren en verdragen kan. 

Hij krijgt dan deel aan een Ander Levensveld. 

Dit gaat men aan hem zien en ondergaat men, want hij draagt dan die stralingen in zijn wezen met zich mede.  

Slechts degenen, die een loden pantser dragen zullen zijn intensievere straling niet herkennen! 

Denkt u even over deze beeldspraak na! 

Het verlangen van een groot deel der mensheid is gericht op de doorbraak van de Saturnale ring, men weet slechts niet hoe zij deze bewerkstelligen moet. 

Men weet eveneens niet wat deze doorbraak inhoudt! 

De spiritueel gerichte mens kan het echter weten. 

Glijdt deze mens weg in de misleiding van Saturnus, dan mist hij de verlossingsmogelijkheid in zijn leven. 

Grijpt hij de kans tot doorbraak, dan wordt hij. van stonde aan, verder geholpen. Hier geldt de Christelijke wet: zij die een mijl met Christus gaan, neemt hij voor twee mijlen aan! 

Iemand die het Bergredeleven voorstaat behoort de uitspraken van Christus te geloven en te aanvaarden! 

Zoudt u dit doen, wel, dan zoudt u niet zo nodeloos afgeleid worden door de beroeringen binnen deze natuur-des-doods; dan zoudt u uw energie niet vermorsen aan onbelangrijke strijdpunten, maar u zoudt uw energie bundelen om het Bergredeleven zo rein mogelijk uit te dragen!  Binnen de omheinende bescherming van de acht leringen van dit Bergrede-leven, kan de kandidaat een levenspraktijk realiseren, die correspondeert met het Leven der Ziel, dat in het Rijk der Mysterieplaneten begint. 

Zo maakt hij van zichzelf een middelaar, een middelend veld, waarbinnen de UniverseIe Stralingen verwerkt worden. 

Dit zal zijn opdracht zijn in het Rijk dat na de Poort van Saturnus komt. In de doorbraak, in de Poort staande, zet hij zich dus om, opdat het Komende Land hem herkenne en opneme. 

Daarom behoort een Gemeenschap van het Achtvoudige Pad een Middelende Zielegemeenschap te zijn, waarbinnen het Bergrede-Ieven centraal staat. 

U weet wat dit tevens zeggen wil: Het Licht moet aanwezig zijn. Christus moet als middelaar worden uitgedragen. Prometheus moet aan de rots geketend worden. 

U allen weet dat dit eveneens betekent: Opperste Vreugde en tragisch lijden. Zolang de Opperste Vreugde door de aanrakingen des Lichts in ons midden bewaard blijft, wordt de tragiek van het lijden opgeheven. 

Bouw daarom mede aan de Lichtschacht, aan de Lichtmantel, waarbinnen wij veilig door de Saturnale aanvallen heenbreken. Uw dagen worden van uur tot uur vervuld met het Licht der Lichten, dat het Bergrede-geheimenis in u ontsluieren zal!

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene