14 - De Poort Van Saturnus

Wij hebben reeds enige malen geschreven over het zevenvoudige en het achtvoudige Pad. 

Wij hebben dat langzaam moeten voorbereid, opdat allen mee kunnen denken in onze idee: dat er een volkomen Nieuwe Tijd geboren wordt, die alle oude vormen en begrippen zal omverwerpen. 

Langzaam maar zeker zal een groep mensen over moeten schakelen op een andere gedachtewereld. Geschiedt dat niet dan kan zulk een mens het oude land, zowel in abstracto als in concreto niet verlaten, dan is het ogenblik zeer nabij, waarop hij ondergaat in een nacht der vergetelheid. 

Daarmede willen wij zeggen dat een kosmische nacht naderbij komt, waarvan de schaduwen reeds vooruit geworpen worden, die velen zullen gevangen nemen en doen veranderen in zoutpilaren (als u deze symbolische aanduiding kunt verstaan).  

Indien u attent blijft op de gebeurtenissen in de mentale en mystieke ontwikkeling van onze tijd, dan moet u bemerkt hebben dat zowel de denkwereld, als de mystieke religieuze wereld fel geattaqueerd worden. 

U zult dan ook bemerkt hebben dat de aanvallen zowel vanuit de kosmos, als vanuit de mensheid zelf komen. 

Alles werkt tezamen aan de geboorte die weldra zal plaatsvinden op alle gebieden van stof en geest. In deze voorbereidingsstonde spelen kunstenaars, filosofen, alle onderzoekers op het gebied van wetenschap, archeologie en theologie een grote rol. 

Allen, die zich enigszins onbehaaglijk, ongerust, of innerlijk onbevredigd gevoelen, werken bewust of onbewust mede aan een verschijning van de Nieuwe Dag. 

Tezamen zulk een Nieuwe Dag bewust tegemoet te kunnen treden, is de bedoeling van deze Gemeenschap. 

En daarom zijn wij er ook van overtuigd dat de geboorteweeën, die nauwelijks ingezet zijn voor wereld en mensheid, door een groep van bewuste, wetende en vooral hernieuwde mensen, doorstaan moeten worden, wil er waarlijk sprake zijn van een doorbraak op geestelijk gebied, zowel in de mens, als in een groep. 


Wij wezen het zevenvoudige Pad terug naar het verleden, als zijnde een voorbijgegane episode. 

Dat zal voor vele mensen wellicht niet zo zijn, maar voor hen, die levend willen staan in de Koménde Nieuwe Dag moet dit beslist het geval zijn! 

Het achtvoudige Pad, dat door de Poort van Saturnus voert, bezit, zoals u vernomen hebt, en ook zelf kunt constateren, die enge kruising tussen beneden en boven. Het moment waarop elke ziel, elk mens individueel moet binnengaan, wordt geoordeeld, wordt gewogen, en terugglijdt in het water van de Jordaan, en teruggevoerd wordt naar de Dode Zee, of voort kan gaan naar de Hoogten, waarin zijn Nieuwe Lichaam tot arbeid kan overgaan. Temidden van de overgang der Jordaan, groeit dat Nieuwe Lichaam dat nodig is voor het Andere Land. Niet de pelgrim maakt zich zorgen over zijn Lichaam, maar hij heeft het hier overgegeven aan de macht van het Land der Verten, dat hem roept. Hij vecht in deze fase niet om het behoud van het eigen zelf, om het bezit van de zo fel begeerde spirituele kwaliteit, maar hij strijdt hier voor Anderen, en laat het Licht verder de innerlijke Arbeid in hemzelf verrichten. 

En als de Heer van Rijckenborgh in zijn Boek Dei Gloria Intacta spreekt over de Saturnusinwijding, dan vermeldt hij dat de pelgrim allereerst enige andere inwijdingen verricht moet hebben. 

Wel, zij die gerijpt zijn voor dit pad van Verwerkelijking, moeten een zekere zelfinwijding verricht hebben! 

Zij moeten door leed en verdriet geleerd hebben dat slechts door de Overgave aan een nieuw denken, een nieuw willen, een nieuw gevoelen, en aan de kracht van het leidende principe van het goddelijk atoom, de doorbraak van het oude naar het nieuwe geschieden kan. 

Wij Spreken u waarlijk niet voor niets over dit achtvoudige Pad, over deze aangrijpende zelfdoop IN de wateren van de Jordaan, want wij weten met grote zekerheid, dat binnen enkele jaren het oude land, die zo zeker schijnende oever van het oude land, zal afbrokkelen. 

De mensheid zal elke grond onder de voeten verliezen, en zij zal IN de Jordaan gedreven worden, terwijl zij er nog niet rijp voor is. 

Er zal een einde komen aan elke vorm van religie, die zich vastklemt aan hypothesen, aan uiterlijke vormen, en aan mystificatie en leugens. De leugen, in deze tijd der opbraak, zal achterhaald worden en het zal blijken dat haar wortels zich diep in de grond van een ver verleden vastgehecht hebben.  Wij willen het u nog duidelijker zeggen: alle vormen van religie, van occultisme tot dogmatisch christendom zullen binnen enkele jaren ondergaan in hun eigen leugens. 

Allen, die op welke manier dan ook, meegedaan hebben om de leugen in stand te houden, zullen geoordeeld worden, en de mensheid zelf zal de toeschouwer bij deze rechtspraak zijn, die door de omstandigheden, door het voortwentelen van het wiel der ontwikkeling, voltrokken wordt. 

Daarom willen wij uw blik richten op een Aurora, op een geheel nieuwe geloofsidee, op een volkomen onafhankelijk Godsbegrip, dat nooit door de ontwikkeling der tijden aangetast kan worden. 

U zult nu misschien zeggen: er is een Universele Leer en die is eeuwig! 

Ja, zeker! Doch iedere keer opnieuw wordt die Leer in een gevangenis van dogma en wet opgesloten, en daar sterft die Universele Leer de dood van alle religie! 

Zolang u, uzelf als mens, geen onafhankelijk, levend, bewust en vernieuwend Geloof bezit, zolang uw godsbegrip genageld blijft aan de beelden dezer wereld, en zolang u in gevoelen en denken afhankelijk bent van de geloofsovertuiging van anderen, zult u de Komende Tijd niet bewust en vooral Levend binnen kunnen gaan. 

Al die eeuwen die achter ons liggen, al die vormen van religie, van occultisme en filosofie behoorden tot het zoeken naar de Weg, behoorden tot de voorbereiding, behoorden tot het gereedmaken voor het binnengaan in de Poort van Saturnus. 

Ons Pad van de doorgang door de Jordaan behelst daarom niet een nieuwe filosofie, maar een nieuwe werkelijkheid. 

De filosofie van de beste voorbereiding, wordt nu aangewend, moet nu aangewend worden, omdat de episode van Petrus, van de bouw van hechte sterke uiterlijke fundamenten, afgelopen is; het Johannes-geloof, het geloof van de meest geliefde discipel, wordt geboren en dat betekent dat de mensheid tevens de werkelijkheid van de Kruisiging op Golgotha zal aanschouwen, gelijk Johannes vertelt in zijn apocriefe evangelie. 

Johannes is de enige van de discipelen, die weet wat de kruisiging inhoudt. 

Nu de tijd naderbij komt waarin de kruisiging van Jezus, zoals de kerken hem zien naar het land der leugen teruggewezen wordt, zullen allen die gelijk Petrus zijn, hun geestelijke woning op aarde verliezen, maar zij, die hun woning in het Land aan de Overkant van de Jordaan bouwen, zij zullen kunnen voortgaan op hun Pad. 

Daarom willen wij, koste wat het kost, een groep mensen door de Jordaan, door de Saturnuspoort voeren. 

En hoewel deze groep klein zal zijn, zal zij het toch zijn, die in de komende tijden de ontmoedigden de helpende hand kan bieden. 

De grootste gave die de mensen van zulk een groep moeten bezitten is: moed. 

Moed in alle vormen van openbaring, zowel stoffelijk als geestelijk. Moed en innerlijke zekerheid - twee eigenschappen die de onvoorbereide mens niet bezit. 

Zij, die hunkerend uitzien naar een andere vorm van belering moeten zeker niet het achtvoudige Pad van de Saturnusinwijnding gaan, het bewijst dat zij nog behoefte hebben aan melk inplaats van aan vaste voeding. 

Onze leer zal niets anders zijn dan een verzameling van positieve, directe aanwijzingen om de Doorgang door de Jordaan te volbrengen. En een ieder die in zulk een doorgang niet geïnteresseerd is, zal zich teleurgesteld afwenden, want deze leer lijkt niet op hetgeen zij van vroegere leraars ontvingen. Zij kunnen met zulk een leer niet spelen, en filosoferen en discussiëren: het gaat nu om Alles of Niets. 

Verwerkelijking of verdrinking in de wateren. 

En de tien of twintig die het proces van deze Saturnus-poort begrijpen èn volbrengen zullen veel sterker, lichtender, machtiger en liefdevoller zijn dan de miljoenen die zich vastklemmen aan een onophoudelijke voorbereidings-fase. 

Daarom bouwen wij niet aan een lichaam IN deze wereld, verstaat u dat goed! 

Wij behoeven slechts het hoogst-noodzakelijke, maar wij bouwen, als een Gemeenschap aan een bouwwerk in het astrale gebied der toekomst. Een bouwwerk dat gereed moet zijn wanneer het heden ineenstort, en die zo verbijsterende toekomst zich over de mensheid zal uitstorten. 

Op dat moment zullen ook de atomen van ons bouwwerk zich bekend maken, zal dat bouwwerk zichtbaar en werkelijk in de wereld moeten staan als een toevluchtsoord. 

Wij bouwen aan een innerlijk Tehuis, individueel en gezamenlijk.  Doch zulk een Tehuis kàn zich manifesteren, wanneer de tijd dit noodzakelijk maakt. Onze gezamenlijke inspanning zal dan ook voornamelijk gericht zijn op de Innerlijke Bouw van de Mens uit het Land aan de Overzijde van de Jordaan. 

Aan de mens, die in witte, reine klederen de Jordaan is binnengegaan, en de doorbraak volbrengt.  Wij zeggen u nogmaals als een waarschuwing: klem u niet vast aan enige leraar of autoriteit, klem u niet vast aan enige materie van het oude land. 

De grond gaat wijken, verstaat u! De wateren van de Jordaan zullen het oude land overspoelen; u moet innerlijk gereed zijn! En als u de sprong gewaagd hebt, dan komt de vreugde, dan komt de zekerheid, dan is het onvoorstelbaar goed! 

Want dan zult u de aanwijzingen ook gaan verstaan, de leringen die u door de Jordaan heen helpen. Dan zult u, als een balsem die uw hart verwarmt, als een zegening, plotseling de eenheid van de Gemeenschap herkennen. 

Niet slechts in uiterlijke zin, maar vooral in innerlijke zin.  

U zult ontdekken hoe u innerlijk verandert en hoe om u heen de mensen - uw mede-Jordaangangers - veranderen! U zult bemerken hoe van binnenuit door zowel u, als henzelf een nieuw Licht gaat stralen! 

U, en allen mèt u, gaan het Licht van het Aurora reflecteren! 

U zult dan zijn als de maan die de innerlijke Zon reflecteert, u zult zijn als de zon-maan mens, waarover de ouden spraken, waarover boeken vol werden geschreven, waarin de alchemisten zich verdiepten! 

En om zulk een zon-maan mens te zijn, zulk een volkomen éénheid tussen koning en koningin te behouden, hebt u aanwijzingen nodig die u van dag tot dag kunt aanwenden, toetsen en volbrengen. 

Gelijk Boeddha in oude tijden in een kring van discipelen het achtvoudige Pad besprak, zo zullen wij in een kring van verwerkelijkers, tezamen het Pad door de Jordaan bespreken, aan de hand van de ervaringen die wij hebben opgedaan! 

Dat is het verschil.  Wij zijn geen overwegers van een Katharen, Rozekruisers, Graal of Boeddhistisch Pad, maar wij zullen alles in één zijn!  

Wat zij zeiden moeten wij bewijzen. Dat is de taak van de toekomst. En een ieder die dat niet kan, of niet wil, zal afvallen. 

De kosmische instralingen brengen tevens het zwaard der ontluistering, zowel voor het individu, als voor groeperingen. 

Wij zullen dan Saturnus, de kristalliserende, de belemmerende, overwonnen hebben, uitsluitend omdat wij de zin van een innerlijke Gemeenschap verstaan, uitsluitend omdat wij moed bezaten tot verbreking van het oude land, of lichaam van Saturnus; en een wereld van grootse verten zal openbreken. 

Het gaat geschieden, de doortocht wordt volbracht!  Niemand ziet meer achterom, maar allen worden magisch aangetrokken door de klanken en de verten van het Nieuwe Land! Het gaat geschieden, iedere mens uit de Zielegemeenschap zal spreken: ROSEAE CRUCIS , het IS volbracht. 

Wij staan op de grond van de Nieuwe Hemel-Aarde! 

En wij zullen daar één zijn in spirituele zin; "hand in hand" en "hart naast hart" is voor ons een begrip geworden van een onverbrekelijke eeuwige eenheid! 

Dat is de opgave van een gemeenschap en de opgave voor hen die Leven willen tot in eeuwigheid. 

Uw filosofie zij uw leven, uw leven worde uw getuigenis. Mogen al uw naasten u liefhebben daar gij liefde en leven schonk aan hen, die worstelen in doodsnood. 

De wateren van de Jordaan zullen ons aan alle kanten omsluiten, de Poort van Saturnus zal ons tegengrijnzen, maar wat deert het? 

Zie daarom opwaarts en voorwaarts, de verten zijn onmeetbaar, het Nieuwe Pad schenkt de schatten der eeuwigheid.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene