19 - Het Uur Van Bouw En Verwerkelijking

Zoals wij vorige maal besproken hebben staan wij in de realiteit van het Levietschap, hetgeen zeggen wil dat wij nauw verbonden zullen worden met de stroom van Levi, de achtste zoon van Jacob. 

Dit Pad der realiteit, of het achtvoudige Pad kan slechts vervuld worden wanneer men een Gemeenschap gaat vormen, want de weg-door-de-Jordaan of door de Saturnuspoort kan slechts voltooid worden wanneer de mens zijn naaste liefheeft. 

En deze naastenliefde heeft dan betrekking op de uiterlijke wereld èn op de innerlijke wereld. Zijn uiterlijke naaste is de metgezel, die mèt hem door de Jordaan waadt, zijn innerlijke naaste is het ziele-atoom van hen, die ontwaken gaan in de Dag van Openbaring. 

Een Gemeenschap wordt dus gebaseerd op de liefdebinding tussen de Zonen, die van hetzelfde Ras zijn en eenzelfde oer-atoom bezitten. 

Wij kunnen zulk een Gemeenschap eveneens aanduiden als een familie, een ziele-kring, een gezin waarbinnen 12 zonen, de 12-aanzichten van de Goddelijke Ziel tot openbaring brengen. U kunt een Gemeenschap beschouwen als een Krachtveld, waarbinnen de 12 Zonen, of de 12 Stromen, of de 12 Vuur-aanzichten vertegenwoordigd zijn. 

In de Gemeenschap als geheel, en in elke zoon in het bijzonder. Nu wij de verwerkelijking binnengegaan zijn; en zullen trachten een Gemeenschap Gods te vormen, worden wij direct geconfronteerd met de Uren van Bouw.  

U zult verstaan dat daar waar zulk een Gemeenschap gevormd IS, de Uren van de Dageraad Gods zich zullen manifesteren. En zo komen wij vanzelf op de realiteit van de 12 uren van Apollonius van Tyana. 

Deze 12 Uren worden slechts bekend gemaakt wanneer er een Gemeenschap (denkt u niet direct aan een organisatie) gevormd IS. Een Gemeenschap die bewijst de 12 stromen rond het Godsplan in zichzelf te bezitten.  Wanneer deze Gemeenschap niet aanwezig is, worden de 12 Uren niet gerealiseerd. 

Er zijn 12 Paden tot Verlossing en deze 12 Paden kennen 12 Uren of 12 Vuur-ontmoetingen. Op net Achtste Pad wordt echter de Priesterlijke, of innerlijke mens voor de innerlijke werkelijkheid van de 12 Uren geplaatst, die tot dan toe slechts "uiterlijk" of "voorbereidend" aangetoond werden. Men kan zeggen dat op het Achtvoudige Pad het bewustzijn van de mens gereed gekomen is om de 12 Uren bewust te gaan doorleven de vruchten van deze bewustzijnservaring als zielewinst kan vergaren. 

Daarom zullen wij, als het goed is, binnengeleid worden in het Eerste Uur van Bouw, waarin, zoals Apollonius van Tyana zegt: "de demonen de lof van God zingen en hun boosheid en toorn verliezen."  Hetgeen eenvoudig zeggen wil dat de 12 stromen, de 12 aanzichten van het Zoonschap, van het Uitverkoren ras tezamengesmeed zullen worden, zowel in het lichaam van de Gemeenschap als in elk lid. 

Er zal op alle mogelijke manieren van bovenaf getracht worden om de Eenheid te verkrijgen, een Eenheid die niets te maken heeft met een uiterlijke, oppervlakkige geforceerde toestand, waardoor het lijkt of er eenheid ontstaan is. 

Neen, in deze realiserende fase, waarin de Gemeenschap van node is, wordt er een onverbrekelijke eenheid gevraagd, die op het fundament van ziele-bewustzijn geboren is. 

Het is nu niet zo, dat zonder deze ziele-eenheid rustig verder gegaan kan worden met het bestuderen van leringen en het zich verdiepen in de filosofie. Nu wordt de mens, en daarmede ook de gemeenschapsband, die hij aangegaan heeft om de Jordaan te doorwaden, blootgesteld aan de hamerslagen van bouw.  

Deze Gemeenschap wordt allereerst beproefd op de onverbrekelijkheid van zijn keten, op de standvastigheid van de herkenning en de liefde tot de naaste. 

Van buitenaf èn van binnenuit wordt de Eenheid van deze gemeenschap getoetst, opdat - temidden van de Jordaanstroom - deze eenheid niet uiteen zal vallen en de eenlingen geslachtofferd worden, zoals dat op alle vorige Paden, in alle vorige fasen en toestanden gebeurd is. 

Men kan en mag het ziele-atoom van zijn naaste geen schade toebrengen, zodat deze de binding verliest en weggevoerd wordt naar de Dode Zee.  

Daarom zeggen wij dat de Gemeenschap, als ziele-gemeenschap Gods, het Eerste Uur van Bouw binnengegaan is, waarin alle demonen, in de pelgrim en in de Gemeenschap zich moeten gaan buigen voor God.  

Zolang dit niet gebeurd is kunnen wij niets verwerkelijken en worden wij uiteengeslagen door de stromen, door de stormen, door de vergissingen. Vandaar, en u zult dat begrijpen, worden wij steeds opnieuw voor onze tekortkomingen geplaatst, lijkt het of wij geschaafd worden en ons aan anderen schaven. Er is een voortdurende wisselwerking, een wederzijdse schaving, totdat de disharmonie, de demon van de tweespalt - en de wederzijdse onverdraagzaamheid uitgedaan zijn. 

Dit is het eerste Uur van Bouw.  

Dit is het Uur dat bepalend is voor de verdere gang van de kandidaat, want zo hij deze eerste arbeid van materiaalbewerking niet verdragen kan, hoe zal hij dan een onderdeel kunnen worden van het Bouwwerk Gods? 

Hoe zal hij kunnen dienen, wanneer hij geen goed materiaal geworden is? 

U zult, in de realiteit van dit achtvoudige Pad staande, ondergaan hoe uw zenuwgestel wordt getoetst, hoe uw karakter wordt beproefd, hoe uw naastenliefde wordt uitgeprobeerd. 

U zult aan alle zijden bemerken hoe er ààn u en mèt u gearbeid wordt. En nu gaat het er om of u in de voorbereidende fase voldoende gehunkerd hebt om de realiteit van de Verlossing, of van de Bouwstonde in te gaan.  

Of uw hunkering zo sterk is dat u de schaafwonden en de hand van de Meester aanvaarden kunt. U zult in situaties gebracht worden waarin u uzelf bewijzen moet, als zijnde het edele materiaal tot de Bouw van de Godstempel. 

U zult moeten bewijzen dat uw ziel de leiding bezit en dat deze over uw wezen beschikt, opdat er ook uit de kandidaat zelf een Tempel groeien kan. 

En iedere keer opnieuw zult u in dezelfde situaties gevoerd worden, opdat u uzelf kunt overwinnen. Ieder van de gemeenschapsleden heeft andere bewerkingen nodig, want zij zijn ieder geroepen tot een verschillend onderdeel binnen het Bouwwerk, maar zij zullen tezamengevoegd moeten en kunnen worden om het Bouwwerk te verwerkelijken en het te schragen. 

Daarom is het fundament in dit eerste Uur van Bouw van de allergrootste betekenis: "in de eenheid zingen de demonen Gods lof, zij verliezen hun boosheid en toorn." 

De Eén geldt in de Universele Leer als het Begin van alle dingen, als de Alpha waaruit de krachtstromen vloeien, de Geestzon, waaruit Vlammen voortkomen, de onkenbare Bron waaruit de schepping ontstaan is. 

Uit deze Eenheid ontstaat het Bouwwerk van Hemel en Aarde, ontstaat de Tempel Gods in de ziel.  Deze eenheid is het die de leiding heeft van alle werken, in Hemel en op aarde. Niets is er geschied zonder dat de Eenheid aan de verwerkelijking voorafgegaan is. 

Uit verdeeldheid komt dood en leugen, uit de eenheid komt het Bouwwerk voort. 

In alle levenssferen is het de eenheid die regeert: de eenheid der hemelen is de Zon, de levensbrenger, in de sfeer der elementen is het de Steen der Wijzen, de alchemische materie waaruit het Bouwwerk ontstaat. 

In dit gebied der lagere natuur wordt deze eenheid gevormd door het Hart, waarin het beginsel van leven en dood verborgen ligt. 

Daarom zeiden wij dat in de Gemeenschap het Hart de leiding zal hebben, daar het de hoogste eenheid is die wij hier op aarde vinden kunnen. In het hart concentreren zich de mogelijkheden tot openbaring van de 12 stromen, in het hart ligt het aanrakingspunt der ziel, in het hart wordt het atoom der zielemens bewaard, door het hart komt het Licht-der-Lichten tot ons. 

Zij, die het Hart des mensen bezitten, beschikken over zijn ziel.  

De Gemeenschap moet vergeleken worden met een Hart, waarin Liefde woont, waarin het ziele-atoom verborgen ligt, waarin beschikt wordt over Leven en dood. Over de dood der persoonlijkheid en het Leven der zielemens. 

Ons hart is een krachtveld, waarbinnen de 12 uren gerealiseerd kunnen worden, want zonder toestemming van dit hart bereikt de mens of de ziel niets. 

Wanneer het eerste Uur van Bouw zegt dat de demonen Gods lof moeten zingen, dan betekent dat, dat het hart, de Augiusstal des mensen, gereinigd moet worden, opdat de aloude Eenheid wederom leven zal. 

Vanuit het hart, dat de eenheid niet kent, dat verscheurd wordt door disharmonie en spanningen, komen negatieve trillingen of stromen voort, die het Hart van de Gemeenschap ontkrachten. Ga terug tot de Eenheid van den Beginne, tot de Alpha of Aleph, tot het Eerste Begin, waarin de demonen God dienden, dat is de opgave voor hen, die Bouwen willen. En of u nu wilt of niet, indien u een Gemeenschap Roseae Crucis gaat toebehoren, dan wordt u het Eerste Bouwersuur binnengeleid met alle risico's daarmede verbonden. 

Door dat Eerste Uur komen wij slechts heen wanneer wij ons laten bewerken, wanneer wij inzien dat wij allen tezamen het materiaal vormen, en dat ieder afzonderlijk zijn eigen taak heeft in het Bouwwerk.  Vandaar dat uiterlijke rangen en standen binnen een Gemeensohap onmogelijk opgelegd kunnen worden.  Wanneer men uiterlijke rangen en standen gaat invoeren dan betekent dat, een materiaal-verdeling, waardoor afgunst ontstaat. En de steen gaat zich afvragen: waarom ben ik geen balk?, waardoor zijn aandacht op negatieve dingen gericht wordt. En de deur gaat zich afvragen: waarom?, en zichzelf verwijten dat hij geen raam is en hij vergeet zijn taak in het Bouwwerk. 

Wij zeggen u dat een Gemeenschap een samenvoeging is van de 12 Zonen of de 12 stromen en door deze stromen komt de Geest Gods binnen. 

Gelijk de tempel te Jeruzalem 12 poorten had, zo werken binnen een Gemeenschap de kandidaten aan de 12 toegangspoorten tot het Licht.  

En zoals wij vorige keer zeiden: juist het realiseren van deze Eenheid, het Begin van alle dingen, wordt de kandidaat onmogelijk gemaakt door middel van de licht-ontlediging.  Slechts uit deze innerlijke Lichtkracht gelukt het de kandidaat om de materiaal-bewerking te verdragen, om het inzicht te verkrijgen, om de Eenheid tot stand te brengen en de demonen te doen knielen. Wij zouden direct tot ondergang gedoemd zijn wanneer het spirituele aanzicht van onze Arbeid verwaarloosd of krachteloos gemaakt werd. Uit deze spirituele concentratie, die steeds machtiger en geweldiger zal worden, wanneer de kandidaten het Eerste Bouwersuur verstaan, uit deze spirituele vuurkracht wordt het werk des Hemels geboren, waar men de Zon als de eenheid des Hemels ziet. 

Zo wij erin slagen de Geestzon als middelpunt van onze innerlijke Gemeenschap te maken en het Hart als middelpunt van onze uiterlijke Gemeenschap, gelijk de Zon in de hemelsferen gebiedt en het hart, de motor van het stofgebied genoemd wordt, dan hebben wij Hemel en Aarde vereend, in hun eenheden tezamengevoegd en hebben wij volbracht hetgeen de aloude Wijzen hoopten en baden: het "zo boven zo beneden" is werkelijkheid geworden. 

Dan staat het cijferteken 1 (één) als mystiek symbool hoog opgericht in de velden der geestelijke verwerkelijking. Dan pas is het Begin volbracht en kan de pelgrim verder gaan. 

Overal waar deze Eenheid niet begrepen wordt in de diepe betekenis van zijn mysterie, gaat de dood regeren, en de leugen, en de disharmonie, en de natuur-des-doods, waarin deze eenheid ook niet weergevonden is. 

In een eenheid ligt geen disharmonie en geen strijd begrepen. Zo deze eenheid volkomen is gaan er zegenrijke scheppingen van haar uit. 

Niemand kan u zeggen: wordt een eenheid, of vorm een eenheid. U verstaat het fundament der Eenheid of u doet dat niet en dan zult u moeite ondervinden om u te voegen in de materiaalbewerking. Wij kunnen deze Eenheid ook niet afdwingen door regels en wetten, want het Hart wordt niet gewonnen door de wet of de regel. Het Hart wordt gewonnen door Liefde, èn door Licht èn door Reinheid en Waarheid. 

Men schenkt zijn Hart aan een Gemeenschap of aan zijn naaste, uit Liefde, in Reinheid en Waarheid, dóór de Kracht des Lichts aangeraakt. 

Het mysterie van deze Eenheid uit het eerste Bouwersuur wordt ontsloten door uw Hart. 

Moge daarom uw Hart, de hoogste eenheid in de stof rein worden, tot herkenning komen en de motor worden van het eerste Uur der Bouw. 

In deze eenheid zingen al uw demonen de Lof van God en vallen u niet meer aan en ontkrachten u niet meer, want zij verliezen hun boosheid en hun toorn bij het aanschouwen van de Majesteit van het Licht-der-Lichten, dat u omstraalt, dat u begeleidt, dat u vervult. 

God geve dat dit fundament der Heiligheid door ons verwerkelijkt zal worden.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene