3 - Plannen voor een gemeenschap ( Roseae Crucis)

In deze tijd heeft de mensheid een groep mensen nodig die daadwerkelijk, aantoont dat Transfiguratie mogelijk is. 

Dat een Pad van Transfiguratie werkelijk zieleverlossing èn een innerlijke vernieuwing brengt.  

Daarom hebben wij in onze Gemeenschap gezegd: wij staan nu aan een nieuwe weg in spirituele zin: wij zijn in dit Aurora allen gelijk. 

Het Aurora omstraalt ons met zijn lichtende, onthullende en verwarmende gloed, en daarin moeten wij bewijzen wie wij werkelijk zijn! U kunt zeggen: In dit zo stralende, verblijdende en vooral vernieuwende Aurora vindt de declaratie plaats voor allen! 

Wij zijn de mensen die ons van deze declaratie bewust zijn! 

Wij zijn degenen die niet tegen een declaratie opzien, omdat wij een Innerlijke Waarde aan de mensheid hebben aan te bieden. 

Kortom: De Heer van Rijckenborgh heeft eens gezegd dat in spirituele zin degenen, die de Waarheid en het Doel begrijpen met weinigen zullen zijn! 

Wel, als die honderden, die ontwaakt zijn in ons Aurora, beantwoorden gaan in Daad en Waarheid aan de Roep, dan zal de vreugde groot zijn!  

Daarom, nogmaals, wij staan allen als gelijken, als ontwaakten in het Aurora en wij gaan bewijzen wat wij innerlijk waard zijn. Om dit te realiseren hebben wij een Gemeenschap gevormd waarbinnen wij elkander helpen, daadwerkelijk bijstaan om de gang op het Pad te vervullen. 

_______________


Op basis van Drie Zuilen bouwen wij onze Gemeenschap Roseae Crucis op. Deze zuilen komen overeen met de Driebond van het Licht: 

Kathaar: de Reinheid; 

Roosencruys: de Universele Waarheid en 

De Graal: de Liefde. 

En elk waarachtig lid van de Gemeenschap zal trachten de drie Zuilen als Drie Levende Vlammen in hemzelf brandende te houden. 

Het is helaas noodzakelijk dat onze Gemeenschap een minimale organisatie heeft. Het zal echter altijd zo zijn dat de organisatie nooit de Geest in onze Gemeenschap zal verdrijven! 

Wanneer de Geest levend blijft volgt de materie en de organisatie vanzelf. 

__________


Iedereen die geïnteresseerd is in onze Gemeenschap, en die van tijd tot tijd, geheel naar eigen believen de Tempeldiensten wil volgen, noemen wij Leden. 

Een lid is iemand die zich oriënteert, aan wie geen eisen worden gesteld, kortom, de mens die de sfeer van onze Gemeenschap gaat proeven. Zij zijn in geen enkel opzicht verplicht de Gemeenschap te steunen of mede te arbeiden, zij zijn eenvoudig de geïnteresseerden, die geen enkel offer willen brengen terwille van de Gemeenschap. Met behoud van hun eigen zo rustige oftewel gecompliceerde dialectische leven willen zij toch enigszins spirituele voeding. 

__________


De eersten die echter waarlijk de Gemeenschap gaan binnentreden zijn de Gezellen. 

De Gezellen zijn zij, die het Plan van Zielebouw gaan beginnen. Zij zijn het, die de Zuil van Reinheid in zichzelf gaan optrekken.  

Zij volgen trouw alle bijeenkomsten omdat zij daar innerlijke behoefte aan gevoelen en zij zorgen ervoor dat zowel in hun dagelijkse leven als in hun spirituele leven de Reinheid uitgedragen wordt. 

U kunt deze Gezellen vergelijken met het Kathaarse principe van Reinheid: zij gaan in zichzelf een rein meer vormen waaraan straks het Vuur van Bouw, de energie van de verwerkelijking toegevoegd kan worden. 


Wij zijn àllen Gezellen, zo wij onze Gemeenschap willen opheffen tot de waardigheid van een schakel in de keten van de Universele Broederschappen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben wij onze Gemeenschap opgedragen aan deze Driebond van het Licht en werd de verbintenis met de Universele Keten hersteld. 

Wij mogen nu in dankbaarheid en vreugde zeggen dat wij onder de bescherming en in de Kracht staan van deze Driebond des Lichts. Vele bewijzen hebben dat reeds aangetoond! 

De Kracht die achter onze Gemeenschap staat komt uit de Bron van de drie-eenheid: Kathaar- Roosencruys en Graal! 

In deze stroom van kracht bewegen wij ons voort, en wij behoeven zelf niets te forceren, niets te organiseren. 

Wij willen slechts de dienaren zijn die de Arbeid die de Driebond van het Licht voor de mensheid wil verrichten, uit gaan voeren. 

Zodra wij het besluit genomen hebben in dienst te staan van die Universele Broederschapsketen worden alle innerlijke obstakels opgeruimd en groeit er een intense innerlijke vreugde in de mens. 

Velen van ons kunnen dat nu zelf bevestigen!  

__________


Zodra de Gezel meent dat hij de Zuil van Reinheid innerlijk heeft verwerkelijkt, althans die zuil waarlijk aan het optrekken IS, kan hij op eigen verzoek Meester-Bouwer gaan worden. 

Hetgeen wil zeggen dat hij alle verantwoordelijkheid voor de Gemeenschap mede op zijn schouders neemt. Hij gaat spiritueel en materieel arbeiden in en ààn de Gemeenschap. Hij is degene die het Vuur aan het Reine Water toevoegt. Zijn gedrag is verantwoordelijk voor de sfeer, de groei en het spirituele resultaat van de Gemeenschap. 

Hij geeft de Gezellen raad: hij steunt hen en is in alle opzichten het levende voorbeeld van het Ideaal der Gemeenschap.  

En om nu misvatting te voorkomen; en een vraag die zeker in u zal oprijzen: Noch de aanduiding Gezel, noch de aanduiding Meester-Bouwer zijn een gradatie. 

Wij zijn allen GEZELLEN. 

Niemand kan één van ons een graad schenken of hem verheffen tot Meester-Bouwer. 

Wanneer de Gezel zelf meent dat hij de zware opdrachten en eisen van een Meester-Bouwer vervullen kan, dan kan hij vragen om de lessen en leringen van de Meester-Bouwer te mogen volgen; Hij ontvangt dan een lijst waarin de opdrachten voor Meester-Bouwer opgetekent staan en zodra hij deze met zijn handtekening bekrachtigd wil dat zeggen dat hij aan die eisen zal voldoen. 

Hij zal, in alle opzichten, de vertegenwoordiger van de Gemeenschap en de dienaar van de Driebond des Lichts zijn! 

En gebeurt het, dat de Meester-Bouwer faalt, dat hij de Gemeenschap teleurstelt, dan kan hij, indien aantoonbare bewijzen aanwezig zijn, door zijn mede-broeders, of een Raad van Medebroeders of de Leider gecorrigeerd worden. 

Wij wensen in geen enkel opzicht een herhaling van het verleden! Iedere Gezel neemt alle consequenties vrijwillig op zich, en hij blijft té allen tijde, ook als hij de leringen van de Meester-Bouwer volgt, een Gezel. Hij spreekt niet over zichzelf, en hij slaat zich niet op de borst, want in de eerste plaats zal de Meester-Bouwer moeten beantwoorden aan de 16 punten van de Rozekruiser. Daarom is niemand meer dan de ander! 

De aanduiding Gezel en Meester-Bouwer zijn innerlijke stadia die wij verwerkelijken moeten. 

Zodra wij bewijzen dat wij dat niet doen of niet kunnen, bewijzen wij WIE wij in werkelijkheid zijn. Op basis van de Reinheid van de Gezel gaan wij allen verder zoeken naar de Universele Waarheid in onszelf.  

Wij exploreren het meer van Reinheid op dat moment.  

Het arbeiden aan onszelf dienen wij tegelijkertijd onze naasten en de mensheid. Wij hopen daarom dat u goed begrijpt dat geen enkele autoriteit ons kan verheffen tot ingewijden. 

Wij arbeiden allen in zelfautoriteit en vooral in gemeenschap. De gezellen vormen één grote gemeenschap waarbinnen zij, die menen de Meester-Bouwers te zijn levende voorbeelden zullen vormen. 

Daarom zal geen enkele gezel en ook geen enkel lid, ooit binnen de Gemeenschap eenzaam zijn. 

Elke binnenkomende gezel krijgt een Meester-Bouwer aan zijn zijde om hem bij te staan in àl zijn noden. Om zijn vragen te beantwoorden, om zijn problemen mede te bespreken! 

Niemand, maar dan ook niemand, mag zich binnen onze Gemeenschap verlaten gevoelen, wààr hij ook woont, wààr hij ook werkt en leeft! 

Daarom, wij dragen elkanders lasten en wij delen tezamen de machtige vreugde die de Driebond van het Licht ons schenkt. 

__________


En tenslotte komt het oprichten van de Derde Zuil, die van de Graal en de Liefde. Doch zij, die de volkomenheid van de Drie Zuilen verwerkelijkt hebben, zij werken in volkomen anonimiteit. Zij zijn de Graalridders die door hun alles omvattende Liefde heel de Arbeid schragen. Voor hen zijn er geen leringen meer, noch aanduidingen, noch benamingen. 

Zij ZIJN. 

Zou de Gemeenschap slechts DRIE van zulke Graalridders, van zulke Volmaakten gaan tellen, dan is het Waarlijk geschied, waarop de Ouden hoopten, en waarnaar wij allen hunkerend uitzagen: 

De Gemeenschap is opgenomen in de Universele Keten der Grote Broederschappen, omdat enkelen in staat waren de Witte Roos der Reinheid te kleuren met hun hartebloed. 

In dat vreugdevolle ogenblik, zal ook de Witte Roos aan ons Kruis rood gekleurd worden, en zal de Gemeenschap wederom een nieuwe fase binnengaan.  

Vanuit het opgaande Aurora tot in het alles omvattende Licht van de Volle Dag. Dan zal de mensheid ons herkennen als de Kathaar, die Rein is als het Meer van Kristal, als de Rozekruiser die de Waarheid in zijn banier draagt, en als de Graalridder die de Vlam der Liefde uitzendt naar allen, die deze van node hebben. 

Wel, u zo ziet het ideaal van onze Gemeenschap er uit.  

Wij staan hier als een groep van waarlijk hunkerenden en waarlijk willenden. 

Aan ons de verwerkelijking van dit Ideaal! 

Achter ons stuwt de machtige Kracht des Lichts, voor ons is de wijde horizon van het Nieuwe Land! 

Daarom, houdt moed, neem de Innerlijke Vreugde tot leidraad en bouw op de Driebond des Lichts aan wie wij ons vol vertrouwen overgegeven hebben. 

Zo zal de Diepe Vrede van Bethlehem in u dalen.

1970 - 2024, copyright Henk en Mia Leene